katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Protokół z VIII  nadzwyczajnej sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,
która odbyła się przy Pl. pod Lipami 1,1-3 w dniu 22.10.2015 r. (środa)

      W sesji brało udział 13 Radnych (lista obecności w załączeniu), na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 20.00 do godz. 22.00


ad.1    Sesję otworzył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Grzegorz Augustyn.  Przywitał zebranych Radnych na sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym ze względu na krótki termin rozdysponowania pozostałą rezerwą budżetową w roku 2015.
 

ad.2 Następnie został zatwierdzony i przyjęty jednogłośnie protokół z VII sesji RJP 17.
 

ad.3 Po zapoznaniu się Radnych z porządkiem obrad Radna M. Kabelis zgłosiła propozycję, by zamienić pkt 5 na pkt 15 lub 16, a pkt 10 wycofać z obrad. Przewodniczący Rady JP nr 17 G. Augustyn w ramach usprawnienia obrad sesji zaproponował,  odczytanie wszystkich   wniosków  i uzasadnień do projektów uchwał  przed podjęciem  głosowania. Co zostało uczynione w dalszej części sesji.
Przewodniczący odczytał pismo ze Stowarzyszenia Pako Team z dn. 16.06.2015r. i projekt uchwały dot. zakupu ringu w wysokości 30 tyś. PLN.  (zał.)
Przedstawiciele Rady JP nr 17 Giszowiec w osobach: P. G. Augustyn, E. Haśnik i R. Reguła, poinformowali Radnych o spotkaniu z dyrektorem MOSIR-u i Naczelnikami Wydziałów Sportu i Edukacji. Ustalenia które wynikły z rozmów są następujące;, ring będzie zarządzany i pod opieką MOSIR-u oraz że Stowarzyszenie Pako Team będzie mieć pierwszeństwo w korzystaniu z ringu. Radni zgodnie stwierdzili, że należy pilotować umowę dot. użyczenia, która powstanie między MOSIREM, a Pako Team. Wiceprzewodniczący Rady W. Berdys stwierdził, że jeśli ring będzie w zasobach MOSIR-u, to nasza dzielnica nic z tego nie będzie miała, fundujemy miastu ring z zasobów RJP nr 17 Giszowiec. Na ringu powinien być umiejscowiony napis Rada Jednostki Pomocniczej 17 Giszowiec.
Przewodniczący odczytał wniosek i uzasadnienie dot. zakupu i montażu trzech gablot podświetlanych w wysokości 26 tyś. zł (zał.)
Radny Rurański wyraził pogląd, że przy trzech gablotach należy pominąć ulicę Kolistą i zlokalizować je przy placu autobusowym ul. Batalionów Chłopskich, ul. Adama- Górniczego Stanu i w Parku pod Lipami.
Przewodniczący przestawił wniosek i uzasadnienie Radnej M. Ryś dot. zakupu stolików i krzeseł do MP nr 61 przy ul. Karliczka 18 w wysokości 6 tyś.( Zał.)
Następnie odczytał pismo Zarządu Klubu Sportowego TYTAN dot. dofinansowania nagród do turnieju zapaśniczego ZKS „TYTAN” w wysokości 5 tyś. PLN. (Zał.)
W dalszej kolejności odczytał wniosek i uzasadnienie Radnej M. Ryś dot. dofinansowania nagród do turniejów i zawodów UKS „SPRINT” przy SP 51 w wysokości 6 tyś. PLN. (zał.)
Przedstawił wniosek Radnego W. Berdysa dot. sfinansowania prac nad dokończeniem słupa betonowego zlokalizowanym przy ul. Adama 17 w wysokości 1 tyś. PLN. (zał.)
Odczytał wniosek Radnej J. Szymiec dot. zakupu rozdrabniarki do drewna z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 1.400,00 PLN. (zał.)
 Odczytał pismo Radnej B. Mańdok i Radnej M. Ryś dot. doposażenia sali komputerowej w SP nr 51 w wysokości 7.800,00 PLN. (zał.)
Przedstawił wniosek i uzasadnienie od P. Sebastiana i Joanny Król dot. zakupu i montażu urządzeń ogrodowych na terenie MP nr 64 w wysokości 25 tyś. PLN(zał.)
Jako ostatnie odczytał pismo-wniosek i uzasadnienie od pani Danuty Kempy w sprawie zakupu sprzętu multimedialnego dla MP nr 61 w wysokości 8 tyś. PLN. (zał.)
 

ad4. Przewodniczący Zarządu RJP nr 17 Giszowiec E. Haśnik poinformował o działaniach międzysesyjnych w której uczestniczył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec.
- spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Rozwoju Miasta w sprawie obecnej rezerwy budżetowej JP nr 17 Giszowiec.
- spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Sportu, Wydziału Edukacji, Dyrektorem MOSIR-u w sprawie zakupu ringu dla PACO TEAM.
- spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Promocji UM Katowice w sprawie wydania folderu o Giszowcu, w formacie A-4
- zgoda Wydziału Urzędu Miasta na wydrukowanie banerów na obchody 110-lecia Giszowca i 75- lecia Grupy Janowskiej
- pomysł do realizacji w ramach ścieżki edukacyjnej – oklejenie wózków kopalnianych wizerunkami, reprodukcjami obrazów E. Gawlika itp., które będą stały w wybranych miejscach Giszowca
- należy przeprowadzić rozmowy z dyrekcją kopalni w sprawie możliwości udostępnienia wózków kopalnianych
 

ad5. Głosowanie nad projektem uchwały
    UCHWAŁA nr 41/2015 /w załączeniu/ dot. zakupu ringu w wysokości 30 tyś. PLN.
Za głosowało 9 osób
Przeciw 2
Wstrzymało się 2
Uchwała  nr 41  została przyjęta.
 

ad 6. Głosowanie nad projektem uchwały
    UCHWAŁA nr 42/2015 /w załączeniu/ dot. zakupu i montażu 3 gablot podświetlanych w wysokości 26 tyś. PLN
Za głosowało 13
Przeciw 0
Wstrzymało się 0
Uchwała nr 42 została przyjęta jednogłośnie.
 Odbyło się głosowanie w sprawie lokalizacji gablot na terenie Giszowca:
- ulica Adama 13os.
- ulica Kolista 8 os
- Plac pod Lipami przy siedzibie RJP nr 17 Giszowiec - 13os
 

ad 7. Głosowanie nad projektem uchwały
   UCHWAŁA nr 43/2015 /w załączeniu/ dot. zakupu stolików i krzeseł do MP nr 61 przy ul. Karliczka 18 w wysokości 6 tyś.
Za głosowało 6
Przeciw 6
Wstrzymało się 1
Uchwała nr 43 została nierozstrzygnięta.
 

ad 8. Głosowanie nad projektem uchwały
UCHWAŁA nr 44/2015 /w załączeniu/ dot. dofinansowania nagród do turnieju zapaśniczego ZKS „TYTAN” w wysokości 5 tyś. PLN.
Za głosowało 3
Przeciw 7
Wstrzymało się 3
Uchwała nr 44 nie została przyjęta.
 

ad 9. Głosowanie nad projektem uchwały
UCHWAŁA nr 45/2015 /w załączeniu/ dot. dofinansowania nagród do turniejów UKS „SPRINT” w wysokości 5 tyś. PLN.
Za głosowało 4
Przeciw 5
Wstrzymało się 4
Uchwała nr 45 nie została przyjęta.
 

ad 10. Głosowanie nad projektem uchwały
UCHWAŁA nr 46/2015 /w załączeniu/ dot. sfinansowania prac nad dokończeniem słupa betonowego zlokalizowanym przy ul. Adama 17 w wysokości 1 tyś. PLN.
Za głosowało 13
Przeciw 0
Wstrzymało się 0
Uchwała nr 46 została przyjęta jednogłośnie.
 

 ad 11. Głosowanie nad projektem uchwały
UCHWAŁA nr 47/2015 /w załączeniu/ dot. zakupu rozdrabniarki do drewna z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 1.400,00 PLN.
Za głosowało 7
Przeciw 4
Wstrzymało się 2
Uchwała nr 47 została przyjęta.
W tym momencie Przewodniczący Rady ogłosił, że została przekroczona kwota 150 tyś. z budżetu RJP17 Giszowiec
 

ad 12. Głosowanie nad projektem uchwały
UCHWAŁA nr 48/2015 /w załączeniu/ dot. doposażenia sali komputerowej w SP nr 51 w wysokości 7.800,00 PLN.
Za głosowało 3
Przeciw 6
Wstrzymało się 4
Uchwała nr 48 nie została przyjęta.
 

ad 13. Głosowanie nad projektem uchwały
UCHWAŁA nr 49/2015 /w załączeniu/ dot. zakupu i montażu urządzeń ogrodowych na terenie MP nr 64 w wysokości 25 tyś. PLN.
Za głosowało 2
Przeciw 8
Wstrzymało się 3
Uchwała nr 49 nie została przyjęta.
 

ad 14. Głosowanie nad projektem uchwały
UCHWAŁA nr 50 /2015 /w załączeniu/ dot. zakupu sprzętu multimedialnego dla MP nr 61 w wysokości 8 tyś. PLN.
Za głosowało 2
Przeciw 8
Wstrzymało się 3
Uchwała nr 50 nie została przyjęta.
 

ad.15  Komunikaty i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady G. Augustyn zapytał Radnych czy mamy mieć sesję wg terminu 28.10.2015, czy tę sesję odwołujemy ze względu na VIII sesję zwołaną w trybie pilnym?
 Ze względu na różnice zdań w tej sprawie między Radnymi, Przewodniczący Rady sprawdzi przepisy i podejmie decyzję o zwołaniu lub odwołaniu sesji.

ad.16  Na tym sesję zakończono.
 

Protokół sporządził
Sekretarz RJP nr 17  
Barbara Mańdok

 

Załączniki: