katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Protokół z XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,
która odbyła się przy Pl. Pod Lipami 1,1-3 w dniu 14.11.2018 r. (środa)

W sesji brało udział 13 Radnych (lista obecności w załączeniu), na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015r. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.26 do godz. 21.30. Goście: Jerzy Forajter Rada Miasta Katowice, mieszkańcy Giszowca.
Porządek XXXVII sesji RJP nr 17 Giszowiec

Ad. 1 Otwarcie sesji
Sesję otworzył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Pan Grzegorz Augustyn. Przywitał przybyłych gości i wszystkich obecnych radnych na sesji nadzwyczajnej.
Radna U. Machowska zadała pytanie   przewodniczącemu, dlaczego jest to sesja nadzwyczajna oraz czy poinformował  wszystkich radnych z naszego okręgu – jak do tej pory- e-mailowo?
Przewodniczący  w odpowiedzi na zadane pytania  stwierdził, że poinformował  e-mailowo radnych RJP17, ale nie poinformował radnych miasta z naszego okręgu uzasadniając swoją decyzję  zakończeniem ich kadencji, a także powiedział,że wg niego jest to sesja nadzwyczajna ze względu na brak kworum na poprzedniej sesji  dn. 7.11 i niemożliwości rozpatrzenia  złożonych wniosków z inicjatyw lokalnych, których termin złożenia upływa 15.11.2018 w UM Katowice  i w związku z tym zwołano sesję w kolejnym terminie  dn. 14.11.2018r.
Jerzy Forajter przypomniał przewodniczącemu, że  kadencja radnych kończy się 16.11.2018r., jak również dodał, że  trwająca sesja nie ma podstaw do tego, by była nazywana sesją nadzwyczajną.

Ad. 2 Zmiany w porządku obrad
Radna Maria Ryś odczytała wniosek  o odwołanie  Pana Grzegorza Augustyna z funkcji Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr17 Giszowiec i poprosiła o włączenie do porządku obrad punktu dot. w/w sprawy ( zał.).
Następnie  przystąpiono do głosowania w sprawie  dokonania zmian w przedstawionym porządku  sesji.
Punkty 1,2,3,4,5 bez zmian.
 Punkt 6. Przyjęcie wniosku radnej Marii Ryś w sprawie odwołania z funkcji przewodniczącego RJP17 pana Grzegorza Augustyna.
Punkt7. Komunikaty i wolne wnioski
Punkt 8. Zamknięcie sesji
Przystąpiono do głosowania.
            Za głosowało 11 radnych.
Przeciw 0
Wstrzymało się 0
Przyjęto zmiany do porządku obrad jako pkt 6.

Ad.3 Powołanie sekretarza sesji
Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec zaproponował na Sekretarza sesji Radną Sekretarz Zarządu RJP nr 17 Giszowiec - Barbarę Mańdok. Wobec zgody kandydatki, braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wybór Sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4 Omówienie przygotowanych projektów Inicjatyw Lokalnych
Radni zaznajomili się ze złożonymi projektami inicjatyw lokalnych oraz obecni na sesji wnioskodawcy projektów  omówili   je szczegółowo.
1 Boisko do zabaw ruchowych przy MP64 w Katowicach.
2. Festiwal mini siatkówki Giszowiec CUP.
3. Wyższy poziom biznesu –cykl spotkań.
4. IV Święto Sąsiada Na Kolistej.
5. III Giszowiecki Dzień Dziecka „ Bajtle w Kosmosie”.
6.III Grill fest – Sąsiedzkie Grillowanie Mieszkańców Adama.
7.II Koncert u Stasia.
8. Szlakiem Polskich Legend.
9.III Piknik Rodzinny „ Baw się z nami”.
10.Futsal Gisz – Turniej Piłki Nożnej.
11. Aktywny Senior.
12.III Dzień Sąsiada na Wojciecha.
 O głos poprosił mieszkaniec Giszowca, który wskazał na zaistniałe niebezpieczeństwo ze względu na częściowy brak chodnika od ulicy Mysłowickiej do Lecznicy dla Zwierząt. Następnie zwrócił uwagę na  brak ścieżki rowerowej i  brak bezpiecznego przejścia  w kierunku Boliny. Kolejna sprawa dotyczyła zdewastowanej  ścieżki w kierunku KWK Staszic na Barbarze- Janinie i brak oświetlenia.
 Przewodniczący Rady Augustyn odpowiedział, że KSM przeznaczyła pewien etap na regulację prawną tych działek, jak również,że RJP 17 we współpracy z RJP16  kilkakrotnie  pisały wnioski w tej sprawie do   Urzędu Miasta, ale nie zostały przychylnie rozpatrzone ze względu na duże koszty i sprawy własności terenu. Miasto nie może inwestować na nie swoich terenach. Jednak radni RJP17 w dalszym ciągu działają w tym kierunku.
Radny UM Jerzy Forajter mówiąc o terenach  Barbary -Janiny zauważył, że droga ta jest  drogą dla pracowników kopalni i to  w interesie kopalni powinno być zrobione oświetlenie. Należałoby się w tym temacie zwrócić do dyrekcji kopalni, czy związków zawodowych.
Urząd Miasta postawił oświetlenie do wysokości „Rybaczówki” i zasili je.
W dalszej części Przewodniczący G. Augustyn ogłosił przerwę w związku z przygotowaniem dokumentów i uchwały trwającą 40 min.
O godzinie 20.10 przybyli na sesję radni Robert Reguła i Kazimierz Dmitryszyn .

Ad. 5 Rozpatrzenie projektu Uchwały dot. Inicjatyw Lokalnych
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.
UCHWAŁA nr 105 /2018 /w załączeniu/ w sprawie pozytywnego rozpatrzenia  projektów Inicjatyw Lokalnych
Za głosowało 12  radnych.   
Wstrzymał się  1 radny
Uchwała została przyjęta większością głosów.
Przewodniczący poprosił  obecnych  wnioskodawców o odebranie przygotowanych wniosków .

Ad.6 Przyjęcie wniosku radnej Marii Ryś dot.odwołania przewodniczącego rady.
Radna Maria Ryś skierowała  na ręce Przewodniczącego RJP pisemnego wniosku
o odwołanie Przewodniczącego RJP popartego przez  5 członków Rady ( zał.), który odczytał  wniosek.
Następnie przewodniczący G. Augustyn odczytał zapis statutowy i jego obowiązki, jako przewodniczącego RJP,  jak również wyraził zdanie, że w jego opinii w dalszym ciągu jest to sesja nadzwyczajna,

Przewodniczący  RJP17 przeprowadził  wybór komisji skrutacyjnej i oddał prowadzenie jej przewodniczącemu  celem przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem przewodniczącego .  Komisja została powołana i zatwierdzona  jednogłośnie.

W skład Komisji Skrutacyjnej weszli:
Przewodniczący:  Zygmunt Rurański
Robert Reguła
Justyna Szymiec
Przedstawiono i przyjęto  regulamin odwołania przewodniczącego rady. ( zał. )

Komisja przygotowała karty do głosowania i rozdała radnym.Odbyło się tajne głosowanie.
Komisja przeliczyła  głosy, sporządziła protokół  (zał. ) i ogłosiła wynik.
Za    8 os.
Przeciw 4 os.
Wstrzymała się 1 os.

Przewodniczący komisji odczytał protokół  oraz uchwałę  nr 106 / 2018 w załączeniu/ dot. odwołania Pana Grzegorza Augustyna z funkcji Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec. Protokół obejmujący w/w czynności stanowi załącznik.(zał. )

 Wybór przewodniczącego Rady.
W dalszej części radni  większością głosów podjęli decyzję, by komisja skrutacyjna  pozostała w tym samym składzie celem przeprowadzenia głosowania za wyborem nowego przewodniczącego.
 Za 12os.
Wstrzymała się 1 os.

Przedstawiono i przyjęto regulamin wyborów Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec (zał. )

Rozpoczęto zgłaszanie kandydatów na objęcie funkcji Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17.

Radna Maria Ryś zaproponowała kandydaturę Radnej Urszuli Machowskiej na Przewodniczącą Rady Jednostki Pomocniczej nr 17. Radna U. Machowska  wyraziła zgodę.
Radny  Wiesław Berdys zaproponował Radnego Kazimierza Dmityszyna na Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17. Dmitryszyn  odmówił .
Radny Grzegorz Augustyn  zaproponował Radnego Wiesława Berdysa na Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17. Radny  odmówił .
Radny Rurański zaproponował  Radnego Grzegorza Augustyna na Przewodniczącego RJP17.Radny Odmówił
Radni nie zgłosili innych kandydatów. Zamknięto listę kandydatów. Rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia głosowania.

Komisja przygotowała karty do głosowania i rozdała Radnym
Odbyło się tajne głosowanie.
Komisja przeliczyła głosy, sporządziła protokół  i ogłosiła wynik.

Za  12 os.
Przeciw 0 os.
Bez dokonania wyboru 1 os.

Przewodniczący komisji odczytał  protokół  w sprawie wyboru Przewodniczącego RJP 17 Giszowiec oraz uchwałę nr 107/2018(zał. nr ) dotyczącą wyboru Pani Urszuli Machowskiej  na funkcję Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec. Protokół obejmujący w/w czynności stanowi załącznik. (zał. )

Nowowybrana Przewodnicząca objęła  prowadzenie obrad  realizując kolejne punkty porządku obrad.

Przewodnicząca U. Machowska podziękowała za wybór i poprosiła radnych o współpracę.

Ad. 7 Komunikaty i wolne wnioski
Radna Ryś i Mańdok zaprosiły radnych na  18 listopada do Giszowieckiego Parku od godz. 11.00 do 19.00 na festyn charytatywny  „ Kulinarne Serce dla OREW” z udziałem najlepszych kucharzy z Polski. Przewodnicząca RJP17 U. Machowska podziękowała radnemu Rady Miejskiej Jerzemu Forajterowi za współpracę i pracę na rzecz naszej dzielnicy i miasta. Pogratulowała również nowo wybranej radnej Rady Miasta Katowice  B. Mańdok.
Radny Jerzy Forajter podziękował za 4-letnią współpracę  z RJP17 Giszowiec.
Przewodnicząca poprosiła radnych by zapoznali się  z protokołami nr XXXIII , XXXV, XXXVI, które zostały przesłane  pocztą e-mail, oraz o przesłanie protokołu nr XXXIV.
Kolejną sesję zaplanowano na 28 listopada2018.

Ad.8 Zamknięcie sesji
Na tym sesję zakończono. Godzina  21.30


Protokół sporządziła
Sekretarz Zarządu JP nr 17
Barbara Mańdok