katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek XXXII sesji
Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec


1.    Otwarcie sesji.
2.    Zmiany w porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXI sesji RJP nr 17 Giszowiec.
4.    Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
6.    Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działań Rady za rok 2017.
7.    Ustalenie harmonogramu dyżurów Radnych Jednostki Pomocniczej i planowanych terminów sesji
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec na rok 2018.
9.    Komunikaty i wolne wnioski.
10.    Zamknięcie sesji.

 

 
 
Protokół z XXXII sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,
która odbyła się przy Pl. Pod Lipami 1,1-3 w dniu 31.01.2018 r. (środa) w Gawlikówce
 


W sesji brało udział 8 Radnych (lista obecności w załączeniu), na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015 r.
Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz. 19.15.


Ad. 1 Otwarcie sesji
Sesję otworzył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Pan Grzegorz Augustyn. Przywitał przybyłych gości i wszystkich obecnych Radnych.

Ad. 2 Zmiany w porządku obrad
Z racji nieobecności Sekretarza Zarządu RJP Radnej Barbary Mańdok, Przewodniczący Rady zaproponował zgłoszenie osoby chętnej do przygotowania protokołu z trwającej sesji. Z powodu braku chętnych do protokołowania sesji, Przewodniczący Rady wysunął swoją osobę, zaznaczając przy tym, że protokół ten będzie przygotowany i przedstawiony Radnym z najważniejszymi informacjami, które zostaną przedstawione w ramach trwania sesji. Przygotowano procedurę rozpatrzenia punktu 2a „Wybór Sekretarza sesji”
W głosowaniu na Sekretarza sesji, Radni przyjęli kandydaturę jednogłośnie.
Kolejną zmianą było zasugerowanie Przez Radną Marię Ryś, zniesienia z porządku obrad przyjęcia protokołu z XXXI sesji RJP z racji nie przedstawienia z odpowiednim wyprzedzeniem do zapoznania się treścią dokumentu protokołu, który Przewodniczący Rady przedstawił bezpośrednio przed rozpoczęciem tej sesji. Do tej informacji odniosła się również Radna Urszula Machowska wskazując, że na ostatniej sesji z racji jej nieobecności nie do końca mogła zapoznać się z przebiegiem trwania sesji. Jednocześnie padł komunikat, dlaczego zmieniono procedurę nie przesyłania przy zawiadomieniu o sesji protokołu z poprzedniego posiedzenia.
W konsultacjach doprecyzowano, że protokół będzie przygotowany i rozesłany przez protokolanta tylko do pozostałych Radnych w terminie 14 dni od zakończenia sesji. Przewodniczący Rady zaznaczył, że w przypadku tego protokołu materiał protokołu zostanie dostarczony wraz z zaproszeniem na kolejną sesję zachowując osobne powiadomienie dla Radnych Jednostki i Radnych Miasta Katowice i ewentualnych zaproszonych gości. Przygotowano procedurę dodatkowego punktu 2b dot. „Zniesienia pkt 3. Przyjęcia protokołu z XXXI sesji RJP nr 17 Giszowiec”.

Zniesienie pkt. 3 dot. Przyjęcia protokołu z XXXI sesji RJP nr 17 Giszowiec zostało przyjęte jednogłośnie.
Z racji usunięcia pkt. 3 z procedowania porządku sesji, dalsza numeracja punktów uległa przesunięciu zachowując dalszą przygotowaną kolejność.

Ad. 3 Informacja Przewodniczącego Zarządu RJP nr 17 z działań międzysesyjnych.
- Przekazałem wniosek Radnego Zygmunta Rurańskiego odpowiedniemu wydziałowi UM Katowice, który został przekazany Zarządowi JP na ostatniej sesji.
- Uczestniczyłem i wspomagałem działania w ramach trwania III Jarmarku Bożonarodzeniowego.
- Uczestniczyłem w spotkaniu świątecznym wraz z pozostałymi Radnymi JP nr 17 Giszowiec.
- Wraz z Przewodniczącym i Zarządem Rady, uhonorowaliśmy najstarszą mieszkankę Giszowca z okazji jej 102 urodzin.
- uczestniczyłem w spotkaniu zespołu ds. kształtowania środowiska działającego przy Radzie JP nr 17 Giszowiec.
- Przygotowałem sprawozdanie roczne wraz z Zarządem JP nr 17 Giszowiec.

Ad. 4 Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
- Przekazałem kartki świąteczne z życzeniami dla Prezydenta i Wice Prezydentów Miasta Katowice, Przewodniczącej Rady i Radnym UM Katowice jak i Naczelnikom Wydziałów UM Katowice.
- Uczestniczyłem w spotkaniu Rady Społecznej Komendanta Miejskiej Policji w Katowicach.
- Uczestniczyłem w spotkaniu Przedstawicieli RJP działających w Katowicach.
- Uczestniczyłem w nadzwyczajnej sesji UM Katowice.
- Uczestniczyłem w spotkaniu świątecznym RJP nr 9 Oś. Tysiąclecia.
- Uczestniczyłem w spotkaniu świątecznym wraz z pozostałymi Radnymi JP nr 17 Giszowiec.
- Wraz z Zarządem Rady, uhonorowaliśmy najstarszą mieszkankę Giszowca z okazji jej 102 urodzin.
- Interweniowałem do MZUiM w sprawie przywrócenia oświetlenia na Placu Pod Lipami.
- Uczestniczyłem w spotkaniu zespołu ds. kształtowania środowiska działającego przy Radzie JP nr 17 Giszowiec
- Uczestniczyłem wraz z Radnym Zygmuntem Rurańskim i Przedstawicielami Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej w spotkaniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach
- Na prośbę Dyrekcji MP 32 w Katowicach uczestniczyłem w wizji lokalnej dot. budynku placówki i terenu przyległego.

Ad. 5 Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działań Rady za rok 2017.
Przewodniczący zaprezentował podsumowanie działań za rok 2017, które wraz z Zarządem zostało sporządzone i przygotowane do wglądu w formie papierowej Radnym i mieszkańcom Giszowca. (w załączeniu)

Ad. 6 Ustalenie harmonogramu dyżurów Radnych Jednostki Pomocniczej i planowanych terminów sesji.
Podczas przygotowanych propozycji i wymianie dyskusji w tym zakresie przygotowano trzy propozycje terminów sesji RJP i dodatkowo dwa warianty zmiany harmonogramu dyżurów Radnych. Po sugestiach i wyborze odpowiedniego wariantu, Radni w drodze wewnętrznego głosowania ustalili terminy sesji na rok 2018 i terminy dyżurów Radnych JP nr 17 Giszowiec.

Sesje RJP w roku 2018 będą odbywały się w następujących terminach o godz. 18.00 w siedzibie Rady:
28 marca    30 maja    29 sierpnia    31 października     28 listopada   
Dyżury RJP w roku 2018 będą odbywały się w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca z wyłączeniem miesięcy lipca i sierpnia w godz. 17.00 – 18.00.
Pierwsza środa miesiąca: dyżur z funkcjonariuszami Policji.
Ustalono również zachowanie przyporządkowanych Radnych w poszczególnych grupach.

Ad. 7    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec na rok 2018.
Po omówionych propozycjach przygotowano projekt uchwały, w której rozdysponowano przeznaczenie odpowiedniej sumy na poszczególne zadania. Projekt zakładał przeznaczenie funduszy na poszczególne działania w wysokościach:
1.    Akcja „Bier sąsiada i podź…” – 1.000,00 PLN.
2.    Wydatki gospodarcze, reprezentacyjne, spożywcze dla RJP nr 17 Giszowiec – 1.000,00 PLN.
3.    Dofinasowanie „Święta Giszowca” – 8.000,00 PLN.
W ramach rezerwy celowej na zadanie dofinansowania „Święta Giszowca” ustalono, że wybór i wskazanie wykonawcy zostanie omówiony i przedstawiony Wydziałowi Kultury UM Katowice.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.
Uchwała nr 97 /w załączeniu/ w spawie rozdysponowania rezerwy celowej Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec na rok 2018.
Za 7
Przeciw 1
Wstrzymało się 0
Uchwała została przyjęta większością głosów.

Ad. 8 Komunikaty i wolne wnioski
Komunikaty:
Radny Zygmunt Rurański poinformował o otrzymaniu pisma z odpowiedzią w sprawie wycinki krzewów przy lokalizacji obecnego budynku Rossmann. Ponadto poinformował o ulotkach informacyjnych o działaniach ulokowanych w Śląsko Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej.
Radna Urszula Machowska przedstawiła działania społeczne w Szkole Podstawowej nr 51 przy organizacji lekcji WOS w ramach spotkań pod hasłem „TYDZIEŃ DEMOKRACJI LOKALNEJ”. Ze swego miejsca podziękowała nieobecnemu Przewodniczącemu Rady Panu Jerzemu Forajter, Radnej Marii Ryś i mieszkańcowi Sebastianowi Król za obecność i współudział w tych cennych dla młodzieży lekcjach.
Radna Urszula Machowska podziękowała obecnym Radnym za udział w uroczystościach pogrzebowych i za ciepłe słowa, które spływały w ostatnich tygodniach ze strony Radnych JP z wyrazami współczucia.
Innych komunikatów i wolnych wniosków nie wniesiono.

Ad.9 Zamknięcie sesji.
Po wyczerpaniu procedowania punktów sesji Przewodniczący Rady zamknął XXXII sesję RJP nr 17 Giszowiec.
                                                                                                      
Protokół sporządził
Przewodniczący Rady JP nr 17
Grzegorz Augustyn 

Porządek XXXII sesji

Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

1.  Otwarcie sesji.

2.  Zmiany w porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z XXXI sesji RJP nr 17 Giszowiec.

4.  Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.

5.  Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.

6.  Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działań Rady za rok 2017.

7.  Ustalenie harmonogramu dyżurów Radnych Jednostki Pomocniczej i planowanych terminów sesji

8.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec na rok 2018.

9.  Komunikaty i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie sesji.