katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

PROTOKÓŁ XVI SESJI

Protokół z XVI sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec, która odbyła się przy Plac Pod Lipami 1, 1-3 w dniu 29.06.2016 roku /środa/.
W sesji brało udział 8 Radnych /lista obecności w załączeniu/, na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 01.03.2015 roku. Obrady były prawomocne. Na sesji obecny był Pan Jerzy Forajter Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice.

 

Porządek Obrad XVI Sesji RJP nr 17 w załączeniu.

PUNKT NR 1 OTWARCIE SESJI
Sesję otworzył Pan Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec - Grzegorz Augustyn, witając wszystkich obecnych.

PUNKT NR 2 POWOŁANIE SEKRETARZA SESJI I PRZYJĘCIE PROTOKOŁU NR XV SESJI RJP NR 17 GISZOWIEC
Przewodniczący zaproponował na sekretarza sesji Radną Justynę Szymiec, wobec zgody kandydatki i braku uwag ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wybór sekretarza sesji. Głosowało 8 radnych – wynik głosowania
ZA 8
PRZECIW 0
Kandydaturę przyjęto jednogłośnie.

Następnie poddano głosowaniu protokół z sesji nr XV RJP.
Glosowało 8 radnych – wynik głosowania

ZA 8
PRZECIW 0

Protokół został zatwierdzony i przyjęty jednogłośnie

PUNKT NR 3 ZMIANY W PORZĄDKU OBRAD
Nie zgłoszono zmian.

PUNKT NR 4 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU JP NR 17 Z DZIAŁAŃ MIEDZYSESYJNYCH
- prowadzenie rozmów z Wydziałem Promocji Urzędu Miasta na temat 110 lecia Giszowca, między innymi na temat PIKNIKU ZDROWIA /organizacja 20 namiotów dla różnych przedstawicieli/.
- informacje na temat organizacji Zjazdu Giszowioków, przekazane po spotkaniu z Komitetem Organizacyjnym obchodów 110 lecia Giszowca.
- prowadzone były rozmowy z Hufcem Katowice, aby grupa terenowa poprowadziła APEL RANO 03.09.2016 r., na rozpoczęcie obchodów 110 lecia Giszowca.
- spotkanie w Urzędzie Miasta dotyczące powołania RADY SPOŁECZNEJ do kontaktu pomiędzy dzielnicą a komendantem
- przedstawienie i omówienie odpowiedzi na pisma wysłane przez RJP nr 17 Giszowiec
• Dot. wagoników i ich rozlokowania na terenie Giszowca
Odp. ze względu na teren podlegający pod nadzór konserwatora zabytków, możliwe jest tylko umieszczenie na terenie rynku
• Dot. pisma skierowanego przez Pana Radnego Z. Rurańskiego odnośnie odpadów na ul. Kolistej
Odp. do końca czerwca zostaną usunięte.
• Dot. odpowiedzi na temat rozwiązań bezpieczeństwa przy ul Pszczyńskiej i Górniczego Stanu
Odp. brak konkretnych rozwiązań
• Dot. Projektu budżetu Miasta na nowy rok - termin składania propozycji do 10.09 2016 br.

PUNKT NR 5 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RJP NR 17 Z DZIAŁAŃ MIĘDZYSESYJNYCH
- spotkanie w Urzędzie Miasta dotyczące powołania RADY SPOŁECZNEJ do kontaktu pomiędzy dzielnicą a komendantem
- udział w Uroczystej Sesji Struktur Wodno-Kanalizacyjnych wraz z Radnym Panem W. Berdys
- 01.06 br., spotkanie z przedszkolakami połączone z wręczeniem słodkich niespodzianek
- spotkanie z dyrekcją Zieleni Miejskiej - nowy kwietnik przy ul. Batalionów Chłopskich
- rozmowy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów
• Dot. miejsce parkingowe ul. Adama
• Dot. wjazdu do RJP dla osób niepełnosprawnych
• Dot. problemów komunikacji pieszych na trasie ul. Przyjemnej i Górniczego Stanu
- spotkanie przedstawicieli RJP celem wyboru 3 osób do współpracy z Prezydentem Miasta Katowice
W wyniku głosowania wyłoniono następujące osoby:

1. Andrzej Najdrowski – RJP nr 6 Ligota - Panewniki
2. Krzysztof Kraus – RJP nr 8 Oś. Witosa
3. Grzegorz Augustyn – RJP nr 17 Giszowiec

Głównym celem powołania przedstawicieli jest dyskusja z prezydentem na temat zmian regulaminu Rad Jednostek Pomocniczych oraz przywrócenia finansów dla Rad Dzielnicowych.

PUNKT NR 6 PRZYGOTOWANIE PLANU DO ZAŁOŻEŃ BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017
W tym miejscu został tylko zasygnalizowany temat, aby każdy poddał projekty po głębszej analizie. Szersze informacje i projekty zostaną omówione w sierpniu.
Pani Radna U. Machowska wskazała, iż przy pracy nad propozycjami do Budżetu Miasta, powinniśmy ściśle współpracować z Radnymi Miasta Katowice.
Pani Radna M. Ryś wskazała abyśmy spojrzeli ogólnie na cały Giszowiec i wybrali priorytety:

• oświetlenie
• chodniki
• bezpieczeństwo

PUNKT NR 7 INFORMACJE DOTYCZĄCE OBCHODÓW 110 LECIA GISZOWCA
- Przewodniczący Zarządu Rady E. Haśnik poinformował, że dotychczas zgłosiło się 8 osób na I Światowy Zlot Giszowioków.
- Przewodniczący Rady G. Augustyn poinformował, że udało się skontaktować z najstarszą mieszkanką Giszowca. Jest to Pani, która liczy sobie 104 lata. Ponadto poinformował, iż stowarzyszenie Blok Aktywni Razem poprzez otrzymanie dotacji z budżetu Miasta Katowice, wesprze finansowo obchody 110 lecia Giszowca a w szczególności poprzez realizację Pikniku Zdrowia w dniu 02.09 br. – Piknik połączy porady medyczne, zdrową żywność z aktywnością sportową i inne atrakcje z niespodziankami.
- Zastępca Przewodniczącego Rady W. Berdys zwrócił się z pytaniem o nasze starania w sprawie zakupu ringu dla klubu PACO. Co było powodem nie zmieszczenia się w terminie do końca grudnia. Jednocześnie zgłosił pomysł, aby sportowcy w/w klubu uświetnili swoim pokazem 110 lecie Giszowca. W odpowiedzi Przewodniczący Rady poinformował, że realizacja zakupu nie doszła do skutku z powodu kończącego się roku. Finalizacja zakupu odbyłaby się w roku 2016. Biorąc pod uwagę fakt, że rezerwa budżetowa musiała zostać zrealizowana w bieżącym roku postanowiono, by fundusze przeznaczone na zakup ringu zostały zrealizowane w projekcie wystroju iluminacji świątecznej dzielnicy. Pełna rezerwa Finansowa w wysokości 150 tyś. została rozdysponowana.
Co do zaproszenia klubu PACO Team Katowice przy uroczystościach obchodów 110 – lecia Giszowca, ewentualne umieszczenie w program ramowy obchodów leży po stronie organizatora.

PUNKT NR 8 PODSUMOWANIE WYDARZEŃ DLA MIESZKAŃCÓW GISZOWCA W RAMACH AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POD HASŁEM „BIER SĄSIADA I PODŹ LOTAĆ”
Przedstawienie sprawozdania przez Panią Radną Katarzynę Lebryk z przebiegu imprezy trwającej od 07.04-26.06.2016 roku /treść sprawozdania w załączeniu/

PUNKT NR 9 KOMUNIKATY I WOLNE WNIOSKI
- Przewodniczący Zarządu Rady przekazał wniosek nieobecnego Pana Radnego Z. Rurańskiego:
Dot. zmniejszenia liczby radnych na dyżurach/w załączeniu treść wniosku/
Został przesunięty do rozpatrzenia w miesiącu sierpniu-jednogłośnie
Za 8
Przeciw 0
- Pan Radny K. Dmitryszyn poruszył ponownie temat przejścia dla pieszych pomiędzy apteką przy ul. Miłej a ul. Mysłowicką 47, oraz wyciszenia autostrady od str. Kolistej po ul. Ceramiczną. Ponadto Radny pochwalił pomysł Miasta Katowice, dotyczący tabliczek związanych z psimi odchodami. Zwrócił uwagę również na rosnące wysypisko śmieci przy ul. Mysłowickiej 37 od strony lasu.
- Pani Radna M. Ryś poruszyła problem wybrzuszenia, nierówności przy targowisku należałoby się temu przyjrzeć ze względu na niebezpieczeństwo zagrażające zdrowiu.
- Przewodniczący Rady poinformował, iż termin następnej sesji przypada na dzień 31.08 2016 roku
o godzinie 18.00. Dyżurów w czasie wakacji nie ma.

PUNKTY NR 10 ZAMKNIĘCIE SESJI
Wobec wyczerpania punktów zawartych w porządku obrad Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec zakończył XVI sesję

 

Protokolant:
Justyna Szymiec