katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek XXIII sesji

Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji RJP nr 17 Giszowiec.
 4. Zmiany w porządku obrad.
 5. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ulokowania trzech progów zwalniających wyspowych na ulicy Przyjaznej.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydłużenia chodnika przy skrzyżowaniu ulic Przyjazna z Radosną i Miłą i połączenia go z chodnikiem wychodzącym z Parku Giszowieckiego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przesunięcia przejścia dla pieszych na ulicy Radosnej w pobliżu skrzyżowania ulic Przyjaznej z Radosną i Miłą.
 10. Propozycje do zmian statutowych Rad Jednostek Pomocniczych.
 11. Komunikaty i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

 


 

Protokół z XXIII sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,

która odbyła się przy Pl. Pod Lipami 1,1-3 w dniu 22.02.2017 r. (środa)


W sesji brało udział 12 Radnych, na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015r. Radny Wiesław Berdys dołączył o godz.18.30. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.10 do godz. 21.00. Na sesji obecny był Radny Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter oraz mieszkańcy.

Ad. 1 Otwarcie sesji

Sesję otworzył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Pan Grzegorz Augustyn. Przywitał przybyłych gości i wszystkich obecnych radnych.

Ad. 2 Powołanie sekretarza sesji

Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec powołał na Sekretarza sesji Barbarę Mańdok. Wobec zgody kandydatki, braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wybór sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie. Za głosowało
11 radnych.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XXII sesji RJP nr 17 Giszowiec.

Po wniesieniu poprawki i dopisaniu do protokołu punktu 6e, który brzmi:

Radna Urszula Machowska zapytała czy będzie nabór do Szkoły Podstawowej nr 54 i jeśli tak to nie jest to zgodne z Ustawą chyba, że organ prowadzący zadecyduje inaczej, co przewiduje ustawa.

Zmiana do protokołu została przyjęta jednogłośnie.

Za przyjęciem protokołu z poprawką głosowało 11 radnych

Protokół z XXII sesji RJP 17 został zatwierdzony i przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Zmiany w porządku obrad

Radna Maria Ryś zwróciła się z prośbą o zmianę porządku obrad. Odczytała pismo skierowane do UM Katowice (zał) i zaproponowała wniosek, aby zamiast propozycji Przewodniczącego Rady Grzegorza Augustyna w pkt 7 dot. ulokowania progów wyspowych przy ulicy Przyjaznej zastosowana została sygnalizacja All Red.

Rada przyjęła jednogłośnie propozycje zmiany i dopisanie do obrad sesji kolejnego pkt 7a

 Ad. 5 Informacja Przewodniczącego Zarządu RJP nr 17 z działań międzysesyjnych.

- Spotkanie z Dyrektorem Gimnazjum nr 16 Aleksandrem Panek. Dotyczyło możliwości udostępnienia hali sportowej przy Gimnazjum w niedzielę dla mieszkańców Giszowca.

- Rozliczenie inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia RJP 17.

- Odczytanie pism w sprawie:

   - opracowania przez firmę MS Projekt dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania  

     inwestycyjnego „Siłownia parkowa”, zlokalizowanej na terenie Parku Giszowieckiego,

   - opracowania przez firmę MS Projekt dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania

     inwestycyjnego „Ładny skwerek na Wojciecha”.

Ad. 6 Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.

- spotkanie z Przedstawicielami Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Katowice;

- udział w Radzie Społecznej przy Komendancie Policji Miejskiej w Katowicach;

- rozmowy z pomiotem wykonującym realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego;

- spotkanie z konserwatorem zabytków w sprawie realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego;

- rozmowy z Zakładem Zieleni Miejskiej w ramach realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego i ulokowania tablicy informacyjnej.

- spotkanie z dyrekcją Gimnazjum nr 16

Ad.7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ulokowania 3 progów zwalniających wyspowych na ulicy Przyjaznej

Przewodniczący Rady przytoczył statystyki z Komendy Policji w Katowicach dot. wypadków, kolizji, potrąceń w tej okolicy w 2016r. i uznał, iż zasadne jest ulokowanie progów zwalniających wyspowych, które są dostosowane do ulic osiedlowych. Umieszczenie progów miałoby wpłynąć na znaczne zmniejszenie prędkości jadących samochodów. Radny Eugeniusz Kabaciński wypowiedział się, że bezpieczeństwa na drogach powinna strzec policja, która na Giszowcu pojawia się bardzo rzadko. Radna Maria Kabelis stwierdziła, iż lepsze są światła All Red niż progi zwalniające. Przewodniczący Zarządu Edward Haśnik uważa, że światła na ulicy Przyjaznej nie spełniają swojej roli. Następnie głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Forajter i przedstawił zebranym notatkę, którą otrzymał od policji dot. wypadku ze skutkiem śmiertelnym przy ulicy Przyjaznej. Wniósł dodatkowy komentarz, że wypadek ten nie miał wpływu na nieprawidłowości związane z komunikacją na tej ulicy. Wypadek ten był splotem nieszczęśliwych wydarzeń. Uważa również, że zastosowanie progów znacznie wpływa na dyskomfort mieszkańców zamieszkujących w pobliżu. Radny Wiesław Berdys zaproponował 1 próg przy ulicy Działkowej przed przejściem dla pieszych, który wymusi wyhamowanie prędkości. Radna Maria Ryś zabrała głos w tej sprawie i przypomniała zebranym, że już kilka lat temu wnioskowała o próg zwalniający – wyspowy, kiedy to jej matka uległa wypadkowi na drodze, przy SP 51. Niestety otrzymała odpowiedź negatywną. Rozwiązanie, które teraz proponuje jest zasadne i spowoduje spowolnienie ruchu. Na dzień dzisiejszy odchodzi się od montowania progów zwalniających i zastępuje się je inteligentną sygnalizacją świetlną. Radny Zygmunt Rurański skłania się do tego, aby była 1 wysepka i sygnalizacja All Red. Radna Urszula Machowska uważa, że jest to utrudnienie dla mieszkańców Giszowca i zbyt wiele wysepek jest w projekcie. Radny Robert Reguła poparł propozycję radnej Marii Ryś. Przewodniczący Zarządu Edward Haśnik zaproponował, by dokładnie rozeznać i zapoznać się z wymaganiami technicznymi jednego i drugiego rozwiązania i przełożyć te punkty na kolejną sesję.

Przewodniczący Rady Grzegorz Augustyn zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad pkt 7 i 7a

Przystąpiono do głosowania.

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek odrzucenia z porządku obrad pkt 7

Ad. 7a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zastosowania sygnalizacji All Red na ulicy Przyjaznej

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek odrzucenia z porządku obrad pkt 7a

           Zarząd zobowiązał się, że na kolejnej sesji przedstawi radnym informacje otrzymane w UM Katowice, Komendę Policji i MZUiM w tej sprawie.

Ad. 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydłużenia chodnika przy skrzyżowaniu ulic Przyjazna z Radosną i Miłą i połączenia go chodnikiem wychodzącym z Parku Giszowieckiego

Radna Maria Ryś uważa, iż takie rozwiązanie stwarza zagrożenie dla pieszych, gdyż wyjeżdżający samochodem kierowcy tyłem z parkingu mają ograniczoną widoczność. Głos zabrała mieszkanka tej ulicy, która potwierdziła tą wypowiedź. Radna Urszula Machowska stwierdziła, że jako rada możemy zgłosić ewentualny problem komunikacyjny, a nie mamy robić projektów. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter zaproponował radzie, by podjąć uchwałę rozpatrzenia projektu o wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice sugerujący rozwiązanie połączeń komunikacyjnych dla pieszych przy ulicy Radosnej, Przyjaznej i Miłej wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zniesieniem z porządku obrad pkt. 8. Radni jednogłośnie zdecydowali o zdjęciu pkt 8 z porządku obrad.

Ad. 9 Rozparzenie projektu uchwały w sprawie przesunięcia przejścia dla pieszych na ulicy Radosnej w pobliżu skrzyżowania ulic Przyjaznej z Radosną i Miłą

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zniesieniem z porządku obrad pkt. 9. Radni jednogłośnie zdecydowali o zdjęciu pkt 9 z porządku obrad.

W dalszej części sesji przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały o wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice sugerującym rozwiązanie połączeń komunikacyjnych dla pieszych przy ulicy Radosnej, Przyjaznej i Miłej.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Uchwała nr 76/2017 /w załączeniu/ o wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice sugerującym rozwiązanie połączeń komunikacyjnych dla pieszych przy ulicy Radosnej, Przyjaznej i Miłej.

Za 12

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 10 Propozycje do zmian statutowych Rad Jednostek Pomocniczych.

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, iż na ostatnim spotkaniu Przedstawicieli Rad Jednostek Pomocniczych, powołany został zespół, który rozpocznie prace nad propozycjami do zmian statutowych RJP, które zostało rozpoczęte w 2013 i nie zostały ukończone. Zaproponował, aby radni przesłali drogą mailową własne propozycje zmian do statutu.

Ad 11 Komunikaty i wolne wnioski

           Przewodniczący Zarządu poinformował radnych, iż strona internetowa RJP 17 będzie przeniesiona na inny serwer.

Radni Barbara Mańdok i Jerzy Forajter złożyli wniosek o przesunięcie słupa telegraficznego przy ulicy Kwiatowej dla bezpiecznego wjazdu i wyjazdu autobusów przy terenie SP 51.

Radna Urszula Machowska poruszyła temat reformy szkolnictwa i powstającej nowej sieci szkół. Przedstawiła propozycje zespołu ds. oświaty, którzy w osobach Grzegorz Augustyn, Urszula Machowska i Maria Ryś spotkali się na dyżurze z radnym Jerzy Forajterem dzień wcześniej tj. 21.02 i 22.02 przed sesją, jako cały zespół ds. oświaty. Zespół zaproponował, aby zwrócić się do Wydziału Edukacji i Sportu, wyjaśnić sprawę dot. pism z propozycjami zmian, m.in., aby w Giszowcu funkcjonowała jedna szkoła podstawowa przy ulicy Wojciecha i Przyjaznej, które wpłynęły z Gimnazjum nr 16 (dn.17.02.2017r. pismo zostało zgłoszone do Kuratora Oświaty). Przewodniczący Rady odczytał pismo, które wpłynęło z Gimnazjum nr 15, a w którym m.in. zaproponowano, by uczniowie klas 1 i 2 Gimnazjum nr 15 przeszli do Szkoły Podstawowej przy ulicy Przyjaznej. Do odczytanego pisma komentarz wniosły obecne na sesji mieszkanki Giszowca, które pracują w Gimnazjum nr 15 Zwrócono również uwagę na to, iż pomija się w rozmowach, spotkaniach stanowiska nauczycieli, pracowników tegoż Gimnazjum przy ulicy Karliczka. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Forajter odniósł się do wypowiedzi radnej Urszuli Machowskiej i poinformował, iż nic nie jest przesądzone. Kurator opiniuje lub sugeruje naniesienie poprawek. Wpłynęły dwa pisma i czekamy na decyzję kuratora oświaty.

Radna Maria Ryś odczytała pismo mieszkańców Król o przeniesienie na powstający skwerek im. Ewalda Gawlika jednego wagonika.

Radny Zygmunt Rurański był zainteresowany terminem spotkania komisji ds. bezpieczeństwa dzielnicy.

Przewodniczący Rady odczytał pismo dot. o utworzenie wybiegu dla psów i wskazanie miejsca. Radni stwierdzili jednogłośnie, iż nie widzą możliwości wskazania takiego terenu w naszej dzielnicy. Poinformował dodatkowo o trwających rozmowach w sprawie poszerzenia chodnika i trasy rowerowej od wiaduktu pod ul. Pszczyńską w kierunku Ochojca.

Radna Barbara Mańdok odczytała pismo dostarczone przez Zdzisława Majerczyka dot. pomocy w organizacji Rajdu Rowerowego. Radni wyrazili chęć pomocy przy organizacji rajdu. Zarząd skieruje pismo zwrotne do wnioskodawcy w sprawie Rajdu Rowerowego. Pomoc organizacyjną zaproponowali radni: Grzegorz Augustyn, Kazimierz Dmitryszyn, Edward Haśnik, Barbara Mańdok, Maria Ryś. Radni stwierdzili, że są gotowi przygotować kampanię reklamową, bazę, oraz starać się w pozyskaniu innych możliwości pomocy.

RJP 17 skierowała pismo do MDK Giszowiec w sprawie organizacji III Jarmarku Bożonarodzeniowego 2017.

Ad 12 zamknięcie sesji

Po wyczerpaniu procedowania punktów sesji Przewodniczący Rady zamknął XXIII sesję RJP nr 17 Giszowiec.

                                                                                               Protokół sporządziła

   Sekretarz Zarządu RJP 17

                                                                                                                                   Barbara Mańdok