katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Protokół z VI sesji Rady jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,
która odbyła się przy Pl. pod Lipami 1,1-3 w dniu 09.09.2015r. (środa)  W sesji brało udział 11 Radnych (lista obecności w załączeniu), na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz.20.30.  Gościem  z Rady Miasta Katowice był pan  Jerzy Forajter .
Porządek  VI sesji RJP nr 17 Giszowiec  (w załączeniu)

 

ad. 1  Sesję otworzył Przewodniczący Zarządu  RJP Edward Haśnik (ze względu na spóźnienie Przewodniczącego Rady JP pana Grzegorza Augustyna).

ad. 2.  Radni podjęli decyzję, że protokół z V sesji  zostanie przyjęty na kolejnej sesji.

ad. 3 Następnie przewodniczący odczytał porządek VI sesji .


       Nikt nie wniósł zmian do porządku obrad i został przyjęty jednogłośnie.


ad.4 Przewodniczący Rady Grzegorz Augustyn  odczytał  uchwały  RJP 17  nr 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, które wpłynęły do UM Katowice dn. 01.września 2015r.  (zał. 1 )


- Odczytał  zaopiniowaną negatywnie  przez UM uchwałę  RJP 17 nr 13 w sprawie zakupu ringu  (zał. 2) Podjęto decyzję, iż  Zarząd  wystawi pismo, w którym uściśli  informację  w  zakwestionowanych punktach.
- Poinformował radnych, że 29. września 2015r  o godz. 11.00  w MDK Szopienice odbędzie się spotkanie dla wszystkich chętnych do współpracy  przy organizacji  Obchodów 70-lecia Grupy Janowskiej
Ad 5. Przewodniczący Zarządu E. Haśnik  poinformował  o działaniach międzysesyjnych:
-  poinformował o czynnym uczestnictwie  kilku radnych RJP 17 w „Święcie Giszowca”  (przekazywanie informacji  zainteresowanym osobą w  namiocie RJP 17, rozdawanie ulotek mieszkańcom Giszowca dot. zweryfikowanych pozytywnie projektów w ramach BO itp.
-przypomniał, że w dn. 02.09.2015  w MDK  Giszowiec odbyły się  prezentacje projektów, jednak  zainteresowanie tym wydarzeniem było bardzo małe wśród mieszkańców.
- przekazał informacje, że odbyła się wstępna rozmowa z Zarządem RJP17 i Klubem „Tytan” w sprawie dofinansowania do organizowanego przez klub turnieju zapaśniczego.
- przedstawił rozliczenie ze środków finansowych z budżetu  RJP 17 i przedstawił odrzucone wnioski wraz z pismami odmownymi i wyjaśnieniem   ( zał 3.).

Ad.6. Głosowanie nad projektem uchwały w ramach zadań budżetu miasta na 2016 rok
    UCHWAŁA nr 39/2015    

Dotycząca
1.    Dofinansowania Święta Giszowca w 2016 roku w wysokości 30 tyś zł.                           
2.    Budowania  chodnika wzdłuż ulicy Mysłowickiej na wysokości budynków  nr 47-65.
3.    Wykonanie oświetlenia od placu autobusowego wzdłuż parkingu strzeżonego  i boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 16, aż do Placu pod Lipami ( Sklep „Biedronka”)

   Uchwała przyjęta jednogłośnie
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Rady Jednostki Pomocniczej  nr 17

Ad.7 Przewodniczący poinformował, że rezerwa celowa dla RJP w wysokości 150 tyś. w przyszłym roku ma zostać cofnięta ze względu na wzrost zainteresowania Budżetem Obywatelskim i Budżetem Miasta oraz wpłynął wniosek do prezydenta, aby przedłużyć termin z 10 .09 do 25.09.2015 składania wniosków z Budżetu Miasta.

Radna U. Machowska złożyła wniosek  do tegorocznego Budżetu Miasta o sfinansowanie  piłkochwytów  przy  boisku Gimnazjum nr15  i renowacji boiska wielofunkcyjnego  (Zał. 4).   Wskazała na problem z Gimnazjum 15, iż nie są przestrzegane  ustalenia w UM w sprawie utworzenia drugiego oddziału  w tej szkole.  Zaproponowała, by Zarząd wystosował pismo w tej sprawie do UM.

Radny J. Stolarz  wskazał na trudności w udostępnianiu  dla mieszkańców hali sportowej przy  Gimnazjum 16. Zaproponowano, by  wynająć  w wybrane godzinyhalę sportową dla mieszkańców, w ramach  budżetu jednostki.
Radni, mieszkańcy ul. Adama powiadomili o piątkowej tj. 11.09.2015 akcji sprzątania osiedla od godziny 17.00 i zaprosili do udziału.

Ad.8 Na tym sesję zakończono

 

Protokół sporządził
Sekretarz RJP 17 
Barbara Mańdok

 

Załączniki

 

- Załacznik 1

 

 

uchwały V sesja 1  uchwały V sesja 2

 

- załącznik 2

 

PACO ring 1 PACO ring 2  PACO ring 3  PACO ring 4

 

- załącznik 3

 

Do realizacji

 AKCJA LATO 2015

akcja lato2016 1  akcja lato2016 2  akcja lato2016 3

 

 Impreza Bożonarodzeniowa 2015

impreza bozonarodzeniowa2015 1  impreza bozonarodzeniowa2015 2

 

Przedszkole nr 91 - remont podłogi

 

przedszkole91 podloga  przedszkole91 podloga2

 

Święto Giszowca 2015

 

swieto giszowca2015 1  swieto giszowca2015 2

 

- Odrzucone

 

Ring dla PACO

PACO ring 1 PACO ring 2  PACO ring 3  PACO ring 4

 

Dofinansowanie UKS "Sprint" i  ZKS "Tytan"

 

uks sprint zks tytan

 

Remont WTZ

 

wtz 1  wtz 2  wtz 3

 

Konkurs na logo RJP 17

 

logo rjp17

 

- załącznik 4

Renowacja boiska wielofunkcyjnego i oraz zakup i montaż piłko chwytów

 

G15 renowacja boiska wielofunkcyjnego  G15 siatka boiska wielofunkcyjnego  G14 boisko wielofunkcyjne uzasadnienie1  G14 boisko wielofunkcyjne uzasadnienie2