katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek XXII sesji

Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zmiany w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji RJP nr 17 Giszowiec.
  4. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
  6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działań Rady za rok 2015.
  7. Komunikaty i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie sesji.

 


Protokół z XXII sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,
która odbyła się przy Pl. pod Lipami 1,1-3 w dniu 25.01.2017 r. (środa).


     W sesji brało udział 11 Radnych (lista obecności w załączeniu), na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015 roku. Radna Urszula Machowska o 18:20. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz. 20:10. Na sesji obecny był Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter.


1.    Otwarcie sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Grzegorz Augustyn. Przywitał przybyłych radnych.
Powołanie sekretarza sesji
Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec zaproponował na sekretarza sesji Radnego Edwarda Haśnika. Wobec zgody kandydata i braku innych zgłoszeń oraz uwag ze strony Radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wybór sekretarza sesji oraz zgodę na rejestrację sesji na dyktafonie.
Wybór przyjęto jednogłośnie.

2.    Zmiany w porządku obrad

Zgłoszona zmianę w porządku obrad i zaproponowano dodanie:

6A. Sprawozdanie Przewodniczącej komisji do spraw inicjatyw lokalnych Marii Ryś.
Przyjęto jednogłośnie.

6B. Rozpatrzenie Projektu Uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej dotyczącej Dnia Sąsiada na ul. Wojciecha.
Przyjęto jednogłośnie.

6C. Rozpatrzenie Projektu Uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej dotyczącej zagospodarowania terenu miejskiego przy ul. Adama pod miejsce postojowe.
Przyjęto jednogłośnie.

6D. Rozdysponowanie funduszy rezerwy JP 17 w kwocie 10 tyś zł.
Przyjęto jednogłośnie.

6E. Informacje dotyczące zmian sieci szkół.
Przyjęto jednogłośnie.


3.    Przyjęcie protokołu z XXI sesji RJP nr 17 Giszowiec
Wobec baku zastrzeżeń został zatwierdzony i przyjęty jednogłośnie protokół z XXI sesji RJP 17.

 

4.    Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.

•    Spotkanie z Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Edukacji Pani Grażyna Burek. Dotyczyło zmian w szkolnictwie. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Zarządu oraz Radna Urszula Machowska.
•    Odczytanie pism które wpłynęły do Rady JP nr 17.
•    Uhonorowanie najstarszej mieszkanki Giszowca.
•    Spotkanie Zarządu w sprawie podsumowania 2016 r.

 

5.    Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
•    Dwukrotne spotkanie z Radą Społeczną Komendy Miejską Policji.
•    Spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji V w Katowicach.
•    Uhonorowanie najstarszej mieszkanki Giszowca która obchodziła 101 urodziny.
•    Spotkanie z Komendantem Straży Miejskiej.
•    Spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Promocji.
•    Przewodniczący wspólnie z Radnymi JP 17 uczestniczył w spotkaniu z Prezydentem, które odbyło się MDK „Szopienice-Giszowiec”.
•    Przewodniczący  Uczestniczył w spotkaniu zespołu ds. inicjatyw lokalnych.
•    Przewodniczący  Uczestniczył w sesji RJP nr 19 Piotrowice-Ochojec.
•    W spotkaniu przedstawicieli Rad Jednostek Pomocniczych.
•    Udział w panelu informacyjnym w RJP nr 6 i 10 w sprawie inicjatyw lokalnych.
•    Udział w spotkaniu z Sekretarzem Miasta Januszem Walągiem, Zastępcą Naczelnika Biura Rady Miasta Katowice Rafałem Dłubakiem.
•    Udział w spotkaniu Zarządu RJP nr 17.

 

6.    Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działań Rady za rok 2016.

Zestawienie podsumowujące rok 2016. ZAŁĄCZNIK

 

6A. Sprawozdanie Przewodniczącej zespołu ds Inicjatyw Lokalnych Marii Ryś.

Odbyły się 2 spotkania zespołu, komisja zapoznała się Zarządzeniem Prezydenta Miasta, został opracowany skoroszyt z podstawowymi informacjami dotyczącymi inicjatyw lokalnych oraz karta przyjęcia wniosku, materiały i wnioski dostępne  w siedzibie Rady. Zostały przygotowane i umieszczone informacje na stronie RJP nr. 17. Radna poinformowała o niezwłocznym powiadomieniu jeśli taki wniosek wpłynie. Do dnia dzisiejszego wpłynęły 2 wnioski które w celu zapoznania się zostały wysłane na adres e-mail Radnych.
•    Pierwszy wniosek w dotyczący inicjatywy lokalnej, imprezy integracyjnej  na nowym skwerku Ewalda Gawlika „Dnia Sąsiada na ul. Wojciecha”.
•    Drugi wniosek w dotyczący inicjatywy lokalnej, zagospodarowania terenu miejskiego przy ul. Adama pod miejsca postojowe.


6B. Rozpatrzenie Projektu Uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej dotyczącej Dnia Sąsiada na ul. Wojciecha.

Uchwała 73 z dnia 25 stycznia 2017r. dotycząca inicjatywy lokalnej „Dnia Sąsiada na ul. Wojciecha”.

W głosowaniu została przyjęto jednogłośnie.

 

6C. Rozpatrzenie Projektu Uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej dotyczącej zagospodarowania terenu miejskiego przy ul. Adama pod miejsce postojowe.

Uchwała 74 z dnia 25 stycznia 2017r. dotycząca inicjatywy lokalnej zagospodarowania terenu miejskiego przy ul. Adama pod miejsce postojowe.

W głosowaniu została przyjęto jednogłośnie.

 

6D. Rozdysponowanie funduszy rezerwy JP 17 w kwocie 10 tyś zł.

Przewodniczący Rady poinformował o otrzymaniu informację od Wiceprezydent Katowice Marzeny Szuby żeby Jednostki Pomocnicze które mają rezerwę 10 tyś zł. rozdysponowały środki do końca miesiąca stycznia. Jedną z propozycji przedstawiona przez Przewodniczącej jest zakup i montaż kamery monitorującej Plac Pod Lipami, koszt będzie przewyższał dostępną kwotę z rezerwy.  Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Forajter przypomniał że składał już wniosek w tej sprawie do Miasta kiedy powstawał centralny monitoring. Wniosek w tej sprawie zostanie ponownie złożony. Poinformował również że ma to uchronić od dewastacji np. dwukrotnie został uszkodzona choinka oraz ozdoby świąteczne. Przewodniczący Rady Grzegorz Augustyn zaznaczy że Policja również ma zgłoszenia, dotyczące głośno zachowujących się osób pod wpływem alkoholu i dewastacji witryn sklepowych. Rada przygotuje pismo popierające interpelacje Przewodniczący Rady Miasta w sprawie monitoringu.

Przewodniczący Grzegorz Augustyn zwrócił się do Radnych o przedstawienie propozycji przeznaczenie środków na konkretne cele.

Przedstawione propozycje:

Radny Grzegorz Augustyn
•    Tablica informacyjna Rady z podświetleniem z zabezpieczeniem przed dewastacją, koszt ok 6 tyś. zł. Montaż wymaga zgody Konserwatora Zabytków.
•    Rezerwa na inicjatywy RJP nr 17.
Radny Robert Reguła
•    Tablica informacyjna Rady.
•    Bieżąca działalność.

Radny Zygmunt Rurański
•    Tablica informacyjna Rady.

Radny Kazimierz Dymitryszyn
•    Tablica informacyjna Rady.
•    Rezerwa na inicjatywy RJP nr 17.

Radna Justyna Szymiec
•    Tablica informacyjna Rady.
•    Rezerwa na inicjatywy RJP nr 17.
•    Jarmark Bożonarodzeniowy.

Radna Maria Ryś
•    Tablica informacyjna Rady.
•    Jarmark Bożonarodzeniowy.

Radna Maria Kabelis
  Tablica informacyjna Rady. Radna zaznaczyła aby wybrać miejsce lokalizacji częściej uczęszczane przez mieszkańców.
  Jarmark Bożonarodzeniowy.

Radna Katarzyna Lebryk
•    Tablica informacyjna Rady.
•    Jarmark Bożonarodzeniowy.

Radny Urszula Machowska
    Tablica informacyjna Rady.

Radny Wiesław Berdys
  Tablica informacyjna Rady.
   Rezerwa na inicjatywy RJP nr 17.

Radny Edward Haśnik
  Tablica informacyjna Rady.
  Rezerwa na inicjatywy RJP nr 17.


Radni zwrócili uwagę że pozostałe środki z przeznaczeniem na Jarmark Bożonarodzeniowy nie będę wystarczające i należy wnioskować o środki z inicjatywy lokalnej oraz że jest ryzyko że Miasto może odrzucić wniosek. Również zwrócono uwagę że inicjatywy RJP nr 17 rozpoczęte w zeszłym roku „Bier Sąsiada i Podź Lotać”,  „Bier Sąsiada i Podź na Koło”, też będą potrzebowały wsparcia finansowego.

Radny Wiesław Berdys zaproponował aby przyjąć hierarchię podziału
  Tablica informacyjna Rady.
  Rezerwa na inicjatywy RJP nr 17.
   Jarmark Bożonarodzeniowy.

Rada przyjęła następujący podział przeznaczenia środków z rezerwy dla RJP nr 17.
   Tablica informacyjna Rady.
   Rezerwa na inicjatywy RJP nr 17.
   Jarmark Bożonarodzeniowy.
   Bieżące wydatki Rady.

Została przekazana pod głosowanie:
Uchwała nr 75 z dnia 25 stycznia 2017r.  w sprawie rozdysponowanie rezerwy 10 tyś zł.
1.    Tablica informacyjna Rady.
2.    Rezerwa na inicjatywy RJP nr 17.
3.    Bieżące wydatki Rady.
4.    Jarmark Bożonarodzeniowy.

W głosowaniu została przyjęto jednogłośnie.


6E. Informacje dotyczące zmian sieci szkół Miasta Katowice.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter przedstawił projekt Prezydencki dotyczący zmian sieci szkół.
Zmiany dotyczące naszych szkół to:
-  W budynku Gimnazjum nr 16 zostaje przywrócona Szkoła Podstawowa nr 54 z oddziałami Gimnazjalnymi.
- Szkoła Podstawowa nr 51 również będzie z oddziałami Gimnazjalnymi będą to oddziały z Gimnazjum nr 15.
Jest decyzja, że Szkoły Gimnazjalne będą wygaszane w budynkach gdzie obecnie się znajdują. Oddziały Gimnazjalne Szkoły Podstawowej nr 51 będą kończyły naukę w budynku przy ul. Karliczka. Budynek przy ul. Karliczka obecnie w części jest szkołą niepubliczną. Po zakończeniu nauki przez uczniów oddziałów Gimnazjalnych i opuszczeniu budynku, jedną z propozycji zagospodarowania pozostałej części jest przeniesienie warsztatów WTZ z ul. Wojciecha. Miasto zdaje sobie sprawę że będzie trzeba doinwestować i odpowiednio przystosować budynek. Pomieszczenia gdzie obecnie znajdują się warsztaty, zostaną przeznaczone do powiększenia działającego żłobka i utworzenia drugiego oddziału.
- Radna Urszula Machowska zapytała czy będzie nabór do Szkoły Podstawowej nr 54  i jeśli tak to nie jest to zgodne z Ustawą.
- Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Forajter udzielił odpowiedzi, że jest to zgodne z Ustawą, chyba, że organ prowadzący zadecyduje inaczej, co przewiduje ustawa.

O zmianach zostali poinformowani Dyrektorzy Szkół i na nich obecnie spoczywa decyzja dotycząca obwodów. Stan ilościowy dzieci pozwolą na utworzenie 7 klas 25 osobowych, 3 klasy w jednej szkole i 4 w drugiej.  Przy klasach 25 osobowy nie będzie możliwości dzielenia grupy np. językowe, w-f czy informatyka.
- Radna Urszula Machowska zapytała czy opinia kuratora jest już wyrażona pisemnie?
- Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Forajter udzielił odpowiedzi że trwają obecnie rozmowy a decyzja kuratora jest wiążąca.

Przewodniczący Grzegorz Augustyna, przypomniał że w naszej Radzie został powołany zespół ds. Oświaty i zaproponował termin spotkania zespołu na początku lutego. Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Forajter zwrócił uwagę aby Rada zainteresowała się podziałem obwodów.
Radna Maria Ryś poinformowała że będą pytania od rodziców dotyczące dostępu do basenu  i dostępem do hali sportowej dla uczniów Szkół Podstawowych. Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Forajter zaproponował że jeśli odbędzie się spotkanie Dyrektorów Giszowieckich Szkół to poinformuję Przewodniczącą zespołu RJP 17 ds. Oświaty Urszulę Machowską o takim spotkaniu.


7.    Komunikaty i wolne wnioski.

Przewodniczący Grzegorz Augustyn, poinformował że dziennik dyżurów będzie się znajdował w naszej zamykanej szafce. Klucze do pobrania na portierni.

Przewodniczący Grzegorz Augustyn, zwrócił się z pytaniem do przedstawicielce Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 51 Radnej Mari Ryś, dotyczące ulotki przekazanie „1% dla mojej szkoły” Fundacji Rosa. Zastrzeżenie wzbudził zapis że dzięki zebranym środkom finansowym  w roku podatkowym 2015 - „ doposażyliśmy szkołę w sprzęt nagłaśniający wykorzystywany podczas występów naszych dzieci”. Przewodniczący przypomniał że 2015 roku RJP 17 przeznaczyła kwotę 12 600 zł. i dzięki staraniom Rady sprzęt nagłaśniający został zakupiony i przekazany SP 51. Radna Maria Ryś odpowiedziała że zakupiony dzięki Radzie sprzęt musiał być jeszcze doposażony o brakujące elementy – mikroporty w kwocie 1 400 zł.  Radni zwrócili uwagę, aby bardziej sprecyzować informację na ulotce. Radny Wiesław Berdys przypomniał, że zakupiony sprzęt dla szkoły miał być mobilny, służyć również w razie potrzeby innym podmiotom na Giszowcu.

Przewodniczący poinformował że spotkania mieszkańców z Policją i Strażą Miejską będą odbywały się w  pierwszą środę każdego miasta w trakcie dyżurów Rady od godziny 17.00. Informacja będzie udostępniona na stronie BIP Miasta Katowice.

Radna Maria Ryś zaproponowała aby wyznaczyć termin spotkania zespołu do spraw Jarmarku Bożonarodzeniowego, wyznaczono termin na 15 lutego o godzinie 18.00 w siedzibie Rady.

Radna Maria Ryś poinformowała że aspirant Policji zaproponował aby Rada wyszła  z inicjatywą w sprawie dotyczącą pomalowanych ścian, murów w naszej dzielnicy.

Radna Maria Ryś zapytała czy Rada włączy się w akcję sprzątania Giszowca tak jak w zeszłym roku. Przewodniczący odpowiedział że będzie to tematem najbliższej sesji.

Radna Maria Kabelis zwróciła się z prośbą o ustalenie własności sklepów są przy ul. Adama. Sklepy zdaniem mieszkańców wymagają odnowienia, pomalowania. Przewodniczący zaproponowała aby na najbliższej sesji złożyć uzasadniony wniosek i przekazać Zarządowi Rady.

Radna Urszula Machowska zaproponowała aby ustalić na jakich warunkach Rada mogłaby korzystać z hali sportowej w niedzielę udostępniając ją mieszkańcom.

Radny Wiesław Berdys zaproponował aby Graficiarze pomalowali zdewastowane ściany tak jak to miało miejsce na ul. Adama.


8.    Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania punktów obrad Przewodniczący RJP zakończył XXII sesję.

 

Protokół sporządził  
Edward Haśnik