katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A
 
UCHWAŁA NR XLI/907/21 RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 17 Giszowiec
 
Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcamiRada Miasta Katowice
 
uchwala:
 
§ 1. Nadać Dzielnicy nr 17 Giszowiec Statut w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Katowice i Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 3. Uchwała wydana na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1235/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r., zachowuje moc do dnia wejścia w życie uchwały wydanej na podstawie § 5 ust. 3 Statutu Dzielnicy nr 17 Giszowiec, 
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 4. Przepis § 7 ust. 2 Statutu Dzielnicy nr 17 Giszowiec, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały,stosuje się do kadencji organów Dzielnicy następującej po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.
§ 5. Traci moc uchwała nr LII/1235/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 17 Giszowiec (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 4249).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice
Maciej Biskupski
 
 
 
Załącznik do uchwały Nr XLI/907/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 listopada 2021 r.

 

STATUT DZIELNICY NR 17GISZOWIEC
 
DZIAŁ I.
PRZEPISY OGÓLNE
 
§ 1. 1. Jednostka pomocnicza miasta Katowice - Dzielnica nr 17 Giszowiec, zwana dalej „Dzielnicą”,stanowi wspólnotę samorządową zamieszkałych na jej obszarze mieszkańców.
2. Dzielnica obejmuje obszar miasta Katowice w granicach określonych w załączniku do uchwały nr XLVI/449/97 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29 września 1997 r. w sprawie nazw i granic obszarów działania jednostek pomocniczych samorządu na terenie miasta Katowic, zmienionej uchwałą nr LIII/606/98 Rady Miejskiej Katowic z dnia 19 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/449/97 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29 września 1997 r. w sprawie nazw i granic obszarów działania jednostek pomocniczych samorządu na terenie miasta Katowic.
3. Plan miasta Katowice z granicami Dzielnicy stanowi załącznik do niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Celem działania Dzielnicy jest tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w rozpatrywaniu istotnych spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Dzielnicy.
2. Realizacja celów działania Dzielnicy odbywa się w ścisłej współpracy z radnymi Rady Miasta Katowice z okręgu wyborczego obejmującego obszar Dzielnicy.
3. Do zakresu działania Dzielnicy należą sprawy publiczne, dotyczące:
1) poprawy warunków życia mieszkańców Dzielnicy,
2) upowszechniania idei samorządowej,
3) aktywizacji oraz integracji mieszkańców Dzielnicy.
4. Swoje zadania Dzielnica realizuje poprzez:
1) współpracę z działającymi na terenie Dzielnicy organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, grupami mieszkańców i jednostkami organizacyjnymi miasta Katowice,
2) wnioskowanie oraz wyrażanie opinii w sprawach ważnych dla Dzielnicy,
3) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć społecznie użytecznych na terenie Dzielnicy,
4) organizowanie działań aktywizujących i integrujących mieszkańców Dzielnicy,
5) upowszechnianie pozytywnego wizerunku Dzielnicy jako jednostki pomocniczej miasta Katowice,
6) podejmowanie działań i wydarzeń dotyczących ochrony środowiska i promocji idei ekologicznych.
 
DZIAŁ II.
ORGANY DZIELNICY
 
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
 
§ 3. 1. Organem stanowiącym Dzielnicy jest Rada Dzielnicy, zwana dalej Radą.
2. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarząd Dzielnicy, zwany dalej Zarządem.
§ 4. 1. Działalność organów Dzielnicy jest jawna.
2. Jawność działania organów Dzielnicy obejmuje w szczególności prawo mieszkańców do informacji o działalności organów, wstępu na posiedzenia Rady, a także dostępu do uchwał i protokołów z posiedzeń organów.
3. Protokoły i uchwały Rady oraz dokumenty Zarządu udostępniane są mieszkańcom w miejscu i godzinach dyżurów członków organów. Dokumenty mogą być także udostępniane drogą elektroniczną.
4. Uchwały Rady są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.
§ 5. 1. Członkowie organów Dzielnicy powinni:
1) kierować się interesem wspólnoty samorządowej Dzielnicy,
2) przestrzegać przepisów statutu i powszechnie obowiązującego prawa,
3) aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach i pracach organów Dzielnicy,
4) pełnić dyżury w wyznaczonych dniach.
2. Członkowie organów Dzielnicy swoje funkcje pełnią społecznie.
3. Przewodniczącemu Rady, przewodniczącemu Zarządu i sekretarzowi Zarządu przysługują diety w wysokości ustalonej odrębną uchwałą Rady Miasta Katowice.
§ 6. 1. Członkowie Rady odbywają dyżury dla mieszkańców Dzielnicy. Miejsce i terminy dyżurów podawane są do publicznej wiadomości.
2. Sprawy dotyczące działania organów Dzielnicy oraz sprawy o charakterze publicznym wniesione w czasie dyżurów rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Rady.
3. W dyżurach mogą brać udział radni Rady Miasta Katowice z okręgu wyborczego obejmującego Dzielnicę.
4. Rada może upoważnić Zarząd do przekazywania spraw wniesionych podczas dyżurów do organów miasta. O przekazaniu sprawy Zarząd informuje Radę na najbliższym posiedzeniu.
 
Rozdział 2.
Rada Dzielnicy
 
§ 7. 1. W skład Rady wchodzi 15 radnych Dzielnicy, zwanych dalej radnymi.
2. Kadencja Rady trwa 5 lat licząc od dnia wyborów.
§ 8. 1. Do zadań Rady należy:
1) wybór oraz odwoływanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady,
2) wybór oraz odwoływanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Zarządu,
3) uchwalanie planów działania Rady, w tym rocznego planu posiedzeń Rady oraz regulaminu pracy Rady,
4) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania zadań przekazanych przez organy miasta Katowice,
5) powoływanie stałych i doraźnych zespołów Rady wraz z określeniem ich składu i zakresu działania,
6) występowanie do organów miasta Katowice w sprawach wniosków mieszkańców Dzielnicy, w zakresie jej działania, dotyczących spraw o charakterze publicznym,
7) inicjowanie i organizowanie obchodów okolicznościowych związanych z miejscami pamięci narodowej,
8) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i uroczystości środowiskowych,
9) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz porządku publicznego we współpracy z Policją i Strażą Miejską,
10) występowanie do organów miasta z wnioskami o podjęcie inicjatyw uchwałodawczych w sprawach dotyczących Dzielnicy,
11) składanie propozycji do projektu budżetu miasta,
12) składanie propozycji co do wydatkowania środków finansowych zarezerwowanych dla Dzielnicy,
13) opiniowanie inicjatyw lokalnych,
14) opiniowanie i wnioskowanie rozwiązań komunikacji publicznej na terenie Dzielnicy,
15) wnioskowanie w sprawach miasta dotyczących obszaru Dzielnicy.
2. W przypadku wystąpienia organów miasta Katowice z wnioskiem o opinię, Rada zobowiązana jest do jej przekazania w formie uchwały w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku. Nieprzedłożenie opinii jest równoznaczne z uznaniem, że opinia w sprawie jest pozytywna.
3. Opinie Rady mają charakter pomocniczy dla organów miasta Katowice.
§ 9. 1. Rada obraduje na posiedzeniach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy, które należą do jej kompetencji.
2. O terminie posiedzenia zawiadamia się radnych w skuteczny sposób, najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad i projekty uchwał.
3. O terminie posiedzenia Rady zawiadamia się także, w sposób określony w ust. 2 radnych Rady Miasta Katowice z okręgu wyborczego obejmującego obszar Dzielnicy, którzy mogą brać udział w obradach z głosem doradczym.
4. W razie pilnej potrzeby, posiedzenie Rady można zwołać na 3 dni przed terminem.
5. O terminie posiedzenia powiadamia się mieszkańców Dzielnicy w sposób zwyczajowo przyjęty.
6. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady zgodnie z planem posiedzeń lub z własnej inicjatywy.
7. Przewodniczący Rady zobowiązany jest do zwołania posiedzenia Rady również na wniosek Zarządu lub grupy co najmniej ¼ statutowego składu Rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku dołącza się porządek obrad i projekty uchwał.
8. W przypadku niezwołania przez przewodniczącego Rady posiedzenia na wniosek Zarządu lub grupy co najmniej ¼ statutowego składu Rady, posiedzenie zwołuje przewodniczący Rady Miasta Katowice w terminie 14 dni od dnia poinformowania go przez Zarząd lub grupę co najmniej ¼ statutowego składu Rady o braku zwołania posiedzenia w trybie ust. 7. Posiedzenie w takim przypadku prowadzi przewodniczący Rady Miasta Katowice lub wskazany przez niego radny Rady Miasta Katowice.
9. Po stwierdzeniu kworum przewodniczący Rady przedstawia porządek obrad, który może być zmieniony bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady. Do zmiany porządku obrad posiedzenia zwołanego na podstawie ust. 7 i 8 wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
10. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów opatrzonych datą i numerem kolejnym.
11. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym chyba, że niniejszy Statut stanowi inaczej. Głosowanie imienne odbywa się na wniosek radnego przez wywołanie radnych z nazwiska i imienia w kolejności alfabetycznej i odnotowanie w protokole, czy radny oddał głos „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się”.
12. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący Rady.
13. Z posiedzeń Rady, a także zespołów powoływanych przez Radę sporządza się protokoły, które podpisują prowadzący obrady.
§ 10. 1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
2. Odwołanie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady może nastąpić na pisemny wniosek poparty przez co najmniej ¼ statutowego składu Rady, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady w głosowaniu tajnym.
3. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady, Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Niepodjęcie uchwały w tym terminie jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji.
4. W przypadku jednoczesnego odwołania lub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady na tym samym posiedzeniu Rady, posiedzenie to w dalszej części prowadzi najstarszy wiekiem radny, obecny na posiedzeniu.
5. Na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 4, Rada dokonuje wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
6. Jeżeli Rada nie dokona wyboru przewodniczącego w trybie ust.5, posiedzenie Rady zamyka radny, o którym mowa w ust. 4, a także podpisuje podjęte uchwały i protokół z posiedzenia. Po zamknięciu posiedzenia Rady kolejne posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady Miasta Katowice w terminie 14 dni. Posiedzenie to, do czasu wyboru przewodniczącego Rady prowadzi przewodniczący Rady Miasta Katowice lub wyznaczony przez niego radny Rady Miasta Katowice.
7. W przypadku jednoczesnego złożenia rezygnacji przez przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady w okresie między posiedzeniami kolejne posiedzenie zwołuje przewodniczący Rady Miasta Katowice w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o tym fakcie.
§ 11. 1. Do obowiązków przewodniczącego Rady należy:
1) zwoływanie posiedzeń Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał,
2) przygotowanie porządku obrad Rady,
3) prowadzenie obrad Rady,
4) podpisywanie protokołów z posiedzeń Rady, których projekty sporządza sekretarz Zarządu lub inny radny wskazany przez przewodniczącego,
5) koordynowanie prac zespołów powołanych przez Radę.
2. W razie nieobecności przewodniczącego Rady, a także w przypadku odwołania lub złożenia przez niego rezygnacji, jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący Rady.
 
Rozdział 3.
Zarząd Dzielnicy
 
§ 12. 1. W skład Zarządu wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.
2. Przewodniczący Zarządu zwołuje i prowadzi posiedzenia Zarządu. Posiedzenia zwołuje się w miarę potrzeb lub na pisemny wniosek członka Zarządu, w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
3. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół odzwierciedlający przebieg posiedzenia i podjęte ustalenia. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz inne istotne dokumenty. Rozstrzygnięcia podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2 członków Zarządu.
4. W razie nieobecności przewodniczącego Zarządu jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący Zarządu.
5. Kadencja Zarządu trwa do chwili wyboru nowego Zarządu, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy po zakończeniu kadencji Rady.
6. Przewodniczący Zarządu reprezentuje Dzielnicę na zewnątrz.
§ 13. 1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego Zarządu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
2. Odwołanie przewodniczącego Zarządu może nastąpić na pisemny wniosek co najmniej ¼ statutowego składu Rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
3. Odwołanie przewodniczącego Zarządu, lub jego rezygnacja z pełnienia funkcji jest równoznaczna z odwołaniem pozostałych członków Zarządu. Po złożeniu rezygnacji, którą stwierdza Rada, wybór przewodniczącego Zarządu następuje najpóźniej na kolejnym posiedzeniu Rady.
4. Wybór i odwołanie wiceprzewodniczącego i sekretarza Zarządu następuje na wniosek przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady w głosowaniu tajnym.
5. Odwołanie wiceprzewodniczącego i sekretarza Zarządu może również nastąpić na wniosek co najmniej ¼ statutowego składu Rady zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
§ 14. 1. Do zadań Zarządu należy:
1) przygotowanie projektów uchwał Rady,
2) przyjmowanie wniosków mieszkańców Dzielnicy oraz przedstawianie ich do rozpatrzenia Radzie,
3) prowadzenie dokumentacji organów Dzielnicy,
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw społecznych mieszkańców Dzielnicy,
5) informowanie mieszkańców o istotnych sprawach dotyczących Dzielnicy,
6) organizowanie dyżurów radnym,
7) protokolarne przejmowanie składników mienia przekazywanego przez Prezydenta Miasta Katowice.
2. Zarząd dokonuje protokolarnego przejęcia dokumentacji od poprzedniego Zarządu. Po upływie 2 lat od rozpoczęcia kadencji Rady dokumentacja z poprzedniej kadencji Rady podlega przekazaniu przez przewodniczącego Zarządu celem archiwizacji do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Katowice, która zajmuje się Archiwum.
 
DZIAŁ III.
FINANSE, MIENIE I NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ DZIELNICY
 
§ 15. 1. Środki finansowe z budżetu miasta na działalność organów Dzielnicy przeznaczone są na:
1) wydatki administracyjno-biurowe związane z funkcjonowaniem siedziby organów Dzielnicy,
2) wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych oraz uroczystości środowiskowych na terenie Dzielnicy.
2. Siedzibę, obsługę finansową oraz księgową organów Dzielnicy zapewnia Prezydent Miasta Katowice.
3. W celu wykonywania zadań statutowych miasto Katowice przekazuje Dzielnicy do korzystania składniki mienia.
4. Składniki mienia, o których mowa w ust. 3, Prezydent Miasta Katowice przekazuje Dzielnicy protokolarnie. Przejmującym składniki mienia na rzecz Dzielnicy jest Zarząd.
5. Dzielnica może samodzielnie wykorzystywać przekazane składniki mienia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu wykonywania zadań statutowych.
6. Za utrzymanie we właściwym stanie technicznym, ilościowym i w należytym porządku składników mienia przekazanego Dzielnicy odpowiada Zarząd. Przewodniczący Zarządu niezwłocznie przekazuje Prezydentowi Miasta Katowice informacje dotyczące stwierdzonych braków lub uszkodzeń składników mienia.
7. Radni są odpowiedzialni za zachowanie szczególnej staranności przy korzystaniu ze składników mienia przekazanego Dzielnicy.
8. Zarząd jest zobowiązany do przeprowadzania raz w roku, najpóźniej do dnia 20 stycznia roku następnego, kontroli stanu ilościowo-rzeczowego składników przekazanego mienia, w tym środków trwałych, stanowiących wyposażenie siedziby organów Dzielnicy oraz będących w ich dyspozycji. Przewodniczący Zarządu niezwłocznie przekazuje Prezydentowi Miasta Katowice wynik tej kontroli.
§ 16. 1. Nadzór nad działalnością organów Dzielnicy sprawuje Rada Miasta Katowice na podstawie kryterium zgodności z prawem, a kontrolę finansowo-księgową oraz sposób korzystania z mienia miasta Katowice udostępnionego Dzielnicy do prowadzenia jej działalności sprawuje Prezydent Miasta Katowice.
2. Przewodniczący Zarządu przedkłada przewodniczącemu Rady Miasta Katowice uchwały Rady w ciągu 7 dni od ich podjęcia.
3. Uchwały podejmowane przez Radę sprzeczne z prawem są nieważne.
4. O nieważności uchwały Rady w całości lub w części stwierdza Rada Miasta Katowice w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia doręczenia uchwały.
5. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez organy Dzielnicy, Rada Miasta Katowice może w drodze uchwały rozwiązać Radę.
§ 17. Raz w roku, do końca marca Rada przekazuje Radzie Miasta Katowice sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni. Sprawozdanie takie Rada składa również Radzie Miasta Katowice na koniec kadencji nie później niż na 40 dni przed jej upływem. Projekt sprawozdania sporządza Zarząd.
 
DZIAŁ IV.
ZASADY I TRYB WYBORU RADY DZIELNICY
 
§ 18. 1. Rada pochodzi z wyboru mieszkańców Dzielnicy.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają osoby, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie Dzielnicy (są ujęte w rejestrze wyborców Dzielnicy).
3. Wybory do Rady są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.
4. Wybory do Rady zarządza Rada Miasta Katowice wyznaczając datę wyborów na dzień ustawowo wolny od pracy, przypadający najwcześniej 80 dni od dnia podjęcia uchwały.
5. Wybory do Rady przeprowadza Prezydent Miasta Katowice w oparciu o stosowną uchwałę Rady Miasta Katowice.
§ 19. 1. Prezydent Miasta Katowice powołuje Miejską Komisję Wyborczą Dzielnic, zwaną dalej Miejską  Komisją, w składzie od 7 do 9 osób, w której co najmniej połowę składu wraz z przewodniczącym stanowią radni Rady Miasta Katowice desygnowani na okres kadencji.
2. Miejska Komisja na czas wyborów powołuje okręgowe komisje wyborcze, zwane dalej okręgowymi komisjami w składzie od 5 do 7 osób.
3. Okręgowa komisja powołuje obwodowe komisje wyborcze, zwane dalej obwodowymi komisjami w składzie od 5 do 7 osób, w tym jednego pracownika samorządowego.
4. Naboru członków obwodowych komisji dokonuje się poprzez ogłoszenia na stronie internetowej miasta i w prasie spośród osób, które stale zamieszkują na terenie miasta Katowice.
5. W razie większej ilości zgłoszeń skład obwodowych komisji ustala się drogą losowania.
6. W skład każdej komisji wyborczej wchodzą: przewodniczący i wiceprzewodniczący wyłonieni w drodze wewnętrznych wyborów zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym oraz członkowie.
7. W skład komisji wyborczych mogą wchodzić wyłącznie osoby nie będące w stosunku do osób kandydujących do Rady w danej Dzielnicy: zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem lub małżonkami.
8. Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej traci członkostwo w komisji z chwilą rejestracji jej kandydatury na radnego.
9. Osobom wchodzącym w skład okręgowej i obwodowej komisji przysługują diety w wysokości ustalonej odrębną uchwałą Rady Miasta Katowice.
10. Obsługę organizacyjno – techniczną, w tym także sporządzenie i przekazanie spisów wyborców, zapewnia komisjom wyborczym Prezydent Miasta Katowice.
§ 20. Do zadań Miejskiej Komisji należy:
1) organizacja wyborów do rad dzielnic na terenie miasta,
2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego,
3) udzielanie komisjom wyborczym wiążących wytycznych i wyjaśnień,
4) tworzenie okręgów wyborczych i ustalanie liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach,
5) powoływanie okręgowych komisji wyborczych i ustalanie ich siedzib, najpóźniej 60 dni przed wyborami,
6) rozpatrywanie skarg na działalność komisji wyborczych,
7) ustalanie wzorów formularzy: zgłoszenia kandydata, protokołu rejestracji kandydata, list kandydatów, kart 
do głosowania i protokołów głosowania,
8) rozpatrywanie protestów wyborczych i orzekanie o ważności wyborów.
§ 21. Do zadań okręgowej komisji należy:
1) najpóźniej 20 dni przed terminem wyborów:
a) podział okręgu na obwody głosowania z uwzględnieniem granic stałych obwodów głosowania,
b) wyznaczanie siedzib obwodowych komisji,
c) powoływanie składów obwodowych komisji,
2) rejestracja kandydatów na radnych,
3) podanie do publicznej wiadomości list kandydatów,
4) przeprowadzenie wyborów na terenie okręgu,
5) czuwanie nad przestrzeganiem prawa wyborczego na terenie okręgu, także w dniu wyborów,
6) przyjęcie protokołów głosowania od obwodowych komisji,
7) ustalenie wyników głosowania na terenie okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej w siedzibie 
komisji,
8) przekazanie wyników wraz z dokumentacją głosowania do Miejskiej Komisji.
§ 22. Do zadań obwodowej komisji należy:
1) przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
2) czuwanie nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
3) ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości w siedzibie komisji,
4) przekazanie protokołów głosowania do właściwej okręgowej komisji.
§ 23. 1. Kandydatów do Rady zgłasza się pisemnie okręgowej komisji w trakcie dyżurów pełnionych w siedzibie komisji, w okresie pomiędzy 55 a 45 dniem przed terminem wyborów.
2. Zgłoszenie kandydata musi zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, nr PESEL, zawód, zgodę na kandydowanie, oraz zgodę na udostępnienie danych osobowych do wykorzystania w kampanii wyborczej.
3. Zgłoszenie może zawierać adnotację o poparciu kandydata przez organizację polityczną lub społeczną, potwierdzonym pisemnie przez właściwy statutowo organ.
4. Zgłoszenie kandydata musi mieć pisemne poparcie co najmniej 20 wyborców z terenu Dzielnicy.
5. Do zgłoszenia kandydata uprawnionych jest dwóch pierwszych wyborców na liście poparcia lub sam kandydat.
6. Przyjmujący zgłoszenie członek komisji obowiązany jest w obecności zgłaszających dokonać sprawdzenia prawidłowości zgłoszenia, a w razie stwierdzenia wad odmówić rejestracji zgłoszenia.
7. Okręgowa komisja dokona skreślenia z listy kandydata w razie zgonu, zmiany miejsca zamieszkania lub wycofania zgody na kandydowanie, o czym niezwłocznie powiadamia wyborców.
8. Warunkiem przeprowadzenia wyborów w Dzielnicy jest zgłoszenie liczby kandydatów co najmniej o 50 % większej od liczby mandatów możliwych do uzyskania w wyborach w Dzielnicy
9. Okręgowa komisja ogłasza nazwiska kandydatów, wymienionych w porządku alfabetycznym, do publicznej wiadomości, najpóźniej 20 dni przed wyborami.
10. Jeżeli w przewidywanym terminie nie zostanie zgłoszona w danym okręgu wymagana liczba kandydatów, to wyborów nie przeprowadza się, o czym okręgowa komisja powiadamia mieszkańców i Miejską Komisję. Wybory do Rady w takim przypadku zarządzone zostaną ponownie po zgłoszeniu kolejnej inicjatywy mieszkańców, popartej przez co najmniej 10% mieszkańców Dzielnicy, posiadających czynne prawo wyborcze. O terminie wyborów decyduje Rada Miasta Katowice.
§ 24. 1. Prezydent Miasta Katowice zapewnia zamieszczenie w środkach masowego przekazu stosownych komunikatów o zarządzonych wyborach informujących mieszkańców o ich terminie, zasadach i trybie, a także zachęcających do wzięcia udziału w wyborach.
2. W dniu głosowania oraz w dniu poprzedzającym głosowanie prowadzenie agitacji na rzecz kandydatów jest zakazane.
3. W lokalu wyborczym wszelkie formy agitacji są zabronione.
4. W akcję promocyjno-informacyjną włączani są również obecni radni i biorą w niej udział.
§ 25. 1. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji bez przerwy w godzinach od 7.00 do 19.00.
2. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja sprawdza, czy są karty do głosowania, czy urna jest pusta, czy są w lokalu warunki zapewniające tajność głosowania a następnie zamyka i pieczętuje urnę, której nie wolno otwierać do końca głosowania.
3. Od chwili otwarcia lokalu wyborczego, aż do jego zamknięcia, w lokalu powinni być obecni co najmniej 3 członkowie obwodowej komisji, w tym przewodniczący lub jego zastępca.
4. Przewodniczący komisji czuwa nad utrzymaniem porządku w czasie głosowania, w tym celu ma prawo żądać opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby zakłócające porządek i spokój lub prowadzące agitację wyborczą.
5. Wyborca otrzymuje kartę do głosowania po sprawdzeniu dokumentu tożsamości i po potwierdzeniu udziału w głosowaniu przez złożenie podpisu w spisie wyborców. Wyborca ujęty w spisie, a nie posiadający dokumentu tożsamości może otrzymać kartę do głosowania jeżeli jego tożsamość potwierdzi 2 innych 
wyborców znanych komisji.
6. Karta do głosowania zawiera nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym.
7. Wyborca głosuje na jednego kandydata przez postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata na którego głosuje.
§ 26. 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania obwodowa komisja ustala wyniki głosowania.
2. Kart do głosowania przedartych nie bierze się pod uwagę.
3. Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone są nieważne.
4. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania umieszczono znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwisk 2 lub większej liczby kandydatów lub nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego z kandydatów, umieszczonych na karcie do głosowania.
5. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie pociąga za sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność głosu.
6. Z ustalenia wyników wyborów obwodowa komisja sporządza protokół według wzoru ustalonego przez Miejską Komisję, który w dwóch egzemplarzach, podpisują wszyscy członkowie komisji.
7. Jeden egzemplarz obwodowa komisja wywiesza do publicznej wiadomości w siedzibie komisji, a drugi przekazuje do okręgowej komisji.
8. Na podstawie protokołów komisji obwodowych, okręgowa komisja ustala wyniki wyborów w okręgu.
9. Za wybranych do Rady uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, większą niż jeden, w ramach liczby mandatów dla danego okręgu.
10. W przypadku osiągnięcia przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów sytuującej ich na ostatnim miejscu mandatowym, o rozdziale mandatów decyduje losowanie w okręgu przeprowadzane przez komisję okręgową.
11. Po ustaleniu wyników wyborów okręgowa komisja sporządza w 2 egzemplarzach protokół wyników wyborów, według wzoru Miejskiej Komisji, zawierający w szczególności:
1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
2) liczbę oddanych głosów,
3) liczbę głosów nieważnych,
4) liczbę głosów ważnych,
5) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,
6) nazwiska i imiona wybranych radnych.
12. Jeden egzemplarz protokołu okręgowa komisja wywiesza do publicznej wiadomości w siedzibie komisji, a drugi przekazuje do Miejskiej Komisji.
13. Karty do głosowania, spisy wyborców i inne dokumenty obwodowych komisji przewodniczący tych komisji przekazują do Miejskiej Komisji, za pośrednictwem okręgowej komisji.
14. Dokumenty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady przechowuje się w Urzędzie Miasta Katowice.
15. Karty do głosowania wykorzystane i niewykorzystane w czasie wyborów oraz spisy wyborców, po upływie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia ważności wyborów w danym okręgu, są niszczone.
§ 27. 1. W terminie 7 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść do Miejskiej Komisji na piśmie udokumentowany protest przeciwko ważności wyborów.
2. Protesty wyborców rozpatruje Miejska Komisja w terminie 30 dni od dnia wyborów na posiedzeniu jawnym, po uprzednim zawiadomieniu zainteresowanych.
3. Od rozstrzygnięcia Miejskiej Komisji wnoszącemu protest przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do Rady Miasta Katowice, która podejmuje rozstrzygnięcie w tej sprawie w ciągu 60 dni od daty wniesienia odwołania.
4. Miejska Komisja orzeka o nieważności wyborów w okręgu lub o nieważności wyboru radnego, jeżeli w wyborach dopuszczono się przestępstw przeciwko wyborom lub naruszania przepisów Kodeksu wyborczego, które wywarły istotny wpływ na wyniki głosowania lub ich ustalenie – w tym przypadku Miejska Komisja 
określa w jakim zakresie i od jakiej czynności należy rozpocząć nowe postępowanie wyborcze.
5. W razie braku protestów przeciwko ważności wyborów na terenie Dzielnicy, a także po rozpatrzeniu protestów wyborczych, Miejska Komisja stwierdza ważność wyborów na terenie Dzielnicy i rozwiązuje przynależne do niej okręgowe i obwodowe komisje wyborcze.
6. W terminie 50 dni od dnia stwierdzenia ważności wyborów na terenie Dzielnicy, przewodniczący Rady Miasta Katowice zwołuje pierwsze posiedzenie Rady.
7. Do czasu wyboru przewodniczącego Rady posiedzenie prowadzi przewodniczący Rady Miasta Katowice lub wyznaczony przez niego radny Rady Miasta Katowice.
§ 28. 1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek:
1) śmierci,
2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,
3) utraty prawa wybieralności.
2. Wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza Rada w drodze uchwały, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od powzięcia wiadomości o wystąpieniu przyczyny.
3. O wygaśnięciu mandatu radnego Zarząd powiadamia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty oraz Miejską Komisję.
4. Stwierdzając wygaśnięcie mandatu radnego, Rada podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów większą niż 1, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów uzyskanych przez co najmniej 2 kandydatów Miejska Komisja 
przeprowadza losowanie.
5. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje także w przypadkach:
1) podziału lub połączenia Dzielnic,
2) rozwiązania Rady.
§ 29. 1. Rozwiązanie Rady przed upływem kadencji może nastąpić w drodze referendum, na pisemny wniosek poparty przez co najmniej 5 % wyborców z terenu Dzielnicy, chyba że do końca kadencji Rady pozostało mniej niż 6 miesięcy. O rozpoczęciu zbierania podpisów powiadamia się przewodniczącego Rady Miasta Katowice.
2. Termin i sposób przeprowadzania referendum określa Rada Miasta Katowice odrębną uchwałą.
3. Referendum jest ważne jeśli wzięło w nim udział co najmniej 10% uprawnionych do głosowania.
 
DZIAŁ V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 30. Uchwalenie i zmiana Statutu Dzielnicy następuje w drodze uchwały Rady Miasta Katowice, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Dzielnicy.
§ 31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają odpowiednio zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy oraz Statutu miasta Katowice.
§ 32. Statut Dzielnicy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
 UWAGA
Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 29 grudnia 2021 r. stwierdził nieważność statutu w części dot. § 5 ust. 1 pkt 2, § 15 ust. 1, § 19 ust. 9, § 20 pkt 8, § 23 ust. 2 w zakresie sformułowań: nr PESEL, zawód, a także: , oraz zgodę na udostępnienie danych osobowych do wykorzystania w kampanii wyborczej, § 27, § 29 ust. 1 zd. 1 w zakresie sformułowania: na pisemny wniosek poparty przez co najmniej 5 % wyborców z terenu Dzielnicy, § 29 ust. 1 zd. 2 oraz ust. 2 i 3, § 30, § 31 w zakresie sformułowania: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy oraz, § 32
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Traci moc uchwała nr LII/1235/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 17 Giszowiec (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 4249).

UCHWAŁA NR LII/1235/14
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 30 lipca 2014 r.


w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 17 Giszowiec
Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), a także § 38 ust. 1 Statutu miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego
z 2012 r., poz. 6007, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami


Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. Nadać Jednostce Pomocniczej nr 17 Giszowiec Statut o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/1235/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 30 lipca 2014 r.

STATUT
JEDNOSTKI POMOCNICZEJ MIASTA KATOWICE
NR 17 GISZOWIEC

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Jednostka Pomocnicza nr 17 Giszowiec, zwana dalej Jednostką stanowi wspólnotę samorządową
zamieszkałych na jej obszarze mieszkańców.
2. Jednostka pomocnicza obejmuje obszar miasta Katowice w granicach określonych w załączniku do
uchwały nr XLVI/449/97 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29 września 1997 r. w sprawie nazw i granic
obszarów działania jednostek pomocniczych samorządu na terenie miasta Katowic, zmienionej uchwałą nr
LIII/606/98 Rady Miejskiej Katowic z dnia 19 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/449/97
Rady Miejskiej Katowic z dnia 29 września 1997 r. w sprawie nazw i granic obszarów działania jednostek
pomocniczych samorządu na terenie miasta Katowic.
3. Plan miasta Katowice z granicami Jednostki stanowi załącznik do niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Celem działania Jednostki jest tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców
w rozpatrywaniu istotnych spraw związanych z bieżącymi problemami Jednostki.
2. Realizacja celów działania Jednostki odbywa się w ścisłej współpracy z radnymi Rady Miasta Katowice
z okręgu wyborczego obejmującego obszar Jednostki.

II. ORGANY JEDNOSTKI


§ 3. 1. Organem stanowiącym Jednostki jest Rada Jednostki, zwana dalej Radą.
2. Organem wykonawczym Jednostki jest Zarząd Jednostki, zwany dalej Zarządem.
§ 4. 1. Działalność organów Jednostki jest jawna.
2. Jawność działania organów Jednostki obejmuje w szczególności prawo mieszkańców do informacji
o działalności organów, wstępu na sesje Rady, a także dostępu do uchwał i protokołów z posiedzeń organów.
3. Protokoły i uchwały Rady oraz Zarządu udostępniane są mieszkańcom w miejscu i godzinach dyżurów
członków tych organów.
§ 5. 1. W skład Rady wchodzi 15 radnych.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
§ 6. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
1) wybór i odwoływanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady,
2) wybór i odwoływanie przewodniczącego i członków Zarządu,
3) uchwalanie programów działania Jednostki,
4) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania zadań przekazanych przez organy miasta,
5) powoływanie stałych i doraźnych zespołów Rady wraz z określeniem ich składu i zakresu działania,
6) udział w przeprowadzaniu konsultacji z mieszkańcami Jednostki na zasadach określonych uchwałami Rady
Miasta Katowice,
7) występowanie do organów miasta w sprawach wniosków mieszkańców Jednostki, w zakresie jej działania,
dotyczących spraw o charakterze publicznym,
8) inicjowanie i organizowanie obchodów okolicznościowych związanych z miejscami pamięci narodowej,
9) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i uroczystości
środowiskowych,
10) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz porządku publicznego we współpracy z Policją i Strażą Miejską,
11) występowanie do Rady Miasta Katowice z wnioskami o podjęcie inicjatyw uchwałodawczych w sprawach
dotyczących Jednostki,
12) składanie propozycji do projektu budżetu miasta,
13) wnioskowanie w sprawach miasta dotyczących obszaru Jednostki, w szczególności:
a) projektowanych i realizowanych inwestycji oraz remontów,
b) planu zagospodarowania przestrzennego,
c) godzin funkcjonowania lokali użytkowych oraz lokalizacji zakładów i obiektów, których działalność
może być uciążliwa dla otoczenia,
d) przebiegu tras linii komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków,
e) nazewnictwa ulic i placów publicznych,
f) funkcjonowania miejskich instytucji kultury, placówek oświatowych i obiektów rekreacyjno-sportowych.
§ 7. 1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady bezwzględną
większością głosów w obecności, co najmniej połowy statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
2. Odwołanie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady może nastąpić na pisemny wniosek
poparty przez co najmniej ¼ statutowego składu Rady, bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy statutowego składu Rady w głosowaniu tajnym.
§ 8. 1. Do obowiązków przewodniczącego Rady należy:
1) zwoływanie posiedzeń Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał,
2) przygotowanie porządku obrad Rady,
3) prowadzenie obrad Rady,
4) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady,
5) koordynowanie prac zespołów powołanych przez Radę.
2. W razie nieobecności przewodniczącego Rady jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący Rady.
§ 9. 1. W skład Zarządu wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.
2. Przewodniczący Zarządu zwołuje i prowadzi posiedzenia Zarządu.
3. W razie nieobecności przewodniczącego Zarządu jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący
Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa do chwili wyboru nowego Zarządu, nie dłużej jednak niż sześć miesięcy po
zakończeniu kadencji Rady.
§ 10. 1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego Zarządu bezwzględną większością głosów
w obecności, co najmniej połowy statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
2. Odwołanie przewodniczącego Zarządu może nastąpić na pisemny wniosek co najmniej ¼ statutowego
składu Rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady,
w głosowaniu tajnym.
3. Wybór i odwołanie wiceprzewodniczącego i sekretarza Zarządu następuje na wniosek przewodniczącego
Zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady w głosowaniu
tajnym.
4. Odwołanie przewodniczącego Zarządu, lub jego rezygnacja z pełnienia funkcji jest równoznaczna
z odwołaniem pozostałych członków Zarządu.
§ 11. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) przygotowanie projektów uchwał Rady,
2) określenie sposobu wykonywania uchwał Rady,
3) przyjmowanie wniosków mieszkańców Jednostki oraz przedstawianie ich do rozpatrzenia Radzie,
4) prowadzenie dokumentacji organów Jednostki,
5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw społecznych mieszkańców Jednostki,
6) informowanie mieszkańców o istotnych sprawach dotyczących Jednostki i miasta.
§ 12. 1. Rada obraduje na posiedzeniach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy, które należą do jej
kompetencji.
2. O terminie posiedzenia zawiadamia się członków Rady listownie lub w inny skuteczny sposób najpóźniej
na 7 dni przed terminem posiedzenia.
3. O terminie posiedzenia Rady zawiadamia się także, w sposób określony w ust. 2 radnych Rady Miasta
Katowice z okręgu wyborczego obejmującego obszar Jednostki, którzy mogą brać udział w obradach z głosem
doradczym.
4. W razie pilnej potrzeby, posiedzenie Rady można zwołać na 3 dni przed terminem.
5. O terminie posiedzenia powiadamia się mieszkańców Jednostki w sposób zwyczajowo przyjęty.
6. Po stwierdzeniu kworum przewodniczący Rady przedstawia porządek obrad, który może być zmieniony
w trakcie posiedzenia za zgodą Rady.
7. Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów opatrzonych datą i numerem kolejnym.
8. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady
w głosowaniu jawnym chyba, że niniejszy Statut stanowi inaczej.
9. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
10. Z posiedzeń Rady i Zarządu, a także zespołów powoływanych przez Radę sporządza się protokoły,
które podpisują prowadzący obrady.
§ 13. 1. Członkowie organów Jednostki swoje funkcje pełnią społecznie.
2. Przewodniczącemu Rady, przewodniczącemu Zarządu i sekretarzowi Zarządu przysługują diety
w wysokości ustalonej odrębną uchwałą Rady Miasta Katowice.

III. WSPÓŁDZIAŁANIE Z MIESZKAŃCAMI


§ 14. 1. Członkowie Rady i Zarządu organizują swoje dyżury. Miejsce i terminy dyżurów podawane są do
wiadomości mieszkańców Jednostki.
2. Sprawy dotyczące działania organów Jednostki oraz sprawy o charakterze publicznym wniesione
w czasie dyżurów rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Rady.
3. W dyżurach mogą brać udział radni Rady Miasta Katowice z okręgu wyborczego Jednostki.

IV. FINANSE I NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ JEDNOSTKI


§ 15. 1. Środki finansowe z budżetu miasta na działalność organów Jednostki przeznaczone są na:
1) wydatki administracyjno-biurowe związane z funkcjonowaniem siedziby organów Jednostki,
2) wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych oraz uroczystości
środowiskowych na obszarze Jednostki,
3) wydatki na realizację zadań przekazanych przez organy miasta.
2. Siedzibę, obsługę finansową oraz księgową organów Jednostki zapewnia Prezydent Miasta Katowice.
§ 16. 1. Nadzór nad działalnością organów Jednostki sprawuje Rada Miasta Katowice na podstawie kryterium
zgodności z prawem, a kontrolę finansowo-księgową Prezydent Miasta Katowice.
2. Przewodniczący Zarządu przedkłada przewodniczącemu Rady Miasta Katowice uchwały Rady w ciągu
7 dni od ich podjęcia.
3. Uchwały Rady sprzeczne z prawem są nieważne.
4. O nieważności uchwały Rady w całości lub w części orzeka Rada Miasta Katowice w terminie
nie dłuższym niż 60 dni od dnia doręczenia uchwały.
5. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez organy Jednostki, Rada Miasta Katowice może
w drodze uchwały rozwiązać Radę.

V. ZASADY I TRYB WYBORU ORGANÓW JEDNOSTKI


§ 17. 1. Rada pochodzi z wyboru mieszkańców Jednostki.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają osoby, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat i stale
zamieszkują na terenie Jednostki.
3. Wybory do Rady są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.
4. Wybory do Rady zarządza Rada Miasta Katowice wyznaczając datę wyborów na dzień ustawowo wolny
od pracy, przypadający najwcześniej 60 dni od dnia podjęcia uchwały.
5. Wybory do Rady przeprowadza Prezydent Miasta Katowice w oparciu o stosowną uchwałę Rady Miasta
Katowice.
§ 18. 1. Prezydent Miasta Katowice powołuje Miejską Komisję Wyborczą Jednostek Pomocniczych, zwaną
dalej Miejską Komisją, w składzie 7 – 9 osób, w której co najmniej połowę składu wraz z przewodniczącym
stanowią radni Rady Miasta Katowice desygnowani na okres kadencji.
2. Miejska Komisja na czas wyborów powołuje okręgowe komisje wyborcze, zwane dalej okręgowymi
komisjami w składzie 5 – 7 osób.
3. Jednostka może stanowić jeden okręg i obwód głosowania lub zostać podzielona na dwa lub więcej
okręgów, względnie obwodów głosowania.
4. W przypadku gdy Jednostka podzielona jest na dwa lub więcej okręgów wyborczych Miejska Komisja
powołuje osiedlową komisję wyborczą jednostki, zwaną dalej osiedlową komisją.
5. Okręgowa komisja powołuje obwodowe komisje wyborcze, zwane dalej obwodowymi komisjami
w składzie 5 – 7 osób, w tym jednego pracownika samorządowego.
6. Naboru członków obwodowych komisji dokonuje się poprzez ogłoszenia w prasie spośród osób, które
stale zamieszkują na terenie miasta Katowice.
7. W razie większej ilości zgłoszeń skład obwodowych komisji ustala się drogą losowania.
8. W skład każdej komisji wyborczej wchodzą: przewodniczący i wiceprzewodniczący wyłonieni w drodze
wewnętrznych wyborów zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym oraz członkowie.
9. W skład komisji wyborczych mogą wchodzić wyłącznie osoby nie będące w stosunku do osób
kandydujących do rady w danej Jednostce: zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem lub małżonkami.
10. Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej traci członkostwo w komisji z chwilą rejestracji jej
kandydatury na radnego.
11. Osobom wchodzącym w skład okręgowej komisji, obwodowej komisji, osiedlowej komisji przysługują
diety w wysokości ustalonej odrębną uchwałą Rady Miasta Katowice.
12. Obsługę organizacyjno – techniczną, w tym także sporządzenie i przekazanie spisów wyborców,
zapewnia komisjom wyborczym Prezydent Miasta Katowice.
§ 19. Do zadań Miejskiej Komisji należy:
1) organizacja wyborów do rad jednostek pomocniczych na terenie miasta,
2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego,
3) udzielanie komisjom wyborczym wiążących wytycznych i wyjaśnień,
4) tworzenie okręgów wyborczych i ustalanie liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach,
5) powoływanie okręgowych i osiedlowych komisji i ustalanie ich siedzib, najpóźniej 45 dni przed wyborami,
6) rozpatrywanie skarg na działalność komisji wyborczych,
7) ustalanie wzorów formularzy: zgłoszenia kandydata, protokołu rejestracji kandydata, list kandydatów, kart
do głosowania i protokołów głosowania,
8) rozpatrywanie protestów wyborczych i orzekanie o ważności wyborów.
§ 20. Do zadań osiedlowej komisji należy:
1) czuwanie nad przestrzeganiem prawa wyborczego na terenie Jednostki,
2) ustalenie w oparciu o protokoły komisji okręgowych wyników głosowania i składu Rady,
3) podanie wyników głosowania w Jednostce do wiadomości publicznej oraz przekazanie ich do Miejskiej
Komisji.
§ 21. Do zadań okręgowej komisji należy:
1) najpóźniej 20 dni przed terminem wyborów:
a) podział okręgu na obwody głosowania z uwzględnieniem granic stałych obwodów głosowania,
b) wyznaczanie siedzib obwodowych komisji,
c) powoływanie składów obwodowych komisji,
2) rejestracja kandydatów na radnych,
3) podanie do publicznej wiadomości list kandydatów,
4) przeprowadzenie wyborów na terenie okręgu,
5) czuwanie nad przestrzeganiem prawa wyborczego na terenie okręgu, także w dniu wyborów,
6) przyjęcie protokołów głosowania od obwodowych komisji,
7) ustalenie wyników głosowania na terenie okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej w siedzibie
komisji,
8) przekazanie wyników wraz z dokumentacją głosowania do osiedlowej komisji lub Miejskiej Komisji.
§ 22. Do zadań obwodowej komisji należy:
1) przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
2) czuwanie nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
3) ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości w siedzibie komisji,
4) przekazanie protokołów głosowania do właściwej okręgowej komisji.
§ 23. 1. Kandydatów do Rady zgłasza się pisemnie okręgowej komisji w trakcie dyżurów pełnionych
w siedzibie komisji, w okresie pomiędzy 40 a 30 dniem przed terminem wyborów.
2. Zgłoszenie kandydata musi zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, nr PESEL, zawód,
zgodę na kandydowanie, oraz zgodę na udostępnienie danych osobowych do wykorzystania w kampanii
wyborczej.
3. Zgłoszenie może zawierać adnotację o poparciu kandydata przez organizację polityczną lub społeczną,
potwierdzonym pisemnie przez właściwy statutowo organ.
4. Zgłoszenie kandydata musi mieć pisemne poparcie co najmniej 20 wyborców z terenu Jednostki.
5. Do zgłoszenia kandydata uprawnionych jest dwóch pierwszych wyborców na liście poparcia lub sam
kandydat.
6. Przyjmujący zgłoszenie członek komisji obowiązany jest w obecności zgłaszających dokonać
sprawdzenia prawidłowości zgłoszenia, a w razie stwierdzenia wad odmówić rejestracji zgłoszenia.
7. Okręgowa komisja dokona skreślenia z listy kandydata w razie zgonu, zmiany miejsca zamieszkania lub
wycofania zgody na kandydowanie, o czym niezwłocznie powiadamia wyborców.
8. Warunkiem przeprowadzenia wyborów w Jednostce jest zgłoszenie liczby kandydatów co najmniej
o 50 % większej od liczby mandatów.
9. Okręgowa komisja ogłasza nazwiska kandydatów, wymienionych w porządku alfabetycznym, do
publicznej wiadomości, najpóźniej 20 dni przed wyborami.
10. Jeżeli w przewidywanym terminie nie zostanie zgłoszona w danym okręgu wymagana liczba
kandydatów, to wyborów nie przeprowadza się, o czym okręgowa komisja powiadamia mieszkańców i Miejską
Komisję. Wybory do Rady Jednostki w takim przypadku zarządzone zostaną ponownie po zgłoszeniu kolejnej
inicjatywy mieszkańców, popartej przez co najmniej 10% mieszkańców Jednostki, posiadających czynne prawo
wyborcze.
§ 24. 1. Prezydent Miasta Katowice zapewni w środkach masowego przekazu informacje o zarządzonych
wyborach pozwalające skutecznie poinformować mieszkańców o ich terminie, zasadach i trybie, a także
zachęcić do wzięcia udziału w wyborach.
2. W dniu głosowania oraz w dniu poprzedzającym głosowanie prowadzenie agitacji na rzecz kandydatów
jest zakazane.
3. W lokalu wyborczym wszelkie formy agitacji są zabronione.
§ 25. 1. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji bez przerwy w godzinach od 7.00 do 19.00.
2. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja sprawdza, czy są karty do głosowania, czy urna jest
pusta, czy są w lokalu warunki zapewniające tajność głosowania a następnie zamyka i pieczętuje urnę, której
nie wolno otwierać do końca głosowania.
3. Od chwili otwarcia lokalu wyborczego, aż do jego zamknięcia, w lokalu powinni być obecni co najmniej
trzej członkowie obwodowej komisji, w tym przewodniczący lub jego zastępca.
4. Przewodniczący komisji czuwa nad utrzymaniem porządku w czasie głosowania, w tym celu ma prawo
żądać opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby zakłócające porządek i spokój lub prowadzące agitację
wyborczą.
5. Wyborca otrzymuje kartę do głosowania po sprawdzeniu dokumentu tożsamości i po potwierdzeniu
udziału w głosowaniu przez złożenie podpisu w spisie wyborców.
6. Wyborca ujęty w spisie, a nie posiadający dokumentu tożsamości może otrzymać kartę do głosowania
jeżeli jego tożsamość potwierdzi dwóch innych wyborców znanych komisji.
7. Wyborca nie ujęty w spisie może wziąć udział w głosowaniu, jeśli z jego dowodu osobistego wynika
zameldowanie na stałe na obszarze Jednostki – wyborcę takiego obwodowa komisja dopisuje do spisu
wyborców.
8. Karta do głosowania zawiera nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym.
9. Wyborca głosuje na jednego kandydata przez postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok
nazwiska kandydata na którego głosuje.
§ 26. 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania obwodowa komisja ustala wyniki głosowania.
2. Kart do głosowania przedartych nie bierze się pod uwagę.
3. Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone są nieważne.
4. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania umieszczono znak „X”w kratce z lewej
strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów lub nie postawiono tego znaku w kratce z lewej
strony obok nazwiska żadnego kandydata umieszczonego na karcie do głosowania.
5. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie pociąga
za sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność głosu.
6. Z ustalenia wyników wyborów obwodowa komisja sporządza protokół według wzoru ustalonego przez
Miejską Komisję który, w dwóch egzemplarzach, podpisują wszyscy członkowie komisji.
7. Jeden egzemplarz obwodowa komisja wywiesza do publicznej wiadomości w siedzibie komisji, a drugi
przekazuje do okręgowej komisji.
8. Na podstawie protokołów komisji obwodowych, okręgowa komisja ustala wyniki wyborów w okręgu.
9. Za wybranych do Rady uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów,
większą niż jeden, w ramach liczby mandatów dla danego okręgu.
10. W przypadku osiągnięcia przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów sytuującej ich na
ostatnim miejscu mandatowym, o rozdziale mandatów decyduje losowanie w okręgu.
11. Po ustaleniu wyników wyborów okręgowa komisja sporządza w dwóch egzemplarzach protokół
wyników wyborów, według wzoru Miejskiej Komisji zawierający w szczególności:
1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
2) liczbę oddanych głosów,
3) liczbę głosów nieważnych,
4) liczbę głosów ważnych,
5) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,
6) nazwiska i imiona wybranych radnych.
12. Jeden egzemplarz protokołu okręgowa komisja wywiesza do publicznej wiadomości w siedzibie
komisji, a drugi przekazuje do Miejskiej Komisji.
13. Karty do głosowania, spisy wyborców i inne dokumenty obwodowych komisji przewodniczący tych
komisji przekazują do Miejskiej Komisji.
14. Dokumenty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady przechowuje się
w Urzędzie Miasta.
15. Karty do głosowania wykorzystane i niewykorzystane w czasie wyborów oraz spisy wyborców, po
upływie 6 miesięcy od dnia stwierdzenia ważności wyborów w danym okręgu, są niszczone.
§ 27. 1. W terminie 7 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść do Miejskiej Komisji na piśmie
udokumentowany protest przeciwko ważności wyborów.
2. Protesty wyborców rozpatruje Miejska Komisja w terminie 30 dni od dnia wyborów na posiedzeniu
jawnym, po uprzednim zawiadomieniu zainteresowanych.
3. Od rozstrzygnięcia Miejskiej Komisji wnoszącemu protest przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do
Rady Miasta Katowice, która podejmuje rozstrzygnięcie w tej sprawie w ciągu 60 dni od daty wniesienia
odwołania.
4. Miejska Komisja orzeka o nieważności wyborów w okręgu lub o nieważności wyboru radnego, jeżeli
w wyborach dopuszczono się przestępstw przeciwko wyborom lub naruszania przepisów Kodeksu wyborczego,
które wywarły istotny wpływ na wyniki głosowania lub ich ustalenie – w tym przypadku Miejska Komisja
określa w jakim zakresie i od jakiej czynności należy rozpocząć nowe postępowanie wyborcze.
5. W razie braku protestów przeciwko ważności wyborów na terenie Jednostki, a także po rozpatrzeniu
protestów wyborczych, Miejska Komisja stwierdza ważność wyborów na terenie Jednostki i rozwiązuje
przynależne do niej okręgowe (osiedlowe) i obwodowe komisje wyborcze.
6. W terminie 30 dni od dnia stwierdzenia ważności wyborów na terenie Jednostki, przewodniczący Rady
Miasta Katowice zwołuje pierwszą sesję Rady.
7. Do czasu wyboru przewodniczącego Rady sesję prowadzi przewodniczący Rady Miasta Katowice lub
wyznaczony przez niego radny Rady Miasta Katowice.
§ 28. 1. Wygaśniecie mandatu radnego następuje wskutek:
1) śmierci,
2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,
3) utraty prawa wybieralności,
4) prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwa umyślne.
Id: 7BEDC42B-AB6D-4D3D-8033-81FEADDAF8F3. Podpisany Strona 7
2. Wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza Rada w drodze uchwały, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od
wystąpienia przyczyny.
3. O wygaśnięciu mandatu radnego Zarząd powiadamia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty oraz
Miejską Komisję.
4. Stwierdzając wygaśnięcie mandatu radnego, Rada podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce
kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów większą niż jeden, a nie utracił prawa
wybieralności. Przy równej liczbie głosów przeprowadza się losowanie.
5. Wygaśnięcie mandatu następuje także w przypadkach:
1) podziału lub połączenia Jednostek,
2) rozwiązania Rady.
§ 29. 1. Rozwiązanie Rady przed upływem kadencji może nastąpić w drodze referendum, na pisemny wniosek
poparty przez co najmniej 5 % wyborców, chyba że do końca kadencji Rady pozostało mniej niż 6 miesięcy.
O rozpoczęciu zbierania podpisów powiadamia się przewodniczącego Rady Miasta Katowice.
2. Termin i sposób przeprowadzania referendum określa Rada Miasta Katowice odrębną uchwałą.
3. Referendum jest ważne jeśli wzięło w nim udział co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 30. Uchwalenie i zmiana Statutu Jednostki następuje w drodze uchwały Rady Miasta Katowice, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Jednostki.
§ 31. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają odpowiednio zastosowanie postanowienia
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
oraz Statutu miasta Katowice.
§ 32. Statut Jednostki podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

regiony-katowice

giszowiec-rjp17