katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Protokół z IX sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,
która odbyła się przy Pl. pod Lipami 1,1-3 w dniu 25.11.2015 r. (środa)

      W sesji brało udział 12 Radnych (lista obecności w załączeniu), na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz. 21.00. Na sesji był obecny Radny Miasta Katowice pan Jerzy Forajter z UM Katowice oraz mieszkanka Giszowca.
Porządek  IX sesji RJP nr 17 Giszowiec  (w załączeniu)


ad.1. Sesję otworzył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Grzegorz Augustyn.

ad.2. Następnie został zatwierdzony i przyjęty jednogłośnie protokół z IX sesji RJP 17.

ad.3. Przewodniczący zaproponował zmiany w porządku obrad:
- przenieść pkt 22 po pkt 5
- usunąć pkt 10, gdyż zakup ringu, chociaż jest rozpatrzony przez Wydział UM pozytywnie, nie jest wstanie być sfinalizowany w całości w br.
- usunąć pkt 11, gdyż montaż gablot, chociaż jest rozpatrzony przez Wydział UM pozytywnie, nie jest wstanie być sfinalizowany w całości w br.
- usunąć pkt 12, słup jest ukończony.
- usunąć pkt 13, jest pisemna odmowa z UM, gdyż dofinansowanie miasta może być tylko w 10% do WTZ.
- usunąć pkt 21 - nie ma możliwości wykonania prac inwestycyjnych do końca roku 2015
Głosowanie nad zaproponowanymi zmianami w porządku obrad:
Pkt 22 przeniesiony po pkt 5
Zmiany przyjęto jednogłośnie
Zniesienie z porządku obrad IX sesji pkt10
Zmiany przyjęto jednogłośnie
Zniesienie z porządku obrad IX sesji pkt 11
Zmiany przyjęto jednogłośnie
Zniesienie z porządku obrad IX sesji pkt 12
Za 11 os.
Przeciw 1 os.
Zmiany przyjęto większością głosów
Zniesienie z porządku obrad IX sesji pkt 13
Za 10 os.
Przeciw 1 os.
Wstrzymała się 1 os.
Zmiany przyjęto większością głosów
Zniesienie z porządku obrad IX sesji pkt 21
Zmiany przyjęto jednogłośnie

ad. 4 Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
- spotkania zarządu w celach organizacyjnych Rady, przegląd dokumentacji RJP17
- spotkania zarządu z MOSIR-em, spotkania Zarządu z Naczelnikiem Wydziału Edukacji, spotkanie z dyrektorem Gimnazjum Nr 16, w celu przechowywania, możliwości dostępu do ringu oraz ustalenie właściciela sprzętu
- spotkanie z dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 51 w sprawie najpilniejszych potrzeb
- udział w spotkaniu zorganizowanym przez Budżet Obywatelski w sprawie propozycji zmian dotyczących przyszłorocznego budżetu obywatelskiego.

ad.5 Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych

- Przewodniczący odczytał pismo - skargę mieszkańca Giszowca p. K. skierowaną do Przewodniczącej Miasta Katowice K. Siejnej, dot. działalności RJP nr 17 Giszowiec. (Załącznik)
Następnie odczytał pismo z dn .29.10.2015r. od Przewodniczącej Rady Miasta Katowice K. Siejnej skierowane do Przewodniczącego RJP17 p. Grzegorza Augustyna, by ustosunkować się do w/w pisma . (załącznik)
Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec, przedstawił pismo zwrotne skierowane do Rady Miasta Katowice p. Krystyny Siejnej, które wpłynęło  12.11.2015r ( załącznik)
Radni wypowiadali się, że zwołując w trybie nadzwyczajnym VIII sesję ze względu na krótki termin rozdysponowania pozostałą rezerwą budżetową w roku 2015 działali w ramach pilnych zadań, poświęcając swój czas.

Radny J. Forajter zaznaczył, że Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec, konsultował się z nim telefonicznie, co do zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym, gdzie uzyskał nieprecyzyjną informację w sprawie terminów statutowych. Przewodniczący, ostatecznie sam podjął decyzję zwołania sesji, biorąc pod uwagę różną interpretację zapisów statutowych. Po odbytej VIII sesji RJP i po wnikliwej analizie zapisów statutowych, Przewodniczący Rady podjął działania o nieważności VIII sesji RJP nr 17 Giszowiec. Podjęcie tej decyzji było podyktowane ostrożnością procesową i pismem od mieszkańca.

Radna U. Machowska stwierdziła, że autor tego pisma posługuje się informacjami nieprawdziwymi.  Jedyny wniosek, jaki złożyła to są piłkochwyty, które mają służyć wszystkim mieszkańcom Giszowca.
Radny W. Berdys – Jesteśmy wybrani przez mieszkańców- rejonizacyjnie. Działamy dla wspólnego dobra. Wszyscy będziemy rozliczeni z naszej pracy w kolejnych wyborach. Te zarzuty są bezpodstawne, świadczą o urażonych ambicjach osoby piszącej tę skargę.

Radna J. Szymiec sprostowała informację w piśmie, że nie jest i nigdy nie była dyrektorem WTZ.

ad. 22 Komunikaty i wolne wnioski

Przewodniczący Zarządu przekazał radnym informację, że pozostała do dyspozycji kwota 57 tyś PLN z RJP nr 17 Giszowiec 
Przewodniczący Rady odczytał uzasadnienie do projektu uchwały dot. iluminacji świetlnych (zał). W dalszej kolejności odczytał pismo dyrektora SP 51 dot. zakupu sprzętu nagłaśniającego i doposażenia sali komputerowej w szkole podstawowej. ( zał.)

W dalszej części sesji przewodniczący Rady G. Augustyn poprosił radnych, by rozpatrzyć projekty uchwał, gdzie można zmniejszyć kwotę, gdyż na tą chwilę jest znacznie przekroczona od kwoty 57 tyś. PLN
Radny Z. Rurański, Radna M. Kabeliś, Radna M. Rys, U. Machowska, Radny K. Dmitryszyn, Radna J. Szymiec, Radna K. Lebryk , Radna B. Mańdok byli za zmniejszeniem kwoty z pkt 18 i dorzucenie środków do pkt 15. Radny W. Berdys – w pkt. 19 i 20 - dofinansowanie do nagród turniejów równo po 5 tyś i pozostałą kwotę 1.000 zł przekazać do pkt 15. Radny R. Reguła zaproponował, by zrezygnować z pkt 14 dot. zakupu iluminacji świetlnych i przekazać tę kwotę do pkt. 15 i pkt. 16. Radny G. Augustyn był za całkowitym wycofaniu pkt. 18 i przeznaczenia tej kwoty w pkt 15. Radny E. Haśnik również zaproponował całkowite wycofanie pkt. 18 i przeznaczenie tej kwoty do pkt. 15 i pkt.16. Ostatecznie radni zdecydowali, że propozycje poddane będą do głosowania: w pkt 19 i pkt 20 dofinansowanie do turniejów będzie takie same tj. po 5 tyś, pkt 18 zniesiony i pozostała kwota 6,100 tyś PLN przeniesiona do pkt 15, jak również 1.000 zł pozostałe z pkt 20.

Przewodniczący Rady G. Augustyn zwrócił się do gościa z pytaniem czy chce zabrać głos na trwającej sesji. Pani K. nawiązała do wniesionego pisma – skargi, że nadawca listu był mąż. Był zainteresowany tą sesją, gdyż złożył wniosek o dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń ogrodowych na terenie MP 64 w wysokości 25 tyś. PLN, ale nie został poinformowany o zmienionym terminie sesji RJP17. Pani wyraziła opinie, iż cieszy się, że pismo wypłynęło, bo to spowodowało, że radni zwrócili uwagę na pewne sprawy. Częste wizyty, zainteresowanie i dyskusje na dyżurach męża pana K. np. w sprawach zakupu ringu, prowadzeniu rejestru zgłoszeń mieszkańców, nawiązać wspólny dialog i przeprowadzić diagnozę potrzeb mieszkańców.
Radny Z. Rurański zauważył, że niektóre sformułowania są zbyt ostre w tym piśmie i trzeba, by być najpierw na każdej sesji, by móc pisać o tym w ten sposób.

Następnie głos zabrała radna M. Ryś w sprawie ścieżki edukacyjnej i prac komisji roboczej ( zał. Protokół)
Wnioski:

Radna M. Kabelis – zaproponowała, aby na dyżurach zapisywać w zeszycie i przedstawiać chronologicznie napływające pisma od mieszkańców i in. do RJP 17 Giszowiec

Radna U. Machowska – zaproponowała, aby na sesji styczniowej RJP17 Giszowiec, podsumować działania Rady, podzielić się przemyśleniami i refleksjami oraz jakie pomysły mają Radni Miasta dotyczące naszego osiedla.

Przewodniczący Zarządu E. Haśnik odczytał pismo mieszkańca dot. przeprowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do lokatorów DOMÓW OGRZEWAJĄCYCH KOTŁAMI NA PALIWA STAŁE. ( zał. ) i jest wniosek, by wykonać ulotkę i przeprowadzić rozmowy z autorami strony internetowej przedstawiającej sposoby ogrzewania domów paliwami stałymi oraz Wydziałem Ochrony Środowiska.

Radny W. Berdys - należy dążyć by RJP miały rolę opiniotwórczą i by ten zapis znalazł się w statucie.

 

ad.6 Rozpatrzenie projektu uchwały dot. stwierdzenia utraty mocy uchwały nr 41, w sprawie zakupu ringu w wysokości w wysokości 30 tyś PLN, podjętej na VIII sesji RJP nr 17 Giszowiec.
Za głosowało 10
Przeciw 1
Wstrzymało się 0
Uchwała nr 41/2015 utraciła moc podjętą Uchwałą nr 45

ad. 7  Rozpatrzenie projektu uchwały dot. stwierdzenia utraty mocy uchwały nr 42, w sprawie zakupu i montażu 3 gablot podświetlanych w wysokości 26 tyś. PLN, podjętej na VIII sesji RJP nr 17 Giszowiec.
Za głosowało 8
Przeciw 3
Wstrzymało się 0
Uchwała nr 42/2015 utraciła moc podjętą Uchwałą nr 46
ad. 8 Rozpatrzenie projektu uchwały dot. stwierdzenia utraty mocy uchwały nr 43, w sprawie sfinansowania prac nad dokończeniem słupa betonowego zlokalizowanym przy ul. Adama 17 w wysokości 1 tyś PLN, podjętej na VIII sesji RJP nr 17 Giszowiec.
Za głosowało 9
Przeciw 1
Wstrzymało się 1
Uchwała nr 43/2015 utraciła moc podjętą Uchwałą nr 47

ad.9 Rozpatrzenie projektu uchwały dot. stwierdzenia utraty mocy uchwały nr 44, w sprawie zakupu rozdrabniarki do drewna z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 1.400,00 tyś. PLN, podjętej na VIII sesji RJP nr 17 Giszowiec.
Za głosowało 9
Przeciw 2
Wstrzymało się 0
Uchwała nr 44/2015 utraciła moc podjętą Uchwałą nr 48

ad. 14 Głosowanie nad projektem uchwały
UCHWAŁA nr 49/2015 /w załączeniu/ dot. zakupu iluminacji świetlnych dla dzielnicy w wysokości 20 tyś. PLN.
Za głosowało 13
Uchwała nr 42/2015 została przyjęta jednogłośnie

ad.15  Głosowanie nad projektem uchwały
Uchwała nr 50/2015 /w załączeniu/ dot. zakupu przenośnego sprzętu nagłaśniającego wraz z mikroportami dla SP 51 w wysokości 13,200 tyś. PLN.
Za głosowało 10
Wstrzymało się 1
Uchwała nr 50/2015 została przyjęta większością głosów

ad.16  Głosowanie nad projektem uchwały
Uchwała nr 51/2015 /w załączeniu/ dot. doposażenia sali komputerowej w SP nr 51 w wysokości 7.800,00 PLN.
Za głosowało 11
Uchwała nr 51/2015 została przyjęta jednogłośnie

ad. 17 Głosowanie nad projektem uchwały
Uchwała nr 52/2015 /w załączeniu/ dot. zakupu stolików i krzeseł do MP nr 61 w wysokości 6 tyś.
Za głosowało 11
Uchwała nr 52/2015 została przyjęta jednogłośnie.

ad. 18 Głosowanie nad projektem uchwały nieprzyznania środków
Za głosowało 11
Projekt Uchwały został przyjęty jednogłośnie o nieprzyznanie środków.

ad.19  Głosowanie nad projektem uchwały
Uchwała nr 53/2015 /w załączeniu/ dot. dofinansowania nagród do turnieju zapaśniczego ZKS „TYTAN” w wysokości 5 tyś. PLN.
Za głosowało 11
Uchwała nr 53/2015 została przyjęta jednogłośnie

ad.20 Głosowanie nad projektem uchwały
Uchwała nr 54/2015 /w załączeniu/ dot. dofinansowania nagród do turniejów UKS „SPRINT” w wysokości 5 tyś. PLN.
Za głosowało 11
Uchwała nr 54/2015 została przyjęta jednogłośnie.

Kolejną sesję zaplanowano na 16 XII 2015r .

ad.23    Na tym sesję zakończono.

 

Protokół sporządziła
Sekretarz RJP nr 17
Barbara Mańdok