katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Protokół z XIV sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,

która odbyła się przy Pl. pod Lipami 1,1-3 w dniu 04.05.2016 r. (środa)

 


W sesji brało udział 11 Radnych (lista obecności w załączeniu), na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz. 20.20.


Punkt nr 1 Otwarcie sesji

Sesję otworzył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec - Grzegorz Augustyn.

Punkt nr 2 Powołanie sekretarza sesji

Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec zaproponował na sekretarza sesji Radną Marię Ryś. Wobec zgody kandydatki, braku innych zgłoszeń i uwag ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wybór sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie.

Punkt nr 2 Przyjęcie protokołu z XIII sesji RJP nr 17 Giszowiec

Wobec baku zastrzeżeń został zatwierdzony i przyjęty jednogłośnie protokół z XIII sesji RJP 17.

Punkt nr 3 Zmiany w porządku obrad

Nikt nie zgłosił zmian do porządku obrad.

Punkt nr 4 Informacja Przewodniczącego Zarządu Rady JP nr 17 Giszowiec z działań międzysesyjnych

- spotkanie ze Stowarzyszeniem Giszowiec w sprawie obchodów 110 lecia Giszowca, głównie dotyczące organizacji zjazdu "Giszowioków" oraz projektu plakatu promującego to wydarzenie;

- spotkanie z dyrektorem Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Katowice w sprawie rozmieszczenia na terenie Giszowca wagoników kopalnianych z reprodukcją obrazów malarza Ewalda Gawlika, inwestycja ta podlega opinii konserwatora zabytków, dlatego trzeba wystosować pismo do Prezydenta Miasta Katowic o zgodę na tego typu przedsięwzięcie. Na spotkaniu poruszono również temat usunięcia barier architektonicznych dla niepełnosprawnych w chodnikach i drogach naszej dzielnicy.

- zebranie z przedstawicielami Związku Harcerstwa Polskiego w Katowicach w sprawie zorganizowania podczas obchodów Święta Giszowca spotkania harcerzy. Propozycja przeprowadzenia apelu przy pomniku, zorganizowania gier oraz biegów terenowych, a także przedstawienia historii harcerstwa na Giszowcu.

- odebranie wniosku w sprawie przeprowadzonej kontroli zanieczyszczenia powietrza. Skontrolowano 389 domów jednorodzinnych, w 10 przypadkach stwierdzono termiczne wypalanie odpadów.

Punkt nr 5 Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 Giszowiec z działań międzysesyjnych

- przeprowadzenie rozmów z mieszkanką ul. Adama 12 b

- uczestniczenie z Przewodniczącym Zarządu Rady JP w spotkaniu z dyrekcją MZUiM Katowice,

- spotkanie z przedstawicielami Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, otrzymano pismo, że na obecną chwilę nie ma w budżecie zapisanego zadania do realizacji, a co za tym idzie przeznaczonej kwoty pieniędzy na upiększenie osiedla Giszowca

- spotkanie z Przedstawicielami Rad JP w Stowarzyszeniu Bona Fides.

- udział w spotkaniu w ramach edycji Budżetu Obywatelskiego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

- spotkanie z Naczelnikami poszczególnych wydziałów UM Katowice: Promocji, Edukacji i Kultury.

- spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia GICAL dotyczące organizacji sprzątania dzielnicy

- spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które ma zaowocować wspólnymi działaniami na rzecz naszej dzielnicy

- udział w VII spotkaniu organizowanym w Szkole Podstawowej nr 51 artystami i sportowcami pod hasłem „Pokaż, na co Cię stać … Pomagajmy i działajmy … dobro powraca „

- spotkania z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz kierownictwem spółdzielni mieszkaniowej związane z poprawą bezpieczeństwa na Giszowcu przeprowadzonym w Giszowieckim Centrum Kultury,

- przeprowadzenie rozmów z Rzecznikiem Policji Miejskiej w Katowicach.

Punkt 6 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bezkolizyjnego wjazdu i wyjazdu na skrzyżowaniu Górniczego Stanu z Pszczyńską w kierunku Katowic i Tych.

Przewodniczący Rady przedstawił raport kolizji i wypadków z ostatnich trzech lat na skrzyżowaniu Górniczego Stanu z Pszczyńską w kierunku Katowic i Tych. / załącznik/

Przystąpiono do głosowania nad rozpatrzeniem projektu uchwały.
UCHWAŁA nr 57/2016 /w załączeniu/ w sprawie rozpatrzenie projektu bezkolizyjnego wjazdu i wyjazdu na skrzyżowaniu Górniczego Stanu z Pszczyńską w kierunku Katowic i Tych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Za głosowało 11 radnych.  

Punkt nr 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie umiejscowienia lustra drogowego na skrzyżowaniu Górniczego Stanu z Barbórki.

Na wniosek Radnego Roberta Reguły, który dostrzega potrzebę montażu lustra drogowego na skrzyżowaniu Górniczego Stanu z Barbórki, w celu poprawy bezpieczeństwa.

Przystąpiono do głosowania nad rozpatrzeniem projektu uchwały.
UCHWAŁA nr 58/2016 /w załączeniu/ w sprawie rozpatrzenie projektu w sprawie umiejscowienia lustra drogowego na skrzyżowaniu Górniczego Stanu z Barbórki.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Za głosowało 11 radnych.

Po tym głosowaniu 2 Przedstawicieli Rady opuściło sesję.

Punkt nr 8. Powołanie zespołu ds. „Kształtowania środowiska na terenie dzielnicy Giszowiec” z ramienia Przedstawicieli RJP nr 17 Giszowiec.

Przewodniczący Rady zaproponował powołanie zespołu ds. "Kształtowania środowiska na terenie Giszowca". Jednogłośnie przyjęto, iż zespół ten powinien liczyć 5 osób. Komisja zajmować się będzie tematami ochrony środowiska, m.in. analizą aktualnego drzewostanu i poziomu zanieczyszczenia środowiska.

Powołano zespół w skład, którego weszli: Grzegorz Augustyn, Zygmunt Rurański, Robert Reguła, Edward Haśnik, Kazimierz Dmitryszyn.

Za głosowało 9 radnych.

Radny Zygmunt Rurański podkreślił, iż pierwszym tematem dla komisji powinno być powstrzymanie powstania w parku Pod Lipami żywopłotu grabowego. Pomysł nietrafiony, a inwestycja kosztowna w utrzymaniu. Ze zdaniem tym zgodził się również Przewodniczący Rady informując pozostałych o wspólnych rozpoczętych już działaniach z Radnym Miasta Katowice, Panem Jerzym Forajter i zaplanowanych rozmowach z Dyrekcją ZZM w Katowicach.

Punkt 9. Informacje dot. obchodów 110 lecia Giszowca.

Nadal trwa zapisywanie uczestników na I Światowy Zjazd Giszowioków, który odbędzie się 3 września i jest wydarzeniem medialnym, mocno promowanym. Na obchody Święta Giszowca w budżecie miasta, po wniosku od Rady JP nr 17 Giszowiec, przyznano kwotę 30 tyś. złotych, której dysponentem jest nasz Dom Kultury. Trwają cały czas rozmowy nad zdobyciem większej kwoty pieniędzy, ale na obecną chwilę bez skutku. Spotkanie organizacji pozarządowych, które odbyło się na początku marca ma wspomóc poprzez wspólne działania i projekty w zdobyciu funduszy. Rozpatrzenie złożonych do konkursu projektów nastąpi ok. 15 czerwca.

Punkt 10. Informacje dot. wydarzenia dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i podź lotać”.

Organizatorem tego przedsięwzięcia jest: Rada Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec i Miasto Katowice. Akcję wspiera portal giszowiec.pl, MDK w Giszowcu, firma PGF S.A, Stowarzyszenie „Blok Aktywni Razem”, Delta - Med, 87 Gromada Zuchowa oraz trenerzy z grupy Athletes Forge. Wydarzenie to cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców. Podczas trwania wydarzenia zbierane są wolne datki na OREW im. Dr Marii Trzcińskiej - Fajfrowskiej. Łącznie uzbierano kwotę 205,07 zł. Akcja jest odpowiednio promowana, a trasa biegu oznaczona.

Punkt 11. Informacje w sprawie społecznego sprzątania dzielnicy Giszowiec.

Najwięcej w sprzątanie Giszowca zaangażowali się mieszkańcy ulicy Kolistej i tym samym oni uzbierali najwięcej śmieci. Docelowo zlokalizowanych było 5 punktów na terenie Naszego osiedla: Kolista, Szopienicka, Górniczego Stanu, Adama i na terenie Rybaczówki. Przewodniczący Rady poinformował, że na przyszłość dobrze byłoby połączyć sprzątanie dzielnicy z równoczesnymi działaniami miasta w tym zakresie, tak jak to miało miejsce w dzielnicach ościennych. Wydarzenie zakończyło się wspólnym ogniskiem na terenie Rybaczówki. Ponadto mieszkańcy ulicy Kolistej poprzez mocne zaangażowanie się w sprzątanie dzielnicy, uzyskali możliwość zorganizowania na swej ulicy Święta Sąsiada. Koordynatorem zadania było stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych przy współpracy z Stowarzyszeniem „Blok Aktywni Razem”.

Punkt nr 12 Komunikaty i wolne wnioski

Radny Edward Haśnik - dewastacja nowych ławek, jest to inwestycja powstała z budżetu obywatelskiego 2016, a niestety już uległa poprzez bezmyślne działanie zniszczeniu. Informacja zostanie umieszczona na portalu społecznościowym jednostki.

Radny Kazimierz Dmitryszyn zwrócił uwagę o skierowanie pisma do odpowiednich organów w celu ograniczenia postoju tirów, które stoją nagminnie na dodatkowym pasie ruchu przy ulicy Mysłowickiej 47-65 i ograniczają widoczność samochodów włączających się do ruchu. Przewodniczący Rady poinformował, że na chwilę obecną Nasze osiedle nie jest oznakowane odpowiednimi znakami uniemożliwiającymi postój wymienionych przez Radnego samochodów ciężarowych. W tym temacie będą w późniejszym terminie konsultacje z odpowiednimi organami, w celu poprawy bezpieczeństwa jak i umiejscowienia odpowiednich znaków drogowych.

Radny Zygmunt Rurański poinformował o otrzymanym piśmie w sprawie wycięcia krzewów w rejonie palcu targowego. Prowadzone jest w tym temacie dochodzenie.

Radna Maria Ryś przekazała wszystkie protokoły z pracy komisji, która zajmowała się wstępnym projektem powstania ścieżki edukacyjno - historycznej na terenie dzielnicy Giszowiec /załączniki/

Na obecnym etapie najważniejsze jest uporządkowanie i zmodernizowanie terenów, na których została zaprojektowana ścieżka. W szczególności dotyczy przebudowy chodnika od „Biedronki” przy ul. Wojciecha w kierunku placu autobusowego przy kościele św. Barbary.

Przewodniczący Grzegorz Augustyn poinformował o otrzymanym piśmie z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w sprawie poszerzenia chodnika w rejonie posesji ulicy Przyjazna i Górniczego Stanu. Taka inwestycja może nastąpić tylko i wyłącznie poprzez uzyskanie od osób prywatnych gruntów. Na obecną chwilę nie znamy właściciela tego terenu. Radna Maria Kabelis zwróciła się z prośbą, aby Zarząd wystosował pismo do wydziału ksiąg wieczystych celem ustalenia prawa własności. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę Radnym na kolejność działań w zakresie podjętych spraw, przyjmowania korespondencji i udzielania informacji mieszkańcom, które przed podaniem do publicznej wiadomości powinny być najpierw omówione na najbliższej sesji RJP. Poinformował dodatkowo obecnych, że do reprezentowania oficjalnego stanowiska i udzielania informacji mieszkańcom są osoby decyzyjne Rady, czyli Przewodniczący Rady i jego Zastępca, oraz trzech przedstawicieli Zarządu Rady.

Przewodniczący odczytał również odpowiedź na pismo z Zakładu Zielni Miejskiej w sprawie przystosowania Parku Giszowieckiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakład Zieleni Miejskiej nie posiada środków finansowych na wykonanie przebudowy alejek ani utworzenie nowych.

Odpowiedź na pismo skierowane przez mieszkankę w sprawie modernizacji drogi przy ulicy Kolistej. Droga należy do Katowickiego Holdingu Węglowego i niestety taka inwestycja nie może być przeprowadzona z budżetu Miasta Katowice.

Otrzymano również pismo z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych przy ulicy Mysłowickiej - Miła. Zgodnie z prośbą zaznaczono lokalizację przedmiotowego przejścia, jednak na obecną chwilę inwestor się wycofał.

Przewodniczący Rady poinformował, iż otrzymał dane personalne najstarszego mieszkańca Giszowca. Sprawdzi i ustali, czy dana osoba zamieszkuje, a także czy będzie zainteresowana odebraniem statuetki i oficjalnego uhonorowania, podczas obchodów 110 lecia Giszowca.

Punkt 13Zamknięcie sesji

Wobec wyczerpania punktów obrad Przewodniczący RJP zakończył XIV sesję.

 

Protokół sporządziła Maria Ryś