katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Protokół z V sesji Rady jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,
która odbyła się przy Pl. pod Lipami 1,1-3 w dniu 26.08.2015r. (środa)


  W sesji brało udział 9 Radnych (lista obecności w załączeniu), na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz.20.30.  Gośćmi z Rady Miasta Katowice byli pan  Jerzy Forajter i pan Andrzej Zydorowicz oraz  pani Ilona Cirbus -dyrektor MDK Giszowiec pani - Bożena Czarnecka -dyrektor Gimnazjum nr 15 i mieszkaniec Giszowca  pan Sebastian Król .
Porządek  V sesji RJP nr 17 Giszowiec  (w załączeniu)


ad. 1  Sesję otworzył Przewodniczący Rady JP Grzegorz Augustyn. Następnie przypomniał  treść protokołu  z IV sesji, która odbyła się 24.06.2015r i w dalszej części   został przyjęty i zatwierdzony  - za głosowało 8 osób, 1 osoba  wstrzymała się.
ad. 2 Następnie przewodniczący odczytał porządek V sesji .
ad. 3 Nikt nie wniósł zmian do porządku obrad.
Ad.2 Przewodniczący Zarządu E. Haśnik  poinformował  o działaniach międzysesyjnych:
-Spotkanie  Zarządu RJP 17  z  Zarządem RJP 16. Poruszane tematy to:  w 2016r. -Obchody Grupy Janowskiej, Rajd Rowerowy: Szopienice, Giszowiec, Nikiszowiec
-Spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Sportu.
-Złożenie w UM  Katowice uzasadnienia do zgłaszanych wcześniej uchwał na sesji,
- Spotkanie z dyrektorem Gimnazjum nr 15
-Spotkanie z kierownikiem Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie latarni
-Spotkanie z dzielnicowym w sprawie bezpieczeństwa na dzielnicy
- spotkanie z dyrektorem MDK Giszowiec w sprawie obchodów „Święta Giszowca”.
Gość pani dyrektor  Gimnazjum nr 15 Bożena Czarnecka podziękowała RJP 17, radnym  za zaangażowanie w inwestycje: wyremontowanie boiska, sponsora bramek. Wskazała na ład na obiekcie sportowym i ochronę przed wandalizmem i zanieczyszczaniem.
Pan Radny Zydorowicz stwierdził, że jest bardzo zainteresowany losem Gimnazjum nr 15 i uważa, że decyzje z miasta  są takie, aby ta szkoła  w przyszłości przestała istnieć. U podstaw tego sporu leży fakt, że stowarzyszenie, które zajmuje część budynku miało się wycofać , a jednak przedłużyło umowę na 3 lata. Obiecał ,że będzie nad tym czuwał.
Pan Radny Forajter poinformował, że  rozmawiał z  Naczelnikiem Edukacji  w sprawie utworzenia dwóch klas pierwszych w tym gimnazjum . Wszystko zależy od tego czy wszystkie  33 osoby zapisane do szkoły  zgłoszą się 1 września 2015r.
- Przewodniczący Rady G. Augustyn   poinformował o spotkaniu z przedstawicielami wszystkich RJP w dn. 25.08.2015r., na którym wystosowano pismo  do Prezydenta  Miasta Katowice w sprawie  pilnego spotkania przedstawicieli wszystkich RJP  dot.  pisma skierowanego do w/w RJP  w sprawie  likwidacji z rezerwy celowej  środków na realizację zadań  na realizację zadań wskazanych przez  RJP. Spotkanie z prezydentem odbędzie się 1 września 2015r.
Przewodniczący Zarządu E. Haśnik,  przedstawił, które uchwały zostały przyjęte do realizacji , i które odrzucone przez UM  Kaatowice.
Przyjęte: Uchwała nr 9,10,11,12
Ad.5 Głosowanie nad projektem uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok.
    UCHWAŁA nr 22/2015     /w załączeniu/
1.     dotycząca rozbudowy i połączenia drogi rowerowej z Giszowca do Parku Bolina wraz z utworzeniem tunelu pod nasypem kolejowym na wysokości skrzyżowania ulic Mysłowickiej z Ceramiczną.
 Uchwała przyjęta jednogłośnie
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Rady Jednostki Pomocniczej  nr 17.
Ad.6 Głosowanie nad projektem uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok
    UCHWAŁA nr 23/2015     /w załączeniu/
dotycząca poszerzenia i wydzielenia drogi dla pieszych i rowerzystów na odcinku od wiaduktu ul. Pszczyńska – Staw Barbara.
 Uchwała przyjęta jednogłośnie
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Rady Jednostki Pomocniczej  nr 17
Ad.7  Głosowanie nad projektem uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok
    UCHWAŁA nr 24/2015     /w załączeniu/
dotycząca uporządkowania systemu kanalizacji od terenu KWK „Murcki – Staszic” do oczyszczalni ścieków w Giszowcu wraz z utwardzeniem dna, nabrzeży i oczyszczeniem rzeki „Bolina” oraz regulacją przepływu.
 Uchwała przyjęta jednogłośnie
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Rady Jednostki Pomocniczej  nr 17
Ad.7  Głosowanie nad projektem uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok
    UCHWAŁA nr 25/2015     /w załączeniu/
dotycząca rozmieszczenia systemu monitoringu przy boisku szkolnym w Gimnazjum nr 15.
Za- 8
Wstrzymał się- 1
 Uchwała przyjęta większością głosów .
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Rady Jednostki Pomocniczej  nr 17
Ad.9 Głosowanie nad projektem uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok
    UCHWAŁA nr 26/2015     /w załączeniu/
dotycząca utworzenia bieżni lekkoatletycznej wokół boiska szkolnego w Gimnazjum nr 15 wraz z montażem krawężników elastycznych
Po dyskusji  dot. dalszych losów  Gimnazjum 15 radny J. Forajter  powiedział, że gdyby ewentualnie miał przejąć  budynek szkoły prywatny inwestor to boisko będzie oddzielone od szkoły i będzie  regulamin.
  Radny A. Zydorowicz zaznaczył, aby stadion nie był obiektem szkolnym tylko był dla mieszkańców, klubów, itp.
 Uchwała przyjęta jednogłośnie
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Rady Jednostki Pomocniczej  nr 17
Ad.10  Głosowanie nad projektem uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok
    UCHWAŁA nr 27/2015     /w załączeniu/
dotycząca wycięcia drzewostanu przy boisku szkolnym w Gimnazjum nr 15.
Za- 7
Przeciw-1
Wstrzymał się- 1
 Uchwała przyjęta większością głosów .
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Rady Jednostki Pomocniczej  nr 17
Ad.11 Głosowanie nad projektem uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok
    UCHWAŁA nr 28/2015     /w załączeniu/
dotycząca zakupu i montażu zbiornika wodnego wraz z pompą i instalacją do zraszania boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 15.
Pani dyrektor B. Czarnecka   powiedziała, że na dzień dzisiejszy  szkoła korzysta z maszyny pobierającej wodę z hydrantu przez 8 godzin dziennie, co stanowi ogromne koszty.
Pani radna Kabelis zapytała: Jak pani dyrektor wyobraża sobie  zraszanie boiska i jak zaoszczędzić na kosztach ? W odpowiedzi p. dyrektor wyjaśniła, że  wodą spoza kanalizacji lub z deszczówki oraz  zamontowanie pompy. Radny A. Zydorowicz powiedział, że nad  prawidłowym utrzymaniem  boiska trawiastego powinien czuwać  konserwator.
 Uchwała przyjęta jednogłośnie
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Rady Jednostki Pomocniczej  nr 17

Ad.12 Głosowanie nad projektem uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok
    UCHWAŁA nr 29/2015     /w załączeniu/
dotycząca kilkudziesięciu wydarzeń kulturalno – artystycznych w obiektach i plenerach giszowieckich w ramach obchodów 110 lecia Giszowca wraz z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości 130.000,00 PLN.
Pani dyrektor MDK Giszowiec  Ilona Cirbus  uzupełniła, że dodatkowo będą się posiłkować przy organizacji wydarzeń również  innymi  finansowaniami  przez MDK, stowarzyszenia, itp.
 Uchwała przyjęta jednogłośnie
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Rady Jednostki Pomocniczej  nr 17
Ad.13 Głosowanie nad projektem uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok
    UCHWAŁA nr 30/2015     /w załączeniu/
dotycząca kilku wydarzeń w ramach obchodów 70-lecia Grupy Janowskiej wraz z zabezpieczeniem środków finansowych w wysokości 20.000,00 PLN.
Uchwała przyjęta jednogłośnie
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Rady Jednostki Pomocniczej  nr 17
Ad.14 Głosowanie nad projektem uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok
    UCHWAŁA nr 31/2015     /w załączeniu/
dotycząca zagospodarowania przestrzennego poprzez utworzenie na terenie przykościelnym między ulicami Barbórki, Wojciecha, Pszczyńskiej, Górniczego Stanu, Parku Ewalda Gawlika, z rozmieszczeniem oświetlenia, utworzeniem alejek, umiejscowieniem ławek i wycinką krzewó2.w i samosiejek oraz utworzeniem punktów upamiętniających i przedstawiających twórczość artysty.
Uchwała przyjęta jednogłośnie
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Rady Jednostki Pomocniczej  nr 17
Ad.15 Głosowanie nad projektem uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok
    UCHWAŁA nr 32/2015     /w załączeniu/
dotycząca wymiany słupó3.w oświetleniowych betonowych na nowoczesne oświetlenie energooszczędne na terenie osiedla.
Uchwała przyjęta jednogłośnie.
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Rady Jednostki Pomocniczej  nr 17
Ad.16 Głosowanie nad projektem uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok
    UCHWAŁA nr 33/2015     /w załączeniu/
dotycząca Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w zakresie wymiany pokrycia asfaltowego na terenie OREW (na górze i na dole), wyczyszczenie i pomalowanie płotu, remontu elewacji na wysokości ok. 40cm (murki) wokół OREW, remontu 2 łazienek, wymiany latarni i montażu monitoringu na ulicy Gościnnej przy Ośrodku i Placu pod Lipami.
Uchwała przyjęta jednogłośnie
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Rady Jednostki Pomocniczej  nr 17
Ad.17 Głosowanie nad projektem uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok
    UCHWAŁA nr 34/2015     /w załączeniu/
dotycząca poszerzenia cmentarza parafialnego.
Radny J. Forajter  powiedział, że jest w planach poszerzenie tego giszowieckiego cmentarza i o to powinien wystąpić ksiądz proboszcz. Stwierdził, że ta uchwała, która wspiera działania ks. proboszcza jest na miejscu.
Uchwała przyjęta jednogłośnie
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Rady Jednostki Pomocniczej  nr 17
Ad.18 Głosowanie nad projektem uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok
    UCHWAŁA nr 35/2015     /w załączeniu/
dotycząca  poprawienia nawierzchni asfaltowej przy ul. Mysłowickiej 37 – 45, po pracach przy wymianie kolektora ściekowego.
Uchwała przyjęta jednogłośnie
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Rady Jednostki Pomocniczej  nr 17
Ad.19 Głosowanie nad projektem uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok
    UCHWAŁA nr 36/2015     /w załączeniu/
dotycząca  ulokowania przejścia dla pieszych przy ul. Mysłowickiej – Miła na wysokości pawilonów handlowych przy ul Miłej.
Radny Dmitryszyn załączył pismo do prezydenta Pana Marcina Krupy o interwencję  i rozpatrzenie sprawy stworzenia przejścia dla pieszych  przez ul. Mysłowicką w rejonie skrzyżowania przy budynku nr 47 i zbudowanie chodnika wokół skrzyżowania w tym miejscu  wraz z podpisami  125 mieszkańców. ( zał.)
Uchwała przyjęta jednogłośnie
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Rady Jednostki Pomocniczej  nr 17
Ad. 20 Głosowanie nad projektem uchwały w ramach rezerwy z  RJP 17 na 2015 rok
    UCHWAŁA nr 37/2015     /w załączeniu/
dotycząca  zakupu kosiarki czterokołowej z przeznaczeniem do koszenia nawierzchni trawiastej przy nowym boisku szkolnym w Gimnazjum nr 15 w wysokości 8 tyś. PLN.
Uchwała przyjęta jednogłośnie
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Rady Jednostki Pomocniczej  nr 17
Ad. 21 Głosowanie nad projektem uchwały w ramach rezerwy z  RJP 17 na 2015 rok
    UCHWAŁA nr 38/2015     /w załączeniu/
dotycząca  montażu bramek przenośnych przy nowym boisku szkolnym w Gimnazjum nr 15 w wysokości 2 tyś PLN.
Uchwała przyjęta jednogłośnie.
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Rady Jednostki Pomocniczej  nr 17
Ad.22  Komunikaty i wolne wnioski
Przewodnicy  Zarządu E. Haśnik zakomunikował, iż nie ma  na dzień dzisiejszy odpowiedzi   do kilku złożonych wniosków, że na kolejną sesję  przedstawi wyliczenie pozostałego budżetu   RJP 17  na rok 2015, byśmy mogli jako Rada  wykorzystać wszystkie fundusze na ten rok.
 Radna Ryś  poprosiła, by uzasadnienia do projektów  uchwał wysyłać wcześniej, byśmy się mogli z nimi  zapoznać.
Radny Stolorz  przypomniał o akcji sprzątania na ul. Adama 17 .09.2015 i potrzebach z tym związanych; worki, rękawice itp.
Gość p. dyrektor  Gimnazjum Czarnecka  podziękowała RJP17 za przyjęcie wniosków  i poprosiła o pomoc w rozpatrzeniu sprawy   dot. remontu boiska tartanowego przy Gimnazjum nr 15 oraz wymianie siatki wokół  tego boiska.
Gość p. Król podziękował  za umieszczanie protokołów na stronie Internetowej i poprosił o załączenie  uchwał    w plikach.  Również odczytał  fragmenty statutu RJP  dot. funkcjonowania rady. Wskazał na swoje spostrzeżenia dot. wydawania pieniędzy z budżetu miasta, zaproponował, by podjąć współpracę z lasami państwowymi, wskazał na brak diagnozy potrzeb i zachęcił, by było więcej uroczystości o charakterze  patriotycznym.
Radny Forajter   zasugerował, by  zapoznać się z koncepcją rozwoju naszej dzielnicy, czyli co jest w planach miasta dla naszej dzielnicy.
Przewodniczący Zarządu E. Haśnik  poinformował w związku z zakończeniem kolejnego etapu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach wyniki weryfikacji projektów  zgłoszonych w tegorocznej edycji.  Łącznie spośród 335 projektów do  głosowania zakwalifikowano 242, z czego 222 to zadania lokalne, a 20 ogólnomiejskie. Negatywnie oceniono 74 zadania lokalne i 16 ogólnomiejskich. Dwa projekty na etapie weryfikacji wycofali  wnioskodawcy, a dwa wnioski z Osiedla Witosa zostały połączone.
Głosowanie na zadania pozytywnie zweryfikowane odbędzie się w dniach 18-21 września i będzie ono poprzedzone dzielnicowymi prezentacjami projektów, zaplanowanymi w terminie 2–15 września. Wnioskodawcy zaprezentują tam swoje zadania lokalne, przedstawią główne założenia i korzyści wynikające z ich realizacji.
Prezentacje zadań ogólnomiejskich odbędą się 12 września na „Pikniku z Budżetem Obywatelskim” zorganizowanym podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Parku Powstańców Śląskich, gdzie wnioskodawcy na specjalnie przygotowanych stanowiskach będą zachęcać do głosowania na
swoje projekty.
Przewodniczący Rady G. Augustyn  przypomniał,  że podczas  obchodów Święta Giszowca w sobotę i niedzielę RJP 17 będzie miało swoje stoisko . P radna Kabelis przedstawiła projekt  ulotki  dot. RJP 17 i projektów .

Ad.23 Zamknięcie sesji.

 

Protokół sporządził
Sekretarz RJP 17  
Barbara Mańdok