katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Protokół z XVII sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,
która odbyła się przy Pl. Pod Lipami 1,1-3 w dniu 31.08.2016 r. (środa)

 

 W sesji brało udział 10 Radnych (lista obecności w załączeniu), na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015r.Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz. 20.30. Na sesji był obecny Radny Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter.

Porządek XVII sesji RJP nr 17 Giszowiec

Ad. 1 Otwarcie sesji
Sesję otworzył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Grzegorz Augustyn. Przywitał przybyłych gości i wszystkich obecnych radnych.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XVI sesji RJP nr 17 Giszowiec.
Za przyjęciem protokołu głosowało 9 radnych
1 osoba wstrzymała się
Został zatwierdzony i przyjęty protokół z XVI sesji RJP 17.

Ad.3 Zmiany w porządku obrad
Radni nie zgłosili zmian do porządku obrad

Ad. 4 Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
- Spotkanie Komitetu Organizacyjnego I Światowe Spotkanie Giszowioków – 3 spotkania
- Spotkanie z Dyrektorem MZUM Katowice mgr inż. Konradem Wronowskim w sprawie ustawienia wózków kopalnianych
- Spotkanie z Dyrektorem MZUM Katowice mgr inż. Konradem Wronowskim w sprawie instalacji banerów reklamujących 110 lecie Giszowca
- Spotkanie z naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Mirosławem Cyganem w sprawie schronu przy ulicy Pszczyńskiej.
- Spotkanie z Panem Romanem Puchalskim oraz z Panem Ambrożym Borys z Wydziału Zarządzania Kryzysowego w sprawie schronu przy ulicy Pszczyńskiej.
- Spotkanie z Panem Krzysztofem Smętkiewiczem z Wydziału Promocji dotyczące banerów promujących 110 Lecie Giszowca
- Spotkanie z dyrektorem KWK „Wieczorek” z mgr inż. Jarosławem Jamrozy dotyczyło wagoników kopalnianych
- Koordynowanie rozmieszczenia wagoników na terenie dzielnicy.
- Rozmowy z Grupą Janowską w sprawie pomalowania wagoników kopalnianych przez artystów.
- Prowadzenie rozmów z firmą Tauron oraz firmą FUX z Gliwic w sprawie zgody na montaż banerów.
- Pomoc przy organizacji Pikniku Rodzinnego – Żyjmy Zdrowo, udział w Radiu Fest w celu promocji Pikniku i 110 Lecia Giszowca.
- Spotkanie z kadrą 87 drużyny harcerskiej. Dotyczyła możliwości udziału drużyny w święcie Giszowca.

Ad.5 Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
- Uczestnictwo w spotkaniach dot. planowanego I Światowego Zlotu Giszowioków i obchodów jubileuszu Święta Giszowca.
- Spotkanie z Przedstawicielem Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego UM Katowice w sprawie ulokowania wózków górniczych.
- Rozmowy z Dyrekcją MZUiM, Wydziału Promocji UM Katowice dot. Obchodów 110 – lecia Giszowca.
- Spotkanie z Przewodniczącymi Rad Jednostek Pomocniczych
- Spotkanie w UM Katowice dot. powołania zespołu do współpracy z Komendantem Policji w Katowicach.
- Spotkanie w Wydziale Promocji w sprawie działań w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- Ulokowanie wraz z Wydziałem Promocji tablic na Giszowcu informujących o jubileuszu 110 lecia Giszowca.
- Spotkanie z Przedstawicielem Zarządzania Kryzysowego przy bunkrze na ul. Pszczyńskiej.
- Przygotowania do Pikniku Rodzinnego – Żyjmy Zdrowo, udział w Radiu Fest w celu promocji Pikniku i 110 Lecia Giszowca.
- Spotkanie z córką najstarszej mieszkanki Giszowca, w celu omówienia punktu dot. uhonorowania najstarszego mieszkańca Giszowca w ramach obchodów jubileuszu dzielnicy.

Ad.6 Informacje dot. obchodów 110-lecia Giszowca
Przewodniczący Rady przedstawił program obchodów 110-lecia Giszowca, komitetu organizacyjnego, do którego należą m.in. radni Barbara Mańdok, Edward Haśnik, Katarzyna Lebryk. Poinformował zebranych, że została zamówiona „Pamiątka dla najstarszej mieszkanki dzielnicy” pani Marii Wędryńskiej, która ma 103 lata. Poprosił radnych, aby zebrać po 20 zł na zakup patery i kwiatów. Radni przychylili się do prośby przewodniczącego. Pamiątka ta będzie uroczyście wręczona podczas Dni Giszowca 3.09 ok. godz.16.00 na scenie.

Ad. 7 Informacje dot. wydarzenia dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i podź na koło”.
Po sukcesie akcji „ Bier sąsiada i podź lotać” zostało zaproponowane kolejne wydarzenie dla mieszkańców Giszowca „ Bier sąsiada i podź na koło”. Radni ustalili terminy na wrzesień i październik, w każdą niedzielę o godz. 15.00. Początek startu miałby być przy MDK Giszowiec, a meta na „Rybaczówce”.

Ad. 8 Powołanie zespołu do współpracy z Komendantem Policji Miasta Katowice.
Przewodniczący rady przedstawił propozycję powołania trzyosobowego zespołu do współpracy z Komendantem Policji Miasta Katowice. Do zespołu zgłosili się radni Grzegorz Augustyn, Edward Haśnik, Wiesław Berdys.

Ad. 9 Projekty do Budżetu Miasta na rok 2017.
Przewodniczący przedstawił nowe procedury składania podjętych uchwał do UM poprzez generator elektroniczny, ale w dalszym ciągu obowiązują także wersje papierowe.
Następnie po dyskusji radnych podjęto następujące wnioski:
1. Dofinansowanie Święta Giszowca w wysokości 40 tyś. PLN.
2. Dofinansowanie Jarmarku Bożonarodzeniowego w wysokości 25 tyś. PLN.
3. Przebudowa trasy rowerowej z Giszowca do Parku Bolina wraz z utworzeniem tunelu pod nasypem kolejowym na wysokości skrzyżowania ul. Mysłowickiej z ul. Ceramiczną.
4. Ustawienie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Górniczego Stanu z Pszczyńską z zachowaniem przejścia dla pieszych.
5. Wymiana nawierzchni chodnikowej od placu autobusowego przy ul. Batalionów Chłopskich wzdłuż ogrodzenia Gimnazjum nr 16, w kierunku sklepu Biedronka przy ul. Wojciecha wraz z przyłączem i montażem słupów oświetleniowych.
6. Wymiana słupów oświetleniowych przy ul. Wojciecha i Adama.
7. Utworzenie odcinka chodnika wraz z kontynuacją drogi rowerowej na ul. Mysłowickiej od 47 do 65, w celu usprawnienia komunikacji i bezpieczeństwa.
8. Poszerzenie chodnika na ul. Przyjaznej przy działce nr 1925/55 w celu poprawy bezpieczeństwa.
9. Realizacja ścieżki edukacyjno – historycznej i tablic informacyjnych oraz wykonanie rzeźby artysty Ewalda Gawlika w celu upamiętnienia jego twórczości.
10. Wykonanie przyłącza stałego do zabezpieczenia energii elektrycznej w czasie organizacji imprez plenerowych z mocą do 40 kW.
Następnie odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w ramach w/w zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2017
Uchwała nr 59 /w załączeniu/ dot.
Za głosowało 9 os.
Wstrzymała się 1 os
Uchwała nr 59 została przyjęta większością głosów.

Ad.10 Komunikaty i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady zaprosił do uczestniczenia w trzydniowych obchodach Jubileuszu 110 – lecia Giszowca. Zachęcił w pierwszy dzień obchodów do Promocji Budżetu Obywatelskiego.
Radna Justyna Szymiec zaprosiła Radnych Jednostki do uczestniczenia w jubileuszu XXX lecia placówki OREW im dr Marii Trzcińskiej – Fajfrowskiej, które przypada na 22 września br.

Ad.11 Zamknięcie sesji.
Po wyczerpaniu procedowania punktów sesji Przewodniczący Rady zamknął XVII sesję RJP nr 17 Giszowiec.

 

Protokół sporządziła
Sekretarz Zarządu JP nr 17
Barbara Mańdok