katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Protokół z XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,
która odbyła się przy Pl. pod Lipami 1,1-3 w dniu 18.07.2018 r. (środa)

W sesji brało udział 13 Radnych (lista obecności w załączeniu), na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015 . Na sesji obecny był również  Romuald Pękalski – Prezes Stowarzyszenia „Giszowiec”. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 19.00 do godz. 20.30.

Porządek XXXV sesji RJP nr 17 Giszowiec

1. Otwarcie sesji.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Informacje o stanie aktualnym OREW im. M. Trzcińskiej- Fajfrowskiej
4. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. pilnego wsparcia finansowego, awaryjnego remontu popożarowego w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym im. dr Marii Trzcińskiej- Fajfrowskiej.
5. Komunikaty i wolne wnioski
6. Zamknięcie sesji


Punkt nr 1 Otwarcie sesji
Sesję otworzył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Grzegorz Augustyn. Poinformował zebranych, że sesja  została zwołana w trybie nadzwyczajnym ze względu na zaistniałą sytuację losową, jaka miała miejsce  w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Giszowcu w nocy  z 11 na 12 lipca 2018 roku, a mianowicie pożar budynku przy ulicy Gościnnej 8.

Punkt nr 2 Z miany w porządku obrad
Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec zaproponował na sekretarza sesji radną-sekretarza Zarządu RJP17 Barbarę Mańdok. Wobec zgody kandydatki, braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wybór sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie.
Nikt nie zgłosił zmian do porządku obrad.

Punkt nr 4 Informacje o stanie aktualnym OREW im. M. Trzcińskiej- Fajfrowskiej
Głos zabrała radna i dyrektor OREW Justyna Szymiec, która omówiła  bieżące działania  służb straży pożarnej, policji, rzeczoznawcy i  aktualnej sytuacji w jakiej znajduje się ośrodek w wyniku pożaru. Według wstępnej wyceny kosztów dokonanej przez  rzeczoznawcę ustalono: mycie ośrodka w kwocie  110.000zł oraz  wymianę dwóch okien w kwocie 25.000 zł.  Pani dyrektor otrzymała wiele propozycji pomocy ze strony różnych organizacji, osób indywidualnych, uruchomione zostało specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze na remont ośrodka. Pracownicy OREWsą bardzo zaangażowani w prace na rzecz ośrodka,chcą, by od 1. września  mógł funkcjonować, jak dotychczas.
W tej sytuacji  radni wyrazili chęć podjęcia natychmiastowych  działań na rzecz OREW.  Zarząd RJP17 przygotował pismo  do Prezydenta Miasta Katowice, które w trybie pilnym zostanie przesłane do  Prezydenta Marcina Krupy, w którym skierowana jest prośba o zainteresowanie losem podopiecznych, pracowników ośrodka i rozważenie możliwości udzielenia wsparcia finansowego.
 Następnie radni  przystąpili do rozpatrzenia projektu uchwały dot. pilnego wsparcia  finansowego, awaryjnego remontu popożarowego w OREW.

Punkt nr 5 Rozpatrzenie projektu uchwały  dot. pilnego wsparcia finansowego, awaryjnego remontu popożarowego  w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym im. dr Marii Trzcińskiej- Fajfrowskiej zlokalizowanego przy ulicy Gościnnej 8 w Katowicach- Giszowcu.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

UCHWAŁA nr 103/2018/w załączeniu/
w sprawie pilnego wsparcia finansowego, awaryjnego remontu popożarowego w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym im. dr Marii Trzcińskiej- Fajfrowskiej zlokalizowanego przy ulicy Gościnnej 8 w Katowicach- Giszowcu.
Za głosowało 13 radnych.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Punkt nr 6  Komunikaty i wolne wnioski
Brak


Punkt nr 7 Zamknięcie sesji
Wobec wyczerpania punktów obrad Przewodniczący RJP zakończył XXXV sesję.

Protokół sporządziła
Sekretarz Zarządu RJP 17
Barbara Mańdok