katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

 

Protokół z XI sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,
która odbyła się przy Pl. pod Lipami 1,1-3 w dniu 27.01.2016 r. (środa)

 

 W sesji brało udział 10 Radnych (lista obecności w załączeniu), na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015, przy czym Radna Barbara Mańdok dołączyła o godzinie 18:45. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz. 20.15. Na sesji był obecny Radny Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter. Gośćmi byli: Dyrektor MDK Szopienice – Giszowiec Pani Ilona Cirbus, Przedstawiciele Grupy Janowskiej Pan Majerczyk Zdzisław oraz Pani Sabina Pasoń, Przedstawiciel Gimnazjum nr 15 Pani Beata Chrobok, Przedstawiciel Miejskiego Przedszkola nr 61 Pani Danuta Kempa, Przedstawiciel Miejskiego Przedszkola nr 59 Pani Barbara Wilczok oraz mieszkańcy Giszowca: Joanna Król.
Porządek XI sesji RJP nr 17 Giszowiec (w załączeniu)

Punkt nr 1 Otwarcie sesji
Sesję otworzył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Grzegorz Augustyn. Przywitał przybyłych gości i wszystkich obecnych radnych.

Punkt nr 2 Powołanie sekretarza sesji i przyjęcie protokołu z X sesji RJP nr 17 Giszowiec
Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec zaproponował na sekretarza sesji radną Marię Ryś. Wobec zgody kandydatki, braku uwag oraz zgłoszeń ze strony radnych Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wybór sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie. Za głosowało 9 radnych. Został zatwierdzony i przyjęty jednogłośnie protokół z X sesji RJP 17.

Punkt nr 3 Zmiany w porządku obrad
Pan Zdzisław Majerczyk zwrócił się z prośbą o przeniesienie punktu nr 8 i 9 na początek obrad sesji. Radni jednogłośnie przyjęli zmiany do porządku obrad, przenosząc punkt nr 8 i nr 9, jako pierwszych w kolejności do rozpatrzenia. Za głosowało 9 radnych.

Punkt nr 4 Planowanie działań i zamierzeń w ramach obchodów 110 lecia Giszowca i 70 lecia Grupy Janowskiej
Przewodniczący RJP nr 17 poinformował, iż istnieje konieczność zebrania opinii i tego co można zorganizować na osiedlu z okazji obchodów 110-lecia Giszowca i 70-lecia Grupy Janowskiej. Po wstępnych rozmowach z Wydziałem Promocji Urzędu Miasta Katowice na terenie Giszowca zostaną umieszczone 2 bilbordy o wymiarach 150x100 oraz zostanie wydanych 100 sztuk plakatów. Po stronie RJP nr 17 Giszowiec stoi przygotowanie projektu plakatu. Trwają rozmowy z MZUiM o umieszczeniu kolejnych reklam przy szosie, ale na obecną chwilę takiej zgody nie ma. Będzie również strona internetowa miasta, gdzie umieszczone zostaną informacje o obchodach. Wspólnymi siłami będziemy się starali promować to wydarzenie. Radny Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter poinformował, iż przy współpracy MDK Katowice - Giszowiec podjęto już działania związane z obchodami 110-lecia Giszowca. 24 czerwca 2016 r. ma odbyć się prezentacja i promocja książki. 24 czerwca 2016r. ma odbyć się prezentacja i promocja książki monografia Giszowca autorstwa Joanny Tofilskiej wydana przez Muzeum Historii Katowic. 3 września 2016 r. w czasie Święta Giszowca planowany jest I Światowy Zlot Giszowioków. Radny powiedział, iż trwają rozmowy z władzami miasta o zwiększenie środków na to wydarzenie kulturalne.
Dyrektor MDK Szopienice – Giszowiec Pani Ilona Cirbus przedstawiła, iż na obecną chwilę ruszył konkurs plastyczno-historyczny dla gimnazjalistów dotyczący wybitnych postaci Giszowca (sportowców, działaczy społecznych, nauczycieli, architektów, księży). Wystawa na dużych formatach będzie udostępniana szkołom, instytucjom. W tym samym czasie odbędzie się wystawa "Wędrujacy Giszowiec". W ramach obchodów planowane są cykliczne, miesięczne spotkania "Przystanek Giszowiec". Planowane jest spotkanie między innymi z Małgorzatą Szejnert, Joanną Tofilską, Irmą Koziną, Piotrem Matuszkiem, Anną Ryś oraz z ludźmi, którzy znali Ewalda Gawlika. Jeden cykl będzie poświęcony dla młodzieży, kolejny dla dorosłych. Dodatkowo dla dzieci i młodzieży przewidziane są warsztaty poświecone Gawlikowi pod tytułem „W pracowni Pana Gawlika”. W okresie lata, będzie zorganizowane na terenie parku dla mieszkańców piknikowanie, a dla młodzieży w okresie wiosennym warsztaty hip-hopu. W planach jest również wydanie książki wraz z audiobookiem Alicji Lorek. Tekst napisany gwarą, historia Giszowca na podstawie losów jej rodziny. Pani Dyrektor potwierdziła, iż na Święto Giszowca mamy przyznaną kwotę 30.000 tyś zł. Zwróciła się również z prośbą, aby banery i plakaty były wykonane w jednolitej szacie graficznej, aby wkomponowały się z pozostałymi działaniami związanymi z obchodami 110- lecia Giszowca. W temacie organizacji projektu konieczna jest współpraca. W parku też jest planowane umieszczenie baneru. W przyszłym roku szkolnym, jako podsumowanie tych wszystkich działań Pani Dyrektor chciałaby zorganizować spotkanie w MDK w formie prezentacji wszystkich grup ze szkół, przedszkoli, muzycznych i artystycznych. W czasie trwania Święta Giszowca planowany jest turniej skatowy oraz wspomniany zjazd Giszowioków.
Pan Majerczyk Zdzisław zaproponował, jako formę promocji Giszowca malowanie w plenerze tzw. patrzenie przez ramię artysty. Malowane są dwa obrazy, jeden zostaje dla organizatora i ważna sprawa to zaproszenie ludzi i zorganizowanie wystawy poplenerowej. Propozycja do przemyślenia dla Grupy Janowskiej to zorganizowanie malowania w plenerze 3 lub 4 września 2016 w czasie Dni Giszowca. Pan Majerczyk podkreślił ważną rolę współpracy między jednostkami pomocniczymi Nikiszowca i Giszowca.
Radny Wiesław Berdys odniósł się do planowanych banerów promujących 110-lecie Giszowca, według jego oceny trzeba wnioskować o 4 sztuki i starać się o zezwolenie, aby były umieszczone na wjazdach i wyjazdach z Giszowca.

Punkt nr 5 Rozpatrzenie projektu uchwały dot. nadania nazwy „Skwer im. Ewalda Gawlika”, ulokowanego pomiędzy ul. Barbórki i Wojciecha
Pani Sabina Pasoń podkreśliła słuszność nadania im. Ewalda Gawlika skweru, który zostanie zrewitalizowany z budżetu obywatelskiego 2016. Gawlik tu tworzył, tu mieszkał i malował.
Pan Majerczyk Zdzisław poddał pomysł, aby po uporządkowaniu tego skweru i nadaniu mu imienia odbył się w tym miejscu cykl wystawy z historią Gawlika.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.
UCHWAŁA nr 56/2016 /w załączeniu/ w sprawie nadania nazwy „Skwer im. Ewalda Gawlika”, ulokowanego pomiędzy ul. Barbórki i Wojciecha.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Za głosowało 10 radnych.

Punkt nr 6 Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych
- spotkanie ze Stowarzyszeniem Giszowiec w sprawie organizacji obchodów 110-lecia Giszowca, głównie dotyczący pierwszego zjazdu "Giszowioków"
- spotkanie z Wiceprezydentem Katowic Waldemarem Bojarun w sprawie zagospodarowania terenu przy wieży ciśnień
- działania związane z I Jarmarkiem Bożonarodzeniowym.

Punkt 7 Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych
- spotkanie z Naczelnikiem z Wydziału Kultury w UM Katowice,
- działania związane z I Jarmarkiem Bożonarodzeniowym,
- spotkanie z Nadleśniczym Lasów Państwowych, Dyrektorem MZUiM w sprawie Jarmarku Bożonarodzeniowego
- spotkanie w Bona Fides w sprawie dalszych działań związanych z wprowadzaniem zmian Statutu RJP oraz uregulowania budżetu do RJP
- udział w inauguracji Rady Jednostki Pomocniczej Wełnowiec-Józefowiec

Punkt nr 8 Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działań Rady za rok 2015
Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawozdanie z wydatkowanych środków w roku 2015/w załączniku/. Od początku działalności jednostki pomocniczej podjęto 55 uchwał oraz przyjęto 70 wniosków.
Punkt nr 9 Informacja dot. naboru na rok szkolny 2016/2017
Do giszowieckich gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 będzie nabór na dotychczasowych zasadach. Wszystkie placówki oświatowe będą funkcjonowały.
Punkt nr 10 Komunikaty i wolne wnioski
Przewodniczący Rady przedstawił wniosek mieszkańców reprezentujących osoby niepełnosprawne, dotyczący zlikwidowania barier architektonicznych i technicznych na terenie naszej dzielnicy.
Radny Miasta Katowice Jerzy Forajter odniósł się do interpelacji, z jaką wystąpił do władz Katowic o objęcie monitoringiem Placu Pod Lipami w Katowicach-Giszowcu. Monitoring poprawi bezpieczeństwo w okolicy, ale nie jest narzędziem doskonałym. Najważniejsza jest szybka reakcja mieszkańców.
Radna Maria Kabelis złożyła wniosek /w załączniku/ w sprawie poszerzenia chodnika na zbiegu ulic Górniczego Stanu i Przyjaznej. W piśmie zwróciła się z prośbą do zarządu jednostki o podjęcie uchwały, a w ślad za nią wystosowanie odpowiedniego pisma do władz miasta.
Radny Zygmunt Rurański zwrócił się z prośbą do zarządu o ponowne poruszenie sprawy rosnącej hałdy przy ulicy Kolistej wzdłuż torów. Kolejny wniosek do zarządu, aby wystosował pismo do Inspekcji Transportu Drogowego, aby zamontowali sygnalizację świetlną na czujki (sygnalizator DK 86 na wysokości Górniczego Stanu) oraz fotoradar, który będzie docelowo monitorował ruch pojazdów na DK 86. Ważna sprawa to również wprowadzenie zakazu zawracania w tym miejscu. Ponadto wskazane, aby pojawiły się częstsze kontrole Policji na wysokości hali.
Radny Miasta Katowice Jerzy Forajter - należy poczekać na ostateczne rozmowy z właścicielem gruntów przy wieży ciśnień. Inwestycji w przyszłości na tym terenie mogą całkowicie rozwiązać istniejący dzisiaj problem z przejazdem na sygnalizacji świetlnej.
Radna Maria Kabelis podjęła temat upiększenia Giszowca i postawienie stojących klombów zwłaszcza w czasie trwania obchodów 110-lecia dzielnicy.
Radny Wiesław Berdys zwrócił uwagę na przyszłe plany zagospodarowania terenu placu pod Lipami, czy nie zasadne byłoby w miejsce buka „Antona” zasadzić duże drzewo liściaste np. buka lub dęba.

Punkt 11 Zamknięcie sesji
Wobec wyczerpania punktów obrad Przewodniczący RJP zakończył XI sesję.

 

Protokół sporządziła
Maria Ryś