katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Protokół

z IX sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,
która odbyła w Siedzibie OREW ul. Gościnna 6 w Katowicach
w dniu 17 czerwca 2020 roku

 Sesja odbyła się z udziałem 13 Radnych, na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 14 kwietnia 2019 r.  Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godz. 18:12 do godz. 20:17.

1.  Otwarcie sesji.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec Pani Urszula Machowska, która przywitała biorących udział w sesji Radnych RJP 17 oraz gości Radnych miasta Katowice Panią Barbarę Mańdok oraz Pana Dawida Durała.

 

2.  Wybór sekretarza sesji.

Przewodnicząca RJP 17 Giszowiec zaproponowała na sekretarza IX sesji Sekretarza Zarządu RJP 17 Panią Katarzynę Lebryk. Wobec zgody kandydatki, braku innych zgłoszeń i uwag ze strony Radnych, Przewodnicząca RJP 17 poddała pod głosowanie wybór sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.

 

3.  Przyjęcie protokołu z IX sesji RJP 17.

Wszyscy Radni otrzymali e-mailowo w terminie wcześniejszym protokół z sesji VIII  z naniesionymi, zgłoszonymi przez Radnych, poprawkami. Protokół został omówiony następnie poddany pod głosowanie w proponowanej formie, i przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

 

4. Zmiany w porządku obrad.

Przewodnicząca RJP 17 odczytała porządek sesji. Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad, nie zaproponowali także dodatkowych punktów.

 

5. Informacja o działaniach Przewodniczącej RJP 17 w okresie międzysesyjnym.

 Działania Przewodniczącej RJP nr 17 między VIII sesją a IX sesją.

  • Wyjaśnienie rezerwy celowej. Kontakt z Wydziałami Kultury, Edukacji i Sportu, Polityki Społecznej.
  • Próba zdobycia informacji o odbyciu się Jarmarku Bożonarodzeniowego.

  • Kontakt z Radnymi Miasta Dawidem Durałem, Dariuszem Łyczko i Patrycją Grolik w sprawie propozycji RJP nr17do Budżetu Miasta.Pani Barbara Mańdok uczestniczy we wszystkich sesjach, zna propozycje Rady Jednostki. 

Głos zabrał Pan Radny Durał, poprosił o wskazanie jednego projektu, który w pierwszej kolejności należałoby, wg członków RJP nr 17, wpisać.

 

6. Informacja o działaniach Przewodniczącej Zarządu RJP 17 w okresie międzysesyjnym.

Działania Przewodniczącej Zarządu RJP 17 Pani Marii Ryś między VIII sesją a IX sesją.

  • Wizja lokalna placu zabaw przy ul. Miłej
  • Kontakt z Wydziałami UM w sprawie złożonych wniosków

 

 7. Propozycje ponownego rozdysponowania rezerwy celowej na rok 2020 r. Przyjęcie uchwały.

Głos zabrała Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska. Przedstawiła wszystkie zgłoszone propozycje ponownego rozdysponowania rezerwy celowej, które zostały wcześniej przesłane Radnym drogą e-mailową, w celu zapoznania się. Poinformowała także, iż Święto Giszowca zostało wykreślone, z powodów odwołania wydarzenia. ( niezależnych od mieszkańców z uwagi na sytuację związaną z  pandemią) Wiceprzewodniczący RJP nr 17 Pan Zbigniew Wójcik zaproponował, by zwiększyć kwotę na wydatki administracyjne RJP nr 17.

Dyskusja Radnych.

Przewodnicząca Zarządu RJP 17 Pani Maria Ryś zasugerowała, by zwiększyć kwotę na dofinansowanie Jarmarku Bożonarodzeniowego.  

Dyskusja Radnych.

Głos zabrał Radny Grzegorz Augustyn i zawnioskował, by przekazać kwotę na wydatki promocyjne RJP nr 17.

Dyskusja Radnych.

Radny Edward Haśnik zwrócił uwagę, iż w latach wcześniejszych takie wnioski były problematyczne.

Radny Haśnik zaproponował także, by przeznaczyć kwotę z rezerwy na „naprawę” namiotu RJP nr 17.

Wniósł także o rezygnację z propozycji 5 oraz 6 dotyczących pomocy rzeczowej dla potrzebujących mieszkańców osiedla we współpracy z Parafią św. Stanisława Kostki oraz Parafią św. Barbary w Giszowcu.

Radny Tomasz Czekański jako pomysłodawca wniosków wyjaśnił ich sensowność.

Dyskusja Radnych.

Radna Miasta Pani Barbara Mańdok postulowała, by jednak zastanowić się nad przekazaniem funduszów na promocję RJP nr 17.

Turniej piłki nożnej może być pretekstem, by wykonać koszulki reprezentacyjne. Dyskusja Radnych.

Ostatecznie, decyzją Radnych RJP nr 17, propozycje rozdysponowania rezerwy celowej na rok 2020 r. wyglądają następująco:

       1. Wydatki administracyjne: 1000 zł

       2. Jarmark Bożonarodzeniowy: 3500 zł

       3. 100 – lecie harcerstwa na Giszowcu: 3000 zł

       4. Organizacja Turnieju Piłki Nożnej dla Rad Jednostek Pomocniczych: 2500 zł

Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała proponowane brzmienie Uchwały nr 10.

Uchwałę poddano podgłosowanie. Uchwała nr 10 RJP nr 17 została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.

 

8. Wybór jednego przedstawiciela Rady do Społecznego Zespołu Doradczego Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.

      Przyjęcie uchwały.

      Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska poprosiła o podanie kandydatur.

      Przewodnicząca zaproponowała T. Czekańskiego: Głosowanie za: 5 

      Przewodnicząca Zarządu Maria Ryś zaproponowała Panią Urszulę Machowską Głosowanie za: 1

      K. Dmitryszyn zaproponował G. Augustyna Głosowanie za: 7

      Za Zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę.

      W wynik głosowania : G. Augustyn – 7 głosów, T. Czekański – 5 głosów. Ze względu na to, że p. M. Ryś  i p. J. Król nie usłyszały  wycofania  się   

      p. U. Machowskiej, głosowanie powtórzono: G. Augustyn – 7 głosów

     T. Czekański – 5 głosów,  U. Machowska – 1 głos.

Radny Pan Grzegorz Augustyn został wybrany przedstawicielem RJP nr 17 do Społecznego Zespołu Doradczego Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach Przewodnicząca RJP nr 17. Pani Urszula Machowska odczytała proponowane brzmienie Uchwały nr 11. Uchwałę poddano pod głosowanie.

Uchwała nr 11 RJP nr 17 została przyjęta 7 głosami „za”.

 

9. Propozycje do projektu budżetu miasta na 2021 rok. Przyjęcie uchwały.

Przewodnicząca RJP nr 17 poinformowała, iż ze wszystkich wniosków najważniejszy dla naszej RJP nr 17 jest  wniosek o modernizację parku giszowieckiego. Radna Miasta Katowice Pani Barbara Mańdok poinformowała, iż także poprze ten wniosek, będzie pisała kolejne pisma w tej sprawie. Dyskusja Radnych.

Pan Radny Edward Haśnik, zaproponował by zapoznać się z wnioskami, które będzie składać Radna Barbara Mańdok i poprzeć jej wnioski. Radna Pani Joanna Król poinformowała, iż osiedla Giszowca nie ma w programie rewitalizacji finansowanej z funduszy unijnych.

Dalsza dyskusja dotycząca rewitalizacji parku giszowieckiego.

Przewodniczącej Zarządu RJP 17 Pani Maria Ryś, zaproponowała zgłoszenie wniosku o miejsca postojowe na ul. Radosnej oraz o rozwiązanie problemu poszerzeniu wąskiego chodnika przy ul. Przyjaznej.

Radny Grzegorz Augustyn zaproponował, by dokończyć temat budowy trasy pieszo-rowerowej od ul. Mysłowickiej 39 do ul. Ceramicznej. Przewodnicząca zwróciła uwagę, iż wniosek ten nie przejdzie jako projekt do budżetu miasta, gdyż brak takich działań w strategii miasta.

Radna Miasta Katowice Pani Barbara Mańdok zobowiązała się, iż złoży interpelację w tej sprawie.

19:30 sesję opuścił Radny Miasta Pan Dawid Durał

Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska zaproponowała, by wysłać pismo do Wydziału Transportu w sprawie rozwiązania problemu    komunikacyjnego na ul. Radosnej, propozycja drogi jednokierunkowej.

Przewodnicząca Zarządu RJP 17 Pani Maria Ryś odczytała pismo z Wydziału Transportu z marca br.Dyskusja Radnych.                                                                 

Radny Grzegorz Augustyn zaproponował, by jeszcze dorzucić wniosek o zakup i montaż kwietników umiejscowionych na słupach oświetleniowych wzdłuż ulicy Mysłowickiej oraz przy ulicy Gościnnej i Placu pod Lipami.

Ostatecznie Radni zdecydowali o złożeniu 5 projektów do projektu budżetu miasta na 2021 rok. Pani Urszula Machowska odczytała proponowane brzmienie Uchwały nr 12. Uchwałę poddano pod głosowanie. Uchwała nr 12 RJP nr 17 została przyjęta 12 głosami „za”, jeden głos przeciw.

 

10. Informacja o wnioskach mieszkańców

Przewodnicząca Zarządu RJP 17 Pani Maria Ryś, zabrała głos w sprawie placu zabaw na ul. Miłej. W związku z bardzo złym stanem ogrodzenia znajdującego się przy placu zabaw Przewodnicząca przesłała pismo do Urzędu Miasta oraz Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przewodnicząca Zarządu poinformowała iż, zostały złożone wnioski o przesunięcie stacji rowerowej, oczyszczenie parkingu przy ul. Adama, doświetlenie terenu pod wiaduktami. W sprawie doświetlenia pod wiaduktami przyszła odpowiedź odmowna z PKP energetyka.

 

11. Komunikaty i wolne wnioski

Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska poinformowała, iż 2 września 2020 r. odbędzie się następna sesja, tego dnia też przypada dyżur grupy nr 2.

Przewodnicząca Zarządu RJP 17 Pani Maria Ryś przypomniała składy dyżurów i terminy dyżurów.

 

12. Zamknięcie sesji.

Katarzyna Lebryk

Sekretarz Zarządu
RJP 17 Giszowiec