katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Protokół z XVIII sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,

która odbyła się przy Pl. Pod Lipami 1,1-3 w dniu 28.09.2016 r. (środa)


W sesji brało udział 9 Radnych (lista obecności w załączeniu), na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015r.Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz. 20.00. Na sesji był obecny Radny Miasta Katowice Pan Jerzy Forajter, Przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej i mieszkańcy dzielnicy.

Porządek XVIII sesji RJP nr 17 Giszowiec (w załączeniu)

Ad. 1 Otwarcie sesji

Sesję otworzył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Grzegorz Augustyn. Przywitał przybyłych gości i wszystkich obecnych radnych.

Ad. 2 Zmiany w porządku obrad

Radni nie zgłosili zmian do porządku obrad.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z XVII sesji RJP nr 17 Giszowiec.

Za przyjęciem protokołu głosowało 9 radnych

Protokół z XVII sesji RJP 17 został zatwierdzony i przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.

- do UM Katowice zostały złożone uchwały z ostatniej seji.

- Uczestniczyliśmy w 1 spotkaniu Giszowioków w ramach obchodów 110 lecia Giszowca

- Uczestniczyliśmy w Pikniku Rodzinnym – Żyjmy Zdrowo, w trakcie pikniku RJP promowała Budżet Obywatelski.

- Odbyła się Inwentaryzacja, spis z natury przeprowadzone przez UM Katowice.

- Rozmowy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego w sprawie schronu przy ul. Pszczyńskiej.

Ad.5 Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.

- Spotkanie z Dyrekcją MZUiM i przedstawicielami Wydziału Promocji UM Katowice w sprawie obchodów 110 lecia Giszowca.

- Koordynowanie działań przy rozmieszczeniu reklam informujących o obchodach 110 lecia Giszowca.

- Uczestnictwo w 3 dniowych obchodach jubileuszu 110 – lecia Giszowca w tym udział w I Zlocie Giszowioków.

- Spotkanie z najstarszym mieszkańcem Giszowca – Panią Marią Wędryńską liczącą 104 lata.

- Promocja projektów lokalnych Budżetu Obywatelskiego.

- Udział w Dożynkach Katowickich

- Spotkanie z Przedstawicielami Rad Jednostek Pomocniczych

- Spotkanie z Naczelnikiem Prewencji V Komisariatu Policji

- Udział w uroczystej sesji Rady Miasta Katowice i Przedstawicielami samorządu Miasta Partnerskiego Kolonia.

- Udział w odsłonięciu popiersia Teofila Ociepki na Placu Grunwaldzkim z okazji 151 urodzin Miasta Katowice.

- Uczestnictwo w zasadzeniu drzewa na placu Miast Partnerskich w ramach współpracy samorządu Katowic i Kolonii

- Udział w Mszy Polowej w Lasach Panewnickich z okazji umieszczenia krzyża przypominającego poległych walczących o wolność ojczyzny i odsłonięcie tablicy z okazji rocznicy katastrofy smoleńskiej.

- Spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Edukacji w sprawie udostępnienia hali sportowej przy Gimnazjum nr 16.

- Spotkanie z dzielnicowymi Giszowca.

- Uczestnictwo w gali z okazji XXX lecia OREW.

ad. 6 Informacja o wspólnych działaniach Radnych Jednostki z dzielnicowymi Policji i Straży Miejskiej.

Na sesje do RJP 17 przybyli zaproszeni przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej. Przewodniczący zaproponował by w naszej siedzibie odbywały się dyżury policji i straży miejskiej. Funkcjonariusz policji asp. sztab. Michał Weishar zabrał głos w tej sprawie wyrażając pozytywna opinię w tym temacie. Podkreślił, że sprawdziło się to w innych dzielnicach i można to wprowadzić w Giszowcu. Będzie wydelegowany funkcjonariusz policji, a mieszkańcy będą mogli porozmawiać bezpośrednio w sprawach bezpieczeństwa, zgłaszać problemy itp. Padła propozycja, by były to 2 godziny dyżuru od października 2016r. Następnie poinformował i przekazał radnym ulotki o działającej Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w okolicy, mapa zawiera również informacje z baz policyjnych dot. zagrożeń najbardziej uciążliwych społecznie, zgłoszenia do MAPY można dokonać za pośrednictwem interaktywnej strony internetowej, a naniesione na MAPĘ zagrożenia ukierunkują działania policji.

Przewodniczący Augustyn przekazał, że jest inicjatywa KSM, by stworzyć punkt dzielnicowy. Spółdzielnia bezpłatnie przekaże w tym celu lokal.

Ta wiadomość zostanie przekazana Komendantowi Policji, który podejmie decyzję w tej sprawie.

Następnie głos zabrali przedstawicie straży miejskiej informując zebranych, że decyzje w sprawie dyżurów podejmuje Komendant Straży Miejskiej i należy z nim, w tym temacie rozmawiać. Padły propozycje, by dwie środy w miesiącu w siedzibie rady policja pełniła dyżur i dwie środy straż miejska, naprzemiennie od godz. 17.00 do 18.00. Należy rozpropagować tę informację poprzez KSM, ogłoszenia parafialne, plakat informujący, stronę internetową itp.

W dalszej części spotkania radni zadawali funkcjonariuszom pytania dot. bezpieczeństwa na Giszowcu. W odpowiedzi usłyszeli, że przestępczość na Giszowcu w porównaniu z innymi dzielnicami jest niska. Nie spotykają się z rozbojami, wyrywaniem torebek, napadami. Zdarzają się kradzieże mienia, samochodów. Są to pojedyncze zgłoszenia. Został również przywołany problem ludzi bezdomnych na naszym osiedlu, zachowania pseudokibiców, itd.

Ad.7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań w celu poszerzenia drogi od wiaduktu przy ul. Pszczyńskiej wzdłuż trasy rowerowej 101 do granic Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.
UCHWAŁA nr 60/2016 /w załączeniu/ w sprawie podjęcia działań w celu poszerzenia drogi od wiaduktu przy ul. Pszczyńskiej wzdłuż trasy rowerowej 101 do granic Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec.

Za głosowało 9 radnych

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Katowice terenu pod rozbudowę cmentarza parafialnego na Giszowcu.

Po sugestii Radnego UM J. Forajtera dot. zmiany treści tej uchwały została ona zweryfikowana i brzmi projekt uchwały w sprawie rozważenia możliwości podjęcia przez UM działań poszerzenia cmentarza parafialnego

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.
UCHWAŁA nr 61/2016 /w załączeniu/ w sprawie rozważenia możliwości podjęcia przez UM działań poszerzenia cmentarza parafialnego.

Za głosowało 9 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia drogi asfaltowej na całej długości ul. Granica Wesołej.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.
UCHWAŁA nr 62 /2016 /w załączeniu/ w sprawie utworzenia drogi asfaltowej na całej długości ul. Granica Wesołej.

Za głosowało 9 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.10 Ustalenie działań w ramach bezpieczeństwa na ul. Przyjaznej.

Głos zabrał przewodniczący Zarządu E. Haśnik przedstawił pomysł, by zamontować czujniki prędkości z rejestratorem na ulicy Przyjaznej.

Radny Berdys stwierdził, że należy ustalić działania w sprawie poszerzenia chodnika od ul. Górniczego Stanu do zakrętu przy ulicy Przyjaznej.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustawienia czujnika prędkości z rejestratorem na wysokości przejścia dla pieszych w bliskim sąsiedztwie SP51 przy ul. Przyjaznej 7a

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.
UCHWAŁA nr 63 /2016 /w załączeniu/ w sprawie ustawienia czujnika prędkości z rejestratorem na wysokości przejścia dla pieszych w bliskim sąsiedztwie SP51 przy ul. Przyjaznej 7a

Za głosowało 9 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poszerzenia chodnika przy ul. Przyjaznej kosztem działki nr 1925/55 zgodnie z wcześniejszą interwencją.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.
UCHWAŁA nr 64 /2016 /w załączeniu/ w sprawie poszerzenia chodnika przy ul. Przyjaznej kosztem działki nr 1925/55 zgodnie z wcześniejszą interwencją.

Za głosowało 9 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.11 Ustalenie działań w ramach komunikacji drogowej na Placu Pod Lipami, ul. Gościnnej i Batalionów Chłopskich.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Batalionów Chłopskich na odcinku od ulicy Radosnej do Placu Pod Lipami.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.
UCHWAŁA nr 65 /2016 /w załączeniu/ w sprawie przedłużenia ulicy Batalionów Chłopskich na odcinku od ulicy Radosnej do Placu Pod Lipami.

Za 7

Przeciw 0

Wstrzymało się 2

Uchwała została przyjęta większością głosów.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustawienia znaków drogowych zakazu zatrzymywania się i postoju poza zatokami postojowymi na ulicy Gościnnej od ulicy Radosnej do Placu Pod Lipami

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.
UCHWAŁA nr 66 /2016 /w załączeniu/ w sprawie ustawienia znaków drogowych zakazu zatrzymywania się i postoju poza zatokami postojowymi na ulicy Gościnnej od ulicy Radosnej do Placu Pod Lipami.

Za głosowało 9 radnych.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie

Ad. 12 Informacje dot. obchodów 110 -lecia Giszowca.

Przewodniczący Zarządu podsumował obchody, jako bardzo udane, z pozytywną opinią mieszkańców oraz najwyższą do tej pory frekwencją uczestników

Radni JP wraz z przedstawicielami KSM i radnym UM ufundowali i wręczyli szklaną paterę dla najstarszej mieszkanki Giszowca najpierw na scenie, a następnie osobiście w domu 104 letniej pani Marii Wędryńskiej.

W Komitecie Organizacyjnym obchodów i I Światowego spotkania Giszowioków czynnie i z wielkim zaangażowaniem działali radni: Barbara Mańdok, Edward Haśnik, Katarzyna Lebryk.

Ad 13 Informacje dot. wydarzenia dla mieszkańców Giszowca w ramach aktywności lokalnej pod hasłem „ Bier sąsiada i podź na koło”.

Przewodniczący poinformował, że od pierwszej niedzieli października rusza akcja rowerowa dla mieszkańców Giszowca przy MDK Giszowiec. Przejazd odbędzie się wyznaczoną trasą rowerową ok 30 km, od godz. 15.00 do ok.18.00. Meta w Pubie „ARENA” na Placu Pod Lipami, gdzie dla każdego uczestnika rajdu rowerowego będzie przygotowany ciepły posiłek. Akcja ta będzie trwała w miesiącu październiku przez kolejnych 5 niedziel. Wszyscy chętni do pomocy przy organizacji proszeni są o czynny udział w tym wydarzeniu.

Ad 14 Komunikaty i wolne wnioski.

Przewodniczący G. Augustyn poinformował radnych o odbytym spotkaniu Reprezentantów Przedstawicieli Rad JP z Prezydentem Miasta Katowice dot. funduszy dla Rad Jednostek Pomocniczych. Kolejne spotkanie odbędzie się w następnym tygodniu.

Przewodniczący zwrócił uwagę na częstą nieobecność niektórych radnych podczas dyżurów, sesji, jednak nie ma możliwości na zmiany personalne. Jedyną możliwością, zgodnie ze statutem RJP jest samodzielne zrzeczenie się mandatu radnego przez te osoby.

Przewodniczący poprosił by dyżurujący radni pomagali w przygotowaniu sali do sesji

Radna Mańdok zaprosiła do udziału w Międzynarodowej Konferencji z udziałem Profesor Walentyny Nikołajewny Burkowej doktora nauk chemicznych, prof. zw. Rosyjskiej  Akademii  Nauk  Przyrodniczych  i Członek Komitetu  Ekspertyz  Efektywności  Produktów  Zdrowotnych i Technologii  Biomedycznej  Rady  Naukowej  Rosyjskiej Akademii Nauk oraz TV Katowice nt. najnowszych badań klinicznych prowadzonych przez  Syberyjski Instytut Naukowo-Badawczy Biolit w oddziaływaniu substancji roślinnych  i diety na  organizm młodzieży uczącej się, stymulacji sytemu odporności, kondycji psychofizycznej i w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym u dzieci.

Zagadnienia:
- gdzie tkwi przyczyna chorób,
- jak radzić sobie z różnymi schorzeniami,
- jak zapobiegać chorobom autoimmunologicznym i cywilizacyjnym,
- co zrobić, aby żyć długo i w zdrowiu.

Konferencja odbędzie się dnia 19 października 2016r. godz.16.30-18.00 w SP 51

Radny Dmitryszyn złożył wniosek na KZK GOP we względu na brud na pokładzie autobusów miejskich. Podczas jazdy autobusu unosi się wewnątrz kurz. Proceder ten wielokrotnie się powtarza, w szczególności na linii 30 ( w dn. 26,27.09.2016)

Radny Haśnik wnioskował o zwiększenie częstotliwości kursu autobusu linii 292 oraz podstawianie autobusów z większą ilością miejsc na tej linii.

Na koniec zaprezentowano książkę „Giszowiec-Monografia historyczna” autorki Joanny Tofilskiej. Każdy uczestnik I Światowego Spotkania Giszowioków otrzymał tę książkę na pamiątkę.

Ad.15 Zamknięcie sesji.

Po wyczerpaniu procedowania punktów sesji Przewodniczący Rady zamknął XVIII sesję RJP nr 17 Giszowiec.

Protokół sporządziła

Sekretarz Zarządu JP nr 17

Barbara Mańdok