katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek XXIX sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17
Giszowiec


1. Otwarcie sesji.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji RJP nr 17 Giszowiec.
5. Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
6. Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.
7. Informacje dotyczące wniosków złożonych do budżetu obywatelskiego na rok 2018.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie propozycji do Budżetu Miasta na rok 2018.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pisma popierającego wniosek mieszkańców o przejęcie przez miasto Katowice nieruchomości drogowej położonej przy ulicy Kolistej wraz z naprawą jej nawierzchni.
10. Komunikaty i wolne wnioski
11. Zamknięcie sesji

 


 

Protokół z XXIX sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,

która odbyła się przy Pl. Pod Lipami 1,1-3 w dniu 06.09.2017 r. (środa)


W sesji brało udział 11 Radnych, na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015 r. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz. 21.30. Na sesji był obecny Pan Jerzy Forajter Przewodniczący Rady Miasta Katowice oraz Państwo Król - mieszkańcy dzielnicy.

Ad. 1 Otwarcie sesji

Sesję otworzyła Przewodnicząca RJP nr 17 Giszowiec Pani Maria Ryś. Przywitała przybyłych gości, mieszkańców oraz obecnych radnych.

Ad. 2 Powołanie sekretarza sesji

W związku z nieobecnością Sekretarza, Przewodnicząca RJP nr 17 Giszowiec zaproponowała na sekretarza sesji Radną Katarzynę Lebryk. Wobec zgody kandydatki, braku uwag oraz zgłoszeń
ze strony radnych Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie. Za głosowało 10 radnych.

Ad. 3 Zmiany w porządku obrad

Radni zasygnalizowali uwagi do protokołu z XXVIII sesji. Zaproponowano zdjęcie punktu czwartego „Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji RJP nr 17 Giszowiec” z porządku obrad. Podjęto decyzję o zgłoszeniu uwag we wolnych wnioskach oraz przełożenie przyjęcia w/w protokołu na następnej sesji. 18.20 – Przybycie Radnej Pani Barbary Mańdok. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad punktu czwartego - „Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji RJP nr 17 Giszowiec”.

Głosowało 11 Radnych

Za 9
Przeciw 1
Wstrzymało się 1

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji RJP nr 17 Giszowiec – zdjęty z porządku obrad

Ad. 5 Informacja Przewodniczącego Zarządu RJP nr 17 z działań międzysesyjnych.

Przewodniczący Zarządu RJP nr 17 przedstawił działania, które miały miejsce między sesjami.

  • Udział w uroczystymy zakończeniu roku szkolnego klas 3 Gimnazjium nr 15.
  • Udział w spotkaniu przedstawicieli Rad Jednostek Pomocniczych w sprawie przyjęcia zmian w statucie RJP.
  • Na zaproszenie mieszkańców ul. Kolistej 5, uczestniczył w spotkaniu dotyczącym propozycji przejęcia przez miasto dróg na ul. Kolistej.
  • Rozmawiał z naczelnikiem Wydziału Promocji w sprawie działan dotyczących Jarmarku Bożonarodzeniowego.
  • Rozmawiał z Panią Agnieszką Lis z Wydziału Polityki Społecznej, rozmowa dotyczyła Festiwalu Organizacji Pozarządowych.
  • Złożył wniosek Radnej Urszuli Machowskiej dotyczący sposobu wykorzystania boisk istniejących przy Gimnazjium nr 15.

 Ad. 6 Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych.

Przewodnicząca Rady poprosiła Radnego Grzegorza Augustyna o przedstawienie działań między sesyjnych (działań między sesją XXVII a XXVIII), gdyż był to czas w którym pełnił on funkcję Przewodniczącego RJP 17. Radny Augustyn poprosił o możliwość przedstawienia w/w działań na następnej sesji, gdyż sugerując się, iż sesja XXIX jest sesją nadzwyczajną nie przypuszczał,
iż będzie proszony o zabranie głosu i nie czuje się dostatecznie przygotowany, by przedstawić żądane informacje. Prośba Radnego Augustyna została przyjęta.

Ad. 7 Informacje dotyczące wniosków złożonych do budżetu obywatelskiego na rok 2018

Przewodnicząca Rady Maria Ryś przedstawiła wnioski złożone do budżetu obywatelskiego na rok 2018 przez mieszkańców Giszowca (zał. nr 4). Celem zapoznania się z wnioskami złożonymi przez mieszkańców było uniknięcie zdublowania się z wnioskami złożonymi przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 17.

Uwagi do poszczególnych wniosków mieszkańców:

Wniosek L/11/17/2017 Jarmark Świąteczny na Giszowcu
Dwudniowy Jarmark Świąteczny, który odbędzie się w grudniu 2018 roku
Wniosek złożony przez Joannę Król

Radny Grzegorz Augustyn, korzystając z okazji, iż Pani Joanna była obecna na sesji, zwrócił się
z zapytaniem do Wnioskodawczyni o organizatorów owej imprezy. Pani Joanna oraz jej mąż Pan Sebastian, który również w sesji uczestniczył, odpowiedzieli, iż ich rola sprowadza się tu jedynie do złożenia wniosku o dofinansowanie Jarmarku. Bardzo by chcieli, by Jarmark Świąteczny na Giszowcu odbywał się cyklicznie na wzór Jarmarku na Nikiszowcu. Organizację zostawiają
w rękach Domu Kultury i Rady Jednostki Pomocniczej nr 17.

Przewodnicząca Rady Pani Maria Ryś poinformowała zebranych, iż rozmawiała z Panią Dyrektor Domu Kultury, która stanowczo oznajmiła, iż nie wyobraża sobie Jarmarku Świątecznego bez współpracy ze strony RJP nr 17, która przecież jest pomysłodawcą owego przedsięwzięcia.

Radny Grzegorz Augustyn oznajmił, iż Blok Aktywni Razem podjął próbę kontunuowania Jarmarku Świątecznego w 2016 roku, jednak brak finansów uniemożliwił dalsze działania. Jednakże Stowarzyszenia chętnie wesprze tę inicjatywę.

Ad. 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie propozycji do Budżetu Miasta na rok 2018

Przewodnicząca Rady Maria Ryś przedstawiła propozycje wniosków złożonych przez Radnych RJP nr 17 do Budżetu Miasta na rok 2018 (zał. nr 5).

Uwagi do poszczególnych wniosków:

Wniosek nr 1
Sugestia Pana Jerzego Forajtera, by z wniosku usunąć ulicę Kolistą.

Wniosek nr 3
Radny Jerzy Frajter zasugerował, by odrębnie złożyć wniosek dotyczący Święta Giszowca
i Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Wniosek nr 4
Wniosek zgłoszony do budżetu obywatelskiego przez Radnego Grzegorza Augustyna – L/18/17/2017. Wobec pytań Radnych, Radny Augustyn poinformował, iż konserwator zabytków wyraził zgodę na nowe alejki.

Radny Jerzy Forajter zasugerował, by wniosek nr 3 został rozbity na dwa punkty.

Wniosek nr 5
Radny Forajter zauważył, iż analogiczny wniosek był złożony w roku ubiegłym, niestety brak środków uniemożliwił jego realizację.

Wniosek nr 6  
Wniosek złożony przez Radnego Grzegorza Augustyna. Radny podkreślił, iż wniosek ten był już składany wspólnie wraz z RJP nr 16 Janów-Nikiszowiec do Budżetu Obywatelskiego. Problem ścieżki rowerowo-spacerowej na Bolinę był już poruszany na wcześniejszych sesjach. Odbyła się także sesja w terenie wraz z Radnymi z RJP nr 16 Janów-Nikiszowiec, podczas której Radni mogli zaobserwować zaistniały problem. Poruszanie się obecną ścieżką jest utrudnione, a po deszczu wręcz niemożliwe.

Radny Jerzy Forajter zaproponował, by obecną ścieżkę na Bolinę podać z ramienia Rady jako wniosek remontowy.

Wniosek nr 8
Radny Jerzy Forajter zwrócił uwagę, iż to szkoła powinna wystąpić z wnioskiem. My jako RJP nr 17 możemy ten wniosek poprzeć. Radni zobowiązali Przewodniczącego Zarządu, by poinformował Dyrektora szkoły, iż RJP nr 17 poprze wniosek jeśli takowy zostanie złożony przez szkołę.

Wniosek nr 9
Wnioskodawca Radny Grzegorz Augustyn zapytany przez Przewodniczącego Jerzego Forajtera o uzasadnienie stałego przyłącza energetycznego na Placu Pod Lipami wytłumaczył, iż służyć ma ono podczas imprez okolicznościowych na naszym osiedlu. Przewodniczący Jerzy Forajter zasugerował, by ująć uzasadnienie we wniosku.

Po przedstawieniu wszystkich zaproponowanych przez Radnych JP nr 17 wniosków, Przewodnicząca Rady poprosiła Radnego Jerzego Forajtera o przedstawienie wniosków, które składa do Budżetu obywatelskiego?

Pan Radny Forajter wspomniał o remoncie ulicy Kosmicznej 40, 33. Niestety ustawa antysmogowa spowodowała odłożenie remontu. Środki zostały przeznaczone na uciepłowienie ul. Kosmicznej, Sputników, Pod Kasztanami. W II połowie września ma odbyć się spotkanie na którym przedstawione zostaną koszty. Pan Radny nadmienił także
o remoncie elewacji przedszkola nr 64, oraz o niespełnionym wniosku dotyczącym budowy basenu na Giszowcu. Zaznaczył także, iż przychyli się do większości wniosków złożonych przez RJP nr 17.

Rozpoczęto głosowanie nad poszczególnymi wnioskami zaproponowanymi przez Radnych Jednostki Pomocniczej nr 17.

 

Wniosek nr 1

Uporządkowanie terenu przy ul. Adama wzdłuż posesji przy numerach 12, 12a, 12b,
a terenem wspólnoty przy ul. Adama 14-32, z możliwością parkowania samochodów osobowych. Realizacja przedmiotowego zadania zwiększy ilość potrzebnych miejsc postojowych oraz poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

Głosowało 11 Radnych
Za 10
Przeciw 0
Wstrzymało się 1

Wniosek nr 2

Wymiana istniejących słupów oświetleniowych przy ulicy Wojciecha i Adama na innowacyjne, energooszczędne. Obecny zły stan techniczny słupów zagraża bezpieczeństwu mieszkańców.

Głosowało 11 Radnych
Za 11
Przeciw 0
Wstrzymało się 0

Wniosek nr 3

Likwidacja barier architektonicznych w Parku Giszowieckim, gdzie zbyt wysokie krawężniki ograniczają dostęp osobom z niepełnosprawnościami oraz nieporuszającym się samodzielnie do najważniejszego miejsca rekreacji, spotkań oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych dla mieszkańców przez Miejski Domu Kultury Szopienice- Giszowiec.

Głosowało 11 Radnych
Za 11
Przeciw 0
Wstrzymało się 0

Wniosek nr 4

Utworzenie nowych alejek na terenie Parku Giszowieckiego poprzez utwardzenie ścieżek wydeptanych przez ludzi. Zachodzi potrzeba stworzenia naturalnego ciągu pieszego. Rozwiązanie poprawi komfort przemieszczających się ludzi, spowoduje, że nie będą rozdeptywane trawniki oraz poprawi estetykę parku, jako wizytówki dzielnicy.

Głosowało 11 Radnych
Za 11
Przeciw 0
Wstrzymało się 0

Wniosek nr 5

Przeznaczenie kwoty 60.000 tys. złotych na organizację Święta Giszowca. Celem zachowania tradycji i cykliczności corocznej imprezy. Najważniejsze wydarzenie naszej dzielnicy, które przy zapewnieniu ciekawego programu artystycznego przyciąga największą ilość uczestników i stanowi doskonałą okazję do integracji społeczności lokalnej.


Głosowało 11 Radnych
Za 10
Przeciw 0
Wstrzymało się 1

Wniosek nr 6

Zabezpieczenie kwoty 25.000 tyś. złotych na organizację IV Jarmarku Bożonarodzeniowego. Celem zachowania tradycji i cykliczności corocznej imprezy plenerowej, która wprowadza w nastrój zbliżających się świąt, promuje dzielnicę i lokalnych rękodzielników, a także integruje mieszkańców, tworząc klimat do spotkań.

Głosowało 11 Radnych
Za 10
Przeciw 0
Wstrzymało się 1

Wniosek nr 7

Opracowanie ścieżki edukacyjnej i oznakowanie tablicami informacyjnymi charakterystycznych historycznych miejsc na Giszowcu. Realizacja zadania pozwoli zwiedzającym odnaleźć najciekawsze miejsca i zagłębić się w unikatową wartość zabytkowej dzielnicy.

Głosowało 11 Radnych
Za 11
Przeciw 0
Wstrzymało się 0

Wniosek nr 8

Utworzenie tunelu pod nasypem kolejowym wraz z infrastrukturą drogową łączącą
ul. Mysłowicką z Leśnego Potoku z uwzględnieniem ścieżki rowerowo – spacerowej.

Głosowało 11 Radnych
Za 10
Przeciw 0
Wstrzymało się 1

 

Wniosek nr 9

Poszerzenie asfaltowego odcinka trasy spacerowo- rowerowej, rozpoczynając od wylotu
z tunelu pod ul. Pszczyńską w kierunku stawu Barbara z uwzględnieniem rozmieszczenia małej architektury.

Głosowało 11 Radnych
Za 11
Przeciw 0
Wstrzymało się 0

 

Wniosek nr 10

Utworzenie stałego przyłącza energetycznego na Placu Pod Lipami w okolicach lokali sklepowych o napięciu 40kW. Przedmiotowe zadanie zabezpieczy organizację imprez plenerowych w energię elektryczną. Wypożyczenie agregatów prądotwórczych generuje bardzo duże koszty, które często są nie do udźwignięcia dla organizatora.

Głosowało 11 Radnych
Za 11
Przeciw 0
Wstrzymało się 0

Po głosowaniu nad wnioskami, odbyło się głosowanie nad uchwałą nr 92 w sprawie propozycji do budżetu miasta Katowice na 2018 rok (zał. nr 6)

Głosowało 11 Radnych
Za 11
Przeciw 0
Wstrzymało się 0

Ad. 9   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pisma popierającego wniosek mieszkańców o przyjęcie przez miasto Katowice nieruchomości drogowej położonej przy ulicy Kolistej wraz z naprawą jej nawierzchni.

Przewodniczący Zarządu sporządził pismo popierające wniosek mieszkańców ul. Kolistej, które odczytała Radna Barbara Mańdok. Radni zasugerowali, by zawrzeć w piśmie problem braku drogi ewakuacyjnej. Radny Grzegorz Augustyn zwrócił uwagę, iż istnieje droga asfaltowa biegnąca od ul. Szopienickiej wzdłuż ogródków, aż do torowiska przy ul. Kolistej. Modernizacja torowiska sprawiłaby, iż ul. Kolista miałaby drogę ewakuacyjną. Radny Jerzy Forajter poinformował, iż w piątek o godz. 14.30 ma się odbyć spotkanie dotyczące ul. Kolistej, na którym można poruszyć w/w temat.

Radni głosowali nad uchwałą nr 93 w sprawie pisma popierającego przejęcie przez miasto Katowice nieruchomości drogowej położonej przy ulicy Kolistej wraz z naprawą jej nawierzchni. (zał. nr 8)

Głosowało 11 Radnych
Za 11
Przeciw 0
Wstrzymało się 0

Ad. 10 Komunikaty i wolne wnioski

Komunikaty Przewodniczącej RJP nr 17 Pani Mari Ryś:

- Informacja o zbliżającym się Sprzątaniu Świata 15-17 września 2017 r., w których szkoły na naszym osiedlu będą brały udział. My jako Rada, będziemy starali się włączyć w sprzątanie naszego osiedla podczas „Dnia Ziemi” w kwietniu w przyszłym roku. – odpowiedz na zapytanie na poprzedniej sesji Radnego Zygmunta Rurańskiego.

- Zobowiązanie Zarządu do wystosowania pisma dotyczącego poparcia działań w sprawie oświetlenia drogi na Janinę.

- Zobowiązanie Zarządu do wystosowania pisma dotyczącego konieczności przycinki drzew przy przystanku na ul. Pszczyńskiej.

- Przewodnicząca Rady wspomniała także o wniosku Radnej Katarzyny Lebryk, dotyczącym ‘krótszej’ ścieżki rowerowej na Doliną Trzech Stawów. Utworzenie takiej ścieżki umożliwiłoby mieszkańcom Giszowca poruszanie się do pracy na rowerami, dojazd do centrum Katowic trwałby nie więcej niż 40 minut. Obecne ścieżki rowerowe przez Nikiszowiec czy Janinę są znacznie dłuższe, co zniechęca do dojeżdżania pracy na rowerze.

- Przewodnicząca przypomniała o dyżurach Radnych, informując jednocześnie o braku zmian w ustalonym grafiku

- Informacja na temat imprez w MDK

  • 14 września 2017 o godz. 18.00 kolejne spotkanie z cyklu „Giszowiec na krańcach świata” – gość Mieczysław Bieniek
  • 20 września 2017 r. godz. 17.00 wykład z cyklu „Przystanek Giszowiec” - gość Małgorzatę Ryś
  • 24 września 2017 r. o godz. 17.30 koncert Sylwia Przybysz „Tylko raz” Tour
  • 22 września 2017 o godz. 16.00 Koncert Operetkowy

Wnioski Radnych:

Radny Zygmunt Rurański zgłosił wniosek o konieczność większej ilości ławek na Giszowcu. Przewodnicząca Rady poprosiła Radnego Rurańskiego o współpracę z Radnym Kazimierzem Dmitryszynem, który był autorem wcześniejszego wniosku „ławki Giszowca”. Radni po wizji lokalnej osiedla, poproszeni są o złożenie informacji Przewodniczącemu Zarządu.

Radny Grzegorz Augustyn zgłosił problem oświetlenia gabloty Rady JP nr 17. Gablota jest nie oświetlona. Radny Jerzy Forajter zasugerował, aby poczekać na usunięcie awarii oświetlenia latarni znajdujących się w pobliży gabloty, po usunięciu awarii wystąpić
z wnioskiem o przyłączenie gabloty do zasilania pochodzącego z owych pobliskich latarni.

Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo, które wpłynęło od Radnej Urszuli Machowskiej z prośbą o skierowanie w formie uchwały pisma, do Prezydenta Miasta Katowice, dotyczącego przyszłości budynku i boisk przy Karliczka 15, dawnej siedziby Gimnazjum nr 15. (zał. nr 9)

Radni głosowali nad uchwałą nr 94 w sprawie rozpatrzenia pisma dotyczącego korzystania
z boiska przy ul. Karliczka 15 (dawnej siedziby Gimnazjum nr 15), przedstawienia planów wykorzystania budynku w przyszłości , a także wyjaśnienie czy         oferta najmu, sprzedaży nieruchomości była podana do publicznej wiadomości. (zał. nr 10)

Głosowało 11 Radnych
Za 10
Przeciw 0
Wstrzymało się 1

Radny Forajter zabrał głos w sprawie szkoły 54. Radny poinformował, iż według otrzymanych informacji boiska znajdujące się przy szkole 52 będą ogólnodostępne. Wyraził też swoje zadowolenie z działań edukacyjnych, które nadal będą miały miejsce w budynku byłego gimnazjum za sprawą szkoły katolickiej, która teraz tam będzie się zajmować.

Radny Robert Reguła wniósł zastrzeżenia do protokołu z poprzedniej sesji. Zwrócił uwagę,
iż w protokole brak informacji takich jak:

- Radna Maria Kabelis zaproponowała kandydaturę Radnej Marii Ryś na Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17. Radna Maria Ryś wyraziła zgodę.

- Radny Robert Reguła zaproponował Radnego Zygmunta Rurańskiego na Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17. Radny Zygmunt Rurański odmówił ze względów zdrowotnych.

- Radny Robert Reguła zaproponował Radną Katarzynę Lebryk na Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17. Radna Katarzyna Lebryk odmówiła ze względów zawodowych.

- Podziękowań Radnego Jerzego Forajtera dla Radnego Grzegorza Augustyna, za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 17, docenienie wszystkich dotychczasowych przedsięwzięć. Podziękowania złożyła też Radna Urszula Machowska do których przyłączyli się pozostali Rani wnioskujący o odwołanie Radnego Augustyna z funkcji Przewodniczącego.

Radny Wiesław Berdys wyraził swoje niezadowolenie ze sposobu odwołania Radnego Augustyna z funkcji Przewodniczącego. Poprosił o przedstawienie zarzutów, powodów odwołania Radnego Augustyna. Przewodnicząca Maria Ryś poinformowała, iż według Statutu Radni nie mają obowiązku podawania przyczyn odwołania przewodniczącego. Radni, którzy podpisali wniosek o odwołanie przewodniczącego, wstrzymali się od wyjaśnień.

Radny Zygmunt Rurański zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej o uzyskanie informacji czy uzasadnienie odwołania przewodniczącego z pełnionej funkcji może znajdować się w protokole.

Radny Wiesław Berdys zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej o uzyskanie jak powinien wyglądać protokół z sesji rady

Niezadowolenie wobec sposobu odwołania Radnego Augustyna wyraził również Radny Kabaciński. Zasugerował, iż Radni byli przygotowani do złożenia wniosku, odwołania. Zwrócił, iż na sesji nie byli obecni wszyscy Radni.

Radny Augustyn zwrócił uwagę, iż w protokole z XXVIII sesji brak :

- zapisu o tym, iż zaproponował przesunięcie wniosku o odwołanie przewodniczącego na następną sesję,

- zapisu o zgłoszonych przez niego uwagach dotyczących braku logotypu RJP nr 17 na plakatach promujących Święto Giszowca 2017 r. Radny Augustyn zwrócił uwagę,
iż analogiczna sytuacja powtórzyła się w ubiegłym roku, co nie powinno mieć miejsca, gdyż na wniosek RJP nr 17 została pozyskana część środków na organizację w/w wydarzenia.

Radni podjęli dyskusję na temat cyklicznego wydarzenia „Bier sąsiada i poć na koło”. Ustalono:
rozpoczęcie: 17.09.2017 r.
godzina: 15.00
dystans: 20 km

Przewodnicząca Rady Pani Maria Ryś zwróciła się z prośbą do Radnego Grzegorza Augustyna o organizację i prowadzenie tego wydarzenia, gdyż prowadził on wcześniejsze cykle i posiada doświadczenie. Rady Augustyn wyraził zgodę. Zobowiązał się również do wykonania plakatu wydarzenia.

Godzina 20.50 Radny Eugeniusz Kabaciński opuścił obrady sesji.

Radny Zygmunt Rurański zwrócił się z zapytaniem czy spośród Radnych zostanie wybrany pełnomocnik do spraw kontaktu z innymi Radami. Zagadnienie do przemyślenia.

Radny Zygmunt Rurański poinformował również o kolejnym zjeździe Giszowioków, któ®e odbędzie się dnia 28.10.2017 r. Przewodniczący Zarządu Radny Edward Haśnik doprecyzował, iż w tym roku owo wydarzenie nosi nazwę „Biesiada Giszowioków”, mogą
w nim uczestniczyć nie tylko rodowici Giszowianie, ale także osoby zamieszkujące
tę dzielnicę, koszt uczestnictwa w tym wydarzeniu wynosi 70 zł.

Godzina 21.00 Radny Wiesław Berdys opuścił obrady sesji.

Prośba od Państwa Król, mieszkańców uczestniczących w sesji, o poparcie odrębną uchwałą wykonania popiersia Gawlika na nowo powstałym na osiedlu skwerze Gawlika. Zadecydowano, iż uchwała będzie przegłosowana na następnej sesji.

Przewodniczący Zarządu Edward Haśnik przedstawił informację na temat zbliżającego się Festiwal Organizacji Pozarządowych, w którym nasza Rada będzie brała udział. Festiwal będzie miał miejsce 09.09.2017 r., rozpoczęcie o godz. 10.30. Zamówione zostały balony na których widnieje nazwa Rady Jednostki Pomocniczej nr 17. Do rozdysponowania jest kwota 200 zł na słodycze i inne gadżety promocyjne. W celu zaprezentowania naszej Rady będą wywołane zdjęcia z wydarzeń, które organizowaliśmy bądź współorganizowaliśmy. Do obsługi naszego stoiska zgłosili się Radni: Maria Kabelis, Maria Ryś, Edward Haśnik.

Ad. 11 Zamknięcie sesji.

Po wyczerpaniu procedowania punktów sesji Przewodnicząca Rady zamknął XXIX sesję RJP nr 17 Giszowiec.

                                                                                                      Protokół sporządziła

Radna JP nr 17

                                                                                                         Katarzyna Lebryk