katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Protokół

z VIII sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,
która odbyła on-line za pomocą komunikatora Skype
w dniu 3 czerwca 2020 roku

Sesja odbyła się on-line z udziałem 14 Radnych, na 15 ogółem wybranych
w wyborach w dniu 14 kwietnia 2019 r. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godz. 18:02 do godz. 19:42.

 

1.    Otwarcie sesji.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec Pani Urszula Machowska, która przywitała biorących udział w sesji Radnych RJP 17 oraz gości.

2.    Wybór sekretarza sesji.

Przewodnicząca RJP 17 Giszowiec zaproponowała na sekretarza VIII sesji Sekretarza Zarządu RJP 17 Panią Katarzynę Lebryk. Wobec zgody kandydatki, braku innych zgłoszeń
i uwag ze strony Radnych, Przewodnicząca RJP 17 poddała pod głosowanie wybór sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.  

3.    Przyjęcie protokołu z VII sesji RJP 17.

Wszyscy Radni otrzymali e-mailowo w terminie wcześniejszym protokół z sesji VII
z naniesionymi, zgłoszonymi przez Radnych, poprawkami. Protokół został omówiony następnie poddany pod głosowanie w proponowanej formie, i przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.

4.    Zmiany w porządku obrad.

Przewodnicząca RJP 17 odczytała porządek sesji. Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad, nie zaproponowali także dodatkowych punktów.

5.    Informacja o działaniach Przewodniczącej RJP 17 w okresie międzysesyjnym.

Działania Przewodniczącej RJP nr 17 między VII sesją a VIII sesją.

 • Włączenie się w akcję pomocy na rzecz mieszkańców Osiedla w czasie pandemii.
 • Nawiązanie kontaktu ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w sprawie inwentaryzacji katowickich pomników oraz tablic upamiętniających osoby
  i wydarzenia
 • Wydział Promocji – ścieżka edukacyjno – informacyjna.
 • Udział w wideokonferencji w dniu 21.04.2020 r z przewodniczącym Rady Miasta Katowice p. Maciejem Biskupskim.

6.    Informacja o działaniach Przewodniczącej Zarządu RJP 17 w okresie międzysesyjnym.

Działania Przewodniczącej Zarządu RJP 17 Pani Maria Ryś między VII sesją a VIII sesją.

7. Informacja z wideokonferencji z Przewodniczącym Rady Miasta Maciejem Biskupskim.

Przewodniczącej RJP nr 17 poinformowała, iż na spotkaniu wyjaśniono spraw zwoływania sesji. Przedstawiona na spotkaniu interpretacja mówi, iż sesja musi się odbyć raz na kwartał.

8. Działania na rzecz mieszkańców Giszowca podejmowane przez RJP nr 17 w czasie pandemii koronawirusa.

Głos zabrała Przewodnicząca Zarządu RJP 17 Pani Maria Ryś, poinformowała o akcji „Bier chęci i pódź pomagać”. Opiekowano się czteroma starszymi osobami, do dnia dzisiejszego
z pomocy korzystają dwie seniorki.

Głos zabrał Wiceprzewodniczący RJP 17 Pan Zbigniew Wójcik. Poinformował, iż wraz
z Barbarą Mańdok Radną Miasta Katowice działa w Fundacji Wolne Miejsce, od marca dostarczają obiady dla seniorów zamieszkujących Katowice. Przed świętami wielkanocnymi dostarczono 25 śniadań świątecznych, zaś w miesiącu maju przez dwie soboty rozdawano maseczki dla mieszkańców Giszowca w ilości 250 sztuk.

9. Propozycje do projektu budżetu miasta na 2021 rok.

Przewodnicząca RJP nr 17 poinformowała, iż propozycje do projektu budżetu miasta były przesłane wraz z innymi materiałami drogą e-mailową wszystkim Radnym. W ubiegłym roku propozycji było sześć i wszystkie zostały odrzucone. Padło pytanie czy powinniśmy powtórzyć zeszłoroczne propozycje. Przewodnicząca Zarządu RJP 17 Pani Maria Ryś przesłała dodatkowe, nowe propozycje do budżetu miasta oraz zwróciła uwagę, iż dwa zeszłoroczne wnioski zostały złożone do budżetu obywatelskiego.

Radny Grzegorz Augustyn zabrał głos w sprawie modernizacji parku giszowieckiego – modernizacja wymaga wykonania wielu zadań. Zaproponował skupienie się na poszczególnych etapach modernizacji, szczególnie ogrodzenia, pokrycie ogrodzenia powłoką antygraffitową. Do dyskusji dołączyła Przewodnicząca Zarządu RJP 17 Pani Maria Ryś.

Głos w sprawie graffiti na ogrodzeniu giszowieckiego parku zabrała Radna Miasta Katowice Pani Barbara Mańdok. Poinformowała o złożonych przez nią pismach w tej sprawie.
W odpowiedzi otrzymała informacje, iż są to działania bardzo kosztowne, poza tym finanse miasta zostały mocno nadszarpnięte przez pandemię koronawirusa, a wiec modernizacja ogrodzenia parku w chwili obecnej jest niemożliwa.

Dyskusja Radnych. Zwrócono uwagę, iż ogrodzenie naszego parku to cegła dwudziestowieczna, co trzeba wziąć to pod uwagę podczas renowacji oraz  zdanie konserwatora zabytków.

Głos zabrał Radny Pan Grzegorz Augustyn, przedstawił swoje propozycje do budżetu miasta:

 • Zakup 6 stałych kurtyn wodnych dla naszej dzielnicy.
 • Zakup dodatkowych iluminacji świątecznych z rozszerzeniem na ul. Gościnnej i ul. Miłej, zaś w lecie kwietniki.
 • Montaż zbiorników retencyjnych przy szkołach podstawowych nr 51, nr 54, Domu Kultury oraz osiedlowych przedszkolach.
 • Utworzenie alei/deptaka od ul. Wojciecha do Wieży ciśnień.

Radni rozpoczęli dyskusję dotyczącą propozycji. Podniesiono temat modernizacji oświetlenia na ulicy Wojciecha. Radny Grzegorz Augustyn zaproponował poglądowe wycenienie projektów. Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska zaproponowała wybranie 3-4 konkretnych projektów.

Głos zabrał Pan Zbigniew Wójcik Wiceprzewodniczący Zarządu RJP 17. Poparł złożenie maksymalnie 3-4 projektów, przede wszystkim projektu dotyczącego modernizacji parku Giszowieckiego. Poruszył również sprawę dotyczącą boisk (zachęcić ludzi do głosowania). Dyskusja Radnych.

Radna Miasta Pani Barbara Mańdok poprosiła o wskazanie miejsc na Giszowcu, które powinny być monitorowane. Przewodnicząca Zarządu RJP 17 Pani Maria Ryś wskazała Park Giszowiecki, konieczność dobrej jakości monitoringu. Dyskusja Radnych.

Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska poprosiła o przesłanie nowych propozycji do budżetu miasta, jeśli takie się pojawią. Zobowiązała się także sporządzić listę wszystkich propozycji i przesłać ja do wszystkich Radnych.

10. Informacja o wnioskach mieszkańców

Głos zabrała Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska. Brak wniosków mieszkańców. Zawieszone sesje, oraz dyżury. Przewodnicząca poinformowała także, iż nie wpłynęło żadne oficjalne pismo do RJP 17 w sprawie wyborów prezydenckich.

Głos zabrała Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś. Przedstawiła poczynione kroki w sprawie wniosków mieszkańców :

 • Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach: Zgłoszenie całkowitego braku oświetlenia Plac pod Lipami wokół giszowieckiego rynku oraz przy piekarni Michalski oraz interwencja w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo dotyczące montażu oświetlenia pod wiaduktem kolejowym przy ul. Szopienickiej na Granicy Giszowca i Kolonii Wysockiego.
 • Zakład Zieleni Miejskiej: kontakt w sprawie przycinki drzew i krzewów przy ul. Działkowej oraz zgłoszenie miejsca przy kościele św. Barbary w celu uprzątnięcia śmieci.
 • Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej kontakt w sprawie przycinki drzew
  i krzewów przy ul. Działkowej.
 • Kontakt w związku z uruchomieniem wraz z XVI Szczepem Harcerskim akcji pomocowej dla mieszkańców Giszowca       na czas trwania epidemii.
 • ŚDSM Administracja Staszic kontakt w sprawie udzielenia zgody na wywieszenie
  w klatkach schodowych informacji dla mieszkańców oraz pomoc w jej rozdystrybuowaniu.
 • KSM Administracja Giszowiec kontakt w sprawie udzielenia zgody na wywieszenie
  w klatkach schodowych informacji dla mieszkańców oraz pomoc w jej rozdystrybuowaniu.

Przewodnicząca Zarządu złożyła także pismo wraz z Radnym RJP 17 Panem Tomaszem Czekańskim do Prezydenta Miasta w sprawie zalania wodą garaży oraz piwnic na skutek gwałtownej ulewy w budynkach przy ulicy Pod Kasztanami.

Głos w sprawie zalewania zabrał Radny Tomasz Czekański, przedstawiając problem oraz proponowane mieszkańcom rozwiązania. Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska zwróciła uwagę, iż pismo w tej sprawie zostało wysłane do Prezydenta Miasta.

11. Komunikaty i wolne wnioski

Głos zabrała Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska. Przypomniała o piśmie od Pana Michała Dzióbka w sprawie znajdujących się w przestrzeni publicznej (na zewnątrz
i wewnątrz: instytucji, świątyń, szkół) tablic, pomników, głazów pamiątkowych, drzew pamiątkowych (np. papieskie), symbolicznych mogił, kopców. Przewodnicząca prześle ponownie pismo Radnym z prośbą o wskazanie przez pomników brakujących w spisie.

Przewodnicząca RJP nr 17 poinformowała także, iż w dniu dzisiejszym przyszło pismo
w sprawie rezerwy celowej. Konieczność zmiany, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, większość imprez się nie odbędzie, a więc dofinansowanie ich nie będzie konieczne.

Głos zabrała Radna Miasta Pani Barbara Mańdok. Jubileuszowa impreza harcerska odbędzie się w zmienionej formule. Ponowiła prośbę o wsparcie finansowe np. wydruku monografii harcerskiej.

Głos zabrała Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś popierając koncert z okazji Święta Giszowca, jeśli domy kultury wznowią prace.

Głos zabrał Radny Pan Grzegorz Augustyn. Poinformował o platformie komunikacyjnej dla radnych RJP. Radny wyjaśnił działanie komunikatora, zachęcał do zarejestrowania się. Przedstawił także propozycję przesunięcia stacji rowerowej – będzie przesłany wniosek. Radny zawiadamiał także, iż 29 kwietnia br. wysłał pismo do Prezydenta Miasta z prośbą
o wydłużenie zamknięcia placówek oświatowych. Dyskusja Radnych.

Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska zaproponowała termin następnej sesji 17.06.2020 godz. 18.00 – sesja zdalna

Pan Zbigniew Wójcik Wiceprzewodniczący Zarządu RJP 17 zobowiązał się do przygotowania regulaminu wrześniowego turnieju piłkarskiego.

12. Zamknięcie sesji

Katarzyna Lebryk

Sekretarz Zarządu
RJP 17 Giszowiec