katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek XXV sesji

Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji RJP nr 17 Giszowiec.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji RJP nr 17 Giszowiec.
 5. Zmiany w porządku obrad.
 6. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
 8. Omówienie działań związanych z poprawą komunikacji pieszej i samochodowej w rejonie ulic Radosnej i Przyjaznej.
 9. Realizacja działań pod patronatem RJP nr 17 Giszowiec, dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i podź lotać”.
 10. Podjęcie działań w sprawie społecznego sprzątania dzielnicy Giszowiec w ramach akcji „Dzień Ziemi”.
 11. Komunikaty i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

 


 

Protokół z XXV sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,
która odbyła się przy Pl. pod Lipami 1,1-3 w dniu 29.03.2017 r. (środa).


W sesji brało udział 10 Radnych, na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015 roku. Radna Barbara Mańdok była obecna od 18:20 do 19.30. Radna Maria Ryś była obecna od godziny 19.10. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz. 21:30. Na sesji obecni byli zaproszeni goście: Starszy Aspirant Jacek Prokop, Starszy Sierżant Daniel Janiszewski, Starszy Sierżant Jacek Jaroszewski, Aspirant Michał Weiswan oraz mieszkańcy Giszowca Joanna Król i Sebastian Król.


1. Otwarcie sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Grzegorz Augustyn. Przywitał przybyłych radnych.
2. Powołanie sekretarza sesji
Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec zaproponował na sekretarza sesji Radnego Edwarda Haśnika. Wobec zgody kandydata i braku innych zgłoszeń oraz uwag ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wybór sekretarza sesji oraz zgodę na rejestrację sesji na dyktafonie.
Wybór przyjęto jednogłośnie.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji RJP nr 17 Giszowiec.
Wobec braku zastrzeżeń został zatwierdzony i przyjęty protokół XXIII sesji RJP17. Za głosowało 10 osób.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji RJP nr 17 Giszowiec.
Wobec braku zastrzeżeń został zatwierdzony i przyjęty protokół XXIV sesji RJP17. Za głosowało 9 osób.
5. Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący RJP Grzegorz Augustyn zaproponował na prośbę dzielnicowych Komisariatu V Policji dodatkowy punkt
10 A przedstawienie koncepcji „Dzielnicowy Bliżej Nas” oraz aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń”.
Propozycja została przyjęta jednogłośnie.
6. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.

 • Przewodniczący złożył wniosek od Radnej Urszuli Machowskiej dotyczący zmian w sieci szkół do Wydziału Edukacji i Sportu w Katowicach.
 • Spotkał się z kierownikiem administracji Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Panem Marcelem Tryjańskim. Rozmowy dotyczyły działek należących do spółki m.in.
  - działka usytułowana pomiędzy blokami na ul. Radosnej, wyjście z parku od placu zabaw do ul. Radosnej,
  - możliwość zwiększenia miejsc parkingowych przy ul. Radosnej i ul. Przyjaznej,
  - możliwość realizacji projektu inicjatywy lokalnej placu zabaw „babaloo” przy ul. Mysłowickiej.
 • Brał udział w spotkaniu przedstawicieli Rad Jednostek Pomocniczych w spotkaniu dotyczącym inicjatyw lokalnych które odbyło się 3 marca w Urzędzie Miasta.
 • Spotkał się z Komendantem Miejskiej Policji w Katowicach Nadkomisarzem Tomaszem Kępą w sprawie bezpieczeństwa na ul. Przyjaznej.
 • Spotkał się z Dyrektorem Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów mgr inż. Piotrem Handwerkerem w sprawie:
  - możliwych rozwiązań mogących poprawić bezpieczeństwo na ul. Przyjaznej,
  - przestawienie ławki przy ul. Adama,
  - przetransportowania wagonika z parku na nowy skwer przy ul. Wojciecha.
 • Zgodnie z poleceniem RJP dotyczącym rozpoznania możliwych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na ul. Przyjaznej i ul. Radosnej, uczestniczył w wizji lokalnej z udziałem przedstawicieli Policji
  St. Aspirantem Jackiem Prokop oraz Komisarzem Jarosławem Bąk z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
 • Odczytał pisma z Urzędu Miasta oraz Stowarzyszenia Blok Aktywni Razem informujący o Pikniku Rodzinny – Żyjmy Zdrowo oraz 3 Jarmarku Bożonarodzeniowym.
  Radna Maria Kabelis przypomniała że na lutowej sesji udzieliła informacji że mieszkańcy będą organizować 3 Jarmark Bożonarodzeniowy i ta informacja jest sprzeczna z wcześniejszymi ustaleniami. Radna Barbara Mańdok poinformowała że jesteśmy już po rozmowach z MDK „Szopienice-Giszowiec”. Przewodniczący RJP Grzegorz Augustyn który pełni role Prezesa w Stowarzyszeniu Blok Aktywni Razem przypomniał że informował już wcześniej że po zakończeniu 2 Jarmarku Bożonarodzeniowego, Stowarzyszenie wystąpiło z pismem do Pana Prezydenta o kontynuację tego przedsięwzięcia przy współpracy z innymi podmiotami. W odpowiedzi Radna Maria Kabelis oświadczyła że to MDK powinien być podmiotem organizującym a Stowarzyszenie „BAR” partnerem. Radna Katarzyna Lebryk przypominała że został powołany zespół Radnych który miał za zadanie zorganizować 3 edycją jarmarku.Radna Barbara Mańdok poinformowała że to jest od początku inicjatywa Rady i to Rada powinna kontynuować organizowanie 3 Jarmarku Bożonarodzeniowego poprzez MDK we współpracy z innymi podmiotami. Przewodniczący Grzegorz Augustyn odczytał pismo Prezydenta Miasta Katowice (załącznik).
  7. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
  Przewodniczący RJP uczestniczył w :
 • spotkaniu z Przedstawicielami Rad Jednostek Pomocniczych,
 • spotkaniu z komendantem Policji w ramach bezpieczeństwa i współpracy z Komisariatem V,
 • spotkaniu z dyrekcją MZUM,
 • spotkaniu z dyrekcją Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach dotyczące projektów BO 2018 oraz przecięcia konarów i ukwiecenia Giszowca,
 • spotkaniu z dyrekcją Nadleśnictwa i Lasów Państwowych dotyczyło przycięcia konarów przy ul. Wojciecha oraz akcji sprzątania Giszowca.
 • spotkaniu z Konserwatorem Zabytków dotyczącym projektu Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 oraz rozmieszczenie tablicy informacyjnej Rady.
 • uczestniczył w wizji lokalnej na temat poprawy bezpieczeństwa na ul. Przyjaznej i ul. Radosnej.
  8. Omówienie działań związanych z poprawą komunikacji pieszej i samochodowej w rejonie ulic Radosnej i Przyjaznej.
  St. Aspirant Jacek Prokop zaproponował rozwiązania które mają wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa na ul. Przyjaznej i ul. Radosnej, zarekomendowane przez I zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach (załącznik).
  Przewodniczący Grzegorz Augustyn zaproponował głosowanie nad projektami uchwał:
  Uchwała nr 81 w sprawie połączenia chodnika wychodzącego z Giszowieckiego Parku z chodnikiem przy skrzyżowaniu ul. Radosnej i Przyjaznej
  Za głosowało 8 radnych, przeciw 1, wstrzymała się 1.
  Uchwała została przyjęta większością głosów.
  Uchwała nr 82 w sprawie zmiany lokalizacji przejścia dla pieszych z skrzyżowania ulic Radosnej i Przyjaznej w kierunku ul. Radosnej z doświetleniem odgórnym i zamontowaniem aktywnego znaku D6 i elementów odblaskowych typu „kocie oczka”
  Za głosowało 8 radnych, przeciw 1, wstrzymała się 1.
  Uchwała została przyjęta większością głosów.
  Uchwała nr 83 w sprawie wyniesienia obecnego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Przyjaznej i Radosnej w pobliżu budynku przy ul. Miłej z doświetleniem odgórnym i zamontowaniem aktywnego znaku D6 i elementów odblaskowych typu „kocie oczka”.
  Za głosowało 7 radnych, przeciw 1, wstrzymała się 2.
  Uchwała została przyjęta większością głosów.
  Uchwała nr 84 w sprawie likwidacji obecnego przejścia dla pieszych po południowej stronie skrzyżowania ulic Przyjaznej i Radosnej i zamontowanie barierek ochronnych na łuku skrzyżowania.
  Za głosowało 8 radnych, przeciw 1, wstrzymała się 1.
  Uchwała została przyjęta większością głosów.
  Uchwała nr 85 w sprawie zamontowania dwóch progów wyspowych na ulicy Przyjaznej między posesjami Przyjazna 21 i 22.
  Za głosowało 6 radnych, przeciw 1, wstrzymała się 3.
  Uchwała została przyjęta większością głosów.
  Uchwała nr 86 w sprawie zamontowania dwóch progów wyspowych na wysokości posesji przy ulicy Przyjaznej 11.
  Za głosowało 7 radnych, przeciw 1, wstrzymała się 2.
  Uchwała została przyjęta większością głosów.
  Uchwała nr 87 w sprawie ustawienia aktywnego znaku D6 z wysięgnikiem i doświetleniem przejścia dla pieszych wraz z montażem elementów odblaskowych typu „kocie oczka” przy skrzyżowaniu ulicy Przyjaznej i Działkowej.
  Za głosowało 8 radnych, przeciw 1, wstrzymała się 1.
  Uchwała została przyjęta większością głosów.
  Pani Joanna Król i Pan Sebastian Król zadali pytanie czy była przeprowadzona rozmowa z mieszkańcami dotycząca proponowanych rozwiązań?
  St. aspirant Jacek Prokop poinformował że praktyka Wydziału Transportu Miasta jest taka, że zawsze przed zrobieniem projektu jest przeprowadzana konsultacja z mieszkańcami.
  Przewodniczący Zarządu i Przewodniczący Rady zostali poinformowani o problemach w sprawie bezpieczeństwa przy ulicach Radosnej i Przyjaznej przez mieszkańców Giszowaca podczas rozmów oraz poprzez portal społecznościowy FB.
  9. Realizacja działań pod patronatem RJP nr 17 Giszowiec, dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i podź lotać”.
  Przewodniczący Rady poinformował, że wzorując się na poprzednie edycji, zostanie wysłane zaproszenie do partnerów z prośbą o udział w tym wydarzeniu tak jak to miało miejsce 2016 roku. Wydarzenie odbędzie się w terminach: 23, 30 kwiecień, 7, 14, 21, 28 maj. Każdy cykl rozpoczyna się o godzina 16.00, trasa długości 5 km (załącznik). Przypomniał, że organizatorem jest RJP nr 17, zostały również przeznaczone środki pieniężne RJP na nagrody dla uczestników.
  Radni zapytali Przewodniczącego Grzegorz Augustyna czy będzie reprezentował RJP nr 17 czy Stowarzyszenie „BAR” Przewodniczący odpowiedział że akcjach organizowanych przez Radę reprezentuje Radę.
  10. Podjęcie działań w sprawie społecznego sprzątania dzielnicy Giszowiec w ramach akcji „Dzień Ziemi”.
  Akcja przypada na 22 kwietnia (sobota) godziny ranno - popołudniowe, Przewodniczący RJP poinformował, że przeprowadzone są wstępne rozmowy z MZUM, Nadleśnictwem i z Wydziałem Kształtowania Środowiska.
  Przewodniczący RJP zadał pytanie Radnym czy bierą udział w tej akcji? Ze względu że większość Radnych obmówiło udziału uczestniczenia w tej akcji, Rada podjęła decyzje nie uczestniczenia w tej akcji.
  10 A. Przedstawienie koncepcji „Dzielnicowy Bliżej Nas” oraz aplikacji „Moja Komenda” i „Krajowa Mapa Zagrożeń”.
  Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu V w Katowicach przekazał informację dotycząca aktualnych programów współpracy społeczności lokalnych z Policją. Na finalnym etapie jest koncepcja „Dzielnicowy bliżej nas”, czyli dzielnicowy ma jak najbliżej współpracować ze społecznością lokalną. Dzielnicowi będą brali udział w każdych lokalnych wydarzeniach i spotkaniach. Telefony do dzielnicowych są dostępne w aplikacji „Moja komenda” można wyszukać po nazwie ulic. W aplikacji „Krajowa mapa zagrożeń” można nanosić występujące zagrożenia a następnie są one weryfikowane przez dany komisariat lub komendę.
  11. Komunikaty i wolne wnioski.
  Radna Justyna Szymiec powróciła do tematu Jarmarku Bożonarodzeniowego i przypominała, że powstał zespół do organizacji tego wydarzenia,
  Przewodniczący Grzegorz Augustyn pominął zespół i złożył w imieniu Stowarzyszenia „BAR” pismo do Prezydenta w sprawie organizowania tego wydarzenia. Radna Maria Kabelis zarzuciła że Przewodniczący wykonuje sprzeczne decyzje wiedząc że osoby z zespołu rozpoczęły już pewne działania.
  Radna Maria Kabeli, poprosiła o szczegółowe informacje dotyczące możliwości powiększenia chodnika na ulicy Górniczego Stanu i ul. Przyjaznej. Przewodniczący Grzegorz Augustyn odczytał pismo, odpowiedź z MZUM które otrzymaliśmy w zeszłym roku 2016.
  Pan Zygmunt Rurański zaproponował aby złożyć wniosek do Zarządu o ponowne wystosowanie pisma do MZUIM dotyczącego chodnika.
  Pan Zygmunt Rurański zawnioskował, aby w sytuacji kiedy mamy zaproszonych gości to należy najpierw udzielić im głos. Drugi wniosek że mieszkańcy uczestniczący w sesji chcąc zabrać głos powinny poprosić o udzielenie głosu przez Przewodniczącego Rady.
  Przewodniczący Zarządu zaproponował aby wystąpić z pismem do Prezydenta w sprawie Jarmarku Bożonarodzeniowego że jako Rada wspólnie z MDK chcemy nadal organizować Jarmark i że chętnie jako partnera widzimy Stowarzyszenie „BAR”. Takie podejście zniweluje spory i Radni chętniej zaangażują się w organizację tego wydarzenia.
  Radna Maria Ryś zaproponowała aby wyjść z inicjatywą lokalną aby pozyskać środki na Jarmark Bożonarodzeniowy.
  Przewodniczący Rady poinformował, że następna sesja odbędzie się w terenie, wizja lokalna drogi rowerowej Giszowiec – Bolina.
  12. Zamknięcie sesji.
  Po wyczerpaniu procedowania punktów sesji Przewodniczący Rady zamknął XXV sesję RJP nr 17 Giszowiec.

Protokół sporządził
Przewodniczący Zarządu
Edward Haśnik