katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Protokół z VII sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,
która odbyła się przy Pl. pod Lipami 1,1-3 w dniu 30.09.2015 r. (środa) W sesji brało udział 13 Radnych (lista obecności w załączeniu), na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz. 20.30.  Gośćmi byli: Dyrektor MDK Szopienice – Giszowiec P. Ilona Cirbus, Prezes Stowarzyszenia Giszowiec P. Romuald Pękalski, Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych w osobie P. Mirosława Kurek oraz mieszkańcy Giszowca: Joanna i Sebastian Król. Porządek VII sesji RJP nr 17 Giszowiec 

ad.1    Sesję otworzył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Grzegorz Augustyn.

ad.2     Sekretarz RJP nr 17 Giszowiec Barbara Mańdok, odczytała protokół z VI sesji i odbyło się głosowanie. Protokół został przyjęty i zatwierdzony jednogłośnie.

ad.3     Następnie przewodniczący odczytał porządek VII sesji i zaproponowane zmiany.
Pkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania do zakupu piłko-chwytów przy boisku tartanowym przy Gimnazjum nr 15 w wysokości 4.500 zł
Pkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania do wymiany nawierzchni boiska tartanowego przy Gimnazjum nr 15 w wysokości 35.000 zł. 
     Przyjęcie protokołu z V sesji.
Zmiany te zostały przyjęte jednogłośnie.
Protokół z V sesji został przyjęty i zatwierdzony jednogłośnie.

ad.4    Przewodniczący Zarządu RJP nr 17 Giszowiec E. Haśnik poinformował o działaniach międzysesyjnych:
- spotkanie z proboszczami dwóch giszowieckich parafii dot. imprezy plenerowej bożonarodzeniowej „Świąteczny jarmark” na Pl. Pod Lipami.
- przedstawił listę zwycięskich projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego
- odczytał pismo z Urzędu Miasta Katowice w sprawie Gimnazjum nr 15 ( utworzony został drugi oddział klasy pierwszej) (zał.)
- poinformował o pozytywnym rozpatrzeniu przez Urząd Miasta Katowice projektu uchwał nr 37/2015 i 38/2015 (zał.)

ad.5    Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec G. Augustyn poinformował o działaniach międzysesyjnych:
- spotkanie w Urzędzie Miasta z Naczelnikiem Wydziału Edukacji P. Mieczysławem Żyrkiem, w którym uczestniczyli m.in. Radny Rady Miasta Katowice P. Jerzy Forajter, oraz Przedstawiciele JP nr 17 Giszowiec w osobach: Przewodniczącego G. Augustyn i Radnej U. Machowskiej. Spotkanie dot. omówienia działań w sprawie utworzenia drugiego oddziału w Gimnazjum nr 15 i dalszej strategii miasta wobec omawianej placówki. Przed spotkaniem zapadła decyzja w sprawie uruchomienia drugiego oddziału  w w/w placówce.
- obchody 150-lecia miasta Katowice oraz uczestnictwo na uroczystej XV sesji RMK, która odbyła się w Pałacu Goldsteinów w Katowicach.
- spotkanie Przedstawicieli RJP zorganizowane przez Stowarzyszenie „Bona fides”, na którym zaplanowano strategię wobec wycofania rezerwy budżetowej dla RJP i przygotowano wzór pisma dla sekretariatu Prezydenta Miasta Katowice wobec powyższej decyzji w sprawie finansowania JP.

ad.6    Informacja o proponowanych zmianach do Budżetu Miasta na 2016 rok
Dyrekcja Gimnazjum nr 15 zasygnalizowała o propozycji wycofania  uchwały  nr 28/2015     /w załączeniu/, dotyczącej zakupu i montażu zbiornika wodnego wraz z pompą i instalacją do zraszania boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 15. 
Radni przychylili się do prośby jednogłośnie.
Pozostałe projekty uchwał są w toku rozpatrywania w Urzędzie Miasta z budżetu miasta na rok 2016.
Radne JP nr 17 Giszowiec w osobach M. Ryś i M. Kabelis zaproponowały, by Zarząd przygotował tabelę uchwał z podziałem na zaakceptowane i odrzucone zadania przez Urząd Miasta.
Propozycja ta została zaaprobowana.

ad. 7    Głosowanie nad projektem uchwały
    UCHWAŁA nr 40/2015 /w załączeniu/
w sprawie dofinansowania do zakupu piłko-chwytów przy boisku tartanowym przy Gimnazjum nr15 w wysokości 4.500 zł
Uchwała przyjęta jednogłośnie

ad.8    Głosowanie nad projektem uchwały
    UCHWAŁA nr 41/2015 /w załączeniu/
 W sprawie dofinansowania do wymiany nawierzchni boiska tartanowego przy Gimnazjum nr 15 w wysokości 35.000 zł. 
Ze względu na niedoprecyzowanie tej uchwały została podjęta jednogłośnie decyzja o zniesieniu tego punktu z porządku obrad.

ad.9    Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec poinformował, że nie wszystkie zadania z budżetu miasta mogą zostać zrealizowane i zaproponował, by każdy radny wypowiedział się co jest jego zdaniem priorytetowym zadaniem:

Augustyn Grzegorz - działania kulturalne, oświetlenie, połączenie drogi Giszowiec – Bolina
Berdys Wiesław  -  oświetlenie                                 
Dmitryszyn Kazimierz   -  rzeczka Bolina, oświetlenie                                             
Haśnik Edward  - wydzielenie drogi dla pieszych i rowerów od ul. Pszczyńskiej do stawu Barbara, oświetlenie                                                              
Kabaciński Eugeniusz - oświetlenie                                                      
Kabelis Maria  - oświetlenie, podjazd w MP nr 91                                                                 
Lebryk Katarzyna - oświetlenie                                                      
Machowska Urszula - oświetlenie                                                        
Mańdok Barbara – oświetlenie, rzeka Bolina, Park E. Gawlika                                                           
Reguła Robert - oświetlenie, rzeka Bolina, Park E. Gawlika                                                                                                                           
Rurański Zygmunt - oświetlenie                                                          
Ryś Maria – oświetlenie, dofinansowanie z budżetu miasta  na przedszkola                                                                       
Szymiec Justyna - oświetlenie, asfalt wokół Ośrodka TR

ad.10    Zarząd przedstawił propozycje zarysu działań do plenerowej imprezy bożonarodzeniowej w miesiącu grudniu. m.in.: świąteczny wypiek od „Michalskiego”, konkurs dla przedszkoli na najpiękniejszą dekorację choinek zaprezentowanych w ramach trwania imprezy, koncert kolęd w wykonaniu orkiestry górniczej, występy sceniczne uczniów szkół „Kolędowanie dla mieszkańców Giszowca”, stragany świąteczne, współpraca z parafiami, kiermasz z wyrobami m.in. z Ośrodka Terapii Zajęciowej, taniec „świąteczna zumba”.
Pan Mirosław Kurek, Przedstawiciel „ Fabryki Inicjatyw Lokalnych” zabrał głos w tej sprawie i zaproponował, by tę imprezę plenerową zrobić w ramach promocji dzielnicy                  i powoli budować jej markę, a do udziału zaprosić  lokalne kluby, koła itp.
Pani dyrektor MDK I. Cirbus, zaproponowała utworzenie komitetu organizacyjnego tego przedsięwzięcia i wybrano: Barbarę Mańdok, Marię Kabelis, Marię Ryś, Grzegorza Augustyn, Katarzynę Lebryk. Spotkanie ustalono w MDK dn.7.10.2015r. o godz. 17.00
                                                         
ad.11    Omówiono działania na IV kwartał 2016 roku.

  • Organizacja imprezy plenerowej bożonarodzeniowej
  • Spotkanie opłatkowe w JP nr 17 Giszowiec zaplanowano na 16.12.2015 (środa) godz. 18.00
  • Wizja lokalna osiedla

 

ad.12 Komunikaty i wnioski


 Przewodniczący JP nr 17 Giszowiec odczytał zarys pisma przygotowanego do Prezydenta Miasta Katowice, odczytał pismo z Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z podziękowaniami dla Rady JP nr 17 Giszowiec, za sfinansowanie wycieczek dla dzieci uczestniczących w ramach „Akcji Lato”, zapoznał Radnych JP nr 17 Giszowiec z nr tel., którym dysponować będzie Rada.
 Radny Z. Rurański złożył wnioski, by KWK Murcki Staszic usunęła hałdę odpadów przy ulicy Kolistej oraz w sprawie drogi ewakuacyjnej przy ul. Kolistej. Poprosił o ponowne zwrócenie się w tych sprawach do Urzędu Miasta Katowice.
 Radny K. Dmitryszyn złożył dwa pisma:

1. Skierowane do Zarządu Dróg i Mostów o wykonanie wygrodzenia przejścia dla pieszych od garaży przy ul. Mysłowickiej 39 między chodnikiem asfaltowym, a szutrowym placem przy garażach, w pobliżu apteki (zał.).

2. Do Wydziału Kształtowania Środowiska dot. interwencji w sprawie zanieczyszczenia szlamem drogi dojazdowej do Boliny od ul. Mysłowickiej przy autostradzie A4. ( zał. )
 Radna M. Kabelis zadała pytanie co z wnioskami dot. rewitalizacji terenów leśnych przy stawie „Górnik”,  parkingu przy ul. Adama 12, 12a oraz  pominiętym wniosku dot. zakupu krzesełek i stolików do Miejskiego Przedszkola  61. Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie ma odpowiedzi z Urzędu Miasta Katowice na wszystkie nasze wysłane projekty uchwał. Dodał, że faktycznie projekt dot. Miejskiego Przedszkola 61 został pominięty.
 Radna U. Machowska zwróciła uwagę, na zmianę (uproszczenie) kart do głosowania w ramach przyszłej edycji projektów z Budżetu Obywatelskiego i możliwości głosowania przez internet oraz zwrócić się z tą prośbą do Urzędu Miasta Katowice. Złożyła również podziękowania za pomoc w sprawie Gimnazjum nr 15 i udział Zarządu w spotkaniach w Urzędzie Miasta Katowice oraz poinformowała o kolejnych spotkaniach, posiedzeniach komisji edukacji w Urzędzie Miasta Katowice. ( 7.10. 2015 r. i  14.10.2015 r.)

 Radna M. Ryś zabrała głos mówiąc, że nie jest zakończony temat Gimnazjum 15. Wiele dzieci z Giszowca podjęło naukę w Gimnazjach poza Giszowcem i należy poszerzyć ofertę edukacyjną i np. stworzyć oddziały klasowe dwujęzyczne. Jako zadanie Zarządu ma być przekazanie tej sugestii do Urzędu Miasta Katowice.   Radna poprosiła Przewodniczącego Rady, aby nie wiązać tej sprawy z jej prywatną sytuacją.  Radna zapytała również, co z budową Supermarketu na terenie Giszowca na terenie leśnym, przy wieży ciśnień?  Przewodniczący odpowiedział, że jest to w gestii Urzędu Miasta Katowice i Radny Urzędu Miasta Pan Jerzy Forajter złożył interpelację w tej sprawie do miasta. Poinformował, że również Zarząd JP nr 17 Giszowiec zainteresuje się tym tematem. Następnie Radna zaproponowała kolejne spotkanie w MDK w sprawie ścieżki edukacyjnej w dniu 7.10.2015r. o godz. 18.30.
 Radny W. Berdys ponownie zaproponował, by RJP nr 17 Giszowiec miała gablotkę informacyjną oraz podziękował panu M. Kurek w sprawie działań nad ukończeniem słupa ogłoszeniowego na ul. Adama.
 Pan Romuald Pękalski reprezentujący Stowarzyszenie Giszowiec zachęcał do wzajemnej współpracy przy projektach i pozyskiwaniu środków na planowane zadania wykorzystując potencjał Stowarzyszenia. Wskazał, że warto zrobić dobrą diagnostykę - ankietę dla mieszkańców  w jakich kierunkach mamy działać co pozwoli na planowanie długoterminowe.

ad.13 Na tym sesję zakończono.

 

Protokół sporządził
Sekretarz RJP 17 
Barbara Mańdok

 

Załączniki:

1. Skierowane do Zarządu Dróg i Mostów o wykonanie wygrodzenia przejścia dla pieszych od garaży przy ul. Mysłowickiej 39 między chodnikiem asfaltowym, a szutrowym placem przy garażach, w pobliżu apteki

przejscie dla pieszych KDmitryszyn wniosek

 

2. Do Wydziału Kształtowania Środowiska dot. interwencji w sprawie zanieczyszczenia szlamem drogi dojazdowej do Boliny od ul. Mysłowickiej przy autostradzie A4.

zanieczyszczona droga bolina K.Dmitryszyn wniosek