katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Procedura opiniowania wniosków przez Radę Dzielnicy nr 17 Giszowiec składanych w ramach inicjatywy lokalnej

Spis treści

1. Cel procedury

2. Terminologia

3. Odpowiedzialność

4. Opis postępowania

4.1. Wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

4.1.1. Wnioskujący

4.1.2. Forma składania wniosku

4.1.3. Zakres zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

    4.2. Przyjmowanie wniosków

       4.2.1. Termin składania wniosków

4.2.2. Gdzie złożyć wniosek

 5. Rola Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec

6.     Historia zmian

1. Cel procedury

Niniejsza procedura określa zasady opiniowania wniosków w zakresie inicjatyw lokalnych przez Radę Dzielnicy nr 17 Giszowiec.

2. Terminologia

• Inicjatywa lokalna - jest to forma współpracy Miasta Katowice z jego mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności Miasta Katowice

• RD 17 – Rada Dzielnicy nr 17 Giszowiec

• UM Katowice – Urząd Miasta Katowice

 

3. Odpowiedzialność

Przewodniczący RD 17 odpowiada za:

• Zwołanie posiedzenia Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec

Przewodniczący Zarządu RD 17 odpowiada za:

• Dostarczenie uchwały/uchwał do Przewodniczącego Rady Miasta.

Radni RD 17 odpowiadają za:

• Zaopiniowanie wniosku w głosowaniu jawnym.

Wnioskujący odpowiada za:

• Dostarczenie kompletnych i uzupełnionych formularzy wniosków wraz z wymaganymi załącznikami do Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec.

• Dostarczenie kompletnych i uzupełnionych formularzy wniosków wraz z opinią RD 17 i wymaganymi załącznikami do UM Katowice.

 

4. Opis postępowania

Inicjatywy lokalne mają służyć realizacji przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb oraz przyczyniać się do poprawy warunków życia społeczności lokalnej.

4.1. Wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

4.1.1. Wnioskujący

Z wnioskami o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, mogą wystąpić mieszkańcy miasta Katowice bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji

pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, mających odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie miasta Katowice, a wniosek dotyczy zadania publicznego realizowanego wyłącznie na terenie Miasta Katowice.

4.1.2. Forma składania wniosku

Wnioski powinny być złożone na formularzu zgodnie z wzorem określonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice. 

Wzór formularza wniosku jest dostępny:

• na stronie internetowej: https://katowice.eu/dla-mieszkańca/zaangażuj-się/inicjatywa-lokalna

4.1.3. Zakres zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

a) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej  w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej stanowiących własność Miasta Katowice, a także budynki i obiekty małej architektury,

b)  działalności charytatywnej,

c) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

d) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

e) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

f) promocji i organizacji wolontariatu,

g) edukacji, oświaty i wychowania,

h) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki,

i) ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej,

j)  porządku i bezpieczeństwa publicznego.

4.2. Przyjmowanie wniosków

4.2.1. Termin składania wniosków

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Katowice w terminie ustalonym przez Urząd Miasta Katowice.

4.2.2. Gdzie złożyć wniosek

Wypełniony formularz należy złożyć na jeden z poniższych adresów przyjmowania wniosków:

• w Punkcie podawczym - Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1

• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,

 

5. Rola Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec 

5.1. Przyjmowanie wniosków:

a) w czasie dyżurów Radnych Rady Dzielnicy nr 17 Giszowiec zgodnie z harmonogramem umieszczonym w BIP-ie Urzędu Miasta Katowice oraz na stronie internetowej Rady,

b) drogą elektroniczną za pomocą poczty e-mail na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w postaci zeskanowanego wniosku, najpóźniej na 2 dni przed posiedzeniem RD17, składający wniosek otrzymują elektronicznie potwierdzenie jego złożenia,

c) w czasie posiedzenia RD 17, na którym będą opiniowane wnioski, zgodnie z ustalonym harmonogramem posiedzeń umieszczonym w BIP-ie Urzędu Miasta Katowice oraz na stronie internetowej Rady.

5.2. W przypadku złożenia wniosku na dyżurze RD 17, Radni są zobowiązani do jego przekazania Przewodniczącemu Zarządu RD 17, w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącemu Zarządu lub Sekretarzowi Zarządu RD 17.

5.3. Opiniowanie wniosków odbywa się na posiedzeniu RD 17 po ich przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady lub Radnego prowadzącego posiedzenie.

a) Radni otrzymują informację o tym, kto jest wnioskodawcą, o tytule wniosku i o opisie zadania oraz kwocie,

b) Uczestniczący w posiedzeniu wnioskodawcy mogą sami przedstawić swój wniosek.

5.4. Po zapoznaniu się Radnych RD 17 z złożonymi wnioskami o Inicjatywę lokalną, Radni opiniują pozytywnie lub negatywnie każdy wniosek, poprzez głosowanie jawne.

5.5. Dla zaopiniowanych wniosków, Przewodniczący Zarządu RD 17 przygotowuje projekt uchwały/uchwał wraz z tytułem Inicjatywy lokalnej, a następnie uchwała/uchwały przyjmowane są w głosowaniu jawnym.

5.6.  Przewodniczący Rady nr 17 Giszowiec lub Radny prowadzący posiedzenie Rady podpisuje wniosek przedłożony przez wnioskodawcę. 

5.7. Zarząd przygotowuje 2 kopie kompletnego wniosku w celu:

• dołączenia do uchwały/uchwał przekazywanych Przewodniczącemu Rady Miasta,

• pozostawienia w dokumentacji RD17.

5.8. Wnioskodawcy obecni na posiedzeniu odbierają zaopiniowane wnioski, w przypadku ich nieobecności w sposób uzgodniony z Zarządem Dzielnicy nr 17.

6. Historia zmian

Nr wydania 01