katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Protokół z II sesji Rady jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,

która odbyła się przy Pl. Pod Lipami 1,1-3 w dniu 13.05.2015r.(środa)

W sesji brało udział 15 Radnych, na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015. Obrady były prawomocne. Na spotkaniu był obecny Radny Miasta Katowice pan Jerzy Forajter z UM Katowice oraz 3 gości, mieszkańców Giszowca. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz . 21.15.

Ad.1 Otwarcie sesji

Sesję otworzył Przewodniczący Rady JP nr 17 Giszowiec G. Augustyn.

Odczytał następnie porządek sesji, rozgorzała dyskusja, i kilku radnych wyraziło niezadowolenie w związku z pojawieniem się na spotkaniu Pana Dariusza MOL, który chciał nagrywać sesję, za wcześniejszą zgodą P. Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż zgodnie z statutem RJP a konkretnie cytując § 4. pkt 1. pkt 2. nie widzi przeciwskazań do zabronienia nagrywania sesji. Do informacji dot. nagrywania sesji odniósł się również Radny Pan Jerzy Forajter, który zasygnalizował, że nie ma żadnych prawnych przeciwskazań do nagrywania obrad, jednocześnie przypominając Radnym RJP nr 17 Giszowiec, że w momencie wyboru kandydatów na Radnych stali się z automatu osobami publicznymi, których ochrona danych osobowych nie dotyczy.Przewodniczący poddał głosowaniu: Czy możemy nagrywać przebieg sesji dla użytku RJP17 Giszowiec?  W wyniku głosowania za- 9, przeciw - 5, wstrzymał się -1.  Została przyjęta możliwość nagrywania II sesji.

Ad.2 Przewodniczący odczytał zmiany porządku obrad

Do planu II sesji przyjęto:

1. Rozpatrzenia projektu dot. akceptacji zaproponowanych terminów i składów dyżurów RJP 17 Giszowiec

Za głosowało 15 osób

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

2. Rozpatrzenie w sprawie zgody na utworzenie oficjalnej strony internetowej RJP17 oraz złożenia i prowadzenia profili RJP 17 Giszowiec na portalach społecznościowych

Za głosowało 15 osób

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

3. Rozpatrzenie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu RJP 17 do prowadzenia rozmów i działań z przedstawicielami różnych organizacji i stowarzyszeń.

Za głosowało 15 osób

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

4. Rozpatrzenie uchwały w/s remontu podłogi w MP nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Adama 33 w wysokości 13.500 PLN przeprowadzonych w roku 2015

Za głosowało 15 osób

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Do porządku II sesji nie wniesiono:  

1.     Projektu uchwał dot. dofinansowania do warsztatów Terapii

Zajęciowej na rok 2015 w wysokości 20 tyś. PLN.

Za głosowało 7 osób

Przeciw 7

Wstrzymało się 1

Nie otrzymała większości głosów i nie została przyjęta do porządku II sesji.

1.       Projektu uchwały dot. sfinansowanie wymiany nawierzchni placu oraz chodnika przed Gimnazjum nr16 w roku 2015/2016 w wysokości 75tyś PLN.

Za głosowało 5 osób

Przeciw 10

Wstrzymało się 0

Na tym zakończono zmiany do porządku obrad II sesji, a pozostały punkty pozostały bez zmian.

Ad.3  Przewodniczący Zarządu Edward Haśnik przedstawił działania międzysesyjne Zarządu: wskazał na miejsce docelowe RJP 17 Giszowiec Plac pod Lipami 1,1-3. Pomieszczenia do dyspozycji Rady: pokój nr 9 na I piętrze oraz dyżury odbywają się w sali znajdującej się na parterze. Docelowo przed budynkiem mają być zamontowane tablice informacyjne dot. RJP17 Giszowiec.

 Przewodniczący poinformował o spotkaniach międzysesyjnych Zarządu:  -17.04 2015 o godz. 16.30. Spotkanie rozpoczęło się od rozmowy z dyrektorem MDK Giszowiec Iloną Cirbus, która zaproponowała i wskazała ewentualne pomieszczenia dla RJP 17, Plac pod Lipami 1, 1-3 „Gawlikówka”. W dalszej kolejności Przewodniczący Zarządu przedstawił propozycję terminów dyżurów radnych oraz wyniki losowania w sprawie 3- osobowych grup dyżurujących w każdą środę. Poinformował przybyłych o odbytych dwóch spotkaniach z Zarządem RJP 16 Nikiszowiec-Janów w siedzibie w Janowie - 17.04.2015  i w Giszowcu -28.04.2015, które zainicjowała p. B. Mańdok, w sprawie wspólnych przedsięwzięć oraz o spotkaniach Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 Giszowiec z Naczelnikiem Wydziału Biura Rady Miasta Katowice Rafałem Dłubak.  Przypomniał również o powstałej stronie internetowej i na Facebooku RJP 17 Giszowiec. Ostatnie spotkanie Zarządu miało miejsce w MDK Giszowiec z dyr. Cirbus w sprawie organizacji i partycypacji w kosztach imprezy „Święto Giszowca”.

Po przedstawieniu działań Przewodniczącego Zarządu RJP nr 17 Giszowiec, obrady sesji przeszły do kolejnego punktu, a mianowicie do rozpatrzenia poniższych Uchwał.

Ad.4

Uchwała nr 5 RJP nr 17 Giszowiec z dnia 13 maja 2015 r. (zał. )

w sprawie akceptacji zaproponowanych terminów i składów dyżurów RJP nr 17 Giszowiec

Za głosowało 14 osób

Przeciw 1

Wstrzymało się 0

Uchwała została przyjęta większością głosów.

Ad.5

 Uchwała nr 6 RJP nr 17 Giszowiec z dnia 13 maja 2015 r. (zał. )

w sprawie zgody na utworzenie oficjalnej strony internetowej RJP nr 17 Giszowiec oraz założenia i prowadzenia profili RJP nr 17 Giszowiec na portalach społecznościowych.

Za głosowało 14 osób

Przeciw 1

Wstrzymało się 0

 Uchwała została przyjęta większością głosów.

Ad.6

Uchwała nr 7 RJP nr 17 Giszowiec z dnia 13 maja 2015 r. (zał. )

w sprawie upoważnienia Zarządu RJP nr 17 Giszowiec do prowadzenia rozmów i działań z Przedstawicielami organizacji i stowarzyszeń na terytorium RP.

Za głosowało 14 osób

Przeciw 0

Wstrzymało się 1

Uchwała została przyjęta większością głosów.

Ad.7

Uchwała nr 8 RJP nr 17 Giszowiec z dnia 13 maja 2015 r. (zał. )

w sprawie finansowania mediów promujących RJP nr 17 Giszowiec w roku 2015 w wysokości 10 tyś. PLN.

Za głosowało 8 osób

Przeciw 6

Wstrzymało się 1

Uchwała została przyjęta większością głosów.

Ad. 8

Uchwała nr 9 RJP nr 17 Giszowiec z dnia 13 maja 2015 r. (zał. )

w sprawie przeznaczenia kosztów związanych z funduszem reprezentacyjnym RJP nr 17 Giszowiec w wysokości 5 tyś. PLN na rok 2015.

Za głosowało 10 osób

Przeciw 5

Wstrzymało się 0

Uchwała została przyjęta większością głosów.

Ad.9

Uchwała nr 10 RJP nr 17 Giszowiec z dnia 13 maja 2015 r. (zał. )

w sprawie dofinansowania „Święta Giszowca” w 2015 roku w wysokości 30 tyś. PLN     

Za głosowało 8 osób

Przeciw 4

Wstrzymało się 3

Uchwała została przyjęta większością głosów.

P. Przewodniczący Rady JP nr 17 Giszowiec, przedstawił przykładowy cennik występu popularnych polskich artystów i odwołał się do rozmowy Zarządu z dyrektor MDK Cirbus, by Święto Giszowca stało się dla mieszkańców bardziej atrakcyjne i bogatsze w treści.

Ad.10

Uchwała nr 11 RJP nr 17 Giszowiec z dnia 13 maja 2015 r. (zał. )

w sprawie zagospodarowania funduszy w ramach "Akcji Lato" w roku 2015 w wysokości 15 tyś. PLN.

Za głosowało  6 osób

Przeciw 7

Wstrzymało się 2

Uchwała została przyjęta większością głosów.

Ad.11

Uchwała nr 12 RJP nr 17 Giszowiec z dnia 13 maja 2015 r. (zał. )

w sprawie dofinasowania do działań sportowych na rok 2015 w wysokości 25 tyś. PLN.

Za głosowało 15 osób

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Uchwała została przyjęta większością głosów.

Głos zabrał gość trener Kickboxingu w Giszowcu, wielokrotny Mistrz Śląska i Polski – Witold Kostka, który przedstawił działalność sportową i sukcesy klubu oraz poprosił RJP 17 o pomoc w zorganizowaniu i pozyskaniu środków dla Polskiej Ligi Kickboxingu dla dzieci i młodzieży oraz imprezy sportowej „Miasto na ring”.  Radny E. Kabaciński zaproponował by kupić ring.  Wielu radnych wyraziło chęć pomocy.

Ad. 12

Uchwała nr 13 RJP nr 17 Giszowiec z dnia 13 maja 2015 r. (zał. )

w sprawie zagospodarowania środków finansowych na okolicznościową imprezę bożonarodzeniową w plenerze w wysokości 15 tyś. PLN w roku 2015.

Za głosowało 15 osób

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Uchwała została przyjęta większością głosów.

Ad.13

Uchwała nr 14 RJP nr 17 Giszowiec z dnia 13 maja 2015 r. (zał. )

w sprawie zagospodarowania funduszy na promocję dzielnicy w wysokości 5 tyś. PLN.

Za głosowało 11 osób

Przeciw 1

Wstrzymało się 3

Uchwała została przyjęta większością głosów.

Ad. 14

Uchwała nr 15 RJP nr 17 Giszowiec z dnia 13 maja 2015 r. (zał. )

w sprawie kosztów remontu podłogi w MP nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Adama 33 w wysokości 13.500 PLN przeprowadzonych w roku 2015.

Za głosowało 15 osób

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Uchwała została przyjęta większością głosów.

Radna U. Machowska zabrała głos w tej sprawie mówiąc, że należy złożyć wniosek formalny przez Zarząd do Urzędu Miasta w sprawie remontu Przedszkola 91  i zobowiązać Zarząd do pełnego załatwienia tej sprawy.

Punkty 10, 12 , 17 i 18  (zał.  )  nie zostały uchwalone przez RJP17 większością

głosów.

 Punkt 10. Dot. projektu uchwały w sprawie dofinansowania - w wysokości 6 tyś. PLN na rok 2015 gazety „Nasz Giszowiec” Stowarzyszenia ”Blok Aktywni Razem”, którego Prezesem jest Grzegorz Augustyn i jednocześnie Przewodniczącym Rady JP 17 Giszowiec. Projekt uchwały powinien być skonsultowany z Urzędem Miasta czy jest zgodny pod względem formalnym i prawnym.

Pkt 12.Rozpatrzenie projektu uchwały dot. przeznaczenia kwoty 10 tyś. PLN na organizację spartakiady dzielnicowej w roku 2015.- w związku z brakiem przygotowania merytorycznego RJP 17 Giszowiec przegłosowała jednogłośnie o przerzucenie tego zadania na rok 2016.

Pkt 17. Po analizie i dyskusji dot. dofinansowania do Warsztatów Terapii Zajęciowej projekt uchwały zostanie przedłożony na III sesji RJP17.

Pkt 18.Rozpatrzenie projektu uchwały dot. wymiany nawierzchni placu oraz chodnika przed Gimnazjum nr 16 w roku 2015/2016 w wysokości 75 tyś. PLN Przewodniczący zaproponował p. Rurańskiemu żeby projekt dot. zadania został złożony w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016

Ad. 17

Ponadto zgłoszono następujące wnioski:

- Radny Kabaciński E. wnosi o przygotowanie projektu uchwały o dofinansowanie remontu Warsztatów Terapii Zajęciowej.  (zał. )

- Radna Ryś M. złożyła  wnioski  dot. zakupu stolików i krzesełek do dwóch sal przedszkolnych w MP nr 61 przy ulicy Karliczka , modernizację placu zabaw przy ulicy Wojciecha, utworzenie i zagospodarowanie miejsc wypoczynkowych  dla mieszkańców ( wykorzystanie osiedlowych skwerków, upiększenie Parku pod Lipami, zwiększenie ilości ławeczek oraz zaproponowała powołanie komisji w RJP 17 do realizacji zadań, jak również utworzenie ścieżki edukacyjno-informacyjnej (zał. )

- Radna Kabelis M. zaproponowała by znalazły się pojemniki na elektrośmieci (w 3,4 punktach Giszowca), rewitalizację terenów leśnych na ul. Adama, postawienie ławek w lasku pomiędzy ul. Adama, a Górniczego Stanu, oświetlenie ul. Adama w kierunku Wesołej, stworzenie regulaminu RJP 17 Giszowiec

- Radna Machowska U. wnioskowała o pisemną opinię prawną z UM w sprawie dofinansowania z RJP 17 gazety” Nasz Giszowiec”

- Radny Dmitryszyn K. proponuje wymianę betonowych latarni ulicznych przy ul. Wojciecha

- Radny Reguła R. zaproponował konkurs na logo RJP 17

-Zaproponowano również, by Zarząd RJP 17 był upoważniony do podjęcia rozmów w Urzędem Miasta w sprawie stanu technicznego MP 91 ul. Adama

-Złożenie wniosku formalnego przez Zarząd do UM w sprawie remontu MP 91 i zobowiązać Zarząd do pełnego załatwienia sprawy tego przedszkola

- Radny Rurański Z. przedłożył pisemne wnioski do Zarządu RJP17 w sprawie  zwrócenia się do prezydenta  Miasta Katowice  oraz Rady Miasta Katowice z zapytaniem jakie zostały podjęte działania w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Katowice  po wybuchu gazu w kamienicy przy ulicy Chopina w Katowicach, a także kiedy rozpoczną się prace związane z uruchomieniem jakiejkolwiek drogi ewakuacyjnej z osiedla przy ulicy Kolistej w Giszowcu. Następny  wniosek  dotyczył  zapytania  skierowanego do Urzędu Miasta- Wydziału Kształtowania Środowiska   czy wysypisko śmieci ( składowisko odpadów poprodukcyjnych), urządzone przez Kopalnię Murcki –Staszic należącą do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A, przy ulicy Koliste w Giszowcu posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia oraz dopuszczenia do użytkowania.  Kolejny wniosek dot. przeznaczenia kwoty 75.000 zł na  z budżetu RJP nr 17 na wymianę powierzchni 40 m ścieżki prowadzącej od strony sklepu „ Biedronka” do placu przed Gimnazjum nr 16  oraz 540m² powierzchni placyku przed szkołą. (zał. )

- Radny Berdys przedstawił wniosek w sprawie oświetlenia przy ul. Adama 22-32 (zał. )

- Kolejną III sesję RJP 17 zaplanowano na 27maja 2015 godz. 18.00

Ad.18

Na tym sesję zakończono.

                                                                                        Sekretarz RJP 17  

                                                                                                         Barbara Mańdok