katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY NR 17 GISZOWIEC

 

 

1.Postanowienia ogólne

 

§ 1. Podstawą działania Rady jest Statut Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec / uchwała nr XLI/907/21 Rady Miasta Katowice z dnia 25 listopada 2021 r. /.

§ 2. Regulamin określa organizację wewnętrzną oraz zasady i tryb pracy Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec, zwanej dalej Radą i jej zespołów.

§ 3. Rada pracuje na posiedzeniach oraz w miarę potrzeb w ramach stałych i doraźnych zespołów.

§ 4. 1. Pracę Rady organizuje przewodniczący Rady.

2. W razie nieobecności przewodniczącego, jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący Rady.

§ 5. Posiedzenia odbywają się w systemie stacjonarnym lub zdalnym.

 

2. Przygotowywanie posiedzenia

 

§ 6. 1. Posiedzenie zwołuje przewodniczący Rady ustalając termin, porządek obrad oraz listę osób zaproszonych, biorąc pod uwagę wnioski Zarządu Rady, zespołów oraz radnych.

2. O terminie posiedzenia zawiadamia się radnych drogą elektroniczną na podany adres e – mail lub w inny skuteczny sposób najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

3. W razie pilnej potrzeby, posiedzenie Rady można zwołać na 3 dni przed terminem.

4. O terminie posiedzenia Rady zawiadamia się także, w sposób określony w ust. 2, radnych Rady Miasta Katowice z okręgu wyborczego obejmującego obszar Dzielnicy, którzy mogą brać udział w obradach z głosem doradczym.

5. O terminie posiedzenia powiadamia się mieszkańców Dzielnicy w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez informację na stronie Rady oraz na profilach społecznościowych, jeśli takie prowadzi.

6. W razie uchybienia terminom, o których mowa w ust. 2, Rada może podjąć uchwałę o odwołaniu posiedzenia i wyznaczyć nowy termin jego odbycia.

 

3. Obrady

 

§ 7. Publiczność obecna na posiedzeniu w trybie stacjonarnym zajmuje wyznaczone dla niej miejsca na sali obrad Rady. W przypadku posiedzeń prowadzonych w formule zdalnej udostępnia się mieszkańcom link do posiedzenia.

§ 8. 1. Otwarcie posiedzenia następuje po wygłoszeniu przez przewodniczącego Rady formuły „Otwieram posiedzenie Rady Dzielnicy Nr 17 Giszowiec”.

2. Po otwarciu posiedzenia przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad a w przypadku braku kworum zamyka obrady, wyznaczając nowy termin posiedzenia, w protokole następnego posiedzenia odnotowuje się przyczyny, z powodu, których się nie odbyło.

§ 9. 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Rada powołuje na wniosek przewodniczącego Rady protokolanta.

2. Porządek obrad sesji powinien przewidywać w szczególności:

1) wybór protokolanta,

2) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

3) sprawozdanie Zarządu Dzielnicy z działalności między posiedzeniami,

4) rozpatrzenie projektów uchwał,

5) wolne wnioski i komunikaty.

3. Każdorazowo przed rozpoczęciem protokołowania przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie możliwość nagrywania obrad. Powyższe stwierdza się zwykłą większością głosów.

4. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może wystąpić każdy radny.

5. Zmianę porządku obrad uchwala Rada bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady.

§ 10. 1. Przewodniczący Rady prowadzi posiedzenie według porządku obrad.

2. Radny może się zgłaszać do dyskusji nad każdym punktem obrad dwukrotnie, jako trzecią dopuszcza się wypowiedź ,,ad vocem”

3. Przewodniczący Rady czuwa nad prawidłowym przebiegiem dyskusji w zakresie tematu, formy wystąpienia.

4. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego Rady.

5. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie posiedzenia.

6. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego zakłóca porządek obrad, przewodniczący przywołuje radnego do porządku, gdy przywołanie nie odniosło skutku, odbiera mu głos.

7. Postanowienia ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady występujących na posiedzeniu.

§ 11. 1. W czasie posiedzenia przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością, w sprawie zgłoszeń wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być w szczególności:

1) stwierdzenie kworum,

2) zakończenie dyskusji,

3) ograniczenie czasu wystąpienia dyskutantów,

4) przerwa w obradach,

5) powtórne przeliczenie głosów.

2. Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić wniosek.

3. Po zgłoszeniu wniosku formalnego dopuszcza się w dyskusji jeden głos „za” i jeden głos „przeciw” wnioskowi.

4. Wnioski formalne rozstrzyga Rada zwykłą większością głosów.

§ 12. 1. Przewodniczący Rady może poza kolejnością udzielić głosu biorącym udział w posiedzeniu:

1) Radnym Miasta Katowice,

2) osobom zaproszonym, w związku z określonym punktem porządku obrad.

2. Za zgodą Rady, przewodniczący może udzielić głosu innym osobom biorącym udział w posiedzeniu.

§ 13. 1. W przypadku stwierdzenia braku kworum w trakcie posiedzenia, przewodniczący Rady przerywa posiedzenie i jeżeli nie można w czasie 15 minut uzupełnić kworum, wyznacza nowy termin tego samego posiedzenia.

2. Przyczynę przerwania posiedzenia oraz nazwiska radnych, którzy opuścili obrady powodując brak kworum, odnotowuje się w protokole.

§ 14. Po wyczerpaniu porządku przewodniczący Rady kończy posiedzenie wypowiadając formułę: „Zamykam posiedzenie Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec”.

§ 15. 1. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć.

2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji oraz numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,

2) stwierdzenie prawomocności sesji,

3) odnotowanie przyjęcia protokołu poprzedniej sesji,

4) porządek obrad,

5) przebieg obrad, a w szczególności: treść wystąpień albo ich streszczenie,

6) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,

7) podpis przewodniczącego Rady.

3. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych.

4. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni od daty zakończenia sesji i przesyła radnym drogą elektroniczną na podane adresy e-mail.

5. Projekty protokołów z posiedzeń udostępniane są mieszkańcom w siedzibie Zarządu Dzielnicy w godzinach dyżurów radnych.

6. Przyjęte protokoły publikowane są na stronie internetowej Rady, uchwały na stronie BIP Urzędu Miasta Katowice. Szczegółowe zasady dostępu do dokumentów Rady określa § 4 Statutu Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec.

7. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu kierując je do przewodniczącego Rady, pisemnie przed posiedzeniem na adres e-mail lub ustnie na posiedzeniu.

8. O uwzględnieniu poprawek i uzupełnień rozstrzyga Rada w głosowaniu na posiedzeniu zwykłą większością głosów.

9. Przewodniczący Rady przesyła projekt protokołu wraz z porządkiem obrad następnego posiedzenia. Przewodniczący Rady obowiązany jest przedstawić wnioski w sprawie uzupełnienia lub zmiany protokołu podczas posiedzenia , przed podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia protokołu.

 

4. Uchwały Rady

 

§ 16. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na posiedzeniach podejmując uchwały.

§ 17. 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi Dzielnicy, przewodniczącemu Rady oraz, w przypadku powołania, zespołom Rady.

2. Projekt uchwały opracowany przez Zarząd Dzielnicy powinien być przedłożony przewodniczącemu Rady, co najmniej na 7 dni przed datą posiedzenia, na której ma być przedstawiony.

§ 18. 1. W przypadku zgłoszenia na posiedzeniu projektu uchwały, Rada może dokonać uzupełnienia porządku obrad, jeżeli przedmiot sprawy wymaga nagłego trybu rozpatrzenia.

2. Uchwały w trybie nagłym mogą być zgłoszone do porządku obrad w trakcie trwania posiedzenia.

§ 19. Projekty uchwał Rady powinny być zredagowane w sposób czytelny i zawierać w szczególności: tytuł, podstawę prawną, merytoryczną treść, określenie podmiotu, któremu powierza się wykonanie uchwały, termin wejścia w życie uchwały.

§ 20. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący Rady.

§ 21. 1. Uchwały opatrzone są numerem rzymskim posiedzenia danej kadencji, numerem arabskim oznaczającym kolejność ich podjęcia i wskazaniem roku podjęcia.

2. Oryginały uchwał ewidencjonuje i przechowuje wraz z protokołami posiedzeń Zarząd Dzielnicy w siedzibie Rady.

 

5. Głosowanie

 

§ 22. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady w głosowaniu jawnym chyba, że Statut Dzielnicy stanowi inaczej.

§ 23 .1. Głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki.

2. W przypadku posiedzenia przeprowadzonego w sposób zdalny poprzez wyrażenie ustne, podniesienie ręki lub poprzez użycie znaków graficznych.

3. Głosowanie przeprowadza przewodniczący Rady.

§ 24. 1. Na wniosek radnego może zostać przeprowadzone głosowanie imienne.

2. Wniosek o głosowanie imienne musi być poddany pod głosowanie.

  1. Wniosek jest rozpatrywany zwykłą większością głosów.

§ 25. 1. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna powołana spośród radnych, która określa regulamin przeprowadzenia głosowania, zatwierdzony przez Radę zwykłą większością głosów.

2. Komisja skrutacyjna sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

3. Jeżeli głosowanie dotyczy radnego, nie może on być członkiem komisji skrutacyjnej.

 

6. Zespoły Rady

 

§ 26. Rada odrębną uchwałą może określić nazwy stałych i doraźnych zespołów, ich składy osobowe oraz zakres działania.

§ 27. 1. Koordynację prac zespołów oraz ich współpracę z Radą zapewnia i nadzoruje przewodniczący Rady.

2. W okresach między posiedzeniami zespołów, przygotowaniem tematów z planu pracy zajmują się przewodniczący zespołów.

§ 28. Radny staje się członkiem zespołu po złożeniu oświadczenia o gotowości podjęcia prac w danym zespole i powołaniu go w skład zespołu przez Radę.

§ 29. 1. Przewodniczącego zespołu wybiera, spośród radnych, członków danego zespołu, Rada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. Odwołanie przewodniczącego zespołu następuje w tym samym trybie.

§ 30. 1. Zespoły Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Zespoły podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych Radzie za pośrednictwem Zarządu Dzielnicy.

3. Zespoły działają na podstawie rocznych planów pracy ustalonych na posiedzeniach zespołów, a zatwierdzonych przez Radę, która może dokonać ich uzupełnienia lub zmiany.

4. Posiedzenie zespołu zwołuje przewodniczący zespołu zgodnie z planem pracy lub w miarę potrzeb, ustala porządek obrad i zawiadamia członków zespołu.

5. Na wniosek przewodniczącego Rady, przewodniczący zespołu jest zobowiązany zwołać posiedzenie zespołu w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku.

6. Zespoły składają sprawozdanie ze swej działalności na koniec roku a także na każdym posiedzeniu Rady.

§ 31.1. Pracami zespołu kieruje przewodniczący zespołu.

2. Posiedzenia zespołów są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich, co najmniej połowa składu zespołu.

3. Opinie i wnioski zespołów uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

4. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, który podpisuje prowadzący obrady.

5. Protokół przekazywany jest Zarządowi Dzielnicy, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu.

 

7. Radni

 

§ 32. 1. Radni zobowiązani są brać udział w pracach Rady i zespołów.

2. Radni powinni pełnić dyżury radnych.

3. Radni Dzielnicy Giszowiec pełnią dyżury w składach trzyosobowych ustalonych w drodze uchwały na posiedzeniu Rady.

4. W przypadku braku możliwości pełnienia dyżuru powiadamia się przewodniczącego Zarządu o tym fakcie.

5. Możliwe są zamiany w składach osobowych pełniących dyżury w wyjątkowych sytuacjach. Powyższe wymaga zgody przewodniczącego Zarządu.

6. Miejsce i terminy dyżurów podawane są do wiadomości mieszkańców Dzielnicy.

7.W dyżurach mogą brać udział radni Rady Miasta Katowice z okręgu wyborczego Dzielnicy.

§ 33. 1. Sprawy dotyczące działania organów Rady, stałych i doraźnych zespołów Rady oraz sprawy o charakterze publicznym wniesione w czasie dyżurów rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Rady.

2. Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady Rady lub posiedzeń zespołów spraw, które uważają za pilne i społecznie uzasadnione.

3. Rada może upoważnić Zarząd do przekazywania spraw wniesionych podczas dyżurów do organów miasta. O przekazaniu sprawy Zarząd informuje Radę na najbliższym posiedzeniu.

§ 34. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na posiedzeniach Rady i zespołów podpisem na liście obecności.

2. W przypadku posiedzenia Rady lub zespołu przeprowadzonego w sposób zdalny obecność odnotowuje prowadzący sesję Rady lub posiedzenie zespołu.

3. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu powiadamia się przewodniczącego Rady o tym fakcie.