katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Protokół z XXXIII sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,

która odbyła się przy Pl. pod Lipami 1,1-3 w dniu 28.03.2018 r. (środa) (cz.I)


W sesji brało udział 8 Radnych (lista obecności w załączeniu), na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015r. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.15 do godz. 19.30. Na sesji obecny był Radny Rady Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter, st.asp. Adam Rogala oraz mieszkańcy. (Zał)

Porządek XXXIII sesji RJP nr 17 Giszowiec

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zmiany w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji RJP nr 17 Giszowiec.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji RJP nr 17 Giszowiec.
  5. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
  7. Przygotowanie działań do akcji „BIER SĄSIADA I PODŹ LOTAĆ”
  8. Przygotowanie propozycji artystów, którzy zaprezentują się w kolejnej edycji Święta Giszowca.
  9. Komunikaty i wolne wnioski
  10. Zamknięcie sesji

Ad. 1 Otwarcie sesji

Sesję otworzył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Pan Grzegorz Augustyn. Przywitał przybyłych gości i wszystkich obecnych radnych

Ad. 2 Zmiany w porządku obrad

Radna Maria Ryś poprosiła o zniesienie z porządku obrad punktów 3 i 4 dot. przyjęcia protokołów z XXXI i XXXII sesji RJP17 ze względu na nieprawidłowości m.in. protokoły zostały wysłane do radnych niezgodnie w wcześniejszymi ustaleniami tj. do 14 dni po zakończonej sesji, jak również radna zarzuciła Przewodniczącemu RJP17,że sesja XXXIII była zwołana niezgodnie z regulaminem, czyli z 6-dniowym wyprzedzeniem, a powinna być zwołana z 7-dniowym. Ponadto zwróciła uwagę na wiele błędów w przesłanych protokołach, które powinny być szczegółowo omówione w punkcie 9 sesji RJP17.

Przewodniczący zaproponował zniesienie pkt 5, ze względu na nieobecność Przewodniczącego Zarządu RJP17 Edwarda Haśnika, jak również pkt 6, gdyż Przewodniczący Rady chciałby omówić ten punkt na kolejnej sesji wraz z Przewodniczącym Zarządu.

Przystąpiono do głosowania za usunięciem pkt 3. z porządku obrad.

Za głosowało 4 radnych.

Przeciw 3 radnych

Wstrzymało się 1

W wyniku głosowania pkt 3 został zniesiony z porządku obrad.

Następnie przystąpiono do głosowania za usunięciem pkt 4. z porządku obrad.

Za głosowało 5 radnych.

Przeciw 3 radnych

W wyniku głosowania pkt 4 został zniesiony z porządku obrad.

W dalszej kolejności przystąpiono do głosowania za usunięciem pkt 5. z porządku obrad

Za głosowało 8 radnych.

W wyniku głosowania pkt 5 został jednogłośnie zniesiony z porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania za usunięciem pkt 6. z porządku obrad

Za głosowało 2 radnych.

Przeciw 5 radnych

Wstrzymało się 1

W wyniku głosowania pkt 6. pozostał w porządku obrad.

Ad. 6 Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.

- Uczestnictwo Przewodniczącego Rady wraz z radnymi K. Dmitryszynem i Z. Rurańskim przy ulicy Mysłowickiej i ul. Gościnnej w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych   w siedzibie Administracji Staszic Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej w celu uporządkowania i zagospodarowania tych terenów. Radni podczas tego spotkania wyjaśnili i uświadomili członkom wspólnot, iż działania RJP17 dot. tych miejsc, to przede wszystkim zachowanie bezpieczeństwa i ochrona zielonych terenów.

- udział w spotkaniu Miast Idei w MCK

- uczestnictwo w dzielnicowym spotkaniu V edycji BO Katowice

- prowadzenie wraz Komendantem Miejskim Policji w Katowicach spotkania Przedstawicieli Rad Jednostek Pomocniczych

- Przewodniczący przekazał życzenia świąteczne Prezydentowi Miasta Katowice, Przewodniczącej Miasta i giszowieckim placówkom oświatowo - kulturalnym.

Ze względu na wyjście z sesji sekretarza Zarządu Barbary Mańdok o godz. 18.47, dalszą część sesji protokołowała radna Katarzyna Lebryk.

 

 

Protokół sporządziła

Sekretarz Zarządu RJP 17

Barbara Mańdok

 

(cz.II)

Godz. 18.47 Radna Barbara Mańdok, protokołująca obrady dzisiejszej sesji, opuściła obrady. Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec zaproponował na protokolanta Panią Katarzynę Lebryk, co poddano pod głosowanie.

Głosowanie za przyjęciem kandydatury Radnej Katarzyny Lebryk na protokolanta dalszych obrad sesji dnia 28.03.2018 r.:

Za: 6 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 1 głos

Radni zauważali, iż obecna liczba Radnych na sesji wynosi 7 osób, a więc nie ma kworum, co za tym idzie Rada nie może podjąć żadnej uchwały.

Ad.7 „Przygotowanie działań do akcji „BIER SĄSIADA I PODŹ LOTAĆ”

W tym punkcie głos zabrał Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Pan Grzegorz Augustyn. Poinformował, iż akcja, jest kontynuacją wydarzeń, które miały miejsce już w dwóch ubiegłych latach, a więc jest to 3 edycja wydarzenia. W tym roku akcja rozpocznie się 15 kwietnia, start o godzinie 16.00, miejsce tradycyjnie – plac parkowy przed Miejskim Domem Kultury na Giszowcu. Trasa będzie biegła w kierunku „Janiny”, swój start i metę będzie miała przy MDK, natomiast odległość do pokonania będzie wynosiła około 5 km. Jak co roku, trasa będzie oznaczona, tak by każdy uczestnik miał łatwość w jej odnalezieniu. Organizatorem jest Rada Jednostki Pomocniczej nr 17. Współorganizatorzy to Blok Aktywni Razem oraz XVI Szczep Harcerski Giszowiec. Partnerzy wspierający: Delta Med. Swoje zainteresowanie akcją wyraziła Policja oraz Sklep biegacza, być może w przyszłości zasilą oni szeregi partnerów wspierających akcję. Podczas akcji, na wzór poprzednich edycji wydarzenia, będzie zbierana składka na OREW Katowice-Giszowiec.

Radny Zygmunt Rurański zwrócił się z zapytaniem o baner reprezentujący naszą Radę. Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Pan Augustyn poinformował, iż na chwilę obecną Rada posiada swój rolap, baner jest w trakcie realizacji, będzie na nim nazwa naszej jednostki z uwypukloną 17, oraz zarys konturu dzielnicy.

Rady Wiesław Berdys poruszył wątek miejsc postojowych na ul. Adama przy bloku nr 12, poinformował, iż Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa, podczas wizyty na Giszowcu zobowiązał się do zajęcia się w/w problemem.

Gość sesji, Wiceprzewodniczący Radny Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter zabrał głos informując, iż według jego wiedzy utwardzenie miejsc postojowych ma być zrealizowane w terminie koniec maja – początek czerwca. Zwrócił uwagę również na fakt, iż Prezydent Krupa polecił także:

- remont starej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 54

- utwardzenie terenu na targowisku pomiędzy sklepem Carrefour a sklepem Diament

- wylanie asfaltu między sklepem Rabat a Przychodnią Bracką Staszic przy ulicy Mysłowickiej, z dodatkowym utwardzeniem terenu za pawilonami handlowymi

- stworzenie nowego placu zabaw przy przedszkolu na ulicy Karliczka.

Ad. 8. „Przygotowanie propozycji artystów, którzy zaprezentują się w kolejnej edycji „Święta Giszowca”

Radna Maria Ryś zwróciła się z zapytaniem do Przewodniczącego RJP nr 17, czy był kontakt
z Dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w kwestii planów, programu „Święta Giszowca”. Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Pan Augustyn poinformował, iż nie rozmawiał
z przedstawicielami MDK w sprawie programu Święta.

Radne Maria Ryś oraz Katarzyna Lebryk wskazały, iż trudno składać propozycje artystów nie wiedząc czy jest już jakiś projekt, program Święta, zaś przekazana przez Radę kwota 8 tysięcy zł nie daje dużego pola do popisu, poza tym wszelkie propozycje powinny być skonsultowane z głównym organizatorem tej imprezy czyli MDK. Radna Urszula Machowska uznała, iż wskazana byłaby tu rozmowa z Dyrektorem MDK, natomiast Radny Wiesław Berdys zaproponował, by zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia takiej rozmowy.

Głos w dyskusji zabrał również Radny Miasta Pan Jerzy Forajter, który zwrócił uwagę, iż dla nas jako Rady najważniejsze jest byśmy byli umieszczeni na plakacie jako współorganizatorzy, zaś nietaktem byłoby sugerować organizatorom kogo powinni zaprosić.

Głos Radnego Forajtera poparła większość Radnych.

Ad. 9. Komunikaty i wolne wnioski

Radny Zygmunt Rurański poruszył kwestię gabloty Rady JP nr 17 Giszowiec umieszczonej na zewnątrz przy wejściu do parku oraz do siedziby Rady. Pan Rurański zwrócił uwagą, iż w gablotce „nic się nie dzieje”.

Radny Rurański zwrócił się także z zapytaniem o sposób darowizny drzewa świerku na Jarmark Bożonarodzeniowy 2018 bądź ,a choinkę, która miałaby stanąć na rynku czy placu autobusowym, taką chęć wyrazili jego sąsiedzi. Radny Forajter podpowiedział, iż wystarczy, by osoba chcąca przekazać taką darowiznę wystąpiła z deklaracją darowizny do Rady Jednostki Pomocniczej, a my przekażemy je dalej, do konkretnego wydziału i powinniśmy bez problemów sfinalizować tę kwestię.

Radna Urszula Machowska poparła wcześniejszy głos Radnego Rurańskiego, zwracając uwagę na nikłą ilość informacji w gablotce oraz na stan wiszących tam broszur, kartek informacyjnych (pomięte, wyglądające niedbale). W razie potrzeby zobowiązała się do przejęcia gabloty w celu jej administrowania.

Godz. 19:51 Radny Wiesław Berdys opuścił obrady sesji.

Radna Maria Ryś zabrała głos w sprawie poprawek do protokołów z dwóch poprzednich sesji XXXI oraz XXXII. Radna Maria Ryś zwróciła także uwagę, iż protokole nie powinny znajdować się osobiste wydarzenia z życia radnych, takie jak śmierć członka rodziny itp., gdyż są to wydarzenia osobiste, wzbudzające przykre emocje u osób, których dotyczą. Głos ten poparł Radny Zygmunt Rurański.

Radne Urszula Machowska, Katarzyna Lebryk oraz Maria Ryś wskazały RJP nr 17 Giszowiec Panu Augustynowi niedotrzymanie terminu przesłania protokołów (14 dni po odbytej sesji) z poprzednich sesji do konsultacji Radnych przez sesją następną. Radna Machowska zwróciła także uwagę, iż protokoły są pisane językiem niezrozumiałym oraz w różnych osobach, co w dokumencie jakim jest protokół jest niedopuszczalne.

Radni kolejny raz zawnioskowali, by stosować się do uchwalonego wcześniej terminu i przesyłać protokoły do konsultacji do 14 dni po odbyciu się sesji. Pozwoli to na e-mailową wymianę uwag, co znacznie usprawni przebieg sesji, gdzie punkt przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji sprowadzi się do głosowania za jego przyjęciem.

W komunikatach i wolnych wnioskach zabrał także gość Pan Dzielnicowy st.asp. Adam Rogala. Poruszył kwestię utrzymania czystości przez właścicieli psów na naszym osiedlu, poinformował, iż planowana jest akcja promocyjna skierowana właśnie do posiadaczy czworonogów. Radni wraz z Dzielnicowym poruszyli także problem palenia w piecach przez mieszkańców giszowieckich domków. Niejednokrotnie pali się ‘byle czym’ za co nakładane są kary, ale pojawia się też problem złego rozpalania w piecu, na co zwrócił uwagę st.asp. Adam Rogala.

Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec, zabierając głos, poinformował także o:

- konsultacjach społecznych - 3 dniowy termin

- wycince drzew, pomników przyrody

- zmianach statutowych otrzymanych od Prezydenta Miasta Katowice

- życzeniach wielkanocnych od Radnej Justyny Szymiec

Na koniec sesji głos został oddany Gościom Państwu Król. Państwo Królowie zwrócili uwagę na problem braku zaangażowania mieszkańców w działania na naszym osiedlu. Mieszkańcy narzekają, zgłaszają problem, ale jak poprosi się ich o działanie, to są niechętni. Państwo Król poinformowali, iż niejednokrotnie zapraszali, osoby zgłaszające im problemy osiedlowe, na sesje naszej Jednostki Pomocniczej, ale nigdy, nikt z zaproszonych się nie zjawił. Goście poparli także dyskusję na temat poprawek do protokołu e-mailowo między Radnymi JP nr 17 Giszowiec, tak by na sesjach były poruszane tylko kwestie merytoryczne, a nie techniczne.

Godz. 20:31 Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Pan Grzegorz Augustyn zamknął posiedzenie sesji.

 

Protokół sporządziła

Katarzyna Lebryk