katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek XXVIII sesji

Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Zmiany porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji RJP nr 17 Giszowiec.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji RJP nr 17 Giszowiec.
 6. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
 8. Omówienie działań gospodarki leśnej na terenie Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec.
 9. Projekty do Budżetu Miasta na rok 2018.
 10. Informacje na temat akcji „Bier Sąsiada I Podź Lotać”.
 11. Informacje na temat akcji „Bier Sąsiada I Podź Na Koło”
 12. Komunikaty i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

 


 

 Protokół z XXVIII sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,
która odbyła się przy Pl. Pod Lipami 1,1-3 w dniu 30.08.2017 r. (środa)


W sesji brało udział 9 Radnych, na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015r. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz. 20.30. Goście: Jerzy Forajter Rada Miasta Katowice, Grzegorz Skurczak- Nadleśnictwo Katowice, Joanna król-mieszkanka Giszowca.

Ad. 1 Otwarcie sesji
Sesję otworzył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Pan Grzegorz Augustyn. Przywitał przybyłych gości i wszystkich obecnych radnych.
Ad. 2 Powołanie sekretarza sesji
Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec zaproponował na Sekretarza sesji Radną Sekretarz Zarządu RJP nr 17 Giszowiec - Barbarę Mańdok. Wobec zgody kandydatki, braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wybór Sekretarza sesji.

Wybór przyjęto jednogłośnie. Za głosowało 9 radnych.
Ad. 3 Zmiany w porządku obrad
Przewodniczący zaproponował zniesienie z porządku obrad i przełożenie ich na kolejną sesję pkt.6 dot. informacji Przewodniczącego Zarządu RJP17 ze względu na nieobecność Przewodniczącego oraz pkt 7 dot. informacji Przewodniczącego RJP17 Przystąpiono do głosowania w wyniku, którego jednogłośnie zniesiono punkt 6 z porządku obrad. Następnie przystąpiono do głosowania o zniesienie punktu 7 z porządku obrad. Jednogłośnie został ten punkt usunięty. Radna Maria Ryś odczytała wniosek o odwołanie Pana Grzegorza Augustyna z funkcji Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr17 Giszowiec i poprosiła o włączenie do porządku obrad punktu dot. w/w sprawy

Przystąpiono do głosowania.
Za głosowało 6 radnych.
Przeciw 1
Wstrzymało się 2
Przyjęto zmiany do porządku obrad jako pkt 5.
W dalszej kolejności radna wniosła o dodanie pkt. 6. w brzmieniu: Powołanie nowego przewodniczącego RJP 17 Giszowiec.

Przystąpiono do głosowania.
Za głosowało 9 radnych.
Przyjęto zmiany do porządku obrad jako pkt 6.
Rady Zygmunt Rurański - zaproponował, aby pkt 8 dot. omówienia gospodarki leśnej na terenie RJP 17 przez gościa Grzegorza Skurczaka z Nadleśnictwa Katowice przełożyć jako pkt 4. sesji.
Przystąpiono do głosowania.
Za głosowało 9 radnych.

Jednogłośnie przyjęto zmiany do porządku obrad.
Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie dokonanych zmian obrad sesji, które miałyby przebiegać następująco:

4. Omówienie działań gospodarki leśnej na terenie Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec
5. Odwołanie Pana Grzegorza Augustyna z funkcji Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr17 Giszowiec
6. Wybory Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec
7.Przyjęcie protokołu z XXV sesji RJP nr 17 Giszowiec.
8 .Przyjęcie protokołu z XXVII sesji RJP nr 17 Giszowiec
9. Projekty do Budżetu Miasta na rok 2018
10.Informacje na temat akcji „Bier Sąsiada I Podź Lotać”
11.Informacje na temat akcji „Bier Sąsiada I Podź Na Koło”
12.Komunikaty i wolne wnioski
13.Zamknięcie sesji.

Przystąpiono do głosowania.
Za głosowało 9 radnych.
Jednogłośnie przyjęto zmiany do porządku obrad.

Ad.4 Omówienie działań gospodarki leśnej na terenie Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec
Zaproszony gość Pan Grzegorz Skurczak Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Katowice bardzo szczegółowo omówił działalność, założenia nadleśnictwa na terenie naszego osiedla i na Górnym Śląsku. Radny J. Forajter zadał pytanie dlaczego nie została udzielona pomoc ze strony Nadleśnictwa, kiedy był skierowany wniosek z UM dot. oświetlenia tras rowerowych od ul. Pszczyńskiej do Ośrodka Barbary-Janiny. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że pan inż. nie zna treści wniosku, jaki został sformułowany w tej sprawie. Zapewnił jednak, że są przychylni i jeśli wnioski są formułowane precyzyjnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami to nie stwarzają problemów przy wykonywaniu zadań. Radny Grzegorz Augustyn zapytał czy jest możliwość przycięcia drzew na ul. Górniczego Stanu, na Alei Kasztanowej przy ul. Wojciecha 40 w okresie jesienno-zimowym. W odpowiedzi usłyszano, że teren ten został przekazany na potrzeby wypoczynku mieszkańców, Zakład Zieleni Miejskiej może wykonać za ich zgodą prace przycięcia drzew, uporządkowujące pas do 30m wzdłuż trasy. Należy jedynie zgłosić się z pismem do ZZM. Radna Maria Kabelis zapytała w jakiej odległości od budynku mogą rosnąć drzewa i odniosła się do sytuacji, kiedy podczas ostatnich silnych wiatrów przy ulicy Adama drzewo przewaliło się na balkony. Udzielono odpowiedzi, że zgodnie z przepisami odległość od budynku to 12 metrów, a drzewo może wyrosnąć nawet do 24 metrów. Dodatkowo nadmienił, że nadleśnictwo nie ma możliwości prawnej wycięcia drzew, które znajdują się zgodnie z przepisami. Zasugerował, że każdy właściciel może się ubezpieczyć.
Ad 5. Odwołanie przewodniczącego rady.
Radna Maria Ryś skierowała na ręce Przewodniczącego RJP pisemnego wniosku o odwołanie Przewodniczącego RJP popartego przez 5 członków Rady. Przewodniczący RJP17 przeprowadził wybór komisji skrutacyjnej i oddał prowadzenie jej
przewodniczącemu komisji celem przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem przewodniczącego . Komisja została powołana i zatwierdzona jednogłośnie.

W skład Komisji Skrutacyjnej weszli:
Przewodniczący: Zygmunt Rurański
Urszula Machowska
Justyna Szymiec
 Przedstawiono i przyjęto regulamin odwołania przewodniczącego rady. Komisja przygotowała karty do głosowania i rozdała radnym. Odbyło się tajne głosowanie Komisja przeliczyła głosy, sporządziła protokół i ogłosiła wynik.
Za 6 os.
Przeciw 3 os.
 Przewodniczący komisji odczytał protokół oraz uchwałę nr 90 / 2017 w załączeniu/ dot. odwołania Pana Grzegorza Augustyna z funkcji Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec. Protokół obejmujący w/w czynności stanowi załącznik.
 Ad 6. Wybór przewodniczącego Rady.
W dalszej części radni jednogłośnie podjęli decyzje, by komisja skrutacyjna pozostała w tym samym składzie celem przeprowadzenia głosowania za wyborem nowego przewodniczącego. Przedstawiono i przyjęto regulamin wyborów Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec. Radni zgłosili kandydaturę Pani Marii Ryś i na tym zamknięto listę kandydatów. Komisja przygotowała karty do głosowania i rozdała radnym odbyło się tajne głosowanie. Komisja przeliczyła głosy, sporządziła protokół i ogłosiła wynik.
Za 6os.
Przeciw 2 os.
Bez dokonania wyboru 1 os.
 Przewodniczący komisji odczytał protokół w sprawie wyboru Przewodniczącego RJP17 Giszowiec oraz uchwałę nr 91 /2017w załączeniu/ dot. wyboru Pani Marii Ryś na funkcję Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec. Protokół obejmujący w/w czynności stanowi załącznik. Nowy przewodniczący objął prowadzenie obrad realizując kolejne punkty porządku obrad.
Ad 7. Przyjęcie protokołu z XXV sesji RJP nr 17 Giszowiec.
Za przyjęciem protokołu głosowało 9 radnych. Został zatwierdzony i przyjęty protokół z XXV sesji RJP 17.
Ad. 8 .Przyjęcie protokołu z XXVII sesji RJP nr 17 Giszowiec
Za przyjęciem protokołu głosowało 8 radnych
1 osoba wstrzymała się
Został zatwierdzony i przyjęty protokół z XXVII sesji RJP 17.
Ad.9. Projekty do Budżetu Miasta na rok 2018
Ze względu na brak wniosków na tej sesji przewodnicząca M. Ryś zaproponowała sesję nadzwyczajną dnia 6 września 2017 o godz.18.00. Wnioski należy przesłać do 4 września drogą mailową.
Ad.10.Informacje na temat akcji „Bier Sąsiada I Podź Lotać”
Radny G. Augustyn zabrał głos w tej sprawie . Poinformował, że akcja została zakończona sukcesem. Brało w niej udział ok.30 osób . Każdy uczestnik, który zaliczył co najmniej 4 spotkania z 7 otrzymał dyplom i nagrody rzeczowe. Do akcji włączył się V Posterunek Policji. Partnerzy: ZHP,Przychodnia Delta Med., Stowarzyszenie Blok Aktywni Razem, MDK Giszowiec. Na akcję zostało przekazane dofinansowanie w kwocie 500 zł.
Ad. 11.Informacje na temat akcji „Bier Sąsiada I Podź Na Koło”
Akcja ta zaczyna się od września, w każdą niedzielę. Przygotowywana jest trasa ok. 30 km. W akcji pomagać będą: ZHP i Stowarzyszenie Blok Aktywni Razem. Na tą akcję również przeznaczona jest kwota 500 zł.
Ad.12.Komunikaty i wolne wnioski
G. Augustyn poinformował, że jest już tablica informacyjna RJP17. Jedynie należy ją jeszcze podświetlić.
- W najbliższy weekend tj. 2.,3.08.2017 MDK Giszowiec organizuje Święto Giszowca. RJP 17 wnioskowała do tej imprezy o 10 tyś zł, ale nie umieszczono logo RJP17 na plakatach reklamujących imprezę, co zostało zgłoszone do dyrekcji MDK Giszowiec
- Radni zostali zaproszeni na Katowickie Dożynki w najbliższy weekend oraz Festiwal Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się 09.09.2017r
Ad.13 Zamknięcie sesji.
Na tym sesję zakończono.


Protokół sporządziła
Sekretarz Zarządu JP nr 17
Barbara Mańdok