katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

 

Protokół z IV sesji Rady jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,

która odbyła się przy Pl. pod Lipami 1,1-3 w dniu 24.06.2015r.(środa)

W sesji brało udział 14  Radnych (lista obecności w załączeniu), na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz.21.30

Porządek  IV sesji RJP nr 17 Giszowiec  ( w załączeniu)

ad. 1  Sesję otworzył Przewodniczący Rady JP Grzegorz Augustyn. Następnie odczytał protokół z III sesji, która odbyła się 27.05.2015r  i został przyjęty i zatwierdzony jednogłośnie.

Następnie odczytał porządek IV sesji  po czym zostały zgłoszone zmiany  do porządku sesji: radna M. Ryś poprosiła o skreślenie pkt 7. Jednogłośnie pkt  7 został wycofany; radna U. Machowska o przesunięcie w czasie, na kolejną sesję  pkt.4,5,6,8. Punkty te zostały jednogłośnie przesunięte na następną sesję.

Ad.2 Przewodniczący Zarządu E. Haśnik  poinformował  o działaniach międzysesyjnych:

- spotkania  Zarządu z klubami  sportowymi: Paco, Tytan,

-udział Zarządu w uroczystej  sesji z okazji 25-lecia Samorządu,

-Zarząd złożył uchwały z III sesji w  Biurze Rady Miasta UM

-Przewodniczący Zarządu odczytał pisma  z UM

P. Berdys  zabrał głos w sprawie zbiórki elektrośmieci.  Odczytał pismo w tej sprawie  i złożył wniosek do Zarządu, by wystąpić do spółek spółdzielni mieszkaniowych, by postawić pojemniki na drobny sprzęt elektrośmieci, przygotować pisma przez Zarząd z podaniem terminów oraz o precyzyjne ulokowanie tych miejsc w naszej dzielnicy.

Ad.3  Przewodniczący przedstawił  szczegóły kosztów złożonych uchwał z II Sesji RJP nr 17 Giszowiec do Biura Rady Miasta Katowice.

Do uchwał skierowanych do Biura RM Katowice Zarząd RJP 17 uzasadnia wyszczególnienia podanych kwot:

·         Uchwała nr 8 RJP nr 17 Giszowiec z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie finansowania mediów promujących RJP nr 17 Giszowiec w roku 2015 w wysokości 10 tyś. PLN.

Rozdysponowana kwota zostanie na: Biuletyn - kwartalnik RJP 17 Giszowiec radio, prasę telewizję. P. Berdys wnioskował do Zarządu, by dowiedział się: Gdzie możemy się promować?  

·         Uchwała nr 9 RJP nr 17 Giszowiec z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia kosztów związanych z funduszem reprezentacyjnym RJP nr 17 Giszowiec w wysokości 5 tyś. PLN na rok 2015.

Podana kwota zostanie rozdysponowana na: napoje, ekspres, namiot-stoisko, upominki, kwiaty, kalendarze, obrusy, plakaty, gadżety itp.

·         Uchwała nr 10 RJP nr 17 Giszowiec z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie dofinansowania „Święta Giszowca” w 2015 roku w wysokości 30 tyś. PLN   

Kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie zespołu muzycznego.   

·         Uchwała nr 11 RJP nr 17 Giszowiec z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zagospodarowania funduszy w ramach "Akcji Lato" w roku 2015 w wysokości 15 tyś. PLN.

Kwota będzie rozdysponowana na 2 wycieczki całodniowe zorganizowane  przez MDK Giszowiec i GCK dla dzieci (50 os.), kino plenerowe dla mieszkańców, dofinansowanie  dla dzieci-uczestników kolonii zuchowej

·         Uchwała nr 12 RJP nr 17 Giszowiec z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie dofinasowania do działań sportowych na rok 2015 w wysokości 25 tyś. PLN.

Kwota zostanie przeznaczona w całości na zakup ringu dla Klubu sportowego PACO Team.

·         Uchwała nr 13 RJP nr 17 Giszowiec z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zagospodarowania środków finansowych na okolicznościową imprezę Bożonarodzeniową w plenerze w wysokości 15 tyś. PLN w roku 2015.

   Kwota zostanie przeznaczona na scenę, stoiska, oświetlenie, obsługę, ochronę, sprzątanie, nagrody, zespoły muzyczne itp.

·         Uchwała nr 14 RJP nr 17 Giszowiec z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zagospodarowania funduszy na promocję dzielnicy w wysokości 5 tyś. PLN.

Kwota ta zostanie rozdysponowana na Logo RJP 17 Giszowiec, tablicę informacyjną

Ad. 9  Rozpatrzenie projektu uchwały dot. dofinansowania na działania UKS „Sprint” w wysokości 6.710 tyś. PLN w roku 2015.

Zostało odczytane pismo od UKS „Sprint” Katowice  i kosztorys (zał.) 

Rada podjęła  Uchwałę nr 20 RJP nr 17 Giszowiec z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przesunięcia środków rozdysponowanych  Uchwałą nr 8   RJP 17 z dn. 13.05.2015 na działalność sportową w roku 2015 z przeznaczeniem na dofinansowanie  działań statutowych klubów sportowych UKS „Sprint” Katowice i „Tytan”. (zał.)

Za głosowało 14 osób

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Uchwała  nr 20  jednogłośnie została przyjęta.

Ad. 10 Rozpatrzenie wniosku formalnego złożonego przez Radnego JP nr 17 Giszowiec Pana Wiesława Berdys dot. wykonania miejsc parkingowych. (zał.)

Za głosowało 14 osób

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Wniosek został jednogłośnie przyjęty i zostanie przygotowany przez Zarząd do Rady Miasta  Katowice.

Ad. 11 Rozpatrzenie wniosku formalnego złożonego przez Radną JP nr 17 Giszowiec, Panią Urszulę Machowską, dot. wsparcia działań lokalnych.

Radna Machowska zaproponowała, by ten wniosek przenieść na kolejną sesję.

Za  przesunięciem tego wniosku  zagłosowało  14  radnych.

Ad. 12 Rozpatrzenie wniosku formalnego złożonego przez Radną JP nr 17 Giszowiec, Panią Urszulę Machowską, dot. sytuacji Gimnazjum nr 15.

Pani Machowska odczytała pismo w  w/w sprawie  (zał. )  i zaproponowała  wystąpienie  Zarządu  do Rady Miasta Katowice z  prośbą o udzielenie odpowiedzi co do sytuacji (likwidacji)Gimnazjum nr 15 z pytaniem: Czy  szkoła będzie istnieć?

Za głosowało  13 osób

Przeciw 0

Wstrzymał się  1

Ad.13 Komunikaty i wolne wnioski.

Przewodniczący  przedstawił problem z pojawiającymi się nieczystościami wytwarzanymi przez KWK Murcki- Staszic w lokalizacji od terenu kopalni do oczyszczalni ścieków  w Giszowcu.  Odczytał protokół z oględzin  Straży Miejskiej Katowice - Zespół ds. Komunalnych  (zał. )

 Rada podjęła uchwałę nr 21  (zał.) o wystosowanie pisma  w tej sprawie, by podjąć natychmiastowe działania zmierzające do  uporządkowania systemu kanalizacji od terenu KWK Murcki- Staszic -Ruch-Staszic do oczyszczalni ścieków w Giszowcu.

Za głosowało  13 osób

Przeciw 0

Wstrzymał się  1

Uchwała została podjęta.

P. Mańdok zabrała głos i odczytała pismo wniesione do RJP 17 i UM Katowice przez mieszkańca Giszowca p. Kubrowskiego  z prośbą o podział tzw. „ścieżki zdrowia”  na terenie Giszowca na strefę dla pieszych i rowerzystów.  Rada zobowiązała Zarząd  do wystawienia pisma w sprawie oznakowania ścieżki rowerowej z uwzględnieniem pierwszeństwa pieszych poruszających się po w/w ścieżce i częstszą kontrolę bezpieczeństwa służb miejskich (zał.  pismo p. Z. Kubrowskiego).

P. Reguła wniósł  o powołanie komisji do organizacji osiedlowego konkursu na logo RJP17. W skład komisji weszli: R.Reguła, B.Mańdok, K. Lebryk, Z. Rurański, G. Augustyn.

P. Reguła poruszył sprawę  niebezpiecznego  przejścia dla pieszych na drodze nr 86 przy ul. Pszczyńskiej. Zwrócił się z prośbą, by jako Rada wystosować pismo w sprawie uregulowania sygnalizacji świetlnej w celach bezpieczeństwa pieszych.

P. Berdys przedstawił wniosek nr 3 dot. ukończenia słupa ogłoszeniowego przy ulicy Adama i złożył pismo w tej sprawie  do Zarządu (zał. ) Następnie zaproponował założenie książki dyżurów, w których przeprowadzona byłaby ewidencja i przebieg dyżurów (data, godziny dyżurowania, nazwiska radnych, tematy poruszane podczas dyżurów). Radny wnioskował o przyspieszenie rozpatrywania wniosków RJP i możliwość uczestniczenia RJP  w komisjach Rady Miasta Katowice.

P. Dmitryszyn  zaproponował, by imiennie zapraszać na nasze sesje  radnych, naczelników, specjalistów z UM Katowice, którzy by mogli służyć nam pomocą merytoryczną.

P. Solorz  zwrócił uwagę na brak obrazów Ewalda Gawlika, które znajdowały się  w „Gawlikówce”. W tej sprawie zobowiązano Zarząd,  by wystosować pismo do UM Katowice, po uprzedniej  konsultacji z dyrektorem MDK Giszowiec, by uniemożliwić wydawanie obrazów Ewalda Gawlika.

P. Ryś przedstawiła pracę zespołu zadaniowego ds. ścieżki informacyjno-edukacyjnej, którego spotkanie odbyło się  10.06.2015 oraz wniosła  o ponowne rozpatrzenie wniosku w sprawie zakupu krzesełek i stolików w MP nr 61.

P. Kabelis przypomniała o wniosku w sprawie rewitalizacji terenu za oś. Adama przy stawie „Górnik”. Przewodniczący wypowiedział się, że Zarząd jeszcze nie wystosował pisma w tej sprawie.

Na zakończenie Przewodniczący  przypomniał radnym, że wszelkie pomysły,  zapotrzebowania na kolejny rok  z budżetu miasta należy zgłaszać  do 10 września 2015r.

Ad.14 Zamknięcie sesji.

 Protokół sporządził

Sekretarz RJP 17 

Barbara Mańdok