katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW

JEDNOSTKI POMOCNICZEJ NR 17 GISZOWIEC

W KADENCJI 2015 – 2019

Dnia 1 marca 2015 roku zostało wybranych 15 radnych. Rada pracowała w niezmienionym składzie przez cały okres kadencji.

Odbyło się 39 sesji RJP. W pierwszym okresie działalności były one organizowane zwykle w ostatnią środę miesiąca, natomiast od roku 2018 - co drugi miesiąc. Średnia frekwencja radnych na posiedzeniach wyniosła 71 %.

Radni pełnili dyżury dla mieszkańców dzielnicy. W latach 2015 – 2017 odbywały się one raz w tygodniu, w każdą środę o stałej porze. Od roku 2018 były to 2 dyżury w miesiącu. W części z nich brali udział przedstawiciele Policji.

Nie zwoływano sesji Rady oraz nie pełniono dyżurów w lipcu, do ustalonego trybu pracy wracano pod koniec sierpnia.

O terminach sesji byli powiadamiani członkowie Rady Miasta Katowice wybrani z naszego okręgu. Z pięciu radnych systematycznie brała udział 1 osoba. Regularnie przychodziło 2 mieszkańców Giszowca.

Na sesje zaproszono między innymi przedstawicieli Policji, Rady Seniorów, działacza towarzystw rowerowych, przedstawiciela Nadleśnictwa.

Zorganizowano sesję nadzwyczajną w związku z pożarem w Ośrodku Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Wychowawczym w celu zaproponowania działań, które może podjąć RJP.

Prowadzono zeszyt dyżurów, gdzie wpisywano zgłaszane problemy. Trzeba podkreślić, że często taka forma działalności nie spotkała się z zainteresowaniem mieszkańców. Częściej zdarzały się rozmowy poza wyznaczonym czasem i miejscem dyżurów, co było jednym z głównych powodów zmiany ich częstotliwości. Giszowianie zgłaszali swoje uwagi dotyczące organizacji komunikacji miejskiej oraz poprawy stanu bezpieczeństwa. Oczekiwali informacji dotyczących funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego, a także inicjatyw lokalnych.

Podjęto 110 uchwał. Ich spis prowadzony był przez Sekretarza Zarządu. Dotyczyły one między innymi: poprawy stanu bezpieczeństwa drogowego w dzielnicy, budowy i rozbudowy ścieżek rowerowych, sytuacji placówek oświatowych, zgłaszano propozycje do projektu budżetu Miasta Katowice, opiniowano wnioski mieszkańców zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej.

Zgodnie z potrzebami odbywały się spotkania Zarządu Rady, na których omawiano zgłaszane problemy, przygotowywano projekty uchwał Rady, prowadzono dokumentację RJP nr 17, porządkowano przychodzącą korespondencję. Podjęte uchwały systematycznie przekazywano Przewodniczącemu Rady Miasta Katowice, a zgłoszone wnioski odpowiednim organom miasta.

W trakcie kadencji powołano zespoły problemowe:

  1. Edukacyjno- historyczny.
  2. Do spraw obchodów 110 - lecia Giszowca.
  3. Do spraw kształtowania środowiska na terenie dzielnicy.
  4. Zespół do współpracy z Komendantem Policji Miasta Katowice.
  5. Do spraw Jarmarku Bożonarodzeniowego.
  6. Do spraw Oświaty.
  7. Opiniujący wnioski składane przez mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej.

W zadaniach społeczno – gospodarczych przyjętych do realizacji w 2019 roku przez Radę Miasta ujęto utworzenie ścieżki informacyjno - turystycznej dotyczącej naszej dzielnicy.

Z inicjatywy członków Rady od 2016 roku organizowano w ramach aktywności lokalnej akcje rekreacyjne: ,,Bier sąsiada i podź lotać” i ,,Bier sąsiada i podź na koło”. Oprócz dorosłych w akcjach uczestniczyły także dzieci i młodzież.

W ramach obchodów 110 - lecia Giszowca uhonorowano najstarszego mieszkańca Giszowca.

Pozyskano 6 wagoników kopalnianych z KWK „Wieczorek”, które ozdobiła Grupa Janowska . Namalowane obrazy podkreśliły rolę górnictwa w powstaniu osiedla. Wagoniki stały się trwałą ozdobą Giszowca.

Zorganizowano pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy, dzisiaj to zadanie realizuje Miejski Dom Kultury.

Radni włączyli się w przygotowanie Zjazdu Giszowioków. Uczestniczyli również w przygotowaniu corocznego Święta Giszowca.

Podjęto działania mające na celu poprawę estetyki osiedla. Współorganizowano akcje sprzątania osiedla.

Część radnych przygotowywała projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nawiązano współpracę z Administracją Osiedla Giszowiec Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Śląsko – Dąbrowska Spółką Mieszkaniową.

Włączono się w akcję informacyjną na temat zanieczyszczenia powietrza spowodowanego starą instalacją grzewczą.

W pierwszym roku działalności środki finansowe, którymi dysponowała Rada, zostały wykorzystane głównie przez placówki oświatowe Osiedla. W kolejnych latach z kwoty 10 tysięcy złotych większość przeznaczano na dofinansowanie Święta Giszowca.

Rada Jednostki Pomocniczej nr 17 posiada zewnętrzną gablotę oraz prowadzoną przez grupę radnych stronę internetową, zawierającą podstawowe informacje o jej działaniu. Na stronie internetowej zamieszczone są również protokoły sesji RJP.

W grudniu 2018 r. grupa radnych wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez Górnośląski Klaster Kreatywny, które były poświęcone, między innymi: warunkom działania Rady, możliwościom realnego oddziaływania na sytuację osiedla, barierom utrudniającym działalność. Na zakończenie szkolenia podkreślono, że bardzo często uzasadnienia odmownych odpowiedzi na pisma Rady dotyczyły jedynie niewystarczających możliwości finansowych. Brak było natomiast informacji, czy inicjatywa ma szansę realizacji w przyszłości i czy będzie przedmiotem dalszych działań.

W trakcie kadencji dokonano zmiany na stanowisku Przewodniczącego RJP.

Informacja została przedstawiona na ostatniej sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 w dniu 30 stycznia 2019 r.