katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek V sesji II kadencji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

w dniu 13 listopda 2019 r.

1.    Otwarcie sesji.
2.    Wybór sekretarza sesji.
3.    Przyjęcie protokołu z sesji nr IV.
4.    Zmiany w porządku obrad.
5.    Informacja o działaniach Przewodniczącego RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja o działaniach Przewodniczącego Zarządu RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym.
7.    Zaopiniowanie wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej. Podjęcie uchwały.
8.    Przedstawienie projektu planu pracy RJP nr 17 na kadencję - lata 2019 – 2023. Podjęcie uchwały.
9.    Wyrażenie opinii w sprawie znaków zakazu B-1 na wybranych ulicach Giszowca – odpowiedź na pismo z Wydziału Transportu.
10.    Informacja o wnioskach mieszkańców.
11.    Ustalenie terminów sesji i dyżurów w 2020 roku.
12.    Komunikaty i wolne wnioski.
13.    Zamknięcie sesji.


 

Protokół z V sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,

która odbyła się w siedzibie RJP nr 17 w Miejskim Domu Kultury 'Szopienice-Giszowiec' filia nr 2

pl. Pod Lipami 1, 1 -3 w dniu 13 listopada 2019 roku

 

Sesja rozpoczęła się z udziałem 10 Radnych, na 15 ogółem wybranych
w wyborach w dniu 14 kwietnia 2019 r. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godz. 18:03 do godz. 20:07.

I.    Otwarcie sesji.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec  Pani Urszula Machowska. Przywitanie przybyłych mieszkańców oraz Pani Barbary Mańdok Radnej Rady Miasta Katowice oraz Pana Dawida Durał Radnego Rady Miasta Katowice. Radni uczcili minutą ciszy śmierć Pani Marii Sokół Radnej Rady Miasta Katowice kadencji 2010-2014, a w 2015 roku wybranej do Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec.

II.    Wybór sekretarza sesji.

Przewodnicząca RJP nr 17 Giszowiec zaproponowała na sekretarza sesji Sekretarz Zarządu Panią Katarzynę Lebryk. Wobec zgody kandydatki, braku innych zgłoszeń i uwag ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie.
   
III.    Przyjęcie protokołu z IV sesji RJP nr 17.

Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska zwróciła uwagę, iż wszystkie poprawki do protokołu były poprawkami kosmetycznymi, literówkami. Protokół został poddany pod głosowanie w proponowanej formie.

Głosowało 10 Radnych. Przebieg głosowania:
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Protokół z IV sesji RJP nr 17 Giszowiec został zatwierdzony i przyjęty jednogłośnie.

IV.    Zmiany w porządku obrad.

Przewodnicząca RJP nr 17 odczytała porządek sesji. Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad, nie zaproponowali także dodatkowych punktów.

V.    Informacja o działaniach Przewodniczącej RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym.

Działania Pani Urszuli Machowskiej Przewodniczącej RJP nr 17 między IV a V sesją:

1. 11.09.2019 r. – udział w spotkaniu w ramach projektu mikroKatowice.
2. 13.09.2019 r. – udział w koncercie urodzinowym miasta Katowice – NOSPR.
3. 14.09.2019 r. – udział w III Dniu Sąsiada na Wojciecha.
4. 18.09.2019 r. i 16.10.2019 r. – spotkanie w MDK w ramach przygotowań Jarmarku Bożonarodzeniowego.
5. 22.09., 29.09., 6.10., 13.10., 20.10. 2019 r. – pomoc w organizacji akcji ,,Bier sąsiada i podź na koło”.
6. 26.09.2019 r. – spotkanie zespołu ds. opracowania planu pracy Rady.
7. 8.10.2019 r. i 25.10.2019 r. – spotkanie w sprawie organizacji IV Spotkania Giszowioków.
8. 17.10.2019 – spotkanie w sprawie zakończenia akcji ,,Bier sąsiada i podź na koło”.
9. 26.10.2019 r. – Udział w IV Spotkaniu Giszowioków.
10. Współorganizacja  spotkania w ramach projektu mikro Katowice planowanego na 21.11.2019 r.
11. 11.11.2019 r. -  złożenie kwiatów z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pod giszowieckim  pomnikiem.
12. Rozliczono 3 faktury  na kwotę 198, 79 zł. (w tym 2 wiązanki z okazji święta 11 listopada oraz wiązanka pogrzebowa dla Pani Marii Sokół).

VI.    Informacja o działaniach Przewodniczącej Zarządu RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym.
       Działania Pani Marii Ryś Przewodniczącej Zarządu RJP nr 17 między IV a V sesją:

1. 12.09.2019r.,  8.10.2019 r. udział w spotkaniach   dotyczących organizacji „IV Spotkania Giszowioków”
2. 13.09.2019r. udział w Koncercie urodzinowym miasta Katowice  w NOSPR
3. 14.09.2019r. udział w III Dniu Sąsiada na Wojciecha
4. 18.09.2019r, 16.10.2019 r., 06.11.2019 r. udział w spotkaniach   dotyczących organizacji „Jarmarku Bożonarodzeniowego”.
5. 19.09.2019r spotkanie Zespołu konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej. Jednym z tematów była koncepcja  infrastruktury rowerowej łączącej dzielnicę Giszowiec z Murckami.
6. 26.09.2019 r. spotkanie z członkami rady w sprawie opracowania planu pracy Rady Jednostki na  lata  2019-2023.
7. 08.11.2019 r. spotkanie z kierownikiem Śląsko -  Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej w sprawie rozwiązania problemów mieszkańców ulicy Adama
8. 11.11.2019 r. złożenie kwiatów pod giszowieckim pomnikiem,  ceremonia uczczenia Narodowego  Święta Niepodległości.
9. 12.11.2019r.  udział we Mszy Świętej żałobnej w intencji śp. Marii Sokół Radnej Jednostki Pomocniczej nr 17 pierwszej kadencji
10. 13.10.2019r, 20.10.2019r. 29.10.2019r.  udział w akcjach  Bier sąsiada pódź na koło ….
11. Kontakt z MZUiM w sprawie wniosków mieszkańców.

18:11 przybycie mieszkańca na sesję.

VII.     Zaopiniowanie wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej. Podjęcie uchwały.

Przedstawienie pokrótce wszystkich wniosków.

Wnioski:

WNIOSEK NR 1.  IV Dzień Sąsiada na Wojciecha.
WNIOSEK NR 2.  IV Grill Fest na Adama.
WNIOSEK NR 3.  V Dzień Sąsiada na Kolistej.
WNIOSEK NR 4. Bezpieczny Senior 60+.
WNIOSEK NR 5.  Rozśpiewany Senior.
WNIOSEK NR 6.  Wzbogacenie placu zabaw w nowe urządzenia do zabaw ruchowych oraz utworzenie strefy relaksacyjnej przy Miejskim Przedszkolu nr 64 w Katowicach.
WNIOSEK NR 7.  Wsparcie jubileuszu obchodów 60-lecia Miejskiego Przedszkola nr 64 w Katowicach.
WNIOSEK NR 8.  II Giszowiecki turniej piłki nożnej – FUTSAL GISZ.
WNIOSEK NR 9.  Jubileusz 100- lecia harcerstwa w Giszowcu 1920 – 2020. „Piknik dla Przyjaciół Harcerstwa”.
WNIOSEK NR 10. Giszowiecki Mikołajowy bieg po zdrowie.
WNIOSEK NR 11. Sprzątanie dzielnicy Giszowiec.
WNIOSEK NR 12. „IV Giszowiecki Dzień Dziecka – Bajtle w zamku. Rycerze i księżniczki”.
WNIOSEK NR 13. Giszowiec letnią porą.
WNIOSEK NR 14. Poznaj historię i atrakcje turystyczne regionu Górnego Śląska.
WNIOSEK NR 15. Aktywni w każdym wieku.
WNIOSEK NR 16. Samoobrona dla kobiet w Katowicach.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych wniosków. Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska przedstawiła projekt uchwały nr 7 opiniujący wnioski w sprawie inicjatyw lokalnych.

Uchwałę poddano pod głosowanie. Głosowało 10 Radnych. Przebieg głosowania:
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Projekt uchwały nr 7 RJP nr 17 Giszowiec został przyjęty jednogłośnie.

Głos zabrał Pan Dawid Durał Radny Rady Miasta Katowice, uczulił Radnych RJP nr 17 by być bardziej krytycznymi opiniując jakiekolwiek wnioski mieszkańców. Radni: Urszula Machowska, Zbigniew Wójcik, Maria Ryś, Joanna Król wyrazili odmienną opinię, iż odrzucanie wniosków na etapie początkowym to zabijanie aktywności wnioskodawców, pozostali radni poparli ten głos. Ponadto nie ma żadnych określonych kryteriów, które jednoznacznie umożliwiałyby odrzucenie wniosku na etapie opiniowania przez RJP.

Pan Dawid Durał zaprosił Radnych do udziału w spacerach badawczych  w ramach organizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Szczegółowe informacje na ten temat zostały przesłane Radnym drogę e-mailową.

VIII. Przedstawienie projektu planu pracy RJP nr 17 na kadencję - lata 2019 – 2023. Podjęcie uchwały.

Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska przypomniała fakt, iż projekt planu pracy RJP nr 17 został przesłany Radnym e-mailowo.

Przewodnicząca RJP nr 17 przedstawiła projekt uchwały nr 8 w sprawie planu pracy RJP nr 17 na kadencję - lata 2019 – 2023.

Uchwałę poddano pod głosowanie. Głosowało 10 Radnych. Przebieg głosowania:
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Projekt uchwały nr 8 RJP nr 17 Giszowiec został przyjęty jednogłośnie.

IX. Wyrażenie opinii w sprawie znaków zakazu B-1 na wybranych ulicach Giszowca – odpowiedź na pismo z Wydziału Transportu.

Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska przeczytała pismo z Wydziału Transportu. Wydział Transportu, po otrzymaniu wniosku mieszkańców osiedla TBS, zwrócił się do RJP nr 17 z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zasadności i prawidłowości ustawionych znaków drogowych B- 1 ,,zakaz ruchu" na skrzyżowaniach ulic: Pod Kasztanami z Działkową, Górniczego Stanu z Kwiatową, Przyjazną i Działkową, Przyjazną i Ewy, Kwiatową, przy połączeniu ulic Miła, Radosna, Kwiatowa. Mieszkańcy wskazują, że drogi mają charakter publiczny, a mogą być użytkowane tylko przez niektórych mieszkańców. Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska przeczytała także pismo mieszkańców Giszowca dotyczące istniejących znaków.

Opinie Radnych RJP nr 17:
Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś wskazała, iż zakazy na wymienionych w piśmie ulicach są nieadekwatne do reszty osiedla. Radna Beata Walczyńska zwróciła uwagę, iż są to ulice spokojniejsze i zabytkowe i szkoda byłoby to utracić. Radni zwrócili uwagę, iż większość kierowców nie stosuje się do tych zakazów. Tymi bocznymi drogami uciekają rodzice przewożący dzieci rano do szkoły. W porannych godzinach ruch na tych ulicach jest duży. Na odcinku od ul. Pod Kasztanami do ul. Działkowej nie powinno być znaku B-1, gdyż blokuje on ruch. Sugestia ograniczenia prędkości lecz udostępnienia ulic. Brak zgody na ruch bez żadnych ograniczeń. Ulica Ewy bardzo wąska, mieszkańcy sami blokują ulicę parkując na niej. Musi być ujednolicenie napisów na znakach.

Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska zobowiązała się zebrać w jednym piśmie wszystkie uwagi i propozycje które padły. Projekt pisma zostanie przygotowany i przesłany do wszystkich Radnych e-mailowo, z prośbą o ewentualne uwagi.

19:08 Sesję opuścił Radny Dawid Durał.

Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała pismo-wniosek Radnego Grzegorza Augustyna o umieszczenie nowych znaków na ulicach starego Giszowca. Temat przedyskutowany wcześniej.

X. Informacja o wnioskach mieszkańców.

Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś:

1. MZUiM dotyczące synchronizacji czasów załączania oświetlenia w ciągu ulic Mysłowicka – Miła w Katowicach. Sprawę MZUiM przekazał  firmie Tauron.
2. MZUiM dotyczące sprawdzenia prawidłowości nastawień zegarów sterujących oświetleniem ulicznym przy ul. Karliczka 3,5,7,9 w tym rejonu w okolicy przedszkola, fryzjera oraz przejścia dla pieszych w Katowicach. Usunięto nieprawidłowości.
3. MZUiM dotyczące rozwiązania problemu niedziałających lamp parkowych, usunięcie awarii oraz rozważenie możliwości wymiany opraw na energooszczędne w rejonie ulicy Wojciecha oraz w pobliżu kościoła św. Stanisława Kostki. Otrzymano odpowiedź z MZU i M o przekazaniu do realizacji firmie Tauron, aby wykonał wnioskowany zakres w trybie pilnym.
4.MZUiM dotyczące wycinki drzewa przy ulicy Przyjaznej 29/1. Po raz drugi odmowa wycinki, sprawa trwa ponad rok. Badanie dendrologiczne drzewa przed wycinką.
5. Mieszkańcy Adama zwrócili się z prośbą o uregulowanie organizacji ruchu i postawienie znaków drogowych przy wyjeździe z wewnętrznych ulic. Nie ma wyraźniej informacji, iż wjeżdżający na ulicę Adama mają ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom. Kolejny problem to wzmożony ruch i korki na ulicy Adama wzdłuż sklepów, parkują samochody dostawcze, które trzeba omijać. Rozwiązaniem jest odebranie parkingu, na co mieszkańcy się nie godzą.
6. Wniosek Śląsko-Dąbrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do Urzędu Miasta o dzierżawę ternu zielonego naprzeciw sklepu Euro na ulicy Adama.. Teren zielony należy do miasta. Miasto może wydzierżawić za cenę 0,16 netto za 1m2, a jest 867 metrów.   
7. Wniosek do straży miejskiej o wzmożoną kontrolę terenu przy nowym banku PKO na ul. Adama, samochody parkują na podwójnej ciągłej.

Radna RJP nr 17 Pani Joanna Król przedstawiła wniosek mieszkańca, który pojawił się na dyżurze Radnych RJP nr 17 dnia 6.11.2019 r. Mieszkaniec zauważył problem zakorkowania drogi z ul. Adama na ul. Szopienicką szczególnie w godzinach porannych, zaproponował wydłużenie świateł – lewoskrętu.


Mieszkaniec obecny na sesji zwrócił uwagę, iż wydłużenie świateł lewoskrętu  na 120 sekund, wymaga przeprogramowania, więc jest niemożliwe.

Przewodnicząca Zarządu RJP 17 przedstawiła kolejny wniosek od mieszkańców dotyczący drogi miedzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 13 a ul. Miłą. Samochody parkują przy podwójnej ciągłej i zasłaniają przejście dzieciom. Dyskusja nad rozwiązaniami. Propozycja wzmożonych kontroli policji.

Radny RJP nr 17 Pan Adam Kulawik zgłosił wniosek o renowację zabytkowego postumentu
w parku giszowieckim – kolumny z globusem wyznaczającej środek starego Giszowca. Przybyli z zagranicy na Święto Giszowioków goście, zwrócili się do Radnego o złożenie takiego wniosku. Pan Jerzy Forajter Przewodniczący Rady Miasta poprzedniej kadencji,  złożył już wcześniej taki wniosek , który miał być zrealizowany w 2019 r. Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś uzyskała informację, iż realizacja wniosku ma być ostatecznie wykonana w 2020 r.

Radny Adam Kulawik przedstawił kolejny problem, wyburzenia komórek mieszkańcom przy ulicy Kosmicznej ( stara część ).  Prośba o pismo do Śląsko-Dąbrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z prośbą o podanie powodów wyburzenia komórek oraz o ewentualnych planach na zagospodarowanie powstałego po wyburzeniu terenu.  

Obecny na sesji mieszkaniec zgłosił problem z oświetleniem przy piekarni Michalski. Awaria trwa już kilka miesięcy. Prośba o interwencję. Jak wygląda umowa w szczegółach, jak często konserwacja lamp, żarówek itp.

Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska zwróciła uwagę, iż została wykonana znaczna część prac przy sklepie Biedronka na ul. Miłej, przejście przy Biedronce ma już azyl bezpieczeństwa, brakuje świateł.

Radny Adam Kulawik zwrócił uwagę, iż lustro drogowe na ul. Kosmicznej nie spełnia roli. Dyskusja Radnych. Powinna być likwidacja dwóch miejsc postojowych przy Biedronce.

Pani Barbara Mańdok Radna Rady Miasta Katowice zaproponowała zgłoszenie wniosku
o wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na osiedlu w godzinach 22:00 – 6:00. Dyskusja Radnych. Dyskutowano o możliwości przeprowadzenia konsultacji wśród mieszkańców.
Radna Barbara Mańdok poinformowała o spotkaniu grupy mieszkańców ul. Sputników i ul. Kosmicznej, którzy chcą podłączyć się do sieci publicznej z przedstawicielami energii czyste powietrze. Spotkanie będzie miało miejsce w Miejskim Domu Kultury na Giszowcu 20.11.2019 r. o godz. 18:00. Prośba o rozpropagowanie tego spotkania.

XI. Ustalenie terminów sesji i dyżurów w 2020 roku.

Dyżury rozpoczną się od 8 stycznia (grupa 1) i będą odbywały się w każdą pierwszą środę miesiąca.
Plan dyżurów i sesji w 2020 r.

TERMINY SESJI

TERMINY DYŻURÓW

29.01.2020

8.01.2020 – G1

22.04.2020

5.02.2020 – G2

24.06.2020

4.03.2020 – G3

2.09.2020

1.04.2020 – G4

12.11.2020 - CZWARTEK

6.05.2020 – G5

3.06.2020 – G1

2.09.2020 – G2

7.10.2020 – G3

4.11.2020 – G4

2.12.2020 – G5

 

Propozycja terminu spotkania wigilijnego – 18.12.2020 r.

XII. Komunikaty i wolne wnioski.

Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska:
1. Spotkanie wigilijne – 13.12.2019 r.
2. Propozycje rozdysponowania rezerwy celowej – konsultacja wydatku z odpowiednim wydziałem.
3. Wybory do Jednostek Pomocniczych – 24.11.19 r. Na podstawie uchwały Rady Miasta Katowice nr X/206/19 z dnia 25 lipca 2019 r. w Jednostce Pomocniczej nr 1 Śródmieście, nr 2 Załęska Hałda - Brynów część zachodnia, nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec, nr 9 Osiedle Tysiąclecia, nr 10 Dąb, nr 11 Wełnowiec - Józefowiec i nr 20 Zarzecze 24 listopada 2019 r. odbędą się wybory do rad tych jednostek.
4. Polityka rowerowa. Spotkanie zespołu konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej Urząd Miasta Katowice informuje, że najbliższe spotkanie Zespołu konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej odbędzie się 14.11.2019r. (czwartek) o godzinie 15:30 w budynku UM Katowice przy ul. Młyńskiej 4 sala nr 315 (III piętro).
5. Przedstawienie 4 wniosków złożonych przez Radnego Grzegorza Augustyna (Znak B-1; Oświetlenie okolice Kościoła św. Stanisława Kostki; Uzupełnienie oświetlenia na wyszczególnionych we wniosku lokalizacjach; Oświetlenie okolic wiaduktu ul. Szopienickiej). Podziękowanie za udział w akcji „Bier sąsiada i podź na koło”.


Wiceprzewodniczący RJP nr 17 Pan Zbigniew Wójcik zawnioskował o złożenie pisma do Pana Prezydenta Katowic o możliwość korzystanie z hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 54 na ul. Wojciecha w 2020-2023 roku po 2 godziny w tygodniu po  preferencyjnych cenach, oraz poinformował o możliwości  organizacji turnieju  sportowego  np. pod nazwą „ Śląskie bajtle na Giszowcu” objętego patronatem radnej Barbary Mańdok. 20:03 Radny Adam Kulawik. opuścił sesje Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś zwróciła uwagę na wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim mieszkańców Giszowca, projekty lokalne dostały 9 tys. głosów, zaś okołomiejskie 4 tys. mniej. Poddała pod zastanowienie brak integracji mieszkańców w wyborze projektu ogólnomiejskiego skoncentrowanego w dzielnicy

 

XIII. Zamknięcie sesji.

 

Katarzyna Lebryk

Sekretarz Zarządu
RJP nr 17 Giszowiec