katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Protokół z XXXIX sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,
która odbyła się przy Pl. pod Lipami 1,1-3 w dniu 30.01.2019 r. (środa)


W sesji brało udział 12 Radnych (lista obecności w załączeniu), na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015 roku. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz. 20:45. Na sesji obecni byli Przewodniczący Rady
Miasta Katowice Pan Maciej Biskupski, Radni Miasta Katowice: Pani Barbara Mańdok, która jednocześnie pełni funkcję Radnej Jednostki Pomocniczej nr 17 oraz Pan Dawid Durał, Prezes Stowarzyszenia Giszowiec Pan Romuald Pękalski, a także
mieszkańcy : Państwo Joanna i Sebastian Król, Pan Przemysław Ciok.

Porządek XXXIX sesji RJP nr 17 Giszowiec przed zmianą
1) Otwarcie sesji.
2) Wybranie sekretarza sesji.
3) Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXVIII.
4) Zmiany w porządku obrad.
5) Informacja o działaniach Przewodniczącego Zarządu RJP nr 17 w okresie
międzysesyjnym.
6) Informacja o działaniach Przewodniczącego RJP nr 17 w okresie
międzysesyjnym.
7) Zadania społeczno- gospodarcze realizowane przez miasto Katowice w roku
2019 na terenie Giszowca.
8) Informacja o udziale w warsztatach w ramach programu mikroKatowice
realizowanym przez Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny.
9) Przedstawienie informacji z działalności organów Jednostki Pomocniczej nr 17
Giszowiec.
10) Informacja o wyborach do RJP nr 17 Giszowiec.
11) Komunikaty i wolne wnioski.
12) Zamknięcie sesji.

Porządek XXXIX sesji RJP nr 17 Giszowiec po zmianie
1) Otwarcie sesji.
2) Wybranie sekretarza sesji.
3) Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXVIII.
4) Zmiany w porządku obrad.
5) Informacja o działaniach Przewodniczącego Zarządu RJP nr 17 w okresie
międzysesyjnym.
6) Informacja o działaniach Przewodniczącego RJP nr 17 w okresie
międzysesyjnym.
7) Zadania społeczno- gospodarcze realizowane przez miasto Katowice w roku
2019 na terenie Giszowca.
7a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej RJP
nr 17 na 2019 rok.
8) Informacja o udziale w warsztatach w ramach programu mikroKatowice
realizowanym przez Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny.
9) Przedstawienie informacji z działalności organów Jednostki Pomocniczej nr 17
Giszowiec.
10)Informacja o wyborach do RJP nr 17 Giszowiec.
11) Komunikaty i wolne wnioski.
12) Zamknięcie sesji.

Punkt nr 1 Otwarcie sesji
Sesję otworzyła Przewodnicząca RJP nr 17 Giszowiec Pani Urszula Machowska. Przywitała przybyłych gości.

Punkt nr 2 Powołanie sekretarza sesji Przewodnicząca RJP nr 17 Giszowiec zaproponowała na sekretarza sesji radną
Marię Ryś. Wobec zgody kandydatki, braku uwag oraz innych zgłoszeń kandydatów ze strony radnych Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarza sesji.
Wynik głosowania:
Za 10
Przeciw 0
Wstrzymała się 1
Większością głosów przyjęto na sekretarza sesji radną Marię Ryś.

Punkt nr 3 Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji RJP nr 17 Giszowiec
Przystąpiono do głosowania:
Za 11
Przeciw 0
Wstrzymała się 0
Jednogłośnie przyjęto protokół z XXXVIII sesji RJP nr 17 Giszowiec.

Punkt nr 4 Zmiany w porządku obrad
O 18:10 na posiedzenie sesji przybyła radna Barbara Mańdok. Przewodnicząca RJP Urszula Machowska zaproponowała zmianę do porządku obrad poprzez dopisanie punktu 7a następującej treści:
„Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej RJP nr 17 na 2019 rok ”. Radny Wiesław Berdys wyraził obawy, co do słuszności rozdysponowania rezerwy celowej w sytuacji, gdzie kończy się kadencja obecnej Rady , a realizacja zadań będzie spoczywać na nowo wybranej. Przewodnicząca Rady konsultowała podobne
wątpliwości z urzędnikami miasta, jednak poradzono rozdysponowanie rezerwy celowej z uwagi na konieczność zaplanowania zadań z dużym wyprzedzeniem.

Przystąpiono do głosowania za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad
Za 12
Przeciw 0
Wstrzymały się 0
Jednogłośnie wprowadzono zmianę do porządku obrad.
Pozostałe punkty sesji pozostały bez zmian.

Punkt nr 5 Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych Przewodniczący Zarządu JP nr 17 uczestniczył w:
● III sesji Rady Miasta Katowice
● uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej strajk górników KWK
„Staszic" w grudniu 1981
● uroczystościach wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji
● spotkaniu zarządu Rady dotyczącego podsumowania 2018 roku
● spotkaniu w Urzędzie Miasta Katowice w sprawie wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych Ponadto złożył uchwały i wnioski w Urzędzie Miasta Katowice z XXXVIII sesji.

Punkt nr 6 Informacja Przewodniczącej Rady JP nr 17 z działań
międzysesyjnych

Przewodnicząca Rady JP nr 17 uczestniczyła w:
● warsztatach mikroKatowice
● III sesji Rady Miasta Katowice
● uroczystej gali wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji 2018 organizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą
Ponadto
● współorganizowała spotkanie opłatkowe
● z pomocą radnej Pani Justyny Szymiec przekazała życzenia świąteczne
● przeprowadziła rozmowy z Wydziałem Promocji UM Katowice na temat ścieżki informacyjno-edukacyjnej w Giszowcu
● skonsultowała z Wydziałem Administracyjnym oraz Kultury Urzędu Miasta Katowice wydatkowanie środków finansowych w ramach otrzymanej rezerwy celowej Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Maciej Biskupski.
W związku z zakończeniem kadencji Rady Jednostki Pomocniczej 17 podziękował za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w pracę rady. Przewodniczący wręczył w imieniu Prezydenta Miasta Katowice indywidualne podziękowania
każdemu z radnych . Podkreślił rolę działalności rad dzielnic, które są źródłem niekończących się pomysłów oraz ważnych informacji o problemach mieszkańców. Zachęcił do czynnego przeprowadzenia wyborów w dzielnicy oraz zadeklarował
dalszą współpracę. Dobry kontakt i współpraca z RJP pozwala rozwiązać wiele problemów.

Punkt nr 7 Zadania społeczno- gospodarcze realizowane przez miasto Katowice w roku 2019 na terenie Giszowca.
Przewodnicząca RJP przedstawiła zadania społeczno – gospodarcze realizowane przez miasto Katowice w roku 2019 na terenie Giszowca. Zwróciła uwagę na dużo niższą średnią wartość realizowanych zadań w przeliczeniu na mieszkańca niż
w innych dzielnicach. Zadania zostały ujęte w uchwale Rady Miasta Katowice z 20 grudnia 2018 roku nr III/25/18.
Radny Grzegorz Augustyn zaapelował, aby ująć w inwestycjach wykonanie tunelu pod nasypem kolejowym, który pozwoliłby usprawnić ruch spacerowo- rowerowy pomiędzy dzielnicami Giszowiec – Nikiszowiec w kierunku Boliny. Koszt wykonania tej inwestycji szacowany w 2009 roku to ok. 5 ml złotych. Zadanie od kilku lat jest ujmowane w propozycjach do budżetu miasta.
Radna Maria Ryś zwróciła uwagę, iż istnieje bardzo dużo ważnych potrzeb dzielnicy chociażby rozwiązanie problemów mieszkańców ulicy Kolistej , czy też połączenie ścieżką rowerowo- spacerową Giszowca z Doliną Trzech Stawów. Budżet miasta jest ograniczony i zapewne przy planowaniu bierze się pod uwagę priorytety. Przewodniczący Rady Miasta Pan Maciej Biskupski poprosił radnego Grzegorza Augustyna o przesłanie szczegółów dotyczących propozycji budowy wspomnianego tunelu. Bywają pomysły inwestycji, które nie mogą być zrealizowane z uwagi na brak uregulowanej sytuacji własnościowej gruntu. Miasto nie może realizować zadań na terenach nie należących do zasobów gminy. Często koszty nabycia trenów pod inwestycję są nie adekwatne do ich wartości i zawyżone w stosunku do cen rynkowych. Prezydent Miasta ma mocno określony kierunek działania, który
przedstawił w swoim programie wyborczym m.in. chce realizować „zielone inwestycje”, powstanie doliny pięciu stawów.
Radny Wiesław Berdys podkreślił, że koszt tej inwestycji jest dla dwóch dzielnic i istnieje szereg argumentów za jej realizacją: integracja osiedli, powstanie trasy rowerowej. Do dyskusji włączył się mieszkaniec Pan Przemysław Ciok, który zasugerował, że
wystarczyłoby uregulowanie drogi rowerowej ulicą Zamkową i Szopienicką. 18:55 Radna Barbara Mańdok opuściła obrady.

Punkt nr 7a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozdysponowania
rezerwy celowej RJP 17 na 2019 rok . Przewodnicząca Rady poinformowała, iż zgodnie z procedurami skonsultowała z odpowiednimi wydziałami UM Katowice wstępnie rozpisane zadania do realizacji z rezerwy celowej na kwotę 10.000 tys. zł. Drogą mailową otrzymała od dwóch radnych propozycje zadań i jednocześnie zwróciła się z prośbą do pozostałych o określenie swojego stanowiska. Radny Grzegorz Augustyn - 8.000 zł dofinansowanie Święta Giszowca , 1000 zł iluminacje , 1000 zł wydatki administracyjne.
Pozostali obecni radni – 9.000zł dofinansowywanie Święta Giszowca , 1000 zł wydatki administracyjne.
Decyzją większości ustalono, iż z rezerwy celowej kwotą 9.000 tyś zł Rada dofinansuje Święto Giszowca, a pozostałe 1000 zł przeznaczy na wydatki administracyjne.
Przewodnicząca RJP odczytała treść projektu uchwały nr 110.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.
UCHWAŁA nr 110 /2019 /w załączeniu wraz z uzasadnieniem / w sprawie
rozdysponowania rezerwy celowej RJP 17 na 2019 rok .
Za 11
Przeciw 0
Wstrzymało się 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Punkt nr 8 Informacja o udziale w warsztatach w ramach programu mikroKatowice realizowanym przez Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny. Przewodnicząca Rady JP 17 podsumowała warsztaty, które odbyły się 19 grudnia 2018 roku w ramach programu mikroKatowice realizowanym przez Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny . Warsztaty poprowadził Pan Krzysztof Kraus oraz Pan Marek Nowara. Ma powstać końcowy dokument , w którym zostaną wyartykułowane problemy z jakimi boryka się rada.

Punkt nr 9 Przedstawienie informacji z działalności organów Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec.
Przewodnicząca Rady JP 17 odczytała sprawozdanie podsumowujące czteroletnią pracę rady. Treść sprawozdania była przesłana drogą mailową do wszystkich radnych. Nikt nie wniósł uwag. Informacja zostanie przesłana do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice.
Przewodniczący Zarządu JP 17 dokonał podsumowania działalność rady w 2018 roku. Szczegółowe sprawozdanie zostało przesłane radnym na maila.

Punkt nr 10 Informacja o wyborach do RJP nr 17 Giszowiec.
Przewodniczący Zarządu przedstawił najważniejsze informacje dotyczące wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 17. Wybory odbędą się 14 kwietnia 2019 roku w godzinach od 7:00 do 19:00. Od 5 do 15 marca w trakcie dyżurów Okręgowej Komisji Wyborczej w obecnej siedzibie RJP nr 17 będą przyjmowane kandydatury na radnych RJP i członków Obwodowych Komisji Wyborczych.


Punkt nr 11 Komunikaty i wolne wnioski
Przewodnicząca Rady przekazała informację o otrzymaniu przez Pana Jerzego Forajtera Platynowego Laura Kompetencji i Umiejętności w kategorii „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy”. Uroczysta XXVII Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji odbyła się 19 stycznia 2019 r. w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Organizatorem wydarzenia była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.
Przewodnicząca Rady powiadomiła radnych o otrzymanych życzeniach świątecznych od Posłów Ewy Kołodziej i Marka Wójcika, Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Pana Macieja Biskupskiego, Radnej Pani Beaty Białowąs, Rady Seniorów, RJP NR 16. Posłanka Pani Ewa Kołodziej dołączyła pismo dotyczące poparcia inicjatywy zachęcającej do szczepień.
Przewodnicząca Rady JP17 przeczytała odpowiedź na złożone wnioski budżetowe od Wiceprezydenta Pana Mariusza Skiby. Z treści pisma wynika, iż z powodu braku środków finansowych nie będzie modernizacji Giszowieckiego Parku oraz nie
rozpoczną się prace w zakresie poszerzenia asfaltowgo odcinka trasy spaceroworowerowej od wylotu tunelu przy ulicy Pszczyńskiej w kierunku dzielnicy Ochojec z uwzględnieniem rozmieszczenia małej architektury.
Przewodnicząca Rady JP17 odczytała treść pisma od Wiceprezydenta Pana Bogumiła Sobuli, z którego wynika, iż MZUiM w Katowicach zrealizuje zadanie umiejscowienia znaku z sygnalizacją świetlną nad nowym przejściem dla pieszych
zlokalizowanym przy ul. Mysłowickiej w pobliżu sklepu Biedronka. Przewodnicząca Rady przedstawiła wniosek Radnego Pana Dawida Durała dotyczący sporządzenia listy złożonych propozycji zdań do budżetu miasta na rok 2019, na które Rada otrzymała negatywną odpowiedź. Przewodnicząca Rady dokonała analizy, z której wynika, iż dziesięć propozycji zostało rozpatrzonych
przez miasto negatywnie, jedna jest na etapie ekspertyzy. Radny otrzyma odpowiedź na piśmie.
Przewodniczący Zarządu Rady JP17 poinformował o otrzymanym piśmie w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu od 25 stycznia do 22 lutego 2019 roku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego w rejonie ulicy Pszczyńskiej i Górniczego Stanu. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się 7 lutego 2019 roku w Urzędzie Miasta Katowice, Rynek 1, w sali 701, o godz.15:00.
Przewodniczący Zarządu RJP 17 Edward Haśnik odczytał pismo otrzymane od Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach w sprawie pielęgnacji drzewostanu w rejonie tzw. Domu Nauczyciela przy ul. Działkowej. Z pisma wynika , iż 31.07.2018 r. został złożony wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach o pozwolenie na wycinkę drzewa gatunek kasztanowiec biały. Aktualnie trwa oczekiwanie na ostateczną decyzję. W okresie pełnego ulistnienia drzewostanu zostanie przeprowadzona wizja w terenie mająca na celu ocenę stanu fitosanitarnego drzew i określenie zakresu prac związanych z ich
pielęgnacją.

Przewodniczący Zarządu RJP17 przedstawił odpowiedzi otrzymane do złożonych uchwał nr 108/2018 oraz 109/2018. W zakresie uchwały 108/2018 w sprawie zamontowania sygnału dźwiękowego do sygnalizacji świetniej przy ul. Przyjaznej podjęte zostały właściwe działania do realizacji wniosku. W zakresie uchwały 109/2018 w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ulicy Mysłowickiej, w rejonie sklepu Biedronka oraz lecznicy dla zwierząt będą przeprowadzone regularne działania kontrole przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji. W tym celu Miejski Zarząd Ulic i Mostów wyznaczy na ulicy Mysłowickiej stanowiska postojowe tzw. zastrzeżone „koperty” dedykowane dla pojazdów Policji.
Prezes Stowarzyszenia Giszowiec Pan Romuald Pękalski zaprosił radnych do wspólnej dyskusji dotyczącej realizacji projektów w naszej dzielnicy. Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 lutego 2019 roku w budynku Miejskiego Domu Kultury Plac pod Lipami. Działalność Stowarzyszenia opiera się głównie na realizacji projektów miękkich. Celem Stowarzyszenia miałaby być integracja potencjału i zasobów ludzkie dzielnicy oraz znalezienie sposobu na długoterminowe zarządzanie projektami w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać możliwie dostępne środki np. w ramach budżetu obywatelskiego.
Radny Robert Reguła poruszył temat wyłożonego do publicznej wiadomości projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze w rejonie ulicy Pszczyńskiej i Górniczego Stanu.

Punkt 12 Zamknięcie sesji
Wobec wyczerpania punktów obrad Przewodnicząca RJP zakończyła XXXIX sesję.

 

Protokół sporządziła Maria Ryś