katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

 

Protokół z XXXVIII sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,

która odbyła się przy Pl. pod Lipami 1,1-3 w dniu 5.12.2018 r. (środa)

 

W sesji brało udział 11 Radnych (lista obecności w załączeniu), na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015 roku. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz. 20:30. Na sesji obecni byli Radni Miasta Katowice: Pani Barbara Mańdok, która jednocześnie pełni funkcję Radnej Jednostki Pomocniczej nr 17 oraz Pan Dawid Durał, a także mieszkańcy Pan Jerzy Forajter, Pan Przemysław Ciok.

Porządek XXXVIII sesji RJP nr 17 Giszowiec przed zmianą :

1. Otwarcie sesji.

2. Wybranie sekretarza sesji.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXIII.

5. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXIV.

6, Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXV.

7. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXVI.

8. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXVII.

9. Informacja o działaniach Przewodniczącego Zarządu RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym.

10.Informacja o działaniach Przewodniczącego RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym. 

11.Ustalenie planu sesji i dyżurów w roku 2019.                                      

12.Podsumowanie akcji ,,Bier sąsiada i pódź na koło”.                                              

13.Informacja o programie mikroKatowice realizowanym przez Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny.

14.Komunikaty i wolne wnioski.

15.Zamknięcie sesji.

Porządek XXXVIII sesji RJP nr 17 Giszowiec po pierwszej zmianie:

1. Otwarcie sesji.

2. Wybranie sekretarza sesji.

3. Zmiany w porządku obrad.

4, Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXIII.

5. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXIV.

6. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXV.

7. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXVI.

8. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXVII.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamontowania sygnału dźwiękowego do sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ulicy Przyjaznej.

10. Informacja o działaniach Przewodniczącego Zarządu RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym.

11. Informacja o działaniach Przewodniczącego RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym.

12. Ustalenie planu sesji i dyżurów w roku 2019.

13. Podsumowanie akcji ,,Bier sąsiada i podź na koło”.

14. Informacja o programie mikroKatowice realizowanym przez Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny.

15. Komunikaty i wolne wnioski.

16. Zamknięcie sesji.

Porządek XXXVIII sesji RJP nr 17 Giszowiec po drugiej zmianie:

1. Otwarcie sesji.

2. Wybranie sekretarza sesji.

3. Zmiany w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXIII.

5. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXIV.

6. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXV.

7. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXVI.

8. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXVII.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamontowania sygnału dźwiękowego do sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ulicy Przyjaznej.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Mysłowickiej i Kosmicznej obok sklepu ,,Biedronka” i lecznicy dla zwierząt.

11.Informacja o działaniach Przewodniczącego Zarządu RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym.

12.Informacja o działaniach Przewodniczącego RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym.

13. Ustalenie planu sesji i dyżurów w roku 2019.

14. Podsumowanie akcji ,,Bier sąsiada i podź na koło”.

15. Informacja o programie mikroKatowice realizowanym przez Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny.

16. Komunikaty i wolne wnioski.

17.Zamknięcie sesji.

Punkt nr 1. Otwarcie sesji.

Sesję otworzyła Przewodnicząca RJP nr 17 Giszowiec Pani Urszula Machowska. Przywitała przybyłych gości.

Punkt nr 2. Powołanie sekretarza sesji.

Przewodnicząca RJP nr 17 Giszowiec zaproponowała na sekretarza sesji radną Marię Ryś. Wobec zgody kandydatki , braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarza sesji.

Wynik głosowania: za 7, przeciw 0, wstrzymała się 1 Większością głosów przyjęto na sekretarza sesji radną Marię Ryś.

Punkt nr 3. Zmiany w porządku obrad.

Przewodnicząca RJP Urszula Machowska zaproponowała zmianę do porządku obrad poprzez dopisanie w punkcie   nr 9 następującej treści: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamontowania sygnału dźwiękowego do sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ulicy Przyjaznej” Przystąpiono do głosowania za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad: za 8, przeciw 0, wstrzymały się 0. Jednogłośnie wprowadzono zmianę do porządku obrad. Pozostałe punkty sesji otrzymały kolejne numery porządkowe.

Punkt nr 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji RJP nr 17 Giszowiec.

Przystąpiono do głosowania: za 7, przeciw 0 wstrzymała się 1. Większością głosów przyjęto protokół nr XXXIII.

Punkt nr 5. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji RJP nr 17 Giszowiec.

Przystąpiono do głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzymały się 2. Większością głosów przyjęto protokół nr XXXIV.

O godzinie 18: 10 przybyły na sesję radne: Justyna Szymiec oraz Katarzyna Lebryk.

Punkt nr 6. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji RJP nr 17 Giszowiec.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu: za 9, przeciw 0, wstrzymało się 1. Większością głosów przyjęto protokół nr XXXV.

Punkt nr 7. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji RJP nr 17 Giszowiec. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu: za 9, przeciw 1, wstrzymało się 0. Większością głosów przyjęto protokół nr XXXVI.

Punkt nr 8. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji RJP nr 17 Giszowiec.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu: za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0 Jednogłośnie przyjęto protokół nr XXXVII.

Punkt nr 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamontowania sygnału dźwiękowego do sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ulicy Przyjaznej.

Przewodnicząca RJP odczytała treść uzasadnienia do projektu uchwały nr 108 Przystąpiono do głosowania nad uchwałą. UCHWAŁA nr 108 /2018 /w załączeniu wraz z uzasadnieniem / w sprawie zamontowania sygnału dźwiękowego do sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ulicy Przyjaznej.

Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Rozpoczęła się dyskusja dotycząca bezpieczeństwa w rejonie nowo wybudowanej Biedronki. Ze względu na powstały parking wzdłuż drogi, kierowcy wyjeżdżając   z ulicy Kosmicznej mają ograniczoną widoczność, istniejące lustro drogowe jest zaparowane, a w okresie obniżonych temperatur pokryte lodem. Ponadto niebezpieczeństwo stwarzają kierowcy, którzy nie przestrzegają ograniczeń prędkości. Radni wspólnie ustalili, że byłoby zasadne w trybie pilnym podjąć uchwałę w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z rozważeniem zamontowania sygnalizacji świetlnej. Przewodnicząca Rady JP 17 zarządziła   głosowanie nad zmianę do porządku obrad poprzez umieszczenie w punkcie 10 następującej treści:

„ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Mysłowickiej i Kosmicznej obok sklepu ,,Biedronka” i lecznicy dla zwierząt” Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem zmiany do porządku obrad: za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0. Jednogłośnie wprowadzono zmianę do porządku obrad. Pozostałe punkty sesji otrzymały kolejne numery porządkowe. Przewodnicząca Rady Urszula Machowska ogłosiła przerwę w związku z potrzebą przygotowania uzasadnienia do uchwały trwającą 10 minut. O godzinie 18:40 opuściła obrady radna Barbara Mańdok , a   na sesję przybył radny Robert Reguła.

Punkt nr 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Mysłowickiej i Kosmicznej obok sklepu ,,Biedronka” i lecznicy dla zwierząt.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą. UCHWAŁA nr 109/2018 /w załączeniu wraz z uzasadnieniem / w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Mysłowickiej i Kosmicznej obok sklepu ,,Biedronka” i lecznicy dla zwierząt. Za 10, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Punkt nr 11. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych za okres od czerwca do listopada 2018.

Przewodniczący Zarządu JP nr 17 uczestniczył: - w spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa zorganizowanym przez V Komisariat Policji w Katowicach na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowy im. Staszica

- w spotkaniu Rady Jednostek Pomocniczych w Urzędzie Miasta Katowice,

- w spotkaniu z pracownikami OREW po otrzymaniu informacji o podpaleniu ośrodka,

- w uroczystościach 100 lecia odzyskania niepodległości,

- w spotkaniu dotyczącym Święta Giszowca oraz Biesiady Giszowieckiej,

- w spotkaniu Zarządu w sprawach organizacyjnych,

- w XXV Międzynarodowym Turnieju Barbórkowym w Zapasach na zaproszenie Prezesa Klubu ZKS Tytan 92.

Ponadto

- złożył wniosek do Prezydenta Miasta Katowice dotyczące pomocy dla OREW,

- zaktualizował stronę internetową RJP 17,

- złożył uchwały w Urzędzie Miasta Katowice.

Punkt nr 12. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.

Były Przewodniczący Rady JP nr 17 Grzegorz Augustyn pełniący funkcję do 14 listopada 2018 roku uczestniczył:

- w spotkaniach z przedstawicielami Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Katowice, wykonawcą i wnioskodawcą projektu Budżetu Obywatelskiego Katowice w zakresie prac przy modernizacji boiska przy ul. Miłej,

- w konferencji przyrodniczej „U źródeł Kłodnicy”,

- w obchodach Święta Giszowca,

- w Dożynkach Katowickich.

- w obchodach 153 lecia Katowic,

- z wizytą studyjną w Nadleśnictwie Katowice na zaproszenie RJP nr 6 Ligota – Panewniki,

- w spotkaniach edycji Bier Sąsiada i Podź na Koło,

- w uroczystościach jubileuszowych 100 lecia Szpitala Murcki,

- w lokalnych obchodach 100 lecia odzyskania Niepodległości,

- w ostatniej sesji VII kadencji RM Katowice,

- na pierwszej sesji VIII kadencji RM Katowic,

- w ramach działań z Wydziałem Administracji Urzędu Miasta Katowice pozyskał stojaki rowerowe dla dzielnicy z docelowym rozmieszczeniem ich na osiedlu.

Przewodnicząca Rady JP nr 17 Urszula Machowska załatwiła   formalności związane z objęciem funkcji przewodniczącej RJP, uzyskała informację z Wydziału Promocji i Administracyjnego o środkach finansowych Jednostki, uczestniczyła w uroczystym spotkaniu z okazji setnej rocznicy odzyskania, niepodległości przez Polskę przygotowanym przez Szkołę Podstawową nr 51, odbyła spotkanie z Panem Zbigniewem Cieślakiem z Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie bezpieczeństwa przy nowo wybudowanej Biedronce.

Ważną sprawą w przyszłości będzie wspólnie wystąpienie z wnioskiem RJP oraz KSM dotyczącym rozwiązania problemów przy ulicy Mysłowickiej i Miłej, uczestniczyła w II Sesji Rady Miasta Katowice.

Punkt nr 13. Ustalenie planu sesji i dyżurów w roku 2019.

Przewodnicząca Rady przypomniała, iż kadencja Rady kończy się 1 marca 2019 roku. Na czas pracy Rady w ostatnich dwóch miesiącach   2019 roku zaproponowała pozostanie przy dotychczasowych zasadach organizacji dyżurów     i sesji. Harmonogram dyżurów 9.01.19 / grupa 1 / 23.01.2019 / grupa 2 / 6.02.2019 / grupa 3 / 20.02. 2019 / grupa 4 /

Ostatnia sesja Rady odbędzie się 30.01. 2019 godz. 18:00.

Jednogłośnie przyjęto zaproponowany harmonogram sesji i dyżurów.

Punkt nr 14. Podsumowanie akcji ,,Bier sąsiada i podź na koło”.

Radny Grzegorz Augustyn podsumował zakończone wydarzenie ,,Bier sąsiada i podź na koło”. W niedzielę tj. 14 października br. zakończyła się kolejna edycja ,,Bier sąsiada i podź na koło”. W ciągu pięciu niedzielnych spotkań odwiedzono poszczególne tereny Katowic. Pokonano prawie 150 km. W ramach trzeciej edycji uczestniczyło 69 osób w tym kilkoro reprezentantów młodzieży. W czasie spotkania finałowego zgodnie z obowiązującym regulaminem osoby, które ukończyły 3 etapy z 5 zostały uhonorowane statuetkami i nagrodami. W tej edycji uhonorowano 14 osób. Podziękowano współorganizatorom, którzy nieustannie wspierali akcję m. in. Stowarzyszeniu "Blok Aktywni Razem", za pilotowanie i zabezpieczenie trasy oraz dla 87 Drużyny Harcerskiej z szefem ekipy Mirosławem Kmieciakiem, za trwanie w pogotowiu w razie ewentualnego niesienia szybkiej pomocy oraz przygotowanie ogniska w czasie finałowego spotkania. Podziękowania skierowano także do Partnera wydarzenia tj. dla Pubu "Arena" za przygotowanie ciepłych posiłków na zakończenie etapów jak i za gościnę w swym lokalu przez cały czas trwania wydarzenia. Bez takich bezinteresownych Partnerów z całą pewnością nie byłoby pełnego sukcesu tej imprezy. Dziękujemy również Miastu Katowice za współorganizację, a w szczególności Wydziałowi Promocji i Wydziałowi Sportu   i Rekreacji, za przygotowanie upominków, statuetek i promowanie Naszej imprezy.

Punkt nr 15. Informacja o programie mikroKatowice realizowanym przez Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny.

Przewodnicząca Rady zaprosiła radnych na spotkanie szkoleniowo- warsztatowe, które odbędzie się 18 grudnia 2018 roku o godzinie 19:00 w budynku Gawlikówki. Projekt mikroKatowice dofinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu FIO na lata 2018-2019. Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny. Spotkanie poprowadzi Pan Krzysztof Kraus, obecnie Radny Miasta Katowice. Szczegółowe informacje dotyczące założeń programu radni otrzymali e- mailem.

Punkt nr 16. Komunikaty i wolne wnioski.

Przewodnicząca Rady JP17 przeczytała otrzymane odpowiedzi na złożone przez Radę propozycje do planu budżetowego miasta na 2019 r. dla dzielnicy Giszowiec. /załącznik/ Z wnioskowanych propozycji : utworzenia ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od istniejącej trasy rowerowej przy ul. Mysłowickiej 39 do skrzyżowania z ul. Ceramiczną , utworzenia ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ul. Pszczyńskiej łącząc dzielnice Murcki z Osiedlem Paderewskiego, utworzenia stałego przyłącza energetycznego na Placu pod Lipami w okolicach lokali sklepowych o mocy 60 kw, wymiany ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż ulicy Pszczyńskiej i utworzenie szklanego tunelu nad ulica Pszczyńską od skrzyżowania z ul. Górniczego Stanu do nowego węzła ul. Pszczyńskiej z 73 Pułku Piechoty , rozpoczęcia prac inwestycyjnych w zakresie utworzenia bezpośredniego połączenia ul. Mysłowickiej i Ceramicznej z ul. Leśnego Potoku z uwzględnieniem trasy spacerowo-rowerowej. W planach budżetu miasta znalazło się tylko jedno zadanie, które zostanie wykonane w ramach inwestycji „Katowicka Infrastruktura Rowerowa”, a będzie nim wykonanie połączenia rowerowego dzielnicy Giszowiec z dzielnicą Murcki oraz z terenami Katowickiego Parku Leśnego skąd możliwy będzie dojazd do Osiedla Paderewskiego. Przewodnicząca Rady JP17 odczytała pismo Wiceprezydent Katowic Pani Marzeny Szuby w sprawie możliwości realizacji zgłoszonych propozycji do planu budżetowego miasta Katowice na 2019 r. Z treści pisma wynika iż „remont budynku MDK Giszowiec i Gawlikówki” został zaplanowany przez dyrektora MDK „ Szopienice – Giszowiec” do realizacji w ramach planu finansowego instytucji, natomiast dofinansowanie zadania „ Święta Giszowca” będzie realizowane w miarę możliwości finansowych przez MDK „Szopienice- Giszowiec. /załącznik/. Przewodnicząca odczytała również pismo Wiceprezydenta Pana Waldemara Bojaruna w sprawie przystosowania podziemi budynku Miejskiego Przedszkola nr 91. Obecnie dokonywana jest ekspertyza, której wynik określi przydatność pomieszczeń do ewentualnego korzystania przez dzieci, dlatego nie jest możliwe zaplanowanie środków na rozpoczęcie prac inwestycyjnych.

Przewodniczący zarządu Edward Haśnik odczytał pismo dotyczące podłączenia domów jednorodzinnych do sieci ciepłowniczej ZEC na terenie Giszowca. Z pisma wynika, iż Miasto Katowice nie realizuje zadań związanych     z budową lub rozbudową sieci ciepłowniczych w żadnej z dzielnic miasta. Za budowę i rozbudowę sieci ciepłowniczych na terenie Giszowca odpowiada Dalkia EDF Group (dawny ZEC). W projekcie budżetu na rok 2019 miasto w ramach kontynuacji zadania polegającego na zmianie systemu ogrzewania w budynkach jednorodzinnych zabezpieczyło 2 300.000 00 zł.

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w związku z trwającym w Katowicach szczytem klimatycznym nastąpi zmiana   w organizacji ruchu, a co za tym idzie pojawią się utrudnienia komunikacyjne. Przewodnicząca Rady przedstawiła stan wydatków RJP z przyznanej kwoty 10.000 PLN- 8000 zł dofinansowano Święto Giszowca, pozostałą część rozdysponowano na akcję Bier sąsiada i podź” oraz bieżącą działalność Rady. Radna Maria Ryś zrelacjonowała IV Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbył się w naszej dzielnicy 1 i 2 grudnia. Organizatorem jarmarku był MDK Szopienice – Giszowiec Filia nr 2, który realizował wydarzenie w ramach pozyskanych środków z budżetu obywatelskiego. Radna podkreśliła, iż pracownicy domu kultury dołożyli wszelkich starań, aby imprezę przygotować na najwyższym poziomie. Należą się podziękowania za ich ogromne zaangażowanie w przygotowanie i realizację imprezy. Komitet organizacyjny składał się z pracowników domu kultury, aktywnych mieszkańców i radnych. Eksperymentalnie po raz pierwszy jarmark odbył się w giszowieckim parku. Przewodniczący Zarządu Edward Haśnik zaprosił wszystkich radnych na spotkanie świąteczne, które odbędzie się 14 grudnia o godz. 18:00. Radny Zygmunt Rurański zawnioskował, aby zarząd w sprawie zamontowania sygnału dźwiękowego do sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ulicy Przyjaznej wystosował pismo do odpowiedniego wydziału miasta. Radna Maria Ryś zadała pytanie byłemu Przewodniczącemu Rady Panu Grzegorzowi Augustyn o autora projektu oraz wykonawcy galoty RJP nr 17. Z gabloty w 1/3 części nie można swobodnie korzystać z uwagi na brak możliwości jej otwarcia. Na zakup i montaż gabloty   wydatkowaliśmy ponad 8 tysięcy złotych. Nie funkcjonuje również podświetlenie gabloty. Radny Grzegorz Augustyn odpowiedział, iż sprawa zakupu i montażu gabloty była konsultowana   z dyrektorem MZU i M Panem Wołoszem, na zakończenie został podpisany protokół odbioru, także przez niego, ale nie ma kserokopii. Radna Maria Ryś podkreśliła, iż dobrze byłoby rozwiązać problem przed rozpoczęciem prac nowo wybranej Rady.

Radna Maria Ryś zwróciła się z prośbą do zarządu o skierowanie pisma po konsultacji z kierownictwem MDK Szopienice – Giszowiec Filia nr 2 , w sprawie naprawy oświetlenia przy Gawlikówce. Radny Grzegorz Augustyn odniósł się do trybu zwołania ostatniej sesji, powołując się na psimo Przewodniczącej Rady Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej z 2017 roku. Radny uważa, iż miał prawo sam zdecydować, że zwołuje sesję nadzwyczajną. Przewodnicząca Rady Urszula Machowska podkreśliła, iż według niej nie było powodu, aby ostatnia sesja była zwołana w trybie nadzwyczajnym. Radna Maria Ryś przypomniała, iż podczas przedostatniej sesji, która nie odbyła się z powodu braku kworum, była skierowana prośba do byłego Przewodniczącego Rady Grzegorza Augustyna o zwołanie sesji w trybie zwyczajowo przyjętym oraz o wykonanie telefonów do nieobecnych, tak aby radni mogli z większym wyprzedzeniem otrzymać informację. Prośba nie została zrealizowana. Radna Justyna Szymiec zwróciła uwagę, iż do odpowiedzi zawartych w piśmie, które przytacza radny Grzegorz Augustyn powinna być znana treść pytań. Nie znając dokładnie zagadnienia, trudno się do tego odnieść.

Punkt 17. Zamknięcie sesji.

Wobec wyczerpania punktów obrad Przewodnicząca RJP zakończyła XXXVIII sesję.

Protokół sporządziła Maria Ryś