katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Sprawozdanie Przewodniczącego Za rządu z działań
Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec za rok 2016.

Uchwały:
1. UCHWAŁA nr 57/2016 w sprawie rozpatrzenie projektu bezkolizyjnego wjazdu i wyjazdu na skrzyżowaniu Górniczego Stanu z Pszczyńską w kierunku Katowic i Tych.
2. UCHWAŁA nr 58/2016 w sprawie rozpatrzenie projektu w sprawie umiejscowienia lustra drogowego na skrzyżowaniu Górniczego Stanu z Barbórki.
3. UCHWAŁA nr 59/2016  Projekty do Budżetu Miasta na rok 2017.
4. UCHWAŁA nr 60/2016 w sprawie podjęcia działań w celu poszerzenia drogi od wiaduktu przy ul. Pszczyńskiej wzdłuż trasy rowerowej 101 do granic Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec.
5. UCHWAŁA nr 61/2016 w sprawie rozważenia możliwości podjęcia przez UM działań poszerzenia cmentarza parafialnego.
6. UCHWAŁA nr 62 /2016 w sprawie utworzenia drogi asfaltowej na całej długości ul. Granica Wesołej.
7. UCHWAŁA nr 63 /2016 w sprawie ustawienia czujnika prędkości z rejestratorem na wysokości przejścia dla pieszych w bliskim sąsiedztwie SP51 przy ul. Przyjaznej 7a.
8. UCHWAŁA nr 64 /2016 w sprawie poszerzenia chodnika przy ul. Przyjaznej kosztem działki nr 1925/55 zgodnie z wcześniejszą interwencją.
9. UCHWAŁA nr 65 /2016 w sprawie przedłużenia ulicy Batalionów Chłopskich na odcinku od ulicy Radosnej do Placu Pod Lipami.
10. UCHWAŁA nr 66 /2016 w sprawie ustawienia znaków drogowych zakazu zatrzymywania się i postoju poza zatokami postojowymi na ulicy Gościnnej od ulicy Radosnej do Placu Pod Lipami.
11. UCHWAŁA nr 67/2016 w spawie likwidacji przejścia dla pieszych na  ul. Batalionów Chłopskich przed wzniesieniem, przy bramie wjazdowej do Domu Katechetycznego parafii św. Barbary.
12. UCHWAŁA nr 68/2016 w sprawie uzupełnienia oświetlenia przy ulicach i ścieżkach na terenie całego osiedla.
13. UCHWAŁA nr 69/2016 w sprawie ulokowania wiaty przystankowej  i dodatkowej ławki na przystanku autobusowym „Radosna kierunek Kopalnia Staszic”.
14. UCHWAŁA nr 70/2016 w sprawie utworzenia trasy rowerowej z Giszowca na Murcki wzdłuż DK 86.
15. UCHWAŁA nr 71/2016 w sprawie ulokowania znaków D-40 i D-41 między pawilonami targowiska na ul. Wojciecha w obu kierunkach.
16. UCHWAŁA nr 72/2016 w sprawie oznakowania miejsc postojowych między pawilonami targowiska na ul. Wojciecha.

Wnioski:
1. Wniosek Radnej Marii Kabelis w sprawie poszerzenia i remontu chodnika wzdłuż narożnej posesji przy ulicy Przyjazna i Górniczego Stanu.
2. Wniosek Radny Z. Rurański do Zarządu KSM w sprawie wydawaniu zezwoleń na stawianie bud handlowych wokół parkingu przy ul. Wojciecha od strony ul. Batalionów Chłopskich. Wiąże się to z dewastacją zieleni, ogranicza funkcjonalność chodnika oraz brakiem estetyki.
3. Wniosek Radnej Mari Kabelis JP 17 Giszowiec,  dotyczący poprawy bezpieczeństwa na ulicach
4. Wniosek Radnego R. Reguły dotyczący działań w zakresie poprawy zanieczyszczenia powietrza w dzielnicy Giszowiec.
5. Wniosek Radnego Z. Rurańskiego o ponowną interwencję w sprawie nielegalnego wysypiska śmieci przy ulicy Kolistej.
6. Wniosek Radnego Z. Rurańskiego,  dotyczący poprawy bezpieczeństwa na ulicach.
7. Wniosku Radnej M. Kabelis dot. upiększenie Giszowca zielenią.
8. Wniosek Radnego E.Haśnik do KWK „Wieczorek” o przekazanie 6 wagoników kopalnianych.
9. Wniosek Radnego E.Haśnik do Prezydenta Miasta Katowice w sprawie udzielenia zgody na postawienie w wyznaczonych miejscach 6 wagoników kopalnianych, które będą pełnić funkcję dekoracyjną i  symbolizującą górnictwo.
10. Wniosek mieszkańca w sprawie przystosowania Parku Giszowieckiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
11. Wniosek mieszkanki w sprawie modernizacji drogi przy ulicy Kolistej.
12. Wniosek Radnego Z. Rurańskiego dotyczący zmniejszeniu ilości radnych na dyżurach.
13. Wniosek Radnego E.Haśnik na umieszczenie 12 banerów z informacją dotyczącą obchodów 110 lecia na słupach oświetleniowych należących do TD SA o/Gliwice.
14. Wniosek Radnego E.Haśnik do Wydziału Zarządzania Kryzysowego o udostępnienie do zwiedzania schronu przy ulicy Pszczyńskiej.
15. Wniosek Radnego K. Dmitryszyn w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych przy ulicy Mysłowickiej – Miła
16. Wniosek Radnego K. Dmitryszyn do KZK GOP dotyczący przeprowadzenia kontroli czystości w autobusów miejskich.
17. Wniosek do Wydziału Edukacji w sprawie możliwości wynajęcia przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 17 hali sportowej przy Gimnazjum nr 16 oraz do Prezydenta Miasta Katowic w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu dotyczącym wynajmowania hal i sal gimnastycznych bezpłatnie przez Rady Jednostek Pomocniczych.
18. Wniosek w sprawie przycięcia gałęzi na Placu Pod Lipami do Zieleni Miejskiej.
19. Wniosek w sprawie przycięcia gałęzi wzdłuż ekranów dźwiękochłonnych na ul. Pszczyńskiej.
20. Wniosek do Prezydenta Miasta Katowice z prośbą o uaktualnienie zarządzenia i dodanie Rad Jednostek Pomocniczych do podmiotów uprawnionych do bezpłatnego użyczenia hal sportowych czy sal gimnastycznych.
21. Wniosek hali sportowej przy gimnazjum nr 16 pod patronatem RJP nr 17 Giszowiec w godzinach popołudniowych w każdą niedzielę.
22. Wniosek Radnej U. Machowskiej do Naczelnika Wydziału Edukacji w sprawie zmian dotyczących reorganizacji sieci szkół w naszej dzielnicy.
 

Podsumowanie dyżurów RJP nr 17
- Radni przyjeli 16 zgłoszeń od mieszkańców w trakcie pełnienia dyżurów.

W 2016 roku zostały powołane zespoły:
- Do spraw obchodów 110 lecia Giszowca.
- Do spraw Kształtowania Środowiska na terenie dzielnicy.
- Powołanie zespołu do współpracy z Komendantem Policji Miasta Katowice.
- Do spraw Jarmarku Bożonarodzeniowego.
- Do spraw Oświaty.
- Opiniujący wnioski składane przez mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej.

RJP nr 17 zainicjowała:
- Realizacja działań pod patronatem RJP nr 17 Giszowiec, dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i poć lotać”.
- Realizacja działań pod patronatem RJP nr 17 Giszowiec, dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i poć na koło”.
- Uhonorowanie w ramach obchodów 110 lecia Giszowca najstarszy mieszkańca osiedla.
- Pozyskanie 6 wagoników kopalnianych z KWK „Wieczorek” i ozdobienie malarstwem przez Grupę Janowską w celu ozdobienia osiedla i zaznaczenia roli górnictwa na powstanie Giszowca.

RJP nr 17 w 2016 roku uczestniczyła:
- W Obchodach 110 lecia Giszowca
- W Pikniku Rodzinnym – Żyjmy Zdrowo.
- W Turniej Barbórkowym w zapasach.

Radni brali udział w akcjach:
- Sprzątanie Giszowca.