katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek XXX sesji

Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec


1. Otwarcie sesji.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji RJP nr 17 Giszowiec.
5. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji RJP nr 17 Giszowiec.
6. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań
międzysesyjnych.
7. Informacja byłego Przewodniczącego Rady JP nr 17
z działań międzysesyjnych.
8. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17
z działań międzysesyjnych.
9. Podsumowanie udziału RJP nr 17 w Festiwalu
Organizacji Pozarządowych.
10. Informacje dot. wydarzenia dla mieszkańców Giszowca
w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada
i podź na koło”.
10. Komunikaty i wolne wnioski
11. Zamknięcie sesji

 


 

Protokół z XXX sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,

która odbyła się przy Pl. Pod Lipami 1,1-3 w dniu 27.09.2017 r. (środa)


W sesji brało udział 13 Radnych (lista obecności w załączeniu), na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015r. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz. 20.30. Goście: Jerzy Forajter Rada Miasta Katowice, Państwo Król - mieszkańcy Giszowca.

 

Ad. 1 Otwarcie sesji

Sesję otworzyła Przewodnicząca RJP nr 17 Giszowiec Pani Maria Ryś. Przywitała przybyłych gości i wszystkich obecnych radnych.

Ad. 2 Powołanie sekretarza sesji

Przewodnicząca RJP nr 17 Giszowiec zaproponowała na Sekretarza sesji Radną Sekretarz Zarządu RJP nr 17 Giszowiec - Barbarę Mańdok. Wobec zgody kandydatki, braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wybór Sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie. Za głosowało 13 radnych.

Ad. 3 Zmiany w porządku obrad

Radny Robert Reguła złożył wniosek o odwołanie Pani Marii Ryś z funkcji Przewodniczącej Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec i poprosił o włączenie do porządku obrad punktu dot. w/w sprawy.

Przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 7 radnych.

Przeciw 6

Przyjęto zmiany do porządku obrad, jako pkt 4.

W dalszej kolejności radny wniósł o dodanie pkt 5. w brzmieniu: Odwołanie przewodniczącej RJP 17 Giszowiec.

Przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 13 radnych.

Jednogłośnie przyjęto zmiany do porządku obrad, jako pkt 5.

Następnie radny wniósł o dodanie pkt 6. w brzmieniu: Powołanie nowego przewodniczącego RJP 17 Giszowiec

Przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 13 radnych.

Jednogłośnie przyjęto zmiany do porządku obrad, jako pkt 6.

Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie dokonanych zmian obrad sesji, które miałyby przebiegać następująco:

4. Wniosek radnego Roberta Reguły dot. odwołania przewodniczącej RJP 17 Giszowiec

5. Odwołanie Pani Marii Ryś z funkcji Przewodniczącej Rady Jednostki Pomocniczej nr17 Giszowiec

6. Wybory Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

7. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji RJP nr 17 Giszowiec.

8. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji RJP nr 17 Giszowiec

9. Informacja Przewodniczącego Zarządu RJP nr 17 Giszowiec

Przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 13 radnych.

Jednogłośnie przyjęto zmiany do porządku obrad.

Ad.4 Radny Robert Reguła odczytał wniosek o odwołanie Pani Marii Rys z funkcji Przewodniczącej Rady Jednostki Pomocniczej nr17 Giszowiec

Ad 5. Odwołanie przewodniczącego rady.

Radny Robert Reguła skierował na ręce Przewodniczącej RJP pisemnego wniosku
o odwołanie Przewodniczącego RJP 17.

Przewodnicząca RJP nr 17 przeprowadziła wybór komisji skrutacyjnej i oddała prowadzenie jej Przewodniczącemu Komisji celem przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem przewodniczącego. Komisja została powołana i zatwierdzona większością głosów.

za 12 os

wstrzymała się 1 os.

W skład Komisji Skrutacyjnej weszli:

Przewodniczący: Zygmunt Rurański

Wiesław Berdys

Eugeniusz Kabaciński

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił i przyjęto regulamin odwołania przewodniczącego rady.


Komisja przygotowała karty do głosowania i rozdała radnym. Odbyło się tajne głosowanie.

Komisja przeliczyła głosy, sporządziła protokół i ogłosiła wynik.

Za 7 os.

Przeciw 6 os.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół oraz uchwałę nr 95 / 2017 dot. odwołania Pani Marii Ryś z funkcji Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec.

 

Ad 6. Wybór Przewodniczącego Rady.

W dalszej części radni jednogłośnie podjęli decyzje, by Komisja Skrutacyjna pozostała w tym samym składzie celem przeprowadzenia głosowania za wyborem nowego Przewodniczącego.

Przedstawiono i przyjęto regulamin wyborów Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec.

Rozpoczęto zgłaszanie kandydatów na objęcie funkcji Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17.

Radna Maria Kabelis zaproponowała kandydaturę Radnej Marii Ryś na Przewodniczącą Rady Jednostki Pomocniczej nr 17. Radna Maria Ryś wyraziła zgodę.

Radny Robert Reguła zaproponował Radnego Grzegorza Augustyna na Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17.

Radni nie zgłosili innych kandydatów. Zamknięto listę kandydatów. Rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia głosowania.

Komisja przygotowała karty do głosowania i rozdała Radnym

Odbyło się tajne głosowanie.

Komisja przeliczyła głosy, sporządziła protokół i ogłosiła wynik.


Maria Ryś otrzymała 6 głosów.

Grzegorz Augustyn 7 głosów


Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół w sprawie wyboru Przewodniczącego RJP 17 Giszowiec oraz uchwałę nr 96 /2017 dotyczącą wyboru Pana Grzegorza Augustyna na funkcję Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec.

Nowy wybrany Przewodniczący objął prowadzenie obrad realizując kolejne punkty porządku obrad.

Godz. 18:52 wyjście z posiedzenia obrad Radnej Justyny Szymiec

Sekretarz Barbara Mańdok poprosiła o protokołowanie dalszej części obrad przez innego rannego, gdyż musiała wyjść z posiedzenia.

Przewodniczący G. Augustyn poprosił Radnego Roberta Regułę, by przyjął rolę sekretarza na trwającej sesji. Radny Reguła wyraził zgodę na protokołowanie sesji. Radni przyjęli wybór jednogłośnie.

Na tym protokołowanie obrad sesji zakończyła sekretarz Barbara Mańdok

 

Protokół sporządziła

Sekretarz Zarządu JP nr 17

Barbara Mańdok

 

DALSZY CIĄG

PROTOKOŁU Z XXX SESJI RADY JEDNOSTKI POMOCNICZNEJ

Protokołowanie sesji przejął Zastępca Przewodniczącego Zarządu radny Robert Reguła o godzinie 19.00 w momencie, kiedy Sekretarz Zarządu - Barbara Mańdok opuściła i zakończyła protokołować posiedzenie Rady i zasiadła wśród miejsc przeznaczonych dla gości. Nie kontynuowała udziału w obradach Rady, była obecna na Sali .

 

Zostały mi przekazane dwa dokumenty:

- wniosek o odwołanie Pani Marii Ryś z funkcji Przewodniczącej Rady

- lista obecności na XXX sesji Rady Jednostki Pomocniczej

 

Procedowanie punktu 7 – „przyjęcie protokołu z XXVIII sesji RJP”

 

Przewodniczący Rady – Augustyn, wyraził swoją opinię, iż w aktualnym protokole brak jest jego słów i stwierdził, że protokół w takiej formie jest nie do przyjęcia.

Radna Machowska zgłosiła, aby protokół dostarczać drogą mailową wcześniej przed radą jak to było wcześniej stosowane tak, aby przedmiotem było już tylko głosowanie bez dyskusji.

Radny Rurański zaproponował głosowanie czy umieścić sporną kwestię w protokole czy nie.

Radna Ryś wyjaśniła, iż uzasadnienie nie jest wymagane a także wypowiedzi nie muszą być umieszczane słowo w słowo.

Zastępca Przewodniczącego Rady - Berdys zaproponował żeby zamknąć dyskusję i przejść do głosowania.

Głosowanie : 9 za, 1 przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.

Protokół został przyjęty

 

Procedowanie punktu 8 – „przyjęcie protokołu z XXIX sesji RJP”

Głosowanie : 12 za.                                                                                             

Protokół został przyjęty

 

 

Procedowanie punktu 9 – „Informacje Przewodniczącego Zarządu RJP”

Przewodniczący Zarządu Edward Haśnik przedstawił:

 • Spotkanie z wiceprezydentem Katowic p. Bogusławem Sobula w sprawie przejęcia ul. Kolistej
 • Udział we Festiwalu Organizacji Pozarządowych stoisko RJP 17
 • XLVI uroczysta sesja Rady Miasta Katowice odbędzie się w dniu 11 września 2017 r o godzinie 11.00 w Pałacu Goldsteinów przy ulicy Wolności 12a w Katowicach
 • Uroczyste wręczenie aktu przyznania tytułu „ Honorowy Obywatel Miasta Katowice” Pani Jolancie Wadowskiej – Król
 • Przyznano „Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice tytuł honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice”
 • Przyznano „Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej tytuł honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice”
 • Pomoc przy organizacji „Bier Sąsiada i Podź na Koło”

Radny Miasta Katowice Pan Forajter przekazał informację

 • Pomyśle wykupu gruntów za przysłowiową złotówkę przez mieszkańców a następnie odsprzedaży do Miasta po tej samej cenie, lecz na tą chwilę to wszystko trwa (procedury) także z powodu braku pieniędzy
 • Kolej została dawno temu zobligowana rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych do wycinania drzew wzdłuż torów kolejowych. Aktualnie kolej pozyskała środki na ten cel i wycina drzewa wzdłuż tras kolejowych.
 • Miasto przejęło teren i wycięła drzewa tak, aby stworzyć drogę na dolinę 3 stawów.

Radna Ryś poinformowała

 • Piśmie z Miasta Katowice, z którego jasno wynikało, że wcześniejsze wybory Przewodniczącej RJP zostały przeprowadzone bez naruszenia statutu czy regulaminu. Miasto nie wnosiło uwag do sposobu wyboru Przewodniczącej
 • MDK zwrócił się o możliwości zamieszczania w gablocie RJP swoich ogłoszeń.

Zastępca Przewodniczącego Rady - Berdys zwrócił uwagę żeby plakaty z MDK-u nie przykrywały naszych komunikatów.

Radny Kabaciński stwierdził, że bezpiecznie będzie jak warunki powierzchni stworzą możliwości do wywieszania plakatów z MDK-u nie kolidując przy tym jednocześnie z plakatami z rady.

Radna Ryś prosiła o wspólne działania na rzecz rozwieszania plakatów na Giszowcu. Zaapelowała o uczestnictwo w Ogrodach Deszczowych i organizację dzbanku ciepłej wody.

Przewodniczący Rady - Augustyn i Radny Dmitryszyn, zgłosili chęć przyjścia i pomocy (rozłożenie namiotu)

Głosowanie : 12 za udostępnieniem MDK-owi powierzchni w gablocie do 50% pod warunkiem                       że będą obecni przedstawiciele Rady podczas wieszania plakatów.

Procedowanie punktu 10 – „Informacje Przewodniczącego RJP”

Przewodniczący RJP - Augustyn przedstawił spotkania w których uczestniczył :

- w debacie społecznej Komisariatu V Policji w Katowicach,

- w spotkaniu Rady Społecznej Komendanta Policji w Katowicach,

- w sesji RJP nr 6 Ligota – Panewniki,

- w zespole inicjatyw lokalnych,

- w spotkaniu z Wydziałem Rozwoju i Przedstawicielami RJP na temat przesyłania uchwał drogą elektroniczną,

- w spotkaniu z Przedstawicielami Stowarzyszenia „MOST”,

- w nadzwyczajnych sesjach Rady Miasta Katowice,

- w cyklicznych spotkaniach Przedstawicieli RJP,

- w spotkaniach „Moja dzielnica nie jest mi obojętna”,

- w warsztatach Miasta Idei na terenie Legendii – Śląskie Wesołe Miasteczko i w Dyrekcji Parku Śląskiego,

- na Pikniku Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- na uroczystości Pożegnania Szkoły przy ul Karliczka,

- na uroczystej gali w MDK związanej z zakończeniem roku szkolnego w Gimnazjum nr 15,

- w spotkaniu z mieszkańcami ul. Kolistej.

Przewodniczący RJP - Augustyn przedstawił konsultacje, w których uczestniczył:

- Wydziałem Zarządzania Kryzysowego dot. umiejscowienia monitoringu przy Placu Pod Lipami,

- Wydziałem Promocji dot. biuletynu informacyjnego dla Giszowca,

- projektami Budżetu Obywatelskiego opiniując realizację z firmą projektową,

- Wice Prezydentami Miasta Katowice: Bogumiłem Sobula i Waldemarem Bojarun w sprawie projektów do Budżetu Obywatelskiego

- z Naczelnikiem Wydziału Budynków Dróg i Mostów w sprawie zabudowań przy ul. Pod Kasztanami

z konserwatorem zabytków w sprawie realizowanych wniosków z Budżetu Obywatelskiego

Zastępca Przewodniczącego Rady - Berdys zapytał Przewodniczącego, co z tych spotkań wynika dla Giszowca.

Radna Mańdok opuściła miejsce dla gości i wyszła z pomieszczenia gdzie odbywała się sesja o godz.19.30

Radne Kablis oraz Machowska poinformowały, że nie dostały propozycji zmian w statucie Rady Jednostki od Przewodniczącego, który pracuje w zespole roboczym nad tymi zmianami.

Radny Miasta Katowice Pan Forajter przekazał informację, iż prace nad zmianami trwają.

Przewodniczący Rady - Augustyn poinformował, iż aktualnie prace trwają, dokument ma formę roboczą i otrzymają go wszyscy radni gdzie kolorem żółtym będą wyszczególnione wszystkie zmiany.

Radni zaapelowali do Przewodniczącego Rady, żeby przekazał informację, jakie zmiany on wprowadził do statutu oraz przesłał ten dokument roboczy tak szybko jak to będzie możliwe tak, aby wszyscy mogli zapoznać się ze zmianami.

Radny Kabaciński opuścił posiedzenie o 19.40

                                                

Procedowanie punktu 11 – „Informacje byłej Przewodniczącej RJP”

Radna Ryś przedstawiła:

 • Spotkanie z Wiceprezydentem w sprawie Kolistej. W spotkaniu brali udział E.Haśnik i B.Mańdok.
 • Spotkanie w Śląsko Dąbrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie oświetlenia na ul.Kolistej
 • Spotkanie z Naczelnikiem Biura Rady Miasta w sprawie prawidłowości ostatnich wyborów Przewodniczącej
 • Spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Promocji
 • Spotkanie z Naczelnikiem Rozwoju Miasta K.Stec w sprawie rezerwy celowej, aby podjąć działania na przyszły rok
 • Udział w Festiwalu Organizacji Pozarządowych
 • Udział 21.09.2017 w sesji Rady Miasta
 • Udział w Apelu Harcerskim
 • Spotkanie w MDK-u w sprawie Jarmarku Bożonarodzeniowego

Zastępca Przewodniczącego Rady - Berdys zapytał, co ustalono w sprawie Jarmarku

Radna Ryś poinformowała, iż Jarmark jest organizowany przez MDK, część funduszy przejdzie z inicjatywy lokalnej. Jarmark odbędzie się w dniu 16.12.2017

Przewodniczący Rady poinformował, iż Stowarzyszenie Blok Aktywni Razem wyraziło chęć włączenia się w organizację Jarmarku.

 

Procedowanie punktu 12 – „ Podsumowanie udziału RJP 17 w Festiwalu Organizacji Pozarządowych”

Jako że punkt ten przewijał się we wcześniejszych informacjach Przewodniczącego Zarządu jak również byłej Przewodniczącej Rady, wywiązała się dość krótka dyskusja gdzie radni wymienili opinie na temat samego festiwalu, przygotowania oraz gadżetów jak RADA JP nr 17 wyglądała na tle innych.

Radna Kabelis pokazywała logo RJP Zawodzie, które było noszone przez radnych tej jednostki na Festiwalu Organizacji Pozarządowych. Zaproponowała by stworzyć takie logo także RJP 17.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu - Reguła przypomniał, iż kiedyś był ogłoszony konkurs, ale Miasto Katowice wydało opinię, iż nie możemy, jako Rada używać innego Logo niż Miasto Katowice.

 

Procedowanie punktu 13 – Informacje na temat wydarzenia „Bier sąsiada i podź na koło”

Radna Ryś wyraziła swoją opinię na temat wydarzenia:

 • Trasa za długa, miało być 20 km a było 33 km
 • Nie było rolapa RJP 17 (takowego rada nie ma) a był rolap z Stowarzyszenia Blok Aktywni Razem, jako współorganizatora. Radna dopytywała, kto jest organizatorem i co to znaczy współorganizator.

Przewodniczący Zarządu - Haśnik zaproponował zmianę regulaminu jak najszybciej.

Zastępca Przewodniczącego Rady - Berdys także prosił o zmiany jak najszybciej i rozesłać radnym. Prosił także o doprecyzowanie regulaminu.

Radny Dmitryszyn poinformował, iż był na tym wydarzeniu. Bardzo mu się nie podobały słowa przywitania Radnej Ryś. Zasugerował, że jakby wiedział, że baner spotka się z taką krytyką ze strony Radnej Ryś to by nie reklamował RJP, jako radny.

Radny Kabaciński wrócił na obrady – godzina 20.06

Radna Machowska zaproponowała żeby zrobić ten regulamin na wzór wycieczek rowerowych, które są organizowane w naszym regionie.

Przewodniczący Rady – Augustyn, przystał na zmianę regulaminu po wcześniejszym skonsultowaniu zmian z Wydziałem Sportu i Edukacji UM Katowice.

Radny Dmitryszyn zapytał, kto bierze odpowiedzialność za dane osobowe

 

Procedowanie punktu 14 – Komunikaty i wolne wnioski

Radny Rurański zapytał, co z organizacją ruchu przy szkole (pasy miały zostać zmienione)

Przewodniczący Rady Augustyn odpowiedział, że służby prawdopodobnie mają czas do 31.12 i mają zmienić oświetlenie, ale bez progów zwalniających na ulicy.

Radny Rurański zapytał ile kosztuje rolap?

Około 200-300 złotych.

Radny Rurański zaproponował zrzutkę na rolop i zaproponował, aby zrobić projekt takiego rolapa.

Radna Kabelis – nie zgłaszała wniosków.

Radna Lebryk – nie zgłaszała wniosków.

Radna Machowska poinformowała, iż od 10 lat w Mieście organizowany jest tydzień demokracji lokalnej. Zaprosiła radnego Jerzego Forajter na wykład (prowadzenie lekcji) w tym temacie. Zaapelowała także to pozostałych radnych o udział i prowadzenie takiego wykładu.

Radny Berdys – nie zgłaszał wniosków.

Radna Ryś

 • Przeczytała wyniki ankiety na temat „czy kształt, materiał, kolorystyka, gabloty ogrodzeń powinien być objęty regulaminem”

68% zdecydowanie tak, 28% raczej tak, 10 raczej nie, 2% zdecydowanie nie.

W ankiecie pojawił się temat Giszowca. Z ankiety wynikało, że ławki rozmieszczone są losowo i ze złym ustawionym widokiem oraz że plac zabaw przy ulicy Wojciecha nie ma drzew i jest źle ogrodzony

 • W Budżecie Obywatelskim nie są znane dane dotyczące frekwencji
 • Do 6 października można zgłaszać uwagi do Biura Komunikacji Społecznej
 • Spotkanie Giszowiaków będzie płatne 70 zł

Radny Kabaciński – nie zgłaszał wniosków.

Zastepca Przewodniczącego Zarządu - Reguła - nie zgłaszał wniosków.

Radny Dmitryszyn poinformował, iż odbyło się spotkanie dot. reklamy. Firmy chcą zakleić miasto, ale Miasto Katowice nie pozwoli na to i będzie przeciwstawiać się temu procederowi. Radny przeczytał raport z badania ankietowego w sprawie zasad i warunków usytuowania tablic reklamowych w mieście Katowice.

Przewodniczący Zarządu - Haśnik – nie zgłosił wniosków.

Przewodniczący Rady - Augustyn:

 • Zaproponował na 4 października spotkanie Zarządu
 • Zaproponował, aby sugestie mieszkańców były w formie pisemnej
 • Zaproponował usprawnienie i zmianę częstotliwości sesji
 • Zaapelował o budowanie pozytywnych relacji i współpracy z mieszkańcami w ramach społecznego mandatu

Radna Kabelis – zapytała czy w związku z obecną sytuacją daje to do myślenia Przewodniczącemu Rady Augustynowi

Sesja została zamknięta o godzinie 20.41  

 

Protokół sporządził

Robert Reguła