katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek XIX sesji

Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

 1. Otwarcie sesji.

 1. Zmiany w porządku obrad

 1. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji RJP nr 17 Giszowiec.

 1. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.

 1. Informacje z działań Polityki Rowerowej Miasta Katowice

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie umieszczenia 2 progów zwalniających przy Giszowieckim targowisku i umieszczeniu znaków zakazu zatrzymywania się

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji przejścia dla pieszych na ul. Batalionów Chłopskich przed wzniesieniem, przy bramie wjazdowej do Domu Katechetycznego parafii św. Barbary.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przycięcia gałęzi na Placu Pod Lipami zasłaniających latarnie uliczne.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przycięcia gałęzi wzdłuż ekranów dźwiękochłonnych na ul. Pszczyńskiej.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia oświetlenia przy ulicach i ścieżkach na terenie całego osiedla.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ulokowania wiaty przystankowej i dodatkowej ławki na przystanku autobusowym „Radosna kierunek Kopalnia Staszic”.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udostępnienia hali sportowej przy gimnazjum nr 16 pod patronatem RJP nr 17 Giszowiec w godzinach popołudniowych w każdą niedzielę.

 1. Informacje dot. wydarzenia dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i podź na koło”.

 1. Komunikaty i wolne wnioski.

 1. Zamknięcie sesji.


Protokół z XIX sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,

która odbyła się przy Pl. Pod Lipami 1,1-3 w dniu 26.10.2016 r. (środa)


W sesji brało udział 8 Radnych (lista obecności w załączeniu), na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015 r. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz. 20.00. Na sesji był obecny Pan Tomasz Pelc - przedstawiciel Stowarzyszenia „Rowerowe Katowice” oraz mieszkańcy dzielnicy.

Porządek XIX sesji RJP nr 17 Giszowiec (w załączeniu)

Ad. 1 Otwarcie sesji

Sesję otworzył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Pan Grzegorz Augustyn. Przywitał przybyłych gości i wszystkich obecnych Radnych.

Ad. 2 Powołanie sekretarza sesji

Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec zaproponował na sekretarza sesji Radną Katarzynę Lebryk. Wobec zgody kandydatki, braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wybór sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie. Za głosowało
8 Radnych.

Ad. 3 Zmiany w porządku obrad

Radni nie zgłosili zmian do porządku obrad.

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji RJP nr 17 Giszowiec.

Za przyjęciem protokołu głosowało 8 Radnych

Protokół z XVIII sesji RJP 17 został zatwierdzony i przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5 Informacja Przewodniczącego Zarządu RJP nr 17 z działań międzysesyjnych.

- Do UM Katowice zostały złożone uchwały z ostatniej sesji.

- Uczestnictwo w spotkaniu z Dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach przy ul. Adama 33. Spotkanie odbyło się na prośbę Pani Dyrektor i dotyczyło omówienia problemów, z jakimi boryka się placówka w związku
z Kontrolą Sanepid-u.

- Informacja o przeprowadzonych rozmowach Przewodniczącego Zarządu RJP nr 17 Pana Edwarda Haśnika z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego w sprawie schronu przy
ul. Pszczyńskiej. Owe rozmowy umożliwiły zwiedzenie schronu dla zainteresowanych mieszkańców. Zwiedzanie odbyło się w dniach 13.10.2016 r. oraz 15.10.2016 r.

Ad. 6 Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.

- Spotkanie z Dyrekcją Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w sprawie „Hali dla mieszkańców”.

- Notatka interwencyjna – złożenie wyjaśnień w Komendzie Miejskiej Policji przez Przewodniczącego RJP nr 17 dotyczące kolizji drogowej spowodowanej uszkodzeniem baneru promującego 110 lecie osiedla Giszowiec.

- Spotkanie z Dyrekcją w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym im. Dr Marii Trzcińskiej – Fajfrowskiej z okazji Święta Edukacji.

- Uczestnictwo w uroczystościach w Gimnazjum nr 15 z okazji Święta Edukacji.

- Spotkanie z Pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych.

- Spotkanie z Dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi
w Katowicach przy ul. Adama 33 oraz Dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 59
w Katowicach przy ul. Wojciecha 49.

- Spotkanie z Komendantem Policji Miejskiej dotyczące stworzenia punktu policyjnego na Giszowcu.

- Udział w dwóch spotkaniach z Prezydentem Miasta Katowice Panem Marcinem Krupą dotyczących finansowania oraz działalności Rad Jednostek Pomocniczych.

- Uczestnictwo w 4 spotkaniach „Bier Sąsiada I Podź Na Koło” z mieszkańcami.

- Uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych zmarłej 104 letniej – najstarszej mieszkanki Giszowca ŚP. Marii Wędryńskiej.

- spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Polityki Społecznej UM Katowice, w sprawie inicjatyw lokalnych.

- Spotkanie z Przedstawicielami Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Katowice.

- Udział w uroczystościach zasadzenia Antonka na Placu Pod Lipami

Ad. 7 Informacje w sprawie infrastruktury rowerowej oraz przedstawienie projektu „Bezpieczna droga pieszo-rowerowa dla mieszkańców dzielnic Giszowiec – Murcki”

Zaprezentowanie projektu „Bezpieczna droga pieszo-rowerowa dla mieszkańców dzielnic Giszowiec – Murcki” przez przedstawiciela Stowarzyszenia Rowerowe Katowice Pana Tomasza Pelc. Społecznicy przygotowali koncepcję budowy drogi pieszo-rowerowej między osiedlem Giszowiec a Murckami. Według projektu, droga ta przebiegałaby wzdłuż
ul. Pszczyńskiej prowadząc, aż do ul. Zubera w Murckach. Niejednokrotnie zostało podkreślone, iż urzeczywistnienie tego projektu znacznie poprawiłoby komunikację Giszowca z Murckami. Przedstawiciel Stowarzyszenia Rowerowe Katowice, kończąc prezentację, zawnioskował o wsparcie projektu przez Radnych RJP nr 17.

Radni jednogłośnie poparli projekt drogi pieszo-rowerowej, jednocześnie Zarząd został zobowiązany do przygotowania stosownej uchwały na następną sesję.

Ad. 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie umieszczenia 2 progów zwalniających przy Giszowieckim targowisku i umieszczeniu znaków zakazu zatrzymywania się

Podczas intensywnych obrad Radnych, które nie prowadziły do jednoznacznego konsensusu, głos zabrał Pan Tomasz Pelc Przedstawiciel Stowarzyszenia Rowerowe Katowice
i zasugerował umieszczenie znaków D40 oraz D41 na drodze znajdującej się przy targowisku. Radni jednogłośne przystali na w/w propozycję, zdecydowali o modyfikacji treści uchwały
i rozpatrzeniu jej na kolejnej sesji.

Ad. 9   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji przejścia dla pieszych na
ul. Batalionów Chłopskich przed wzniesieniem, przy bramie wjazdowej do Domu Katechetycznego parafii św. Barbary.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Uchwała nr 67/2016 /w załączeniu/ w spawie likwidacji przejścia dla pieszych na
ul. Batalionów Chłopskich przed wzniesieniem, przy bramie wjazdowej do Domu Katechetycznego parafii św. Barbary

Za 2

Przeciw 6

Wstrzymało się 0

Uchwała nie została przyjęta.

Ad. 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przycięcia gałęzi na Placu Pod Lipami zasłaniających latarnie uliczne

Radni zdecydowali o rezygnacji z rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przycięcia gałęzi na Placu Pod Lipami. Jednocześnie zobowiązali Zarząd do złożenia formalnego wniosku
w sprawie przycięcia gałęzi na Placu Pod Lipami do Zieleni Miejskiej.

Ad. 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przycięcia gałęzi wzdłuż ekranów dźwiękochłonnych na ul. Pszczyńskiej.

Radni zdecydowali o rezygnacji z rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przycięcia gałęzi wzdłuż ekranów dźwiękochłonnych na ul. Pszczyńskiej. Jednocześnie zobowiązali Zarząd do złożenia formalnego wniosku do Urzędu Miasta z prośbą o zainterweniowanie do Lasów Państwowych w sprawie przycięcia gałęzi wzdłuż ekranów dźwiękochłonnych na ul. Pszczyńskiej.

Ad. 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia oświetlenia przy ulicach
i ścieżkach na terenie całego osiedla.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Uchwałą nr 68/2016 /w załączeniu/ w sprawie uzupełnienia oświetlenia przy ulicach
i ścieżkach na terenie całego osiedla.

Za 8

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ulokowania wiaty przystankowej
i dodatkowej ławki na przystanku autobusowym „Radosna kierunek Kopalnia Staszic”

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Uchwałą nr 69/2016 /w załączeniu/ w sprawie ulokowania wiaty przystankowej
i dodatkowej ławki na przystanku autobusowym „Radosna kierunek Kopalnia Staszic”

Za 7

Przeciw 0

Wstrzymało się 1

Uchwała została przyjęta większością głosów.

Ad. 14 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udostępnienia hali sportowej przy gimnazjum nr 16 pod patronatem RJP nr 17 Giszowiec w godzinach popołudniowych
w każdą niedzielę

Radni zdecydowali o rezygnacji z rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udostępnienia hali sportowej przy gimnazjum nr 16 pod patronatem RJP nr 17 Giszowiec w godzinach popołudniowych w każdą niedzielę. Radna Pani Urszula Machowska zwróciła uwagę, iż podjęcie uchwały w w/w sprawie nie przyniesie pożądanego efektu. Jednocześnie wspomniała o zarządzeniu 1416/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 lipca 2004 roku w sprawie najmu, dzierżawy, użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń stanowiących własność Miasta Katowice będących w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub innym posiadaniu przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice. Zarządzenie to wskazuje jednoznacznie, dla jakich organizacji czy instytucji bezpłatnie udostępniane są hale sportowe czy sale gimnastycznie. Podczas dyskusji Radnych zrodził się pomysł, by wystosować wniosek do Prezydenta Miasta Katowice z prośbą o uaktualnienie zarządzenia i dodanie Rad Jednostek Pomocniczych do podmiotów uprawnionych do bezpłatnego użyczenia hal sportowych czy sal gimnastycznych. Zarząd RJP nr 17 został zobowiązany do złożenia takiego wniosku.

Ad. 15 Informacje dot. wydarzenia dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i podź na koło”.

Przewodniczący RJP nr 17 przypomniał, iż od pierwszej niedzieli października ruszyła akcja rowerowa dla mieszkańców Giszowca przy MDK Giszowiec. Przejazdy odbywają się od godz. 15.00 do ok. godz. 18.00. po wyznaczonej wcześniej trasie rowerowej. Dystans przejazdu wynosi około 30 km. Metą jest punkt Pub „ARENA” na Placu Pod Lipami, gdzie dla każdego uczestnika rajdu rowerowego przygotowany jest ciepły posiłek. Akcja ta będzie trwała do ostatniej niedzieli października. Finałem zmagań rowerowych będzie wspólne ognisko, podczas którego każdy uczestnik dostanie upominek.

Ad. 16 Komunikaty i wolne wnioski.

Komunikaty:

Przewodniczący RJP nr 17 Pan Grzegorz Augustyn poinformował Radnych o odbytym spotkaniu Reprezentantów Przedstawicieli Rad JP z Prezydentem Miasta Katowice dot. funduszy dla Rad Jednostek Pomocniczych. Decyzją Prezydenta Rady JP będą otrzymywać fundusze w wysokości 10 tys. zł. i dodatkowo opiniować inicjatywy lokalne.

Przewodniczący RJP nr 17 poinformował, iż w związku z śmiercią najstarszej mieszkanki Giszowca, podjął działania mające na celu odnalezienie obecnie najstarszego mieszkańca osiedla.

Przewodniczący RJP nr 17 poinformował, iż pojawiła się możliwość opiniowania inicjatyw lokalnych przez Radnych Jednostek Pomocniczych. W związku z tym koniecznym będzie powołanie ‘zespołu opiniującego’. Przewodniczący zaznaczył, iż planuje odbyć rozmowę z każdym Radnym w celu stworzenia w/w zespołu. Zespół opiniujący będzie miał możliwość przyznania 10 punktów.

Przewodniczący RJP nr 17 poinformował, iż tegoroczny II Jarmark Bożonarodzeniowy, będzie organizowany przez Stowarzyszenie „Blok Aktywni Razem”

Przewodniczący RJP nr 17 poinformował, że w okresie Wszystkich Świętych RJP nr 17 Giszowiec, wspiera harcerzy i udostępnia im namiot Rady, który będzie wykorzystany przy długim weekendzie do ulokowania stanowiska przy cmentarzu parafialnym..

W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości, Radni RJP nr 17 o godzinie 16.00 spotkają się na Placu Pod Lipami, by złożyć kwiaty przy Pomniku ku czci poległych
w powstaniach śląskich i zamordowanych w obozach hitlerowskich w okresie II wojny światowej, oddając tym samym symboliczny hołd wszystkim poległym w imię niepodległości Ojczyzny. Mieszkańcy obecni na sesji zostali zaproszeni do udziału w tym wydarzeniu.

Wnioski:

Radny Pan Kazimierz Dmitryszyn wspomniał o braku oświetlenia przy Gawlikówce
i konieczności podjęcia tego tematu na kolejnych sesjach.

Radna Pani Maria Kabelis zawnioskowała o możliwość informowania ze strony Przewodniczącego RJP nr 17 oraz Zarządu RJP nr 17, o przyszłych spotkaniach, które będą odbywać się w Miejskim Przedszkola nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach przy ul. Adama 33. Pani Radna Kabelis jest pracownikiem owego przedszkola i sprawy, które go dotyczą są dla niej niezmiernie istotne. Nie ukrywała też zdziwienia, iż jako Radna JP 17 oraz pracownik w/w placówki nie została poinformowana o takowym spotkaniu, tym bardziej, iż niejednokrotnie była autorką wniosków czy projektów dotyczących poprawy warunków panujących w placówce.

Pani Radna Maria Kabelis zawnioskowała także o możliwość uczestnictwa przynajmniej dwóch Radnych JP w spotkaniach, które odbywają Przewodniczący RJP nr 17 oraz członkowie Zarządu RJP nr 17, dotyczących problemów zaistniałych na osiedlu. Radna podkreśliła, iż odbierana jest jej, ale także pozostałym Radnym, możliwość działania, czuje się pasywna gdyż nie jest informowana o takowych spotkaniach, a więc nie może w nich uczestniczyć. Część Radnych opowiedziała się po stronie Pani Radnej Kabelis, wyrażając swoje niezadowolenie z braku informacji o spotkaniach z placówkami czy organizacjami działającymi na osiedlu Giszowiec. Przewodniczący Rady poinformował, że działania międzysesyjne Przewodniczącego Rady i Zarządu będą kontynuowane i nie będą wprowadzone żadne dodatkowe zmiany w zakresie informowania przed spotkaniami Radnych W szczególnych przypadkach oczywiście dopuszcza się ewentualne poinformowanie zainteresowanych Radnych, jeśli takowe spotkania będą przewidziane. Przewodniczący Rady poinformował i przypomniał Radnym, że na każdej sesji procedowany jest punkt gdzie Przewodniczący Rady i Zarządu informują o działaniach międzysesyjnych. Taki model reprezentowania Rady jest modelem wzorcowym, który obowiązuje we wszystkich Radach Jednostek Pomocniczych. jak i na sesji Rady Miasta Katowice.

W związku z oporami, jakie przedstawił Przewodniczący RJP nr 17 w sprawie informowania Radnych o swoich działaniach/spotkaniach, Pani Radna Maria Kabelis zawnioskowała o utworzenie wszelkich możliwych zespołów, komisji składających się
z Radnych JP nr 17. Komisje te zajmowałyby się wszelkimi, pojawiającymi się na osiedlu problemami, jednocześnie organizowałyby i uczestniczyłyby w spotkaniach z placówkami, organizacjami itp., mających na celu pomoc w rozwiązaniu zaistniałych problemów. Przewodniczący Rady poinformował Radnych, że ewentualne zespoły będą powoływane, jeśli zajdzie taka konieczność jednocześnie przypominając, że w czasie trwania I kadencji Rady, zostały powołane już dwa zespoły.

Czworo Radnych JP nr 17 wykazało swoje ogromne niezadowolenie z sytuacji dotyczącej organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego. Pani Radna Maria Ryś wyraziła swoje ubolewanie nad tym, iż nie zostały stosunkowo wcześniej podjęte działania w celu zorganizowania Jarmarku przez Radę JP. Radna przypominała, iż niejednokrotnie rozmawiała o konieczności podjęcia jakichkolwiek działań, lecz nie przyniosły one skutku. Pozostali Radni zwrócili uwagę, również na to, iż nie podoba im się fakt, że to właśnie Stowarzyszenie „Blok Aktywni Razem”, jest organizatorem tego wydarzenia, gdyż Prezesem tego Stowarzyszenia jest Przewodniczący RJP nr 17 Pan Grzegorz Augustyn. Radni wskazali na wyraźny konflikt interesów. Zwrócona została również uwaga na to, iż Radni nie zostali wcześniej poinformowani przez Pana Przewodniczącego RJP nr 17, iż Stowarzyszenie zamierza starać się o możliwość organizacji Jarmarku. Radni zaznaczyli, iż „w dobry guście” byłoby udzielenie takiej informacji. Przewodniczący Rady poinformował i przypomniał Radnym, że Jednostki Pomocnicze od 2016 roku nie dysponują rezerwą finansową i nie ma możliwości finansowania pewnych założeń. W tym roku nasza dzielnica skupiała się głównie na obchodach związanych z 110 leciem Giszowca i jednocześnie 70 leciem Grupy Janowskiej. Zarząd Rady został poinformowany, że ze względu na rozdysponowane znaczące koszty przy realizacji jubileuszy, nie ma możliwości finansowania kolejnych wydarzeń kulturalnych. Przewodniczący poinformował dodatkowo, że w związku z taką koniecznością, 10 października stowarzyszenie złożyło wniosek o podjęcie się organizacji tego wydarzenia, czyli po terminie ostatniej sesji. Wytłumaczył Radnym, że stowarzyszenie działa w nurcie promocji dzielnicy i jako jedyny podmiot podjął się ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest II Jarmark Bożonarodzeniowy, który ma stać się stałym programem a zarazem kontynuacją, która zapoczątkowana została w roku ubiegłym. Przewodniczący jednocześnie poinformował Radnych że stowarzyszenie liczy na potencjalnych partnerów którzy wspomogą tę realizację.

Do głosów niezadowolenia z zaistniałej sytuacji dotyczącej Jarmarku, dołączyły się także głosy mieszkańców uczestniczących w sesji. Mieszkaniec Giszowca Pan Król, kilkukrotnie wyraził swoje rozczarowanie i rozgoryczenie faktem organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego przez Stowarzyszenie Blok Aktywni Razem, którego Prezesem jest Przewodniczący RJP nr 17 – czyli jedna i ta sama osoba. Po raz kolejny wskazał na wyraźny konflikt interesów, nie kryjąc zrozumienia dla oburzenia, które powstało wśród Radnych. Pan Król, zdegustowany przebiegiem wydarzeń, zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego RJP nr 17 o poddanie pod rozwagę i próbę rozwiązania zaistniałego problemu, szczególnie niuansu pomiędzy sprawowanymi funkcjami.

Ad.17 Zamknięcie sesji.

Po wyczerpaniu procedowania punktów sesji Przewodniczący Rady zamknął XVIII sesję RJP nr 17 Giszowiec.

Protokół sporządziła

Radna JP nr 17

Katarzyna Lebryk