katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek XXVII sesji

Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Zmiany w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji RJP nr 17.
 5. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
 7. Przedstawienie informacji z wizji lokalnej na trasie Giszowiec – Ośrodek „Bolina”.
 8. Przedstawienie informacji na temat Bier Sąsiada I Podź Lotać.
 9. Przedstawienie informacji na temat Święta Giszowca 2017.
 10. Komunikaty i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji


Protokół z XXVII sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,

która odbyła się przy Pl. Pod Lipami 1,1-3 w dniu 31.05.2017 r. (środa)

 

W sesji brało udział 9 Radnych, na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015r. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz. 20.00.

Ad. 1 Otwarcie sesji

Sesję otworzył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Pan Grzegorz Augustyn. Przywitał przybyłych gości i wszystkich obecnych radnych.

Ad. 2 Powołanie sekretarza sesji

Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec zaproponował na Sekretarza sesji Radną Sekretarz Zarządu RJP nr 17 Giszowiec - Barbarę Mańdok. Wobec zgody kandydatki, braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wybór Sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie. Za głosowało 9 radnych.

Ad. 3 Zmiany w porządku obrad

Radna M. Ryś zaproponowała dodanie do porządku obrad dwóch pkt. dot. inicjatyw lokalnych III Giszowiecki Jarmark Bożonarodzeniowy oraz Sąsiedzkie Ostatnie Grillowanie Mieszkańców Adama.

Przystąpiono do głosowania w wyniku, którego jednogłośnie dodano punkt 9a dot. inicjatywy lokalnej III Giszowiecki Jarmark Bożonarodzeniowy. Następnie przystąpiono do głosowania o dodanie punktu 9b do porządku obrad dot. inicjatywy lokalnej Sąsiedzkie Ostatnie Grillowanie Mieszkańców Adama. Jednogłośnie został ten punkt przyjęty.

Przewodniczący Zarządu E. Haśnik poprosił o usunięcie z porządku obrad w pkt 4 przyjęcie protokołu z XXV sesji RJP, gdyż protokół nie jest jeszcze ukończony. Zapewnił, że na kolejnej sesji będzie gotowy do zatwierdzenia.

Przystąpiono do głosowania w wyniku, którego jednogłośnie ten pkt został usunięty.

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji RJP nr 17 Giszowiec

Wobec braku zastrzeżeń został zatwierdzony i przyjęty protokół XXVI sesji RJP17. Za głosowało 8 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Ad. 5 Informacja Przewodniczącego Zarządu Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych

Przewodniczący odczytał pismo skierowane do RJP17 od Stowarzyszenia MOST oraz przedstawił informacje nt. współpracy organizacji pozarządowych z radami dzielnic i zaprezentował założenia projektu „PoRadzimy”.  Projekt ma na celu wsparcie Rad Dzielnic działających w Katowicach w kontaktach z organizacjami pozarządowymi i innymi ciałami dialogu obywatelskiego. W ramach projektu przewidywane jest i wdrożenie 3 narzędzi dla rad dzielnic, które będą dotyczyć: ustalenia zasad współpracy Rad Dzielnic z instytucjami dialogu obywatelskiego, które pozwolą na zajmowanie wspólnych stanowisk i usprawnią komunikację; wypracowania katalogu działań usprawniających konsultacje planowanych działań na obszarze dzielnic w tym narzędzia do konsultacji, konsultacje zmian statutowych itp.; ułatwienia oceny inicjatywy lokalnej poprzez wypracowanie wzoru formularza opinii jednakowego we wszystkich radach. W ramach projektu przewidziane są m.in. przygotowanie i opracowanie narzędzi na 7 spotkaniach zespołu składającego się z przedstawicieli Rad Dzielnic ( ok.20 os.), organizacje spotkań w każdej z katowickich Rad Dzielnic, organizację dwudniowego warsztatu wyjazdowego dla 40 osób, spotkania radnych dzielnicowych z ciałami dialogu obywatelskiego, możliwość integracji z organizacjami pozarządowymi poprzez udział Rad Dzielnic w Festiwalu Organizacji Pozarządowych, opracowanie i dystrybucje wśród      radnych dzielnicowych publikacji. Projekt ma przyczynić się jak najbardziej do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Katowicach. Zostały podane kontakty do osób realizujących projekt: koordynator Krzysztof Hołyński tel. 664 143 788 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., animator Maciej Smykowski tel. 603 327 917, mail com, fanpage Rady Dzielnic Katowice www.facebook.com/rady.dzielnic/

Ad.6 Informacja Przewodniczącego RJP nr 17 z działań międzysesyjnych

Ad.7 Przedstawienie informacji z wizji lokalnej na trasie Giszowiec – Ośrodek „Bolina”.

Przewodniczący Rady przypomniał zebranym o odbytej wizji lokalnej na trasie Giszowiec- Ośrodek „Bolina”, w której wzięli udział radni RJP17 i RJP16. Jesteśmy zgodni, co do ustalenia wspólnych działań, by poprawić stan istniejącej trasy rowerowej. Propozycją było utworzenie tunelu. Radna M. Ryś wypowiedziała się, że jej zdaniem bardziej celowym działaniem byłoby utwardzenie ścieżki rowerowej. Radny J. Forajter zwrócił uwagę, że ten temat jest rozpatrywany od wielu lat i nadal jest aktualny.

Ustalono, iż Zarząd RJP17 podejmie działania, skonsultuje i uzyska opinie m.in. oficera rowerowego z wydziału Polityki Rowerowej Miasta Katowice i Lasów Państwowych.

Ad.8 Przedstawienie informacji na temat Bier Sąsiada I Podź Lotać.

Przewodniczący przedstawił informacje nt. odbywającego się co tydzień biegów dla mieszkańców Giszowca. Bierze w nich udział od 20 do 30 osób. Finałowe spotkanie odbędzie się w Parku pod Lipami 4 czerwca o godz. 16.00. Podczas tej inicjatywy zbierane są datki na OREW.

Ad.9 Przedstawienie informacji na temat Święta Giszowca 2017

Przewodniczący poinformował o otrzymanej kwocie 10 tyś zł przyznanej na nasz wniosek RJP17 na rzecz 2- dniowej imprezy „Święto Giszowca”

Ad. 9a Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie inicjatyw lokalnych

Radna M. Ryś – Przewodnicząca zespołu ds. inicjatyw lokalnych przedstawiła inicjatywy, które wpłynęły do RJP nr 17 Giszowiec.

Głos zabrał Radny Rady Miasta J. Forajter, który poinformował, iż po rozmowie z Prezydentem Miasta Katowice zapadła decyzja, że głównym organizatorem III Jarmarku Bożonarodzeniowego w Giszowcu będzie Dom Kultury Filia nr2 Szopienice- Giszowiec i miasto przeznaczyło na ten cel środki finansowe. Do tego przedsięwzięcia mogą przyłączyć się inne podmioty, które są zainteresowane współpracą.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej III GISZOWIECKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.
UCHWAŁA nr 88 /2017 /w załączeniu/ w sprawie inicjatywy lokalnej III GISZOWIECKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Za głosowało 9 radnych.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W tym momencie dołączyła do grona radnych, o godz. 19.20 radna K. Lebryk

Przystąpiono do głosowania nad kolejną uchwałą.
UCHWAŁA nr 89/2017 /w załączeniu/ w sprawie inicjatywy lokalnej „Sąsiedzkie ostatnie grillowanie mieszkańców Adama”

Za głosowało 10 radnych.  

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.10 Komunikaty i wolne wnioski

Radna B. Mańdok zaprosiła na imprezę lokalną z okazji Dnia Dziecka „ Bajtle na pokład” 1 czerwca od godz. 9.00 do 20.00 w MDK oraz na IV Piknik Parafialny u św. Barbary w Giszowcu dn. 3 czerwca od godz. 14.00 do 21.00. Zaproponowała również radnej K. Lebryk, by włączyła się do pomocy w pracach RJP 17 poprzez udostępnianie materiałów sesyjnych na stronie internetowej. Radna Lebryk wyraziła zgodę.

Radna U. Machowska zadała pytanie do Radnego Miasta Katowice J. Forajtera co będzie z infrastrukturą sportową , która znajduje się przy wygaszającym Gimnazjum nr15. Odpowiedź Pana Radnego brzmiała ,iż wg niego sprzęt sportowy i boiska powinny być przejęte przez Dyrekcję SP51 , a boisko musi być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców Giszowca.

Radna M. Ryś zapytała, co z terenem wyciętego lasu przy wieży ciśnień i jakie są plany? Radny J. Forajter zabrał głos i odpowiedział, że właścicielem tego terenu jest pan Legierski, a jakie są plany inwestycji na tym terenie jeszcze dokładnie nie wiadomo. Zapewnił, że Urząd Miasta się temu przygląda i na razie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wycinki drzew, również na terenach miejskich.

 

Gość p. Król zaprosił radnych na I Piknik Sąsiadów 10 czerwca 2017 przy ul. Wojciecha, połączony z oficjalnym otwarciem Skweru im. Ewalda Gawlika

Przewodniczący przedstawił plan najbliższych imprez :

10 czerwca „Industriada”

17 czerwca Festyn „Powitanie Lata”

6 czerwca Debata społeczna –V Komisariat Policji

7 czerwca „Przystanek Giszowiec” spotkanie z autorką książki „ Giszowieckie lasy” Otylią Lorek

24 czerwca Piknik Rodzinny „Żyjmy zdrowo”i „ Wakacyjna przygoda”

16 czerwca szkolenie dla Rad w UM Katowice „ Przesyłanie drogą elektroniczną uchwał RJP”

Ad.11 Zamknięcie sesji

Po wyczerpaniu procedowania punktów sesji Przewodniczący Rady zamknął XXVII sesję RJP nr 17 Giszowiec.

                                                                                                                     Protokół sporządziła

                                                                                                                     Sekretarz Zarządu RJP 17

                                                                                                                                     Barbara Mańdok