katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Protokół z XII sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,

która odbyła się przy Pl. pod Lipami 1,1-3 w dniu 24.02.2016 r. (środa)

 


     W sesji brało udział 12 Radnych (lista obecności w załączeniu), na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz. 19.30. Na sesji był obecny Radny Miasta Katowice pan Andrzej Zydorowicz z UM Katowice

Porządek  XII sesji RJP nr 17 Giszowiec  (w załączeniu)

ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Grzegorz Augustyn.

ad.2 Następnie został zatwierdzony i przyjęty jednogłośnie protokół z XI sesji RJP 17.

ad.3 Przewodniczący zaproponował zmiany w porządku obrad:

- usunąć pkt 6, gdyż sprawozdanie z działań rady było omówione na ostatniej sesji.

Za usunięciem tego punktu głosowało12 radnych.

Punkt 6 został zniesiony z porządku obrad.

ad. 4 Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych

- Spotkanie z GICALEM i omówienie następujących działań: akcja sprzątania Giszowca na wiosnę, obchody 110-lecia Giszowca, zorganizowanie zajęć sportowych dla różnych grup wiekowych

- Udział w kolejnym spotkaniu komitetu organizacyjnego I Światowego spotkania Giszowioków, które będzie miało miejsce 3.09.2016

ad.5 Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych

- Spotkanie z księdzem proboszczem parafii św. Stanisława Kostki w sprawie poszerzenia cmentarza. W wyniku tej rozmowy ustalono, iż proboszcz parafii wystosuje pismo do Wydziału Gospodarki Zarządzaniem Mieniem

-Akcja „ Sprzątanie Giszowca”, która ma objąć rejon ul. Karliczka-Kolista i ma być w trzech turach, koordynowana przez 3 odpowiedzialne osoby.

Przewodniczący zaproponował, aby w naszych przedsięwzięciach pozyskiwać siły z organizacji pozarządowych działających na Giszowcu np. Fabryka Inicjatyw Lokalnych, Stowarzyszenie Blok Aktywni Razem, Stowarzyszenie „Giszowiec”, by stworzyć jeden wspólny projekt na obchody Święta Giszowca.

Ad. 7   Informacje dot. obchodów 110-lecia Giszowca i 70-lecia Grupy Janowskiej.

Przewodniczący poinformował, że na sesji marcowej będzie przedstawiony wstępny plan działania, gdyż na razie zbieramy informacje i w dalszym ciągu trwają spotkania w tym temacie przy Domu Kultury w Giszowcu m.in. trwają rozmowy ze sponsorami i firmami, powstała strona internetowa I Światowego Spotkania Giszowioków, patronat medialny objęli: Radio Katowice, TVP3 Katowice, Info Katowice.

Ad.8 Wyrażenie opinii Rady w zakresie lokalizacji miejsc parkingowych na wysokości ul. Adama 12, 12a, 12b

Przewodniczący odczytał pismo mieszkanki Giszowca, pani Agaty Czenczek skierowane do UM Katowice, MZUM dotyczące zabezpieczenia pasa zieleni przed parkującymi samochodami w rejonie nieruchomości przy ulicy Adama 12b poprzez montaż słupków uniemożliwiający wjazd na wskazany teren. (zał. )

Radni doszli do wniosku, iż najpierw należy sprawdzić, kto jest właścicielem tego terenu oraz porozmawiać z tą panią oraz najbliższymi lokatorami w tym sąsiedztwie.

Ad.9 Realizacja działań pod patronatem RJP nr 17 Giszowiec, dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i poć lotać”.

Z inicjatywy radnego Roberta Reguły zaproponowano, aby w każdą niedzielę od 20. marca 2016 r na terenie Giszowca o godz. 16.00 chętni mieszkańcy biegali wytyczoną trasą. Przed biegiem odbywać się będzie rozgrzewka z profesjonalnym trenerem. Radny poprosił o pomoc w wykonaniu plakatu promującego to wydarzenie oraz o kontakty z ludźmi, którzy zajmują się bieganiem na co dzień (np. Błaszczyk Józef- biegacz) i mogliby wesprzeć tą inicjatywę.

Radny Miasta Katowice A. Zydorowicz zasugerował, by wytyczyć trasę na miękkim podłożu, stworzyć mapę biegu, zachęcić młodzież szkolną, bo w nich jest największa chęć rywalizacji a także mieć grupę zaczynową do biegów składającą się z ok. 10 osób.

Ad.10.

Akcja „Sprzątanie Giszowca”, dn. 22.04.2016r. ma objąć rejon ul. Karliczka-Kolista i ma się odbyć w trzech turach, koordynowana przez 3 odpowiedzialne osoby.

I tura- poranna -sprzątanie przez przedszkola i szkoły

II tura godz. 15.00-18.00– mieszkańcy Giszowca

III tura –wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasy

Fabryka Inicjatyw Lokalnych chce wziąć tę inicjatywę w swoje ręce.

Ad.11 Przewodniczący RJP17 odczytał pismo radnej Marii Kabelis w sprawie poszerzenia i remontu chodnika wzdłuż narożnej posesji przy ulicy Przyjazna i Górniczego Stanu. (zał. ), a następnie zaproponował, by na tej sesji nie rozpatrywać uchwały. Najpierw Zarząd skieruje pismo do Miejskiego Zakładu Ulic i Mostów wraz z pismami, które zostały wystosowane w tej sprawie i do przyszłej sesji otrzymamy prawdopodobnie odpowiedź i dopiero wtedy podjęlibyśmy uchwałę. Będzie to zapewne o wiele krótsza droga.

Wszyscy radni przyjęli tę propozycję.

Ad.12 Komunikaty i wolne wnioski

Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec skierował wniosek, by dotrzeć do najstarszego mieszkańca Giszowca i zaproponował Nagrodę – Statuetkę Przewodniczącego RJP17 Giszowiec DLA NAJSTARSZEGO MIESZKAŃCA GISZOWCA w ramach obchodów 110-lecia Giszowca.

Rada Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec dysponuje nowym aparatem telefonicznym i nr 32 259 30 59

Radni mają wyznaczyć ten teren Giszowca, który chcieliby przeznaczyć na sprzątanie.

Radny Z. Rurański wnioskował o zwrócenie się Zarządu do KSM w sprawie wydawaniu zezwoleń na stawianie bud handlowych wokół parkingu przy ul. Wojciecha od strony ul. Batalionów Chłopskich. Wiąże się to z dewastacją zieleni, ogranicza funkcjonalność chodnika oraz brakiem estetyki (zał. )

Dnia 27.02.2016r w sobotę, w MDK Szopienice- Giszowec odbędzie się Gala Kick Boxingu od godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy.

 

Protokół sporządziła

Sekretarz Zarządu JP nr 17

Barbara Mańdok