katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek VII sesji II kadencji

Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

w dniu 26 lutego 2020 r.

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wybór sekretarza sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr VI.
 4. Zmiany w porządku obrad.
 5. Informacja o działaniach Przewodniczącej RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o działaniach Przewodniczącej Zarządu RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym.
 7. Propozycje rozdysponowania rezerwy celowej. Podjęcie uchwały.
 8. Pismo Wydziału Transportu w sprawie opinii na temat organizacji ruchu na wybranych ulicach Giszowca.
 9. Informacja o wnioskach mieszkańców
 10. Komunikaty i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

 

Protokół

z VII sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,
która odbyła się w siedzibie RJP 17 w Miejskim Domu Kultury
'Szopienice-Giszowiec' filia nr 2 pl. Pod Lipami 1, 1 -3
w dniu 26 lutego 2020 roku

 

Sesja rozpoczęła się z udziałem 11 Radnych, na 15 ogółem wybranych
w wyborach w dniu 14 kwietnia 2019 r. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godz. 18:05 do godz. 19:42.

 

1.    Otwarcie sesji.

 Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec Pani Urszula Machowska, która przywitała przybyłych na sesję Radnych RJP 17 oraz gości.

 2.    Wybór sekretarza sesji.

 Przewodnicząca RJP 17 Giszowiec z uwagi na nieobecność Sekretarza Zarządu RJP 17 Pani Katarzyny Lebryk zaproponowała na sekretarza VII sesji Wiceprzewodniczącą Zarządu RJP 17 Panią Joannę Król. Wobec zgody kandydatki, braku innych zgłoszeń i uwag ze strony Radnych, Przewodnicząca RJP 17 poddała pod głosowanie wybór sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie 11 głosami za.

 3.    Przyjęcie protokołu z VI sesji RJP 17.

 Wszyscy Radni otrzymali e-mailowo w terminie wcześniejszym protokół z sesji VI
z naniesionymi poprawkami. Radni nie zgłosili dodatkowych poprawek. Protokół został omówiony następnie poddany pod głosowanie w proponowanej formie, który przyjęto jednogłośnie 11 głosami za.

 4.    Zmiany w porządku obrad.

 Przewodnicząca RJP 17 odczytała porządek sesji. Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad, nie zaproponowali także dodatkowych punktów.

 5.    Informacja o działaniach Przewodniczącej RJP 17 w okresie międzysesyjnym.

 Działania międzysesyjne Przewodniczącej RJP 17 Pani Urszuli Machowskiej zostały uzupełnione w stosunku do poprzednio odczytanych działań.

Omówiono temat możliwości otwarcia aptek w czasie nocnym i świątecznym na terenie Giszowca i wyniku rozmów z właścicielami tych placówek. Doprecyzowano prawne uwarunkowania funkcjonowania aptek. Na Giszowcu z uwagi na niski ruch nie będzie czynna żadna apteka w trybie nocnym i świątecznym.

01.02.2020 r. - udział w koncercie karnawałowym w NOSPR na zaproszenie Prezydenta Miasta Katowice

21.02.2020 r. – spotkanie z dyrektorem SP nr 54 w sprawie wynajmowania szkolnych obiektów sportowych.

18:14 na sesję przybył Radny Tomasz Czekański

 6.    Informacja o działaniach Przewodniczącej Zarządu RJP 17 w okresie międzysesyjnym.

Głos zabrała Przewodnicząca Zarządu RJP 17 Pani Maria Ryś.

01.02.2020 r. - udział w koncercie karnawałowym w NOSPR na zaproszenie Prezydenta Miasta Katowice

04.02.2020 r. - przekazanie do Wydziału Informatyki drukarki HP LASERJET 132ON, Rada posiada drugą drukarkę.

17.02. 2020r -   udział w spotkaniu w Nadleśnictwie Katowice w sprawie rewitalizacji stawu Górnik

18.02.2020r - udział w spotkaniu w sprawie organizacji biegu charytatywnego

21.02.2019r - udział w spotkaniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 54 w sprawie wynajmu hali sportowej dla mieszkańców

 7.    Omówienie propozycji rozdysponowania rezerwy celowej na rok 2020.

Propozycje Radnych:


Radny Pan Grzegorz Augustyn – usunięcie graffiti z płotu otaczającego Park Giszowiecki. Po dyskusji ustalono, iż kwota na to zadanie przewyższa możliwości rezerwy celowej i postanowiono zrezygnować z dofinansowania tego działania. W nawiązaniu do wniosku dofinansowania akcji „Lato” wycieczki dla dzieci przez MDK Pani Urszula Machowska poinformowała o stanowisku MDK, iż tej akcji nie potrzeba dofinansowywać, gdyż mają wystarczające środki.

Następnie omawiano możliwość dofinansowania cyklu spotkań w ramach „bier sąsiada i podź...”, które były stworzone przez pierwszą kadencję RJP 17, a obecnie kontynuowane przez Stowarzyszenie Blok Aktywni Razem. Z uwagi na trudności w rozgraniczeniu definicyjnego organizowania/współorganizowania i zgłoszenia się 6 Radnych do pomocy w organizacji tych wydarzeń ustalono, iż RJP 17 nie będzie dofinansowywać tych wydarzeń.

 18.26 na sesje przyszedł mieszkaniec.

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Wójcik zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie turnieju piłki nożnej dla rad jednostek pomocniczych oraz o dofinansowanie 100-lecia harcerstwa na Giszowcu, którego obchody będą miały miejsce 11-12.09.2020 r. RJP nr 17 powinna wesprzeć imprezę oraz wziąć w tym wydarzeniu udział.

 Ponownie rozważano temat dofinansowania dużych imprez takich jak Święto Giszowca i Jarmark świąteczny, które są dla społeczności lokalnej najbardziej rozpoznawanymi wydarzeniami i skupiającymi aktywnie mieszkańców Giszowca. Radna Bożena Krystek zasugerowała, żeby całą pozostałą kwotę przeznaczyć na Święto Giszowca, gdyż w tym roku ma bardzo mało środków. Przewodnicząca RJP 17 podsumowała, iż na dwie pozostałe imprezy pozostaną kwoty 6000 zł na święto Giszowca i 500zł na Jarmark.

Z takim podejściem nie zgodziła się Wiceprzewodnicząca Zarządu Joanna Król oraz Przewodnicząca Zarządu Maria Ryś, mówiąc, iż imprezy powinny otrzymać jednakową ilość pieniędzy. Wiceprzewodniczący Zbigniew Wójcik zasugerował, aby na Jarmark można przeznaczyć 1000 zł. Przewodnicząca RJP 17 Urszula Machowska poddała pomysł pod głosowanie.

Za - 7 Radnych

Przeciw - 3 Radnych

Wstrzymało się - 2 Radnych.

        Z uwagi na przegłosowanie propozycji nastąpiło odczytanie propozycji uchwały nr 9

        Głosowanie:

       Za: 12 Radnych

           Uchwała nr 9 została podjęta

       Załącznik do uchwały nr 9.

 

L.P

NR RJP

NAZWA ZADANIA

ZAKRES RZECZOWY

PROPONOWANY DYSPONENT ŚRODKÓW

WARTOŚĆ ZADANIA

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI

1.

17

Święto Giszowca

Dofinansowanie występów artystycznych w ramach Święta Giszowca

 

Wydział Kultury/ MDK Szopienice - Giszowiec

5500,00 zł

Sierpień /

wrzesień 2020

2.

17

Wydatki administracyjne

Wydatki gospodarcze, reprezentacyjne, spożywcze dla RJP nr 17

 

Wydział Administracyjny

1000,00 zł

Maj, listopad 2020

 

3.

17

Jarmark Bożonarodzeniowy

Dofinansowanie organizacji Jarmarku

 

Wydział Kultury /

MDK Szopienice Giszowiec

1000,00 zł

Grudzień 2020

4.

17

100 – lecie harcerstwa na Giszowcu.

Dofinansowanie organizacji jubileuszu.

 

Wydział Kultury /

MDK Szopienice Giszowiec

1500,00 zł

Wrzesień 2020

5.

17

Organizacja Turnieju Piłki Nożnej dla Rad Jednostek Pomocniczych.

Organizacja imprezy rekreacyjnej.

Zakup nagród, napojów chłodzących.

 

Wydział Edukacji i Sportu

1000,00 zł

Wrzesień 2020

 

8.Pismo Wydziału Transportu w sprawie opinii na temat organizacji ruchu na wybranych ulicach Giszowca.

Z uwagi na szczegółowe omówienie tematu na poprzedniej sesji i podjęcie uchwały doprecyzowano jedynie, iż w rejonie ulicy Młodzieżowej i Batalionów Chłopskich usunąć znak zakazu wjazdu i pachołków.

9.Informacja o wnioskach mieszkańców

 

 

19:01 na sesję przyszła Sekretarz Zarządu Katarzyna Lebryk

Przewodnicząca Zarządu RJP 17 Pani Maria Ryś przedstawiła informacje dotyczące złożonych pism.

Złożone pisma:

 1. Pismo w sprawie montażu oświetlenia pod wiaduktem (granica Giszowca i Kolonii Wysockiego) – odczytanie odpowiedzi o przesłaniu pisma do rozpatrzenia do PKP Energetyka według właściwości.
 2. Pismo w sprawie ujednolicenia kloszy oświetleniowych i wymiany żarówek wokół ZSP 13 – odczytanie pozytywnej odpowiedzi o wymianie i naprawie.
 3. Pismo w sprawie posadowienia na nieruchomości przy ul. Adama elementów małej architektury w postaci ławek oraz koszy na śmieci – przekazanie do rozpatrzenia wspólnocie.
 4. Pismo w sprawie montażu wiat przystankowych w 6 lokalizacjach.
 5. Pismo w sprawie usunięcia graffiti z parku Giszowieckiego.
 6. Pismo w sprawie usunięcia odpadów przy ul. Młodzieżowej nr 23.
 7. Pismo w sprawie usunięcia znaku wjazdu i barierek przy ul. Młodzieżowej i Batalionów Chłopskich.
 8. Pismo w sprawie przycięcia drzewostanu przy domu nauczyciela.
 9. Pismo z firmy Elektroserwis o dokonanym przeglądzie oświetlenia na Giszowcu.

10. Komunikaty i wolne wnioski.

 1. Informacja o szkoleniu dla radnych w ramach akcji „czyste powietrze”
 2. Informacja o ukończeniu grantu Mikrokatowice, rozdanie materiałów i publikacji dla osób aktywnie uczestniczących.
 3. Dyskusja na temat decyzji wydanej przez Urząd Marszałkowski na temat braku zgody wycinki drzewa na ul Przyjaznej. Została wykonana przycinka drzewa przez Zakład Zieleni Miejskiej.
 4. Dyskusja na temat współuczestniczenia w akcjach „ Bier sąsiada i Podź...”
 5. Dyskusja z Radną Barbarą Mańdok na temat projektu fontanny solankowej , która będzie budowana w ramach BO.
 6. Informacja mieszkańca na temat złego stanu technicznego placu zabaw na ulicy Miłej.
 7. Dyskusja z Panem Jerzym Forajterem na temat złego stanu technicznego i braku oświetlenia na ulicy należącej do KSM wzdłuż targowiska.

11. Zamknięcie sesji. O godzinie 19.42

Joanna Król

Wiceprzewodnicząca Zarządu
RJP 17 Giszowiec