katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek XXVI sesji

Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Powołanie sekretarza sesji.
  3. Zmiany w porządku obrad.
  4. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
  6. Wizja lokalna na trasie Giszowiec – Ośrodek „Bolina”.
  7. Komunikaty i wolne wnioski
  8. Zamknięcie sesji

 


 

Protokół z XXVI sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,

która odbyła się przy Pl. Pod Lipami 1,1-3 w dniu 26.04.2017 r. (środa)

 

W sesji brało udział 9 Radnych, na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015r. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz. 20.00. Gość – Joanna Król. Sesja dot. wizji lokalnej trasy spacerowo - rowerowej z Giszowca w kierunku Ośr. "Bolina".

 

Ad. 1 Otwarcie sesji

Sesję otworzył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Pan Grzegorz Augustyn. Przywitał przybyłych gości i wszystkich obecnych radnych.

Ad. 2 Powołanie sekretarza sesji

Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec zaproponował na Sekretarza sesji Radną Sekretarz Zarządu RJP nr 17 Giszowiec - Barbarę Mańdok. Wobec zgody kandydatki, braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wybór Sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie. Za głosowało 9 radnych.

Ad. 3 Zmiany w porządku obrad

Przewodniczący Rady RJP nr 17 Giszowiec zaproponował usunięcie z porządku obrad pkt 4 i pkt 5, gdyż punkty te będą omawiane na kolejnej sesji.

Przystąpiono do głosowania w wyniku, którego jednogłośnie zniesiono punkt 4 z porządku obrad. Następnie przystąpiono do głosowania o zniesienie punktu 5 z porządku obrad. Jednogłośnie został ten punkt usunięty.

Ad. 6 Wizja lokalna

Następnie radni udali się się na wizję lokalną trasy spacerowo - rowerowej z Giszowca w kierunku Ośrodka "Bolina", gdzie spotkali się z przedstawicielami RJP16 Janów - Nikiszowiec, a następnie odbyły się rozmowy nt. wspólnych działań w tym zakresie

Ad. 7 Komunikaty i wolne wnioski

            Podjęto działania o ponownym podjęciu uchwały w sprawie budowy tunelu łączącego dojazd ze skrzyżowania ul. Mysłowickiej i Ceramicznej z Leśnego Potoku z mocnym uzasadnieniem tej inwestycji poparte aktualnymi zdjęciami z wizji lokalnej i dołączeniu ich ponownie w propozycjach do Budżetu Miasta i podjęcie dodatkowej uchwały na najbliższej sesji. Uchwały będą jednolite i złożone równocześnie przez obie Rady.

Ad. 8 Zamknięcie sesji.

Po wyczerpaniu procedowania punktów sesji Przewodniczący Rady zamknął XXVI sesję RJP nr 17 Giszowiec.

                                                                                                               Protokół sporządziła

Sekretarz Zarządu JP nr 17

                                                                                                       Barbara Mańdok