katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Porządek IV sesji II kadencji
Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec
w dniu 11 września 2019 r.

1.    Otwarcie sesji.

2.    Wybór sekretarza sesji.

3.    Przyjęcie protokołu z sesji nr III.

4.    Zmiany w porządku obrad.

5.    Informacja o działaniach Przewodniczącego RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym.

6.    Informacja o działaniach Przewodniczącego Zarządu RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym.

7.    Informacja ze spotkania z radnymi Rady Miasta naszego okręgu.

8.    Omówienie spotkania z kierownikiem osiedla Giszowiec KSM.

9.    Informacja o wnioskach mieszkańców.

10.    Udział RJP nr 17 w Święcie Giszowca.

11.    Powołanie Zespołu ds. opracowania planu pracy Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec II kadencji.

12.    Komunikaty i wolne wnioski.

13.    Zamknięcie sesji.

 


Protokół z IV sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,

która odbyła się w siedzibie RJP nr 17 w Miejskim Domu Kultury  'Szopienice-Giszowiec' filia nr 2 pl. Pod Lipami 1, 1 -3 w dniu 11 września 2019 roku Sesja rozpoczęła się z udziałem 12 Radnych, na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 14 kwietnia 2019 r. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godz. 18:08 do godz. 20:35.

 

1.    Otwarcie sesji.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec  Pani Urszula Machowska. Przywitanie Radnych oraz Pana Jerzego Forajtera, Przewodniczącego Rady Miasta Katowice poprzedniej kadencji.

2.    Wybór sekretarza sesji.

Przewodnicząca RJP nr 17 Giszowiec zaproponowała na sekretarza sesji Sekretarz Zarządu Panią Katarzynę Lebryk. Wobec zgody kandydatki, braku innych zgłoszeń i uwag ze strony Radnych, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wybór sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie.

      18:16 na sesje przybyli Radny RJP nr17 Pan Grzegorz Augustyn oraz Radna Rady  Miasta Katowice Pani Barbara Mańdok.

3.    Przyjęcie protokołu z III sesji RJP nr 17.

Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska zwróciła uwagę, iż na trzy poprawki zaproponowane przez Radnego Zbigniewa Wójcika dwie z nich nie powinny być przyjęte, gdyż informacje w nich zawarte nie padły podczas sesji
– poprawka dotycząca poprawy bezpieczeństwa przy ulicy Mysłowickiej w pobliżu sklepu Biedronka oraz wąskiego chodnika w kierunku ul. Adama. Zaproponowano przyjęcie protokołu jedynie z poprawką dotyczącą „Dnia Sąsiada na Kolistej”. Protokół został poddany pod głosowanie w proponowanej formie.

Głosowało 13 Radnych. Przebieg głosowania:
Za: 11
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1

Protokół z III sesji RJP nr 17 Giszowiec został zatwierdzony i przyjęty większością głosów.

4.    Zmiany w porządku obrad.

Przewodnicząca RJP nr 17 odczytała porządek sesji. Zawnioskowała
o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad, jako punkt 11  
- Powołanie Zespołu ds. opracowania planu pracy Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec II kadencji. Pozostałe punkty w następującej kolejno po sobie numeracji, z uwzględnieniem proponowanego porządku obrad.
Przewodnicząca RJP nr 17 poddała pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad poprzez uzupełnienie go o dodatkowy punkt.

Głosowało 12 Radnych na 13 obecnych. Jeden Radny w trakcie głosowania był nieobecny na sali. Przebieg głosowania:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Zmiana porządku obrad została zatwierdzona i przyjęta większością głosów.

       18.20 na spotkanie Rady przybyła Radna RJP nr 17 Pani Bożena Krystek.

5.    Informacja o działaniach Przewodniczącej RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym.

Działania Przewodniczącej  RJP między III i IV sesją:

•    27.06.2019 r. spotkanie z p. Grzegorzem Augustynem, Prezesem Bloku Aktywni Razem w związku z organizacja IV Pikniku Rodzinnego ,,Żyjmy zdrowo”.
•    29.06.2019 r. – udział w IV Pikniku Rodzinnym ,,Żyjmy zdrowo” w Giszowcu.
•    1.07.2019 r. – Rozmowa z dyrektorem SP nr 54 p. Aleksandrem Pankiem w sprawie wykorzystania szkolnej bazy sportowej przez mieszkańców osiedla.
•    3.07- 4.07.2019 r., wspólnie z p. Edwardem Haśnikiem i p. Grzegorzem Augustynem – rozmowa w MDK Szopienice-Giszowiec, z Wydziałem Finansowo – Księgowym UM Katowice w związku z brakiem projektora.
•    7.08.2019 r., wspólnie z p. Marią Ryś – spotkanie  w siedzibie administracji osiedla Giszowiec KSM p. Zbigniewem Cieślakiem w sprawie problemów zgłaszanych przez mieszkańców.
•    18.08.2019 r., wspólnie ze Stowarzyszeniem Giszowiec - Złożenie kwiatów pod giszowieckim pomnikiem z okazji 100 rocznicy wybuchu I powstania śląskiego.
•    23.08.2019 r., wspólnie z grupą Radnych RJP nr 17 i harcerzami - Złożenie kwiatów pod giszowieckim pomnikiem z okazji 100 rocznicy wybuchu
I powstania śląskiego.
•    31.08.2019r. – 1.09.2019r. – Udział w Święcie Giszowca.
•    Udział w zbiórce pieniędzy dla podopiecznego fundacji ,,Iskierka”.
•    3.09.2019 r. – spotkanie osób funkcyjnych Rady RJP nr 17 z Radnymi Miasta Katowice: Dawidem Durałem, Dariuszem Łyczko, Patrycją Grolik.
•    7.09.2019 r. – Udział w ,,III Grill Fest na Adama”.
•        Przeprowadzenie lekcji wśród uczniów klas VIII ta temat funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.
•    Rozliczenie faktury w Wydziale Administracyjnym na kwotę 173,14 zł.
•    Zamówienie materiałów biurowych.


6.    Informacja o działaniach Przewodniczącej Zarządu RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym.

•    Udział w Pikniku w MP nr 91.
•    Polska Izba Inżynierów Budownictwa – udział w imprezie  zamkniętej.
•    Nadleśnictwo Katowice  17.06.2019 – spotkanie dla Radnych Jednostek Pomocniczych.
•    Noc Świętojańska – udział w imprezie organizowanej przez Miejski Dom Kultury.
•    19.06.2019 r. - Udział w imprezie „Powitanie Lata” organizowanej przez TKKF Czarni.
•    Biuro Rady Miasta – złożenie uchwały.
•    22.07.2019 r. - Spotkanie Zarządu RJP nr 17 w sprawie omówienia pracy Zarządu, opracowania ulotki RJP nr 17.
•    07.08.2019 spotkanie z kierownikiem ŚDSM – temat spotkania promocji  RJP, rozwieszenie informacji w budynkach należących do ŚDSM o terminach sesji
i dyżurów.
•    07.08.2019 r. spotkanie z kierownikiem KSM.
•    23. 08.2019 r. godz. 18.00, udział w symbolicznym wręczeniu kwiatów  pod giszowieckim pomnikiem upamiętniającym  walczących w powstaniach śląskich i II wojnie światowej.
•    31 08. oraz 1.09.2019 r.  udział w dzielnicowym Święcie Giszowca.
•    3 09.2019 r. godz. 18:00 spotkanie z Radnymi Miasta Katowice.
•    7 09.2019 r. organizacja oraz udział w imprezie „Grill Fest” na Adama.
•    9 09.2019 r. - V Komisariat Policji w Katowicach - złożenie zawiadomienia
w sprawie stwierdzenia braku projektora podczas przeprowadzonej inwentaryzacji.  

18:24 na sesję RJP nr 17 przybył mieszkaniec osiedla.

7. Informacja ze spotkania z radnymi Rady Miasta naszego okręgu.

Przewodnicząca RJP nr 17 poinformowała o ostatnim spotkaniu Zarządu RJP
nr 17 oraz prezydium Rady RJP nr 17 z Radnymi Miasta Katowice. Spotkanie odbyło się 3 września 2019 r. o godz. 18:00 w Gawlikówce. W spotkaniu uczestniczyli następujący Radni Miasta Katowice: Dawid Durał, Dariusz Łyczko, Patrycja Grolik. Na spotkaniu poruszono takie tematy jak:

- Propozycję form współpracy między RJP nr 17 a Radnymi Miasta, wspieranie się
w projektach, unikanie dublowania spraw.

- Projekty składane przez RJP – konkrety, nie mnożyć propozycji – głos Pana Durała.

- Sprawę bezpieczeństwa przy Biedronce przy ulicy Miłej.

- Obecność Radnych Miasta na lekcjach WOS’u.

  18:30 na spotkanie przybyła Radna RJP nr 17 Pani Joanna Król

8. Omówienie spotkania z kierownikiem osiedla Giszowiec KSM.

Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś przedstawiła przebieg spotkania
z kierownikiem KSM, które odbyła w dniu 07.08.2019 r. Tematy poruszone na spotkaniu:

● oświetlenie pomiędzy pawilonem  targowym, a pasażem sklepów oraz przy wejściu od strony ul. Wojciecha na targ,
●  założenia wniosku o budowę miejsc parkingowych przy SP nr 51, obecnie ZSP nr 13 przy ulicy Przyjaznej 7a,  złożonego  w ramach Budżetu Obywatelskiego,  
● powstanie przejścia dla pieszych od strony ulicy Miłej w kierunku szkoły podstawowej oraz biblioteki publicznej,
● zakaz ruchu w soboty do godziny 14:00 na drodze pomiędzy placem targowym, a pasażem sklepu,
● ścieżka pieszo – rowerowa od Mysłowickiej nr 47 do lecznicy dla zwierząt,
● problemy z bezpieczeństwem  pieszych i kierujących pojazdami  przy ulicy Mysłowickiej oraz Kosmicznej,
● promocja  RJP , rozwieszenie informacji w budynkach należących do KSM  
o terminach sesji i dyżurów.

9. Informacja o wnioskach mieszkańców.

Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska, korzystając z obecności Pani Barbary Mańdok Radnej Rady Miasta Katowice poprosiła o przedstawienie informacji dotyczącej podłączenia do OC mieszkańców ulicy Kosmicznej, Sputników i Pod Kasztanami. Radna Mańdok poinformowała o spotkaniach z mieszkańcami w celu przedyskutowania tematu.
Pani Barbara złożyła kilka interpelacji w tej sprawie. Mieszkańcy zebrali listy z podpisami. Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz Skiba skontaktował się z Radną Mańdok
w odpowiedzi na interpelacje. Zaplanowano spotkanie w Urzędzie Miasta z przedstawicielami ulic, w celu ustalenia planu działania.
Dyskusja Radnych.

Informacje o wnioskach mieszkańców przedstawione przez Przewodniczącą Zarządu RJP nr 17 Marię Ryś:
•    Na wniosek mieszkańców kontakt z Katowickimi Wodociągami – montaż kurtyn wodnych ul. Miła oraz ul. Wojciecha w pobliżu placów zabaw. Radni zwrócili uwagę, iż nie ma kontroli nad kurtynami, zarówno w porze nocnej jak i w deszczowe dni woda nie jest wyłączana.
•    Na wniosek mieszkańców zostało złożone pismo do Wydziału Edukacji i Sportu w sprawie utrzymania i porządkowania  boisk przy Szkole dla Dziewcząt Płomień
•    Na wniosek mieszkańców zostało złożone pismo do MZUiM w sprawie chodnika ulicy Mysłowickiej (lecznica). Przedstawienie odpowiedzi, która wpłynęła - nie ma  decyzji, co do terminu kiedy zostaną wprowadzone zaplanowane zmiany mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszych oraz kierowców. Głos w sprawie zabrał Pan Jerzy Forajter.
•    Na wniosek mieszkańców kontakt z MZUiM w sprawie chodnika na styku ulicy Przyjazna i Górniczego Stanu –  MZUiM wystosował pismo do Wydziału Gospodarki Mieniem w sprawie wydzielenia geodezyjnego części działki pod pas drogowy.
•    Na wniosek mieszkańców zostało złożone pismo do Zakładu Zieleni Miejskiej
w sprawie wykoszenia trawników m.in. przy Szkole Podstawowej nr 51. Odpowiedź: w związku z upałami firma, która otrzymała zlecenie na koszenie  ma opóźnienia.
•    Na wniosek mieszkańców zostało złożone pismo do MZU i M w sprawie awarii oświetlenia przy ul. Przyjaznej naprzeciw przystanku autobusowego. Awaria została usunięta po 20 sierpnia br.
•    Na wniosek mieszkańców kontakt z projektantem  sprawie wymiany oświetlenia na ulicy Adama.

Radna Miasta Pani Barbara Mańdok zwróciła się z prośbą o pomoc w plewieniu kwiatów przy ozdobnych wózkach. Radny Grzegorz Augustyn zaproponował, by spróbować porozumieć się z kierownikami spółdzielni na Giszowcu, by koszenia były wykonywane w obrębie danych spółdzielni w tym samym czasie. Do dyskusji włączyły się Panie Maria Ryś- Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 oraz Pani Urszula Machowska - Przewodnicząca RJP nr 17.

Mieszkaniec ul. Adama zgłosił problem przy stawie Górnik. Od miesiąca lutego do czerwca przy stawie Górnik płynie strumień czystej wody, który ma ujście wprost do kanalizacji. Prośba o interwencję. Radna Mańdok, jako członek Komisji Górniczej poinformowała, iż na chwilę obecną obszar ten ulega zniszczeniu na skutek prac w kopalni Staszic, po zakończeniu tereny te mają być rewitalizowane – gestia kopalni.

Mieszkaniec poruszył także kwestię dotyczącą zmiany projektu przebudowy węzła na Giszowcu. Plan przebudowy, zgodnie z obietnicami prezydenta Miasta Katowice, miał być do końca czerwca br.  wzbogacony o projekt uwzględniający  ścieżki rowerowe. Radna Joanna Król zwróciła uwagę, iż nie będzie to zmiana zatwierdzonego już projektu, ale zupełnie odrębny projekt dotyczący rozwiązań rowerowych. Na dzień dzisiejszy RJP nr 17 nie ma informacji o takim projekcie. Radni RJP nr 17 podjęli dyskusję w sprawie ścieżki rowerowej między osiedlami Giszowiec – Korea.

Radny RJP nr 17 Pan Kazimierz Dmitryszyn zwrócił uwagę, iż na osiedlu powstała łączka przy ulicy Batalionów Chłopskich, podziękowanie dla Miasta Katowice
i zachęta dla spółdzielni do takich inicjatyw.

Wiceprzewodniczący RJP nr 17 Zbigniew Wójcik przedstawił wniosek mieszkańców dotyczący remontów budynków wykonywanych przez katowicką spółdzielnię.  Spółdzielnia remontuje budynki ale zapomina o zadaszeniach, podjazdach dla osób niepełnosprawnych (m.in. ulica Wojciecha). Radny przedstawił sprawę szczegółowo. Radni włączyli się w dyskusję. Prośba Przewodniczącej RJP nr 17 Pani Urszuli Machowskiej, skierowana do Radnego Kazimierza Dmitryszyna, o wizytę w spółdzielni i zorientowanie się, jaką pomoc spółdzielnie oferują osobom z niepełnosprawnością.

Radny Grzegorz Augustyn zgłosił następujące wnioski:

- Wniosek o doświetlenie przy Parafii św. Stanisława Kostki wraz wyczyszczenie kloszy latarni.
- Wniosek synchronizację oświetlenia na ul. Mysłowickiej (tzw. bloki enerdowskie) z oświetleniem ulicach sąsiadujących. Na ul. Mysłowickiej oświetlenie jest włączane z 30 minutowym opóźnieniem w porównaniu do pozostałych ulic.

Radna Joanna Król poinformowała o udzielonej na Facebook’u RJP nr 17 odpowiedzi, na zapytanie interesanta, w sprawie przebudowy i prac na węźle giszowieckim.

10. Udział RJP nr 17 w Święcie Giszowca.

Przewodnicząca RJP nr 17 zwróciła się z podziękowaniami wobec Radnych: Adama Kulawika, Marcina Gawlicy, Justyny Szymiec, Zbigniewa Wójcika, Tomasza Czekańskiego, Marii Ryś, którzy uczestniczyli w Święcie Giszowca, pomagali
w obsłudze stoiska RJP nr 17. Na stoisku były rozdawane ulotki z informacjami
o dyżurach Radnych RJP nr 17 oraz broszury z informacją o projektach do Budżetu Obywatelskiego. Radni pomogli także w zbiórce pieniędzy dla podopiecznego fundacji ,,Iskierka”.


11. Powołanie Zespołu ds. opracowania planu pracy RJP nr 17 Giszowiec II kadencji.

Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska wyszła z inicjatywą utworzenia Zespołu ds. opracowania planu pracy RJP nr 17 Giszowiec II kadencji. Do składu zespołu zostały zaproponowane kandydatury następujących Radnych: Pana Edwarda Haśnika, Pani Beaty Walczyńskiej, Pani Marii Ryś, Pana Grzegorza Grociaka oraz Pana Marcina Gawlicy. Radni wyrazili zgodę na tworzenie zespołu. Przewodniczącą zespołu została Radna  Maria Ryś, Wiceprzewodniczącą Radna Beata Walczyńska.

Przewodnicząca RJP nr 17 przeczytała projekt Uchwała nr 6 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania planu pracy RJP nr 17 Giszowiec II kadencji. Projekt Uchwały nr 6 został poddany pod głosowanie.

Głosowało 15 Radnych. Przebieg głosowania:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Uchwała nr 6 RJP nr 17 Giszowiec została zatwierdzona i przyjęta jednogłośnie.

12. Komunikaty i wolne wnioski.

Komunikaty i wolne wnioski Przewodniczącej RJP nr 17 Pani Urszuli Machowskiej:

- Wręczenie legitymacji radnego Radnym RJP nr 17
-Przedstawienie zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice z dnia 3.09.2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Termin od 1.10. do 15.11. Omówienie na sesji 13.11.2019 r.
- Przekazanie informacji z Wydziału Promocji dotyczącej kolejnego etapu realizacji ścieżki edukacyjno-historycznej.
- Hala sportowa przy SP nr 54 – wraz z Wiceprzewodniczącym RJP nr 17 Panem Zbigniewem Wójcikiem – spotkanie z Dyrektorem Pankiem w sprawie możliwości najmu hali sportowej. Przedstawienie szczegółowych informacji przez Wiceprzewodniczącego Zbigniewa Wójcika. Dyskusja Radnych.
- Informacja o urodzinach Miasta Katowice.
- Podziękowanie dla Pani Barbary Mańdok i Zbigniewa Wójcika za zorganizowanie wyjazdu w dniu 8.08.2019 r.
- Zgłoszenie na komisariacie braku projektora.

Radny Grzegorz Augustyn podziękował za uczestnictwo i pomoc w organizacji IV Pikniku Rodzinnego ,,Żyjmy zdrowo”. Zachęcenie do udziału w przyszłych edycjach. „Bier sąsiada i podź na łajba” – zachęta. „Bier sąsiada i podź na koło” od 22.09.2019 r. (5 spotkań).

Radny Edward Haśnik przedstawił informacje oraz zaprosił na biesiadę giszowiecką, która ma się odbyć 26.10.2019 r. w Dworku Pod Lipami.

Komunikaty i wolne wnioski Przewodniczącej Zarządu RJP nr 17 Pani Marii Ryś:

- Informacja o czwartkowej akcji „Giszowiec Biega Razem”.
- Przedstawienie pisma, które przyszło w odpowiedzi na zapytanie o monitoring na Placu Pod Lipami.
- Przedstawienie pisma, które przyszło w odpowiedzi na zapytanie w sprawie terenu przy Rybaczówce. Dyskusja Radnych. Postanowiono sprawę przekazać Radnej Rady Miasta Barbarze Mańdok.
- Przedstawienie odpowiedzi na pismo, w sprawie utrzymania porzadku przy ulicy Karliczka 15 / dawne Gimnazjum nr 15 /. Przewodnicząca RJP nr 17 Urszula Machowska zabrała głos w sprawie.
      -Przedstawienie pisma, które wpłynęło z Wydziału  Transportu w sprawie poprawy bezpieczeństwa przy ulicy Kosmiczna, Mysłowicka. Radna Rady Miasta Barbara Mańdok zabrała głos w sprawie. Przedstawiła szczegółowo złożone interpelacje wraz z odpowiedziami.
- Przedstawienie pisma, które wpłynęło w odpowiedzi w sprawie wąskiego  chodnika na ul. Adama. Radna Rady Miasta Barbara Mańdok zabrała głos
w sprawie, informacja o interpelacjach.
- Kontakt z wydawnictwem „Puls Dzielnicy” w celu umieszczenia w następnych numerach danych jednostki pomocniczej wśród instytucji działających
w dzielnicy.
- Kontakt z Instytutem Pamięci Narodowej – Pani Monika Kobylańska –
w sprawie promocji wystawy plenerowej w parku giszowieckim o Robercie Oszku-  żołnierzu Niepodległej.
- Wydział Informatyki – załatwienie wszelkich formalności związanych ze zwrotem drukarki.
- Informacja o powstaniu ścieżki przyrodniczej w lesie przy ulicy Adama. Zaproszenie do odwiedzania.
- Informacje o zbliżających się imprezach.
- Informacja o głosowaniu na projekty do Budżetu Obywatelskiego.

       20:15 Radny Edward Haśnik opuścił sesję.

Radny Augustyn poprosił o decyzję w sprawie bycia współorganizatorem RJP nr 17 w akcji „Bier sąsiada podź na koło”. Uwagi Radnych, iż hasło „Bier sąsiada i podź lotać” powinno zostać przy Radzie.
Poddano pod głosowanie uczestnictwo RJP nr 17 jako współorganizatora akcji „Bier sąsiada podź na koło”.

Głosowało 14 Radnych. Przebieg głosowania:
Za: 8
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 6

Większością głosów zdecydowano, iż RJP nr 17 będzie współorganizatorem akcji „Bier sąsiada podź na koło”.

Radna Rady Miasta Pani Barbara Mańdok zaprosiła do włączenia się w organizację 100 lecia harcerstwa na Giszowcu, obchody planowane są na 12 września 2020 r.
Radna Rady Miasta Pani Barbara Mańdok podziękowała Beacie Walczyńskiej za pomysł na budki lęgowe dla ptaków.


13. Zamknięcie sesji.

 

Katarzyna Lebryk

Sekretarz Zarządu
RJP nr 17 Giszowiec