katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek XXIV sesji

Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

  1. Otwarcie sesji.
  2. Powołanie sekretarza sesji.
  3. Zmiany w porządku obrad.
  4. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej.
  7. Komunikaty i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie sesji.

 


 

Protokół z XXIV sesji nadzwyczajnej Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,

która odbyła się przy Pl. Pod Lipami 1,1-3 w dniu 22.03.2017 r. (środa)


W sesji brało udział 9 Radnych, na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015r. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz. 19.30. Gość - Katarzyna Jarecka

Ad. 1 Otwarcie sesji

Sesję otworzył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Pan Grzegorz Augustyn. Przywitał przybyłych gości i wszystkich obecnych radnych.

Ad. 2 Powołanie sekretarza sesji

Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec zaproponował na Sekretarza sesji Radną Sekretarz Zarządu RJP nr 17 Giszowiec - Barbarę Mańdok. Wobec zgody kandydatki, braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wybór Sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie. Za głosowało 9 radnych.

Ad. 3 Zmiany w porządku obrad

Radna Maria Ryś poprosiła o włączenie do porządku obrad punktu dot. przyłączenia dwóch bloków przy ulicy Adama o numerach parzystych 14-32 do obwodu Szkoły Podstawowej nr 51 ul. Przyjazna 7a. Następnie Przewodniczący odczytał pismo mieszkanki z ul. Adama skierowane do Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy. Po zapoznaniu się radnych z wnioskiem, Przewodniczący zaproponował dodanie pkt 6a.  

Przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 9 radnych.

Jednogłośnie przyjęto zmiany do porządku obrad.

Przewodniczący Zarządu RJP nr 17 Giszowiec - Edward Haśnik zaproponował usunięcie z porządku obrad pkt 4 i pkt 5, gdyż punkty te będą omawiane na kolejnej sesji w dn. 29 marca 2017.

Przystąpiono do głosowania w wyniku, którego jednogłośnie zniesiono punkt 4 z porządku obrad. Następnie przystąpiono do głosowania o zniesienie punktu 5 z porządku obrad. Jednogłośnie został ten punkt usunięty.

Ad. 6 Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie inicjatyw lokalnych

Radna M. Ryś – Przewodnicząca zespołu ds. inicjatyw lokalnych przedstawiła inicjatywy, które wpłynęły do RJP nr 17 Giszowiec, a następnie odczytała wnioski w w/w sprawie. Pierwszy dotyczył: „Przyjaznego skweru Babaloo” – rewitalizacji skweru przy ul. Mysłowickiej 35a, następnie w kolejności przedstawiono dwa pozostałe, tj.: Bezalkoholowy Festyn Środowiskowy „Powitanie Lata” (zał.) oraz „Wakacyjna przygoda”- plenerowy event rozpoczynający wakacje dla najmłodszych mieszkańców Giszowca (zał.). Komisja zaopiniowała te wnioski pozytywnie.

Następnie głos zabrała wnioskodawczyni projektu K. Jarecka dot. rewitalizacji skweru „Przyjazny skwer Babaloo” przy ulicy Mysłowickiej 35a. Wniosek został zaopiniowany przez radnych pozytywnie.

Rozpatrzenie projektu uchwały nr 77/2017 w sprawie rewitalizacji skweru przy ulicy Mysłowickiej 35a „Przyjazny skwer Babaloo”

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Uchwała nr 77/2017 /w załączeniu/ w sprawie rewitalizacji skweru przy ulicy Mysłowickiej 35a „ Przyjazny skwer Babaloo”

Za 9

Przeciw o

Wstrzymało się 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Rozpatrzenie projektu uchwały nr 78/2017 w sprawie inicjatywy lokalnej dot. Bezalkoholowego Festynu Środowiskowego „ Powitanie Lata”

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Uchwała nr 78/2017 /w załączeniu/ w sprawie inicjatywy lokalnej dot. Bezalkoholowego Festynu Środowiskowego „ Powitanie Lata”

Za 9

Przeciw o

Wstrzymało się 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Rozpatrzenie projektu uchwały nr 79/2017 w sprawie inicjatywy lokalnej pod hasłem „ Wakacyjna przygoda”, wydarzenie rozpoczynające wakacje dla najmłodszych mieszkańców Giszowca.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Uchwała nr 78/2017 /w załączeniu/ w sprawie inicjatywy lokalnej pod hasłem „ Wakacyjna przygoda”

Za 9

Przeciw o

Wstrzymało się 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6a Rozpatrzenie projektu uchwały nr 80/2017 w sprawie przyłączenia dwóch bloków przy ulicy Adama o numerach parzystych 14-32 do obwodu Szkoły Podstawowej nr 51 przy ulicy Przyjaznej 7a .

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

     Uchwała nr 80/2017 /w załączeniu/ w sprawie przyłączenia dwóch bloków przy ulicy Adama o numerach parzystych 14-32 do obwodu Szkoły Podstawowej nr 51 przy ulicy Przyjaznej 7a.

Za 9

Przeciw o

Wstrzymało się 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie

Ad. 7 Komunikaty i wolne wnioski.

Przewodniczący Zarządu E. Haśnik zaprosił radnych na kolejną jubileuszową XXV sesję RJP 17, która odbędzie się 29 marca 2017, a zaproszonymi gośćmi będą przedstawiciele MZUiM i Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, na której to będzie poruszany m.in. temat bezpieczeństwa na drodze przy ulicy Radosnej i Przyjaznej.

Przewodniczący Rady poinformował, że po XXV sesji RJP nr 17 Giszowiec, planowana kolejna sesja Rady będzie sesją w terenie – dotyczyć będzie trasy łączącej Giszowiec z Boliną.

Ad. 8 Zamknięcie sesji.

Po wyczerpaniu procedowania punktów sesji Przewodniczący Rady zamknął XXIV sesję RJP nr 17 Giszowiec.

                                                                                                               Protokół sporządziła

Sekretarz Zarządu JP nr 17

                                                                                                         Barbara Mańdok