katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek XX sesji

Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zmiany w porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji RJP nr 17 Giszowiec.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
 6. Przedstawienie planu budżetowego na rok 2017 dla dzielnicy Giszowiec.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia trasy rowerowej z Giszowca na Murcki wzdłuż DK 86.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ulokowania znaków D-40 i D-41 między pawilonami targowiska na ul. Wojciecha w obu kierunkach.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oznakowania miejsc postojowych między pawilonami targowiska na ul. Wojciecha.
 10. Informacje dot. wydarzenia dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i podź na koło”.
 11. Komunikaty i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

 

Protokół z XX sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,

która odbyła się przy Pl. pod Lipami 1,1-3 w dniu 30.11.2016 r. (środa)


W sesji brało udział 11 Radnych (lista obecności w załączeniu), na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015 roku. Przewodniczący Rady Grzegorz Augustyn dołączył o godz. 18:15, Radna Barbara Mańdok o 18:45, natomiast Radny Robert Reguła wyszedł o godzinie 20:45. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz. 21:20. Na sesji obecny był Radny Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter oraz mieszkańcy Joanna Król i Sebastian Król.

Porządek XX sesji RJP nr 17 Giszowiec (w załączeniu)

Punkt nr 1 Otwarcie sesji

Sesję otworzył Wiceprzewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Wiesław Berdys. Przywitał przybyłych gości. Odczytał porządek obrad.

Punkt nr 2 Zmiany w porządku obrad

Radna Maria Kabelis zwróciła się z prośbą o zmianę porządku obrad i dopisanie punktu dotyczącego powołania komisji, które byłyby odpowiedzialne za wszelkiego rodzaju działania w dzielnicy. Dalsze prowadzenie sesji przejął przybyły Przewodniczący Rady Grzegorz Augustyn. Przychylono się do wniosku Pani Marii Kabelis i wprowadzono punkt do obrad sesji dotyczący głosowania nad powstaniem zespołów. Po wspólnej dyskusji ustalono powołanie komisji ds. oświaty oraz komisji ds. jarmarku bożonarodzeniowego. Radna Maria Kabelis podkreśliła, iż straciła zaufanie do działań Przewodniczącego Rady Grzegorza Augustyna i byłby zasadne, aby w spotkaniach   z przedstawicielami dzielnicy brało udział przynajmniej dwóch radnych. Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż nie widzi potrzeby zmian w tym temacie. Przewodniczący Zarządu Edward Haśnik zaznaczył, że do przeprowadzania rozmów i działań z przedstawicielami organizacji i stowarzyszeń Rada   zgodnie z przyjętą uchwałą nr 7 z dnia 13 maja 2015 roku upoważniła również Jego osobę, jako przedstawiciela zarządu i będąc zaproszonym do rozmów ma poczucie odpowiedzialności i realizuje powierzone zadanie. Radna Maria Kabelis zwróciła uwagę, iż opracowała rok temu ulotkę i liczyła, że będzie ona wywieszona               w wszelkich możliwych miejscach , aby o działalności naszej Jednostki Pomocniczej mogło dowiedzieć się szersze grono mieszkańców. Radna uważa, że sama promocja w internecie nie jest wystarczająca. Radny Wiesław Berdys zaznaczył, iż informacja jest wywieszona w siedzibie naszej Rady, gablot nie mamy, aby wywiesić je na klatkach schodowych, to trzeba mieć zgodę właścicieli budynku.

Radna Urszula Machowska prosiła Przewodniczącego Rady o udzielenie informacji na jakim etapie są rozmowy z radnymi w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej i czy powołujemy zespół zgodnie z podjętym tematem na ostatniej sesji. Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż nie przeprowadził jeszcze rozmów z wszystkimi, będzie je kontynuował nawet z tymi, którzy nie przychodzą na sesje.

Punkt nr 3 Powołanie sekretarza sesji

Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec zaproponował na sekretarza sesji radną Marię Ryś. Wobec zgody kandydatki, braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarzy sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie.

Punkt nr 4 Przyjęcie protokołu z XIX sesji RJP nr 17 Giszowiec

Radna Urszula Machowska zaproponowała usunięcie z protokołu zapisu „prywatne rozmowy” .

Przystąpiono do głosowania:

Za 9

Przeciw 0

Wstrzymała się 1

Radna Maria Ryś zasugerowała wycofanie z protokołu treści:

„Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych z informacją żeby wspierać i dobrze propagować to wydarzenie, które ma przynieść promocję dla naszej dzielnicy bez względu na to, kto jest głównym organizatorem i działać w dobrej wierze z partnerem, jakim jest stowarzyszenie „Blok Aktywni Razem” Przewodniczący nakreślił również, że Rada powinna współpracować z wszystkimi podmiotami, które chcą działać na rzecz promocji Giszowca. Zwrócił się również do niezadowolonych Radnych, że ważne jest, aby kontynuować to, co dobrze zostało odebrane przez mieszkańców. Głosy niezadowolenia i ogólna niechęć działają zawsze na szkodę w budowaniu dobrej relacji. Dlatego w realizację takich wydarzeń powinno łączyć się z wszystkimi Partnerami, którzy chcą działać na rzecz dobra mieszkańców Giszowca”

Słowa te nie były wypowiedziane na sesji , a tylko w całości dopisane przez Przewodniczącego Rady Grzegorza Augustyna, po sporządzonym już protokole przez Radną Katarzynę Lebryk. Przewodniczący Rady przyznał, iż od samego początku działalności Rady każdorazowo po wysłanym protokole przez protokolanta do Jego osoby dokonywał zmian. Przewodniczący podkreślił, iż do sporządzonego protokołu przez Radną Katarzynę Lebryk nie ma zastrzeżeń. Radna Maria Ryś skierowała prośbę do Radnego Miasta Pana Jerzego Forajtera o wyjaśnienie, jaki jest przyjęty     w Radzie Miasta Katowice system zatwierdzania protokołu i czy można dokonywać zmian? Radny Jerzy Forajter objaśnił, iż zgodnie z tym co funkcjonuje w Radzie Miasta Katowice po sporządzonym protokole do czasu następnej sesji nie wolno nanosić jakichkolwiek zmian. Przewodniczący nie może sam poprawiać protokołu, przynajmniej na razie nie jest możliwa jakakolwiek interwencja. Protokolant wysyła sporządzony dokument do wszystkich radnych, a proponowane zmiany poprzez głosowanie dokonuje się na następnej sesji. Zapisy wątpliwe z pewnością wyjaśniłby wprowadzony na obrady sesji dyktafon. Przewodniczącego Zarządu Edward Haśnik przeczytał, co należy do obowiązków Przewodniczącego Rady i powołał się na statut paragraf 8 punkt 4

Przystąpiono do głosowania:

Za 5

Przeciw 3

Wstrzymały się 2

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu

Za 7

Przeciw O

Wstrzymało się 3 radnych

Protokół z XIX sesji RJP 17 został zatwierdzony i przyjęty z dwoma poprawkami.

Punkt nr 5 Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych

- przekazanie do Urzędu Miasta Katowice uchwał z ostatniej sesji,

- sporządzenie i przekazanie wniosków do odpowiednich wydziałów. Złożono pismo do Wydziału Edukacji w sprawie możliwości wynajęcia przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 17 hali sportowej przy Gimnazjum nr 16 oraz do Prezydenta Miasta Katowic w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu dotyczącym wynajmowania hal i sal gimnastycznych bezpłatnie przez Rady Jednostek Pomocniczych,

- spotkanie z Dyrektorem Zakładu Zieleni Miejskiej w sprawie przycięcia gałęzi na Placu Pod Lipami oraz wzdłuż ul. Pszczyńskiej przy ekranach dźwiękochłonnych. Na Placu pod Lipami nie będzie problemów z realizacją zadania, natomiast wniosek o usunięcie przy ul. Pszczyńskiej będzie dopiero rozpatrywany, z uwagi na problemy własnościowe terenu. Przewodniczący otrzymał zapewnienie, że będzie przewieziona choinka na Plac pod Lipami,

- otrzymano pismo dotyczące uchwały nr 63 w sprawie montażu czujnika prędkości przy ul. Przyjaznej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 51. Wydział Transportu przekierował dokument do Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach,

- otrzymano katalogi firmy BUGLO, dotyczące urządzeń do projektowania placów zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu,

Punkt 6 Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych

- udział w zakończeniu akcji Bier Sąsiada i Podź na koło,

- wspieranie akcji „Znicz" przez 87 Drużynę Harcerską w okresie Wszystkich Świętych,

- spotkanie z przedstawicielami Rad Jednostek Pomocniczych,

- udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości w Katowicach,

- złożenie kwiatów pod pomnikiem na Palcu Pod Lipami,

- spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Polityki Społecznej w sprawie inicjatyw lokalnych,

- spotkanie zespołu społecznego wraz z komendantem Policji dotyczący współpracy dzielnic z Policją,

- udział w sesjach Rad Jednostek Pomocniczych nr 6 Ligota – Panewniki, nr 8 osiedle Witosa, nr 10 Dąb, nr 15 Szopienice, nr 14 Dąbrówka Mała

Radny Wiesław Berdys zadał pytanie , jaki cel ma uczestniczenie w sesjach poszczególnych dzielnic? Przewodniczący Grzegorz Augustyn objaśnił, iż udaje się do poszczególnych dzielnic, aby wypracować wspólny mechanizm działania w sprawie wchodzących zmian dotyczących oceny wniosków w ramach inicjatyw lokalnych. W każdej dzielnicy od stycznia powinny zostać powołane komisje opiniujące składane wnioski. Nadal nie wiadomo czy te działania będą zgodne ze statutem Rady Jednostki Pomocniczej, dlatego czekamy na decyzję radcy prawnego, który wyjaśni wątpliwości . Rady Jerzy Forajter wyjaśni, iż przed dwoma tygodniami zakończyły się konsultacje,   a następnie Rada Miasta Katowice przyjęła uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, na podstawie której zmienia się jedynie to, iż jeżeli jednostka pomocnicza zaopiniuje pozytywnie , to dany wniosek otrzyma dodatkowo 10 punktów. Prezydent Miasta chce dać większe możliwości jednostkom pomocniczym. Nie mamy pewności czy Wojewoda nie podważy uchwały. Radny Jerzy Forajter nie zna rozmów, jakie Przewodniczący Rady prowadzi w innych jednostkach.

Mieszkanka pani Joanna Król zadała pytanie Przewodniczącemu Rady Jednostki czy we wszystkich tych spotkaniach, w których brał udział był sam? Przewodniczący odpowiedział, że tak, był sam za wyjątkiem spotkania z Dyrektorem Zieleni Miejskiej, gdzie towarzyszył mu Przewodniczący Zarządu.

Punkt nr 7 Przedstawienie planu budżetowego na rok 2017 dla dzielnicy Giszowiec.

Przewodniczący Rady odczytał plan budżetowy na rok 2017 dla naszej dzielnicy. Radny Jerzy Forajter objaśnił celowość poszczególnych inwestycji.

Radny Wiesław Berdys zadał pytanie, po co przy ulicy Adama ma być montaż monitoringu, jeżeli brakuje porządnego oświetlenia, o który wnioskowaliśmy? Nie ma również żadnego postępu w sprawie miejsc parkingowych wzdłuż willi nr 12a     i 12b , nic w tym temacie nie zostało zrobione. Tylko jednej mieszkance przeszkadza parking, a pozostali cierpią. Radny Jerzy Forajter podkreślił, iż też pisał                     o oświetlenie przy ulicy Wojciecha i wniosek został odrzucony, ponieważ słupy oświetleniowe są przy drodze wewnętrznej, a to nie jest teren miejski. Jest to z pewnością problem złożony, często brak podejmowanych inwestycji przez miasto wynika z braku własności do danego terenu. Radna Barbara Mańdok zwróciła uwagę, iż przy ulicy Kolistej ,wzdłuż garaży latarnie też są uszkodzone, zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. Radny Jerzy Forajter podkreślił, iż kopalnia Staszic nie przekazała oświetlenia pod miasto, stąd brak możliwości działania na tym terenie. Zasugerował, iż dobrze byłoby, aby Rada Jednostki Pomocniczej wystosowała pismo z propozycją do firmy Tauron o naprawę uszkodzonego oświetlenia przy ulicy Adama oraz Kolistej. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, iż nadal nie ma postępu w temacie rozbudowy cmentarza. Radny Jerzy Forajter odniósł się do tej sprawy i podkreślił, że z wnioskiem musi wystąpić proboszcz parafii. Proponował spotkanie z Prezydentem Miasta, jednak proboszcz parafii czeka na decyzję kurii.

Punkt nr 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia trasy rowerowej z Giszowca na Murcki wzdłuż DK 86.

Dyskusja dotycząca tego tematu odbyła się na poprzedniej sesji.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

UCHWAŁA nr 70/2016 /w załączeniu/ w sprawie utworzenia trasy rowerowej z Giszowca na Murcki wzdłuż DK 86.

Za 12

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Punkt nr 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ulokowania znaków D-40   i D-41 między pawilonami targowiska na ul. Wojciecha w obu kierunkach.

Dyskusja dotyczące tego tematu odbyła się na poprzedniej sesji. Radna Maria Kabelis poprosiła o wyjaśnienie, co oznaczają znaki D40 oraz D41. Przewodniczący Rady korzystając z dostępu do internetu odczytał, iż znaki te dotyczą strefy zamieszkania. Radny Jerzy Forajter zadał pytanie, czy uchwała ta została uzgodniona z właścicielem terenu. Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie.

Przystąpiono do głosowania

UCHWAŁA nr 71/2016 /w załączeniu/ w sprawie ulokowania znaków D-40 i D-41 między pawilonami targowiska na ul. Wojciecha w obu kierunkach.

Za 12

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Punkt nr 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oznakowania miejsc postojowych między pawilonami targowiska na ul. Wojciecha.

Dyskusja dotyczące tego tematu odbyła się na poprzedniej sesji.

Przystąpiono do głosowania

UCHWAŁA nr 71/2016 /w załączeniu/ w sprawie oznakowania miejsc postojowych między pawilonami targowiska na ul. Wojciecha.

Za 12

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Punkt nr 11. Informacje dot. wydarzenia dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i podź na koło”.

Wydarzenie rozpoczynało się i kończyło na Placu Pod Lipami, w akcji brało udział każdorazowo około 15 osób. Partnerami przedsięwzięcia był Pub Arena, 87 Drużyna Harcerska i Stowarzyszenie Blok Aktywni Razem, MDK filia nr 2 "Szopienice-Giszowiec .Wspólny finał odbył się w ostatnią niedzielę października. Finał akcji wsparło nadleśnictwo, poprzez przygotowanie ogniska.

Punk nr 12 Powołanie zespołu ds. oświaty oraz ds. organizacji jarmarku bożonarodzeniowego w roku 2017.

Powołanie zespołu ds. oświaty

Radna Maria Kabelis widzi potrzebę powołania zespołu ds. oświaty, którego zakresem działania będzie również udział w prowadzonych rozmowach o problemach dotyczących placówek oświatowych na terenie dzielnicy. Takie spotkania dobrze, aby odbywały się w obecności jednego lub dwóch radnych. W ten sposób bylibyśmy włączani w działania i problemy. Przewodniczący Rady Grzegorz Augustyn podkreślił, iż nie widzi potrzeby wprowadzania zmian w sprawie powiększenia osób, które miałyby brać udział w spotkaniach. Harmonogram spotkań dostosowuje do swojej pracy zawodowej i jeżeli jest taka potrzeba Przewodniczącego Zarządu. Radna Urszula Machowska podkreśliła, iż nie chcemy odbierać Przewodniczącemu Rady kompetencji do działania. Zasadne jednak wydaje się, że jeżeli Przewodniczący wybiera się na spotkanie     w konkretnym celu, to może się okazać, iż udział radnych znających bardziej dany problem jest pożądany i może być wsparciem. Udział w uroczystościach można scedować również na inne osoby. Na obecną chwilę czujemy się tylko sprowadzeni do poziomu głosowania na sesji. Nic chyba złego się nie stanie jeżeli na spotkanie pójdzie kilku radnych. Przewodniczący Rady podkreślił, iż udział innych radnych nie może burzyć harmonogramu spotkania. Jeżeli jest taka potrzeba bierzemy fachowca, który pomaga w rozmowach. Radny Kazimierz Dmitryszyn zadał pytanie czy w statucie, lub innych przepisach my jako radni mamy zakaz rozmawiania indywidualnie z przedstawicielami dzielnicy? Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie i każdy indywidualnie może rozmawiać i składać wnioski. Radna Maria Kabelis podkreśliła, iż to co zostało powiedziane nie zgadza się, z tym co otrzymała drogą mailową od Przewodniczącego Rady. Pozwoli sobie przesłać ten dokument do wszystkich radnych, aby ocenili. Radny Kazimierz Dmitryszyn stwierdził, że to wszystko może spowodować za dużo bałaganu, można jedynie mieć pretensje, że dana informacja nie dotarła. Radny Edward Haśnik podkreślił, iż idąc na spotkanie z Dyrektorem Przedszkola przy ulicy Adama spełnił swoją rolę, zgodnie z zapisem statutowym. Radny Wiesław Berdys zaznaczył, że problem pojawił się w momencie, kiedy zostały urażone ambicje radnej Marii Kabelis, bo nie została zaproszona na spotkanie do rozmów     w przedszkolu. Przewodniczący Rady podkreślił, iż przyjął taki model działania, jak w innych radach i nie rozumie problemów. Radni mają możliwość składania wniosków. Dlaczego poprzez powołanie zespołów chcemy to burzyć? Radna Urszula Machowska widzi wobec najbliższych zmian szykujących się   w oświacie potrzebę skierowania pisma np. do Wydziału Edukacji. Powinniśmy włączyć się w dyskusję, jeśli taka zostanie podjęta, w sprawie opracowania planu reorganizacyjnego szkół w naszej dzielnicy. Rada powinna przedstawić swoje stanowisko i wysunąć konkretną propozycję. Naszym zadaniem jest również zasięgnąć informacji, jaka przyszłość czeka szkoły, gdyż to jest ważne chociażby dla rodziców. Wobec zakresu zmian mógłby w Radzie powstać odpowiedni zespół. Radny Jerzy Forajter podkreślił, że zasadne byłoby skierowanie wniosku przez jednostkę do Wydziału Edukacji o przedstawienie propozycji zmian dla dzielnicy.

Przystąpiono do głosowania w sprawie powołania zespołu ds. oświaty

Za 11

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Powołano zespół ds. oświaty w składzie: Urszula Machowska, Barbara Mańdok, Maria Kabelis, Maria Ryś, Grzegorz Augustyn. Zaproponowano, aby przewodniczącą tej komisji została Radna Urszula Machowska.

Powołanie zespołu ds. organizacji jarmarku bożonarodzeniowego w roku 2017

Radna Maria Ryś podkreśliła, iż wobec zaistniałej sytuacji z bieżącego roku , zasadna wydaje się propozycja Przewodniczącego Zarządu, dotycząca powołania zespołu ds. organizacji jarmarku bożonarodzeniowego w roku 2017. Według radnej Marii Ryś zabrakło dialogu, ze strony Przewodniczącego Rady. Nigdy nie odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy jarmark, ale także Przewodniczący nie zwołał żadnego spotkania, na którym poruszony zostałby temat organizacji tegorocznego jarmarku. Należało usiąść z osobami, które w ubiegłym roku angażowały się i dużo wcześniej przeprowadzić rozmowy oraz wspólnie zastanowić się nad pozyskaniem środków       i jego realizacją.

Przystąpiono do głosowania w sprawie powołania zespołu ds. organizacji jarmarku bożonarodzeniowego w roku 2017

Za 11

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Powołano zespół ds. organizacji jarmarku bożonarodzeniowego w roku 2017 w składzie: Edward Haśnik, Grzegorz Augustyn, Kazimierz Dimitryszyn, Maria Kabelis, Katarzyna Lebryk, Barbara Mańdok, Justyna Szymiec, Maria Ryś.

Punkt nr 13 Komunikaty i wolne wnioski

Przewodniczący RJP wrócił do tematu powołania zespołu opiniującego wnioski składane z inicjatywy lokalnej. Chcielibyśmy, aby tę propozycję zaakceptowały rady w pozostałych dzielnicach, aby opracowany system wszędzie funkcjonował identycznie. Powołany zespół będzie odpowiadał za przyjęcie i ocenę wniosków. Wnioski , które trafią do zespołu oceniającego w RJP będą mogły po pozytywnej weryfikacji otrzymać dodatkowo 10 punktów. W każdej dzielnicy terminy oceniania   i składania do miasta byłyby jednakowe , a przewodniczący powołanego zespołu każdorazowo zobligowany będzie do przedstawienia na   najbliższej sesji sprawozdania. Zespół będzie miał elastyczność i będzie mógł opiniować nawet wówczas, gdy nie będzie kworum. Na obecną chwilę czekamy na decyzję radcy prawnego, czy jest to zgodne z zapisami statutowymi. Model przedstawiony został zaakceptowany przez Radę Miasta Katowice, ale trzeba poczekać na ostateczną akceptację Wojewody. Mieszkanka Joanna Król zadała pytanie czy zostały opracowane kryteria oceniania oraz zwróciła uwagę, iż nikt z radnych nie ma odpowiedniego przeszkolenia. Radna Maria Kabelis zadała pytanie Przewodniczącemu Rady, czy do pracy z zespole będzie wybierał sam radnych? Przewodniczący opowiedział, iż nie będzie sam dokonywał wyboru tylko zaproponuje osoby.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie, dotyczące określenia stanowiska Radnych Rady Jednostki Pomocniczej w sprawie   udziału w jarmarku bożonarodzeniowym, który w tym roku będzie organizowany przez Stowarzyszenie Blok Aktywni Razem.

Przystąpiono do głosowania

Za 4

Przeciw 5

Wstrzymało się 1

Rada Jednostki Pomocniczej ostatecznie nie bierze udziału w tegorocznym jarmarku. Radna Barbara Mańdok zaznaczyła, iż szkoła podstawowa również nie bierze udziału w jarmarku. Radna chce być lojalna wobec swojego pracodawcy.

Radna Urszula Machowska złożyła prośbę do zarządu o skierowanie do odpowiednich jednostek miasta pisma, w celu umieszczenia przy ławkach koszy na śmieci.

Radny Kazimierz Dmitryszyn przekazał Radnemu Jerzemu Forajterowi przygotowaną mapkę z zaznaczonymi miejscami, gdzie należałoby na terenie dzielnicy uzupełnić kosze na śmieci.

Przewodniczący Grzegorz Augustyn poinformował, iż RJP bierze udział  w dwóch imprezach sportowych:

3.12.2016 XXIII Międzynarodowym Turnieju Barbórkowym w zapasach stylem klasycznym w Szkole Podstawowej nr 51

16.12.2016 Wyciskanie sztangi w Gimnazjum nr 16

Radna Katarzyna Lebryk zwróciła uwagę, iż radni do dnia dzisiejszego nie wiedzieli, że RJP bierze udział w przedstawionych przez Przewodniczącego Rady imprezach. Nie mamy nigdzie zapisu, co do stanowiska chęci uczestnictwa Radnych Jednostki Pomocniczej. Zaproponowała, że jeżeli robimy jakąś inicjatywę, to byłoby fajnie informować radnych chociażby drogą e-mail, aby osoby te mogły wyrazić swoje zdanie, czy w ogóle chcą , aby w tych przedsięwzięciach jednostka pomocnicza brała udział. Przewodniczący Rady zgodził się na zaproponowany model i będzie wysyłał informację drogą elektroniczną. Przewodniczący Rady nadmienił, iż często o tych imprezach sam dowiaduje się na ostatni moment. Radna Maria Ryś zwróciła uwagę, iż brakuje przejrzystości w działaniu Przewodniczącego Rady. Nie wiadomo do końca, w którym charakterze występuje podczas inicjatyw, ponieważ jednocześnie jest Przewodniczącym Rady i Prezesem Stowarzyszenia Blok Aktywni Razem. Według radnej widoczny jest tutaj konflikt interesów.

Mieszkanka Joanna Król zwróciła uwagę, że sam Przewodniczący Rady nie powinien podejmować decyzji. Odczytała ze statutu, co leży w zakresie działań Przewodniczącego Rady , a także jakie są kompetencje całej Rady.

Mieszkanka Joanna Król zwróciła się z prośbą o możliwość załatwienia jednego wózka kopalnianego, w celu umieszczenia go na nowo powstałym skwerze. Przewodniczący Zarządu zaproponował przeniesienie jednego z wózków znajdujących się przy MDK Plac pod Lipami.

Następna sesja odbędzie się 14.12.2016 o godz. 18:00, a po niej spotkanie świąteczne.

Punkt 11. Zamknięcie sesji

Wobec wyczerpania punktów obrad Przewodniczący RJP zakończył XX sesję.

 

Protokół sporządziła Maria Ryś