katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Protokół z XV sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,

która odbyła się przy Pl. pod Lipami 1,1-3 w dniu 25.05.2016 r. (środa)


     W sesji brało udział 9 Radnych (lista obecności w załączeniu), na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz. 20.00.

Na sesji była obecna przedstawicielka Fundacji Rycerze i Księżniczki, pani Agnieszka Smolińska, która zbiera finanse dla ratowania życia i zdrowia chorego chłopca na nowotwór złośliwy oka z Mysłowic.

Porządek  XV sesji RJP nr 17 Giszowiec 

ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Grzegorz Augustyn.

ad.2 Następnie został zatwierdzony i przyjęty jednogłośnie protokół z XIV sesji RJP 17.

ad.3 Przewodniczący zaproponował zmiany w porządku obrad:

- włączenie pkt.5a Przedstawienie informacji w sprawie akcji wsparcia dla chłopca borykającego się z ciężką chorobą

Za włączeniem pkt. 5a głosowało 9 radnych.

Pkt 5a został włączony do porządku obrad.

- włączenie pkt. 5b Podjęcie stanowiska w sprawie nadania nazwy ul. Augustyna Halotta na Giszowcu

Za włączeniem pkt 5b głosowało 9 radnych.

Pkt 5b został włączony do porządku obrad.

- włączenie pkt. 5c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia ruchu dla samochodów na całej długości ul. Batalionów Chłopskich

Za włączeniem pkt. 5c głosowało 9 radnych.

Pkt 5c został włączony do porządku obrad.

- usunięcie pkt.11 Rozpatrzenie propozycji zmian statutowych Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Katowice, gdyż dopiero po 3 czerwca 2016r. odbędzie się spotkanie w UM z Przedstawicielami RJP w tej sprawie .

Za usunięciem tego punktu głosowało 9 radnych.

Punkt 11 został zniesiony z porządku obrad.

ad. 4 Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych

- uczestnictwo w Festiwalu Nauki org. przez Gimnazjum nr 15 dn.23.05.2016 poświęconemu naszej dzielnicy

- udział w uroczystej sesji w UM Katowice poświęcona miastom partnerskim Katowice- Ostrawa

- spotkania w ramach działalności komitetu organizacyjnego na 110-lecie Giszowca

- cotygodniowe spotkania w ramach akcji „ Bier sąsiada i podź lotać”

- wstępna zapowiedź i organizacja „Jarmarku Zdrowia” na Giszowcu

ad.5 Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych

- spotkanie z Dyrekcją Zakładów Zieleni Miejskiej, w sprawie ukwiecenia terenu przy ul. Batalionów Chłopskich

- spotkanie z pracownikami Wydziału Promocji w sprawie składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2017,

- spotkanie w KSM w ramach częściowego poszerzenia terenu przy ul. Wojciecha na parkingi

- spotkanie z mieszkańcami ul. Przyjaznej w ramach interwencji zadrzewienia tego terenu

- uczestnictwo w obchodach Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych na Giszowcu,

- uczestnictwo w dniach otwartych Funduszy Europejskich na terenie oczyszczalni ścieków na Podlesiu,

- uczestnictwo w obchodach terytorialnych Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na Giszowcu.

- uczestnictwo w XXII edycji Święta Kwitnących Głogów w Parku Zadole,

- udział w uroczystej sesji w UM Katowice poświęcona miastom partnerskim Katowice- Ostrawa.

- uczestnictwo w spotkaniach „Bier sąsiada i podź lotać”

ad.5a Przedstawienie informacji w sprawie akcji wsparcia dla chłopca borykającego się z ciężką chorobą

           Głos zabrała pani A. Smolińska z Mysłowic opisują sytuację 6-miesięcznego chłopca Tymka, który choruje na nowotwór złośliwy oka i są od dłuższego czasu zbierane fundusze na bardzo kosztowną operację w USA. Zebrano już większą część potrzebnej kwoty i pozostało jeszcze 300 tyś. Poprosiła o wsparcie radnych RJP.

Radni wyrazili się przychylnie do tej prośby i każdy z radnych będzie działał w tym kierunku propagując tę akcję w swoich działaniach środowiskowych,

ad. 5b Podjęcie stanowiska w sprawie nadania nazwy ul. Augustyna Halotta na Giszowcu

Przewodniczący odczytał pismo UM Katowice I Wiceprezydenta Miasta Katowice dot. nadania nazwy ul. Augustyna Halotty ulicy bocznej Karolinki i wyrażenia opinii w tej sprawie RJP 17 Giszowiec

Za głosowało 6 radnych

Przeciw głosowało 3 radnych

Radni RJP 17 Giszowiec przychylili się do nadania nazwy ulicy Augustyna Halotty zaproponowanej przez UM Katowice

ad. 5c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia ruchu dla samochodów na całej długości ul. Batalionów Chłopskich

Głosowanie nad projektem uchwały

Przeciwnych dopuszczenia ruchu na całej długości ul. Batalionów Chłopskich

Za głosowało 9

Projekt uchwały został jednogłośnie odrzucony.

ad.6 Przygotowanie opinii w ramach częściowego zagospodarowania przestrzennego przy Placu Pod Lipami.

           Wszyscy radni wyrazili jednogłośnie pozytywną opinię w sprawie zagospodarowania przestrzennego Placu Pod Lipami.

ad.7 Informacje w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2017

Przewodniczący poinformował radnych, że w tym roku do Budżetu Obywatelskiego wpłynęły 23 wnioski spośród mieszkańców Giszowca. Ilościowo jesteśmy na trzecim miejscu wśród dzielnic Katowic.

ad.8 Informacje dot. wydarzenia dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „Bier sąsiada i podź lotać”.

W ramach tej akcji promowany jest aktywny i zdrowy tryb życia. Do tej pory odbyło się 6 spotkań, w których systematycznie bierze udział ok. 30 osób. Biegi rozpoczynają się w Parku MDK Giszowiec o godz. 16.00, w każdą niedzielę. Za każdym razem przygotowana jest inna trasa biegowa. Również zbierane są fundusze na rzecz OREW i do tej pory wpłynęło ok. 300 zł. Finał odbędzie się 26.06 i będzie to 11, ostatni bieg trasą wybraną poprzez głosowanie, jako najlepszej dla biegaczy i chodziarzy.

ad. 9 Informacje dot. obchodów 110 -lecia Giszowca.

Przewodniczący Zarządu poinformował radnych, że co 2 tygodnie odbywają się w MDK Giszowiec spotkania Komitetu Organizacyjnego, w którym uczestniczą radni: Edward Haśnik, Barbara Mańdok, Katarzyna Lebryk. W dalszym ciągu poszukiwani są sponsorzy do tak dużego przedsięwzięcia, by program imprezy był ciekawy i atrakcyjny. Będzie możliwość zapisania się na zlot w MDK, a nie tylko, jak do tej pory, przez Internet. Po mszach św. w kościołach, chętni z komitetu organizacyjnego będą rozdawać ulotki mieszkańcom Giszowca dot. obchodów Święta Giszowca oraz Zlotu.

ad.10 Przedstawienie propozycji ewentualnych działań Rady, przy współpracy w ramach pikniku rodzinnego – „Żyjmy zdrowo”.

Piknik zdrowia ma odbyć się 2. września 2016 r. na Placu pod Lipami organizowany przez stowarzyszenie „Blok Aktywni Razem” w partnerstwie z Polską Grupą Farmaceutyczną. Wszyscy radni wyrazili pozytywną opinię i chęć uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.

ad.12 Komunikaty i wolne wnioski

Przewodniczący poinformował, że 3 czerwca o godz.16.30 odbędzie się spotkanie w UM Katowice z Przedstawicielami Rad Jednostek Pomocniczych w sprawie działalności RJP w Katowicach i odebranych im funduszy.

Radna M. Ryś zapytała, czy został złożony wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych w sprawie działki przy ul. Przyjaznej i Górniczego Stanu.

Przewodniczący G. Augustyn odpowiedział, że na tę chwilę nie został złożony wniosek.

ad. 13 Zamknięcie sesji

Protokół sporządziła

Sekretarz Zarządu JP nr 17

Barbara Mańdok

Porządek XV sesji

Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji RJP nr 17 Giszowiec.
 3. Zmiany w porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
 6. Przygotowanie opinii w ramach częściowego zagospodarowania przestrzennego przy Placu Pod Lipami.
 7. Informacje w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2017.
 8. Informacje dot. wydarzenia dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i podź lotać”.
 9. Informacje dot. obchodów 110 lecia Giszowca.
 10. Przedstawienie propozycji ewentualnych działań Rady, przy współpracy w ramach pikniku rodzinnego – „Żyjmy zdrowo”.
 11. Rozpatrzenie propozycji zmian statutowych Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Katowice.
 12. Komunikaty i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

Do porządku obrad XV sesji RJP nr 17 Giszowiec dołączono:

5a Przedstawienie informacji w sprawie akcji wsparcia dla chłopca borykającego się z ciężką chorobą.

5b Podjęcie stanowiska w sprawie nadania nazwy ul. Augustyna Halotta na Giszowcu.

5c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia ruchu dla samochodów na całej długości ul. Batalionów Chłopskich.