katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

PROTOKÓŁ

z obrad III sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17

W dniu  27 maja 2015 w Katowicach - Giszowcu  w MDK „Gawlikówce” odbyły się

obrady Rady Jednostki Pomocniczej nr 17.

W zebraniu wzięło udział 12 osób – lista obecności w załączeniu.

Gościem z Rady Miasta Katowice obecny był Przewodniczący Jerzy Forajter.

 

Ad 1.

Obrady otworzył Przewodniczący Augustyn Grzegorz

W związku z nieobecnością sekretarzą p.Mańdok propozycję protokolanta sesji przyjęła M.Kabelis   

Propozycja została przyjęta i zatwierdzona jednogłośnie.

Ad 2.

W sprawozdaniu międzysesyjnym

- Zarząd spotkał się z naczelnikiem Biura Rady Miasta - złożenie uchwał .

- Wizyta w Warsztatach Terapii Zajęciowej (spostrzeżenia:  pokoje, oświetlenie, patio do   

  remontu)

Wypowiedź członka Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych J. Szymiec

-Warsztaty istnieją od 15 lat i są mocno eksploatowane (wózki inwalidzkie, kule )

  w ramach budżetu jaki posiadają remont ośrodka jest niemożliwy. Sprawy rozwojowej

  poprzez pomoc PFRON i MOPS nie będzie.

Wniosek przewodniczącego:  Zgłoszenie wniosku do Rady Miasta na 2016 rok o remont      

                                                Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Ad 3.

Głosowanie nad projektem uchwały w punkcie 3 odrzucony większością głosów.

Ad 4.

Głosowanie nad projektem uchwały

    UCHWAŁA nr 16/2015     /w załączeniu/

   dotycząca dofinansowania do Warsztatów Terapii Zajęciowej na 2015 rok

   w wysokości 20 tyś PLN

   Uchwała przyjęta większością głosów

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Rady Jednostki Pomocniczej  nr 17.

Ad 5.

Dyskusja nad projektem uchwały dotyczącym zakupu stolików i krzesełek do MP nr 61

   Głosy były podzielone co do słuszności projektu i jego sformułowania.

Wypowiedź Radnego J. Forajtera

   Powinno być przeprowadzone rozeznanie sytuacji Giszowca: jakie są potrzeby    

   mieszkańców, jakie są plany  i problemy.

Wniosek formalny R. Reguły  -Zdjęcie z obrad punktu 5 . Wniesienie autopoprawek i ponowne rozpatrzenie na kolejnej sesji.

Wniosek jednogłośnie przyjęty.

Ad 6.

Wniosek formalny Radnego Rurańskiego o zniesienie punktu  6 z obrad sesji.

Projekt uchwały został złożony jako temat zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

Wniosek jednogłośnie przyjęty.

Ad 7.

Rozpatrzenie wniosku nr 2 w sprawie nielegalnego składania śmieci. Pismo do Władz Miasta  zostało złożone 26 maja 2015 r

Ad 8.

Wniosek Radnego Rurańskiego w sprawie drogi ewakuacyjnej z ul Kolistej w Giszowcu. Pismo do Władz Miasta zostało złożone 26 maja 2015 r

Dyskusja nad wnioskiem – droga ewakuacyjna musi powstać.

Wniosek wycofany – przygotowanie projektu uchwały.

UCHWAŁA nr 17/2015

w sprawie drogi ewakuacyjnej z ul. Kolistej 5-33

Uchwała przyjęta jednogłośnie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Jednostki Pomocniczej nr 17.

Wypowiedź Radnego J. Forajtera

    W załączeniu do uchwał należy wprowadzać uzasadnienia.

Ad 9.

Wniosek Radnej Marii Ryś  w sprawie wykorzystania skwerów na wypoczynek dla mieszkańców,  zwiększenie ilości ławek w parku, utworzenie ścieżki edukacyjnej.

Dyskusja

   Kto miałby się tym zająć i jak miałoby to wyglądać.

Wniosek

   Powołanie Zespołu Zadaniowego do spraw utworzenia ścieżki informacyjno-edukacyjnej.

Wniosek przyjęty jednogłośnie.

Zespół Zadaniowy w skład wchodzą: Maria Ryś, Urszula Machowska, Maria Kabelis,  Zygmunt Rurański, Edward Haśnik, Barbara Mańdok

Zadanie

   Przygotowanie projektu uchwały w sprawie ścieżki informacyjno–edukacyjnej  i połączenie

   działań z wniosku nr 2 Radnej M. Ryś na kolejną sesję.

Ad 10.

Rozpatrzenie wniosku  Radnej M.Kabelis dotyczący ulokowania pojemników na odpady

elektryczne.

Zadanie

    Przeprowadzenie przez zarząd rozmów ze Śląsko Dąbrowską Spółką Mieszkaniową na

    wyżej wymieniony temat i podanie informacji mieszkańcom.

    Złożenie pisma do Władz Miasta w sprawie rewitalizacji terenów leśnych przy ulicy

    Adama.

Wycofanie tematu ławek w zagajniku (sprawa została pozytywnie załatwiona przez Radnego

Jerzego Forajtera. Jest zgoda na ustawienie 4 ławek)

Oświetlenie ul Adama w kierunku Wesołej – wniosek został połączony z wnioskiem Radnego

W. Berdysa.

Utworzenie regulaminu  RJP nr 17 Giszowiec  zostało odłożone do czasu zmiany statutu RJP.

Ad 11.

Wniosek U.Machowskiej dotyczący dofinansowania gazety  „Nasz Giszowiec” i jej  współpracy ze Stowarzyszeniem Blok Aktywni Razem został wycofany.

    Blok Aktywni Razem wydał oświadczenie, że wycofuje się z propozycji prowadzenia

    gazety „Nasz Giszowiec” wspólnie z Radą Jednostki Pomocniczej.

Ad 12.

Wniosek K. Dmitryszyn w sprawie wymiany latarni na ulicy Wojciecha

    Zostało złożone pismo przez Spółdzielnię Katowicką do Prezydenta Miasta Katowice

    w sprawie oświetlenia

Wniosek

   Jako Rada Jednostki Pomocniczej będziemy popierać tą sprawę w przyszłorocznym

   budżecie.

Ad 13.

Na wniosek R. Reguły nastąpi powołanie zespołu do sprawy logo Rady Jednostki Pomocniczej nr 1 7 Giszowiec i przygotowanie uchwały na kolejną sesję.

Ad 14.

Wniosek  projektu uchwały W. Berdysa   dotyczący oświetlenia przy ulicy Adama

 

UCHWAŁA nr 18/2015 

Uchwała przyjęta jednogłośnie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Jednostki Pomocniczej nr 17.

Powody podjęcia uchwały zawieram w uzasadnieniu    /w załączeniu/

UCHWAŁA nr 19/2015  

dotyczy wymiany oświetlenia na ulicy Wojciecha

Uchwała przyjęta jednogłośnie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Jednostki Pomocniczej nr 17.

Ad 15.

Wolne wnioski

Ryś.- Kolista przejęcie terenów przez Miasto- zakup od Holdingu

          Sprawa wróci do rozmów w momencie rozbudowy węzła komunikacyjnego.

         

        - 1000 zł dla MP 61 - przywrócenie placu o ruchu drogowym

        - Akcja czysty Giszowiec – wiosna jesień 2016

        - kwota 700 zł dla form teatralnych z MDK Giszowiec

        - impreza dofinansowana „Powitanie Lata” 2016

        - doposażenie ogrodu w MP na Placu pod Lipami

Dmitryszyn – problem Giszowca – Ogrodzenia posesji wspólnot mieszkaniowych,brak

          swobodnego poruszania się. Czy jest możliwość kontrolowania takich zamierzeń.

Machowska- Polepszenie życia

        - Czy znalazłeś swój kawałek Giszowca    

        - park w spray

        - zakup dodatkowych sprzętów sportowych (dołączyć temat do Zespołu Zadaniowego

          ścieżki edukacyjno-informacyjnej)

        - prośba mieszkańców  w sprawie Gimnazjum nr 15

                                                wystosowanie pisma do Prezydenta Miasta Katowice 

                                               Czy dzieci będą chodziły do gimnazjum przez 3 lata

                                               Czy pracownicy będą mieli pracę

Wniosek nr 1 i nr 2 Radnej Urszuli Machowskiej przyjęty 27 maja 2015 r.

                

Wniosek Radnego Wiesława Berdysa w sprawie parkingu przy ul Adama 12 i 12a

przyjęty 27 maja 2015 r

Obrady III sesji  zakończończył przewodniczący Augustyn Grzegorz. Czas trwania 18-22

PROTOKOŁOWAŁA

Maria Kabelis

ZAŁĄCZNIKI

  1. Lista obecności
  2. Porządek III sesji
  3. Uchwała nr 16/2015
  4. Uchwała nr 17/2015
  5. Uchwała nr 18/2015 + uzasadnienie
  6. Uchwała nr 19/2015
  7. Wniosek nr 1 Radnej Urszuli Machowskiej
  8. Wniosek nr 2 Radnej Urszuli Machowskiej
  9. Wniosek nr 1 Radnego Wiesława Berdysa