katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działań
Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec za rok 2017.


Uchwały:

 1.  Uchwała 73 z dnia 25 stycznia 2017r. dotycząca inicjatywy lokalnej „Dnia Sąsiada na ul. Wojciecha”.
 2.  Uchwała 74 z dnia 25 stycznia 2017r. dotycząca inicjatywy lokalnej zagospodarowania terenu miejskiego przy ul. Adama pod miejsce postojowe.
 3. Uchwała nr 75 z dnia 25 stycznia 2017r.  w sprawie rozdysponowanie rezerwy 10 tyś zł.
 4. Uchwała nr 76/2017 /w załączeniu/ o wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice sugerującym rozwiązanie połączeń komunikacyjnych dla pieszych przy ulicy Radosnej, Przyjaznej i Miłej.
 5. Uchwała nr 77/2017 w sprawie rewitalizacji skweru przy ulicy Mysłowickiej 35a „ Przyjazny skwer Babaloo”
 6. Uchwała nr 78/2017 w sprawie inicjatywy lokalnej dot. Bezalkoholowego Festynu Środowiskowego „ Powitanie Lata”.
 7. Uchwała nr 78/2017 w sprawie inicjatywy lokalnej pod hasłem „ Wakacyjna przygoda”.
 8. Uchwała nr 80/2017 /w załączeniu/ w sprawie przyłączenia dwóch bloków przy ulicy Adama o numerach parzystych 14-32 do obwodu Szkoły Podstawowej  nr 51 przy ulicy Przyjaznej 7a.
 9. Uchwała nr 81 w sprawie połączenia chodnika wychodzącego z Giszowieckiego Parku z chodnikiem przy skrzyżowaniu ul. Radosnej i Przyjaznej.
 10. Uchwała nr 82 w sprawie zmiany lokalizacji przejścia dla pieszych z skrzyżowania ulic Radosnej i Przyjaznej w kierunku ul. Radosnej z doświetleniem odgórnym i zamontowaniem aktywnego znaku D6 i elementów odblaskowych typu „kocie oczka”.
 11. Uchwała nr 83 w sprawie wyniesienia obecnego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Przyjaznej i Radosnej w pobliżu budynku przy ul. Miłej z doświetleniem odgórnym i zamontowaniem aktywnego znaku D6 i elementów odblaskowych typu „kocie oczka”.
 12. Uchwała nr 84 w sprawie likwidacji obecnego przejścia dla pieszych po południowej stronie skrzyżowania ulic Przyjaznej i Radosnej i zamontowanie barierek ochronnych na łuku skrzyżowania.
 13. Uchwała nr 85 w sprawie zamontowania dwóch progów wyspowych na ulicy Przyjaznej między posesjami Przyjazna 21 i 22.
 14. Uchwała nr 86 w sprawie zamontowania dwóch progów wyspowych na wysokości posesji przy ulicy Przyjaznej 11.
 15. Uchwała nr 87 w sprawie ustawienia aktywnego znaku D6 z wysięgnikiem  i doświetleniem przejścia dla pieszych wraz z montażem elementów odblaskowych typu „kocie oczka” przy skrzyżowaniu ulicy Przyjaznej i Działkowej.
 16. UCHWAŁA nr 88 /2017 w sprawie inicjatywy lokalnej III GISZOWIECKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY.
 17. UCHWAŁA nr 89/2017 /w załączeniu/ w sprawie inicjatywy lokalnej „Sąsiedzkie ostatnie grillowanie mieszkańców Adama”.
 18. UCHWAŁA nr 90/2017 dotycząca
 19. UCHWAŁA nr 91/2017 dotyczącą wyboru Pani Marii Ryś na funkcję Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec.
 20. UCHWAŁA nr 92/2017 w sprawie propozycji do budżetu miasta Katowice na 2018 rok.
 21. UCHWAŁA nr 93/2017 w sprawie pisma popierającego przejęcie przez miasto Katowice nieruchomości drogowej położonej przy ulicy Kolistej wraz z naprawą jej nawierzchni.
 22. UCHWAŁA nr 94/2017 w sprawie rozpatrzenia pisma dotyczącego korzystania
  z boiska przy ul. Karliczka 15 (dawnej siedziby Gimnazjum nr 15), przedstawienia planów wykorzystania budynku w przyszłości , a także wyjaśnienie czy oferta najmu, sprzedaży nieruchomości była podana do publicznej wiadomości.
 23. UCHWAŁA nr 95/2017 dotycząca odwołania Pani Marii Ryś z funkcji Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec.
 24. UCHWAŁA nr 96/2017 dotyczącą wyboru Pana Grzegorza Augustyna na funkcję Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec.

Wnioski Radnych:

 1. Wniosek Przewodniczącego Rady w sprawie przycięcia konarów i krzewów.
 2. Wniosek Radnej Urszuli Machowskiej w sprawie wykorzystywania boisk przy Gimnazjum nr 15.
 3. Wniosek Radnej Mari Ryś w sprawie poprawy bezpieczeństwa przy ulicy Przyjaznej.
 4. Wniosek Radnych w sprawie wydelegowania przedstawicieli Policji Drogowej w celu rozpatrzenia komunikacji dla pieszych i zmotoryzowanych przy ul. Radosnej i ul. Przyjaznej.
 5. Wniosek Radnych w sprawie wydelegowania przedstawicieli MZUM w celu rozpatrzenia komunikacji dla pieszych i zmotoryzowanych przy ul. Radosnej i ul. Przyjaznej.
 6. Wniosek Przewodniczącego Rady w sprawie wydelegowania przedstawicieli Wydziałów Miasta w celu wizji lokalnej trasy rowerowo-spacerowej do ośrodka „Bolina”.
 7. Wniosek Radnego Zygmunta Rurańskiego w sprawie składowania odpadów poprodukcyjnych na ul. Kolistej.
 8. Wniosek Radnych dotyczący harmonogramu sesji na rok 2018.

Wnioski RJP nr 17 do Budżet Miasta

 1. Uporządkowanie terenu przy ul. Adama wzdłuż posesji przy numerach 12, 12a, 12b, a terenem wspólnoty przy ul. Adama 14-32, z możliwością parkowania samochodów osobowych. Realizacja przedmiotowego zadania zwiększy ilość potrzebnych miejsc postojowych oraz poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.
 2. Wymiana istniejących słupów oświetleniowych przy ulicy Wojciecha i Adama na innowacyjne, energooszczędne. Obecny zły stan techniczny słupów zagraża bezpieczeństwu mieszkańców.
 3. Likwidacja barier architektonicznych w Parku Giszowieckim, gdzie zbyt wysokie krawężniki ograniczają dostęp osobom z niepełnosprawnościami oraz nieporuszającym się samodzielnie do najważniejszego miejsca rekreacji, spotkań oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych dla mieszkańców przez Miejski Domu Kultury Szopienice- Giszowiec.
 4. Utworzenie nowych alejek na terenie Parku Giszowieckiego poprzez utwardzenie ścieżek wydeptanych przez ludzi. Zachodzi potrzeba stworzenia naturalnego ciągu pieszego. Rozwiązanie poprawi komfort przemieszczających się ludzi, spowoduje, że nie będą rozdeptywane trawniki oraz poprawi estetykę parku, jako wizytówki dzielnicy.
 5. Przeznaczenie kwoty 60.000 tys. złotych na organizację Święta Giszowca. Celem zachowania tradycji i cykliczności corocznej imprezy. Najważniejsze wydarzenie naszej dzielnicy, które przy zapewnieniu ciekawego programu artystycznego przyciąga największą ilość uczestników i stanowi doskonałą okazję do integracji społeczności lokalnej.
 6. Zabezpieczenie kwoty 25.000 tyś. złotych na organizację IV Jarmarku Bożonarodzeniowego. Celem zachowania tradycji i cykliczności corocznej imprezy plenerowej, która wprowadza w nastrój zbliżających się świąt, promuje dzielnicę i lokalnych rękodzielników, a także integruje mieszkańców, tworząc klimat do spotkań.
 7. Opracowanie ścieżki edukacyjnej i oznakowanie tablicami informacyjnymi charakterystycznych historycznych miejsc na Giszowcu. Realizacja zadania pozwoli zwiedzającym odnaleźć najciekawsze miejsca i zagłębić się w unikatową wartość zabytkowej dzielnicy.
 8. Utworzenie tunelu pod nasypem kolejowym wraz z infrastrukturą drogową łączącą
  ul. Mysłowicką z Leśnego Potoku z uwzględnieniem ścieżki rowerowo – spacerowej.
 9. Poszerzenie asfaltowego odcinka trasy spacerowo- rowerowej, rozpoczynając od wylotu z tunelu pod ul. Pszczyńską w kierunku stawu Barbara z uwzględnieniem rozmieszczenia małej architektury.
 10. Utworzenie stałego przyłącza energetycznego na Placu Pod Lipami w okolicach lokali sklepowych o napięciu 40kW. Przedmiotowe zadanie zabezpieczy organizację imprez plenerowych w energię elektryczną. Wypożyczenie agregatów prądotwórczych generuje bardzo duże koszty, które często są nie do udźwignięcia dla organizatora.

Podsumowanie dyżurów RJP nr 17

Radni pełnią dyżury w każdą środę tygodnia od godziny 17.00 do 18.00
W trakcie dyżuru zostały przyjęte 3 zgłoszenia od mieszkańców

RJP nr 17 kontynuowała inicjatywy:

 • Realizacja działań pod patronatem RJP nr 17 Giszowiec, dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i poć lotać”.
 • Realizacja działań pod patronatem RJP nr 17 Giszowiec, dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i poć na koło”.
 • Uhonorowanie najstarszego mieszkańca Giszowca.
 • Udział w współorganizowaniu III Jarmarku Bożonarodzeniowym.

RJP nr 17 uczestniczyła:

 • W święcie Giszowca.
 • W Festiwalu Organizacji Pozarządowych.
 • W warsztaty Rady Jednostki Pomocniczej w Katowicach
 • W spotkaniu dot. miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu w Katowicach.
 • W konsultacjach społecznych dot. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice.

 

 

Przygotował

Przewodniczący Zarządu

Edward Haśnik