katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Protokół z XXXVI sesji nadzwyczajnej Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,
która odbyła się przy Pl. Pod Lipami 1,1-3 w dniu 10.09.2018r. (poniedziałek)

W sesji brało udział 8 Radnych (lista obecności w załączeniu), na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015r.Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.20 do godz. 19.30.

Porządek XXXVI sesji RJP nr 17 Giszowiec

 

Ad. 1 Otwarcie sesji
Sesję otworzył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Grzegorz Augustyn. Przywitał  wszystkich obecnych radnych.


Ad. 2  Wybór sekretarza sesji
Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec zaproponował na sekretarza sesji radną - sekretarza Zarządu RJP17 Barbarę Mańdok. Wobec zgody kandydatki, braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wybór sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie.

Ad.3 Zmiany w porządku obrad
Radni zgłosili zmiany do porządku obrad ze względu na tryb sesji nadzwyczajnej. Przewodniczący zaproponował  zniesienie pkt  6.
 Przystąpiono do głosowania za usunięciem pkt 6. z porządku obrad
  Za głosowało 8 radnych.
W wyniku głosowania pkt 6 został  zniesiony jednogłośnie z porządku obrad.
Następnie zaproponował zniesienie pkt  7.
Przystąpiono do głosowania za usunięciem pkt 7. z porządku obrad
  Za głosowało 8 radnych.
W wyniku głosowania pkt 7 został  zniesiony jednogłośnie z porządku obrad.
W dalszej kolejności zaproponował zniesienie pkt 10
Przystąpiono do głosowania za usunięciem pkt 10. z porządku obrad
  Za głosowało 8 radnych.
W wyniku głosowania pkt 10 został  zniesiony jednogłośnie  z porządku obrad.
Jako ostatnie zmiany do porządku obrad zaproponował  zniesienie pkt 11 .
Przystąpiono do głosowania za usunięciem pkt 11. z porządku obrad
  Za głosowało 8 radnych.
W wyniku głosowania pkt 11 został  zniesiony jednogłośnie  z porządku obrad.

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z XXXI sesji RJP nr 17 Giszowiec.
Po odczytaniu przez przewodniczącego zalecanych zmian przez radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 8 radnych
Protokół z XXXVI sesji RJP 17 został zatwierdzony i przyjęty jednogłośnie.


Ad. 5 Przyjęcie protokołu z XXXII sesji RJP nr 17 Giszowiec.
Po odczytaniu przez przewodniczącego zalecanych zmian przez radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 8 radnych
Protokół z XXXII sesji RJP 17 został zatwierdzony i przyjęty jednogłośnie.


Ad. 6 Propozycje projektów do Budżetu Miasta na rok 2019
Propozycje do planu budżetowego miasta na 2019 r. dla dzielnicy Giszowiec.
1.Modernizacja Giszowieckiego Parku.
2.Dofinansowanie Święta Giszowca w wysokości 60.000 PLN.
3.Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie utworzenia bezpośredniego połączenia ul. Mysłowickiej i Ceramicznej z ul. Leśnego Potoku z uwzględnieniem trasy spacerowo rowerowej.
4. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie poszerzenia asfaltowego odcinka trasy spacerowo-rowerowej, rozpoczynając od wylotu z tunelu pod ul. Pszczyńską w kierunku dzielnicy Ochojec z uwzględnieniem rozmieszczenia małej architektury.
5. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie wymiany ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż ulicy Pszczyńskiej i utworzenie szklanego tunelu nad ulica Pszczyńską od skrzyżowania z ul. Górniczego Stanu do nowego węzła ul. Pszczyńskiej z 73 Pułku Piechoty.
6. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie utworzenia ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ul. Pszczyńskiej łącząc dzielnicę Murcki z Osiedlem Paderewskiego.
7.Utworzenie stałego przyłącza energetycznego na Placu Pod Lipami w okolicach lokali sklepowych o mocy 60 kw.
8.Umiejscowienie znaku z sygnalizacją świetlną nad nowym przejściem dla pieszych  zlokalizowanym na ulicy Mysłowickiej w pobliżu sklepu Biedronka.
9.Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie utworzenia ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ulicy Mysłowickiej od istniejącej trasy rowerowej przy ulicy Mysłowickiej 39 do skrzyżowania z ul. Ceramiczną.
10. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie utworzenia toalety całodobowej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych z lokalizacją bliskiego sąsiedztwa przystanku autobusowego przy ul. Batalionów Chłopskich.
11.Rozpoczęcie wspólnych prac z Kurią Metropolitarną w zakresie poszerzenia cmentarza parafialnego św. Stanisława Kostki.
12. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych dostosowujących budynek MP nr 91 do wymogów obowiązujących przepisów p.poż. i sanitarno-epidemiologicznych.
13. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie osuszania podziemi i ogólnego remontu budynku MDK i Gawlikówki.
14.Rozpoczęcie prac nad ulokowaniem na terenie całego osiedla multimedialnych punktów informacyjno-promocyjnych w dawnych budynkach rozdzielni elektrycznych jak również na portierni MDK.
15. Rozpoczęcie prac inwestycyjnych w zakresie podłączenia budynków jednorodzinnych na terenie całego Giszowca do sieci ZEC.

Ad. 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie propozycji projektów do Budżetu Miasta  na rok 2019    
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.
UCHWAŁA nr 104 /2018 /w załączeniu/ w sprawie propozycji projektów do Budżetu Miasta  na rok 2019    
Za głosowało 8  radnych.   
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 8 Komunikaty i wolne wnioski
Radna Mańdok przekazała podziękowania od Stowarzyszenia Giszowiec i MDK Filia nr2  dla RJP17  za okazaną pomoc i wsparcie organizacji Święta Giszowca
Przewodniczący Zarządu Haśnik  przekazał informację o udostępnionym do zwiedzenia dla wszystkich chętnych obiekcie specjalnym  w Giszowcu 1 września  2018r. Wskazał, iż akcja ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Z przeprowadzonej ankiety wśród zwiedzających wynika, że  obiekt specjalny powinien być otwarty dla mieszkańców , jako atrakcja turystyczna w Giszowcu i  odrestaurowany.
Przewodniczący Augustyn poinformował zebranych o  otrzymanej korespondencji i odpowiedziach na pisma RJP17  dot.:

- Od 16 września do 14 października 2018 rusza kolejna edycja „Bier sąsiada i pódź na koło” . W każdą niedzielę od godz. 16.00 przy MDK Giszowiec . Trasa ok.30 km

 Ad. 9  Zamknięcie sesji       
   Po wyczerpaniu procedowania punktów sesji Przewodniczący Rady zamknął XXXVI sesję nadzwyczajną RJP nr 17 Giszowiec.


                                                                        
     Protokół sporządziła
     Sekretarz Zarządu RJP 17
     Barbara Mańdok