katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek XXXI sesji

Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zmiany w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji RJP nr 17 Giszowiec.
  4. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec na rok 2018.
  7. Przyjęcie propozycji uwag do materiałów roboczych w zakresie usytuowania obiektów małej architektury oraz reklam.
  8. Informacje dot. wydarzenia dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i podź na koło”.
  9. Komunikaty i wolne wnioski.
  10. Zamknięcie sesji.

 


PROTOKÓŁ Z XXXI SESJI RADY JEDNOSTKI POMOCNICZNEJ

z dnia 28.11.2017


1.    Przewodniczący Grzegorz Augustyn otworzył sesję, przywitał radnych, Pana Przewodniczącego Jerzego Forajter i zebranych gości.
Wybrano Sekretarza sesji, obrady protokołował Radny Robert Reguła. Wszyscy jednomyślnie zagłosowali za tą kandydaturą.


2.    Zmiany w porządku obrad.
Maria Ryś złożyła pismo „wniosek ds. harmonogramu sesji”, które poddano pod głosowanie. Jednogłośnie przyjęte. Wprowadzono pod obrady, jako punkt 6a.
Maria Ryś zapytała o punkt 8, czy Przewodniczący wysłał zapytanie do osób funkcyjnych bądź innych Radnych o propozycjach uwag do materiałów roboczych w zakresie usytuowania małej architektury
Grzegorz Augustyn: tak we wcześniejszym procedowaniu posiedzenia XXXI sesji RJP w planowanym dniu 9 listopada.
Maria Ryś – nie ma sensu w takim razie procedować, czy zgłaszać propozycji skoro termin zgłaszania uwag do małej architektury minął 30 października.
Grzegorz Augustyn: Termin ten został wydłużony. Na spotkaniu zorganizowanym dla mieszkańców w Szkole Podstawowej nr 10 nie podano daty zakończenia konsultacji w tej sprawie.
Punkt 8 został zdjęty z porządku obrad (wszyscy za).


3.    Przyjęcie protokołu z XXX sesji RJP.
Rozpoczęła się dyskusja nad zmianami do protokołu.
Pierwsza zmiana w protokole została przegłosowana w stosunku 9 za, 1 wstrzymujący się głos.
Druga zmiana w protokole została przegłosowana w stosunku 9 za, 1 wstrzymujący się głos.
Wywiązała się dyskusja na temat udostępniania protokołu niezatwierdzonego osobom postronnym.
Przewodniczący Rady wysłał protokół do pani Agnieszki Lis i został poproszony przez B. Mańdok, M. Ryś, E. Haśnik, E. Kabaciński, aby niezatwierdzonych protokołów przez Radę nie upubliczniać.
Grzegorz Augustyn złożył informację, że będzie wysyłał 2 maile: dla RJP i Radnych Miasta Katowice i zaproszonych gości.
Protokół z XXX Sesji został przyjęty w stosunku 9 za, 1 wstrzymujący się głos.


4.    Informacje Przewodniczącego Zarządu:
- Spotkanie Zarządu z Przewodniczącym Rady i Wiceprzewodniczącym na zaproszenie Przewodniczącego Rady,
- Udział w spotkaniu dotyczącym III Jarmarku Bożonarodzeniowym,
- Zgłoszenie do wyjazdu na Warsztaty RJP (osoby zgłoszone: G. Augustyn, M. Ryś, B. Mańdok)
- Spis z natury oraz pismo w sprawie zdania posiadanego telefonu RJP.


5.     Informacje Przewodniczącego Rady:
    - Uczestniczyłem w uroczystych obchodach Święta Niepodległości jak również w lokalnych odsłonach tego święta.
- Uczestniczyłem wraz z pozostałymi Radnymi JP w uroczystościach pogrzebowych Ś.P. Mariana Machowskiego.
- Z Radnymi JP nr 17 Giszowiec brałem udział w warsztatach szkoleniowych przygotowanych przez stowarzyszenie „MOST” dla przedstawicieli RJP
- uczestniczyłem wraz z Radnym RJP w spotkaniu z Dyrektorem MZUiM i z Naczelnikiem Gospodarki Mieniem.
Wywiązała się dyskusja:
M. Ryś zapytała gdzie jest w Statucie napisane i na jakiej podstawie Pan Przewodniczący uczestniczy i reprezentuje naszą Rady i kiedy powinien to robić E. Haśnik?
G. Augustyn odpowiedział, że nie odbiera nikomu kompetencji, czuje, że trzeba być i działać oraz swoją osobą wzmacniać spotkania. Część zaproszeń dostaje z UM Katowice.
E. Haśnik powiedział, że nie dostaje zaproszeń.

6.    Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie inicjatyw lokalnych.
Z racji zakończonego terminu składania wniosków w sprawie inicjatyw lokalnych uchwała nie została podjęta.


6a. Wniosek ds. harmonogramu sesji
Rozpoczęła się dyskusja.
Kompromis został zawarty – sesje będą odbywać się w cyklu, co 2 miesiące.
Następna sesja odbędzie się w ostatnią środę stycznia 2018 roku.
Rozpatrzenie propozycji rozdysponowania rezerwy celowej Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec na rok 2018


7.    Rozpatrzenie propozycji rozdysponowania rezerwy celowej RJP na rok 2018.
Zmiana w porządku, aby nie podejmować uchwały a tylko przeprowadzić dyskusję, wysłuchać propozycji - zmiana w protokole została przegłosowana w stosunku 9 za, 1 wstrzymujący się głos.
Wywiązała się dyskusja, radni ustalili, aby środki rozdysponować na:
    - kontynuowanie akcji „Bier sąsiada i podź …”
    - Dofinansować Święto Giszowca lub Jarmark Bożonarodzeniowy,
    - koszty reprezentacyjne (najmniejsza część)
19.45 B. Mańdok opuściła posiedzenie.
19.50 M. Ryś opuściła posiedzenie.
19.50 J. Szymiec opuściła posiedzenie.


8. Informacje dot. wydarzenia dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i podź na koło”.
Podsumowanie akcji, dyskusja.


9. Komunikaty i wolne wnioski.
Z. Rurański złożył wniosek do Zarządu o nielegalne wysypisko śmieci na ulicy Kolistej.
R. Reguła namawiał, aby gablota RJP bardziej żyła, była punktem informacyjnym dla mieszkańców.
G. Augustyn poinformował:
    - wpłynęło pismo od mieszkańca Pana Sebastiana Król,
    - dostaliśmy jak RJP karty seniora (100 sztuk), aby rozdawać mieszkańcom. W przypadku nagłego wypadku, pogotowie przyjeżdżając do chorego, może z takiej karty zawieszonej np. na lodówce dowiedzieć się lekarz o chorobach osoby, wobec której podejmują interwencję.
    - wpłynęło pismo w sprawie korzystania boiska przy ul. Karliczka 15,
- utwardzenie chodnika przy ul. Szopienickiej
     - zaproponował w związku z kończącym się rokiem spotkanie świąteczne, na które zaprosił wszystkich Radnych
20.15 Przewodniczący Rady zakończył sesję

                                        

Protokół sporządził
Robert Reguła