katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Protokół z XXIV sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,
która odbyła się przy Pl. pod Lipami 1,1-3 w dniu 06.06.2018 r. (środa)

W sesji brało udział 8 Radnych, na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015 oraz mieszkanka Joanna Król. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz. 20.30.   

Porządek XXXIV sesji
Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec
1.    Otwarcie sesji i powołanie sekretarza sesji.
2.    Zmiany w porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXI sesji RJP nr 17 Giszowiec.
4.    Przyjęcie protokołu z XXXII sesji RJP nr 17 Giszowiec.
5.    Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji RJP nr 17 Giszowiec cz. 1
6.    Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji RJP nr 17 Giszowiec cz. 2
7.    Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
8.    Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. poprawienia nawierzchni chodnikowej przy ul. Kolistej wraz z wzmocnieniem skarpy na wysokości węzła drogowego.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. wymiany barierek drogowych przy ul. Kolistej i usytuowania koszy na śmieci.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. wycinki drzew z rodzaju topól wzdłuż ul. Mysłowickiej i Kosmicznej.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. usytuowania progów wyspowych w dwóch lokalizacjach na ul. Kosmicznej.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. doczyszczenia i uzupełnienia ubytków ogrodzenia Parku Giszowieckiego wraz z zastosowaniem powłoki antygrafitowej.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. ulokowania trejaży nad wejściami do Giszowieckiego Parku.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. podłączenia oświetlenia gabloty ulokowanej w ogrodzeniu Giszowieckiego Parku.
16.    Przedstawienie informacji z zakończonej z III edycji BIER SĄSIADA I PODŹ LOTAĆ.
17.    Komunikaty i wolne wnioski
18.    Zamknięcie sesji

1. Otwarcie sesji
Sesję otworzył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Grzegorz Augustyn.  Na sekretarza sesji zaproponowano p. Edwarda Hąśnika, który wyraził zgodę. Wybór przyjęto jednogłośnie. Sesję protokołował Przewodniczący Zarządu Edward Haśnik.


2. Zmiany w porządku obrad
Na wniosek Radnego Zygmunta Rurańskiego, poddano głosowaniu zaproponowaną zmianę porządku sesji.
Jednogłośnie przyjęto zmianę porządku sesji.

Porządek sesji po zmianach.
1.    Otwarcie sesji i powołanie sekretarza sesji.
2.    Zmiany w porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. poprawienia nawierzchni chodnikowej przy ul. Kolistej wraz z wzmocnieniem skarpy na wysokości węzła drogowego.
4.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. wymiany barierek drogowych przy ul. Kolistej i usytuowania koszy na śmieci.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. wycinki drzew z rodzaju topól wzdłuż ul. Mysłowickiej i Kosmicznej.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. usytuowania progów wyspowych w dwóch lokalizacjach na ul. Kosmicznej.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. doczyszczenia i uzupełnienia ubytków ogrodzenia Parku Giszowieckiego wraz z zastosowaniem powłoki antygrafitowej.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. ulokowania trejaży nad wejściami do Giszowieckiego Parku.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. podłączenia oświetlenia gabloty ulokowanej w ogrodzeniu Giszowieckiego Parku.
10.    Przyjęcie protokołu z XXXI sesji RJP nr 17 Giszowiec.
11.    Przyjęcie protokołu z XXXII sesji RJP nr 17 Giszowiec.
12.    Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji RJP nr 17 Giszowiec cz. 1
13.    Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji RJP nr 17 Giszowiec cz. 2
14.    Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
15.    Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
16.    Przedstawienie informacji z zakończonej z III edycji akcji BIER SĄSIADA I PODŹ LOTAĆ.
17.    Komunikaty i wolne wnioski.
18.    Zamknięcie sesji.

3.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. poprawienia nawierzchni chodnikowej przy ul. Kolistej wraz z wzmocnieniem skarpy na wysokości węzła drogowego.
Radny Grzegorz Augustyn wyjaśnił problem z wystąpieniem obsunięcia skarpy.
Projekt uchwały nr 98 został przyjęty jednogłośnie.

4.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. wymiany barierek drogowych przy ul. Kolistej i usytuowania koszy na śmieci.
- Radny Grzegorz Augustyn przedstawił informację dotyczące powodu wymiany barierek. Obecny stan zagraża bezpieczeństwu
- Radny Zygmunt Rurański zaproponował zamianę projektu uchwały na wniosek do MZUiM w sprawie wymiany barierek drogowych przy ul. Kolistej.
- Radny Wiesław Berdys zaproponował przeniesienia usytuowania koszy na śmieci na ul. Kolistej do uchwały 98.
Radni przyjęli zaproponowane zmiany jednogłośnie.

5.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. wycinki drzew z rodzaju topól wzdłuż ul. Mysłowickiej i Kosmicznej.

Radny Grzegorz Augustyn przedstawił informację dotyczącą powodu propozycji wycinki topól.

Projekt uchwały nr 99 został przyjęty jednogłośnie.

6.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. usytuowania progów wyspowych w dwóch lokalizacjach na ul. Kosmicznej.

Radny Grzegorz Augustyn poinformował, że otrzymał zgłoszenie mieszkańców ul. Kosmicznej 26 – 36, aby umieścić na ulicy 2 progi zwalniające.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały nr 100 - 7 Radnych za 1 przeciwny.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. doczyszczenia i uzupełnienia ubytków ogrodzenia Parku Giszowieckiego wraz z zastosowaniem powłoki antygrafitowej.

Radny Grzegorz Augustyn, przedstawił informację, że ze względu na miejsce umieszczenia graffiti na murze parku giszowieckiego, wymagana będzie zgoda Konserwatora Zabytków.

Radny Zygmunt Rurański zaproponował dopisanie ulokowania trejaży nad wejściami do Giszowieckiego Parku punkt 8 porządku sesji do uchwały 101.

Propozycja dopisania została przyjęta jednogłośnie.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. ulokowania trejaży nad wejściami do Giszowieckiego Parku.

Projekt uchwały nr 101 został przyjęty jednogłośnie.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały dot. podłączenia oświetlenia gabloty ulokowanej w ogrodzeniu Giszowieckiego Parku.

Radny Grzegorz Augustyn poinformował o możliwych do wykonania przez MZUiM pracy umożliwiających doprowadzenia oświetlenia do zamontowanej gabloty informacyjnej RJP nr 17.

Projekt uchwały nr 102 został przyjęty jednogłośnie.


O godzinie 18.34 sesję opuścił Radny Zygmunt Rurański , Radni ze względu na brak kworum nie mogli głosować nad przyjęciem protokołów.

Zostają przeniesione na następną sesję punkty z porządku sesji:

      10.Przyjęcie protokołu z XXXI sesji RJP nr 17 Giszowiec.
      11.Przyjęcie protokołu z XXXII sesji RJP nr 17 Giszowiec.
      12.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji RJP nr 17 Giszowiec cz. 1
      13.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji RJP nr 17 Giszowiec cz. 2

      14.Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
- Uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Miasta Katowice dotyczącym Budżetu Obywatelskiego.
- Wspomagał w kilku spotkaniach w ramach akcji „Bier Sąsiada i Podź Lotać”
- Na zaproszenie Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, uczestniczył w spotkaniu.

    15.Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
- Uczestniczył w sesjach RJP 9 i RJP 11
- Na zaproszenie MP 59 uczestniczył w imprezie sportowej skierowanej do przedszkolaków.
- Wraz z Radnym Zygmuntem Rurańskim, uczestniczył w spotkaniu z księdzem proboszczem św. Stanisława Kostki w sprawie poszerzenia cmentarza.
- Rozmawiał z Wiceprezydentem Miasta Katowice Bogumiłem Sobula w sprawie słupów oświetleniowych na ul. Wojciecha i ul. Adam oraz poszerzenia cmentarza.
- Uczestniczył w spotkaniu z Komendantem Policji w Katowicach oraz prof. dr hab. Jadwigą Stawińską w sprawie przeprowadzenia ankiet w zakresie bezpieczeństwa osiedla.
- Uczestniczył w spotkaniu z dyrektor walcowni Marcinem Grudniok, przedstawicielami Wydziału Promocji i Transportu Miasta Katowice w sprawie uruchomienia trasy sezonowej kolejki turystycznej.
- Przygotował projekt do roll-up RJP 17.
- Interweniował do MZUiM w sprawie naprawy drogi przy ul. Sputników i ul. Kosmicznej 35.
- Interweniował do MZUiM w sprawie niebezpiecznie wiszącej reklamie przy ul. Mysłowickiej.
- Angażował się w wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych we wszystkich dzielnicach w których ogłoszono przeprowadzenie wyborów.
- Przekazał pisemne wnioski RJP 17 do Wydziału Spraw Obywatelskich dotyczące przyjętych uchwał.
- Uczestniczył w spotkaniu z Naczelnikami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Wydziału Promocji w sprawie III edycji „Bier Sąsiada i PodźLotać”.
- Uczestniczył w akcji „Bier Sąsiada i PodźLotać”.

Radny Wiesław Berdys zapytał o informacje dotyczące:

- Poszerzenia cmentarza. Informację udzielił Radny Grzegorz Augustyn -  poszerzenie wiąże się z szeregiem kosztownych czynności na które w tej chwili nie ma przeznaczonych funduszy. Jest zgoda Miasta Katowice.
- Oświetlenie przy ul. Adama i ul. Wojciecha. Informację udzielił Radny Grzegorz Augustyn -  w tym roku zostaną podjęte działania, prawdopodobnie w miesiącu październiku i listopadzie. Radny Wiesław Berdys zaproponował aby ustalić w których miejscach będą wymieniane lub montowane nowe słupy oświetleniowe na ul Adama i ul. Wojciecha.

Radny Edward Haśnik poprosił o udzielenie informacji dotyczącej:
- Ankiet. Informację udzielił Radny Grzegorz Augustyn - na osiedlu zostało rozdanych ok. 2000 ankiet. Pomysłodawcą była Komenda Miejska Policji wraz ze studentami AWF. Ankiety mają poprawić bezpieczeństwo, wskazać obszary do poprawy. Wyniki ankiet będą upublicznione.

- Wyznaczenie terenu dla kolejki turystycznej.  Informację udzielił Radny Grzegorz Augustyn  - ze względu na brak możliwości uruchomienia starej trasy „Balkana” została zaproponowana trasa Giszowiec – Szopienice. Walcownia wyraziła zainteresowanie uruchomienia trasy turystycznej. Ze względu na brak torowiska, „kolejkę” stanowiłby pojazd kołowy poruszający się po ulicy. Rozmowy będą kontynuowane.

     16.Przedstawienie informacji z zakończonej  III edycji BIER SĄSIADA I PODŹ LOTAĆ.

Radna Urszula Machowska przedstawiła podsumowanie akcji III edycji „Bier Sąsiada i PodźLotać”. W 7 spotkaniach od 15 kwietnia do 27 maja uczestniczyło 275 osób, łącznie pokonali trasę 1375 km. W trakcie każdej edycji „Bier Sąsiada i Podź Lotać” organizowana jest zbiórka funduszy dla OREW. W tym roku udało się uzbierać kwotę 492,26 zł i 1 euro. Rada podziękowała współorganizatorom i partnerom za pomoc.

      17. Komunikaty i wolne wnioski.
Radny Edward Haśnik poinformował o staraniach Stowarzyszenia Giszowiec o opiekę nad obiektem specjalnym w Giszowcu oraz planowanym 1 września zwiedzaniem obiektu dla mieszkańców.


      18.Zamknięcie sesji.
Po wyczerpaniu procedowania punktów sesji Przewodniczący Rady zamknął XXIV sesję RJP nr 17 Giszowiec.

 

Protokół sporządził
Przewodniczący Zarządu Rady JP nr 17
Edward Haśnik