katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Protokół 

z XI sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,
która odbyła on-line za pomocą komunikatora Skype
w dniu 12 listopada 2020 roku

Sesja odbyła się w trybie on-line z udziałem 10 Radnych, na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 14 kwietnia 2019 r. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godz. 18:05 do godz. 21:00.

 

1. Otwarcie sesji.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec Pani Urszula Machowska, która przywitała biorących udział w sesji Radnych RJP 17 oraz gości.

 

2. Wybór sekretarza sesji.

Przewodnicząca RJP 17 Giszowiec zaproponowała na sekretarza XI sesji Sekretarza Zarządu RJP 17 Panią Katarzynę Lebryk. Wobec zgody kandydatki, braku innych zgłoszeń i uwag ze strony Radnych, Przewodnicząca RJP 17 poddała pod głosowanie wybór sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie 9 głosami „za”.

 

3. Przyjęcie protokołu z X sesji RJP 17.

Wszyscy Radni otrzymali e-mailowo w terminie wcześniejszym protokół z sesji X z naniesionymi, zgłoszonymi przez Radnych, poprawkami. Protokół został omówiony następnie poddany pod głosowanie w proponowanej formie i przyjęty jednogłośnie 9 głosami „za”.

18:07 do sesji dołączył Radny Pan Grzegorz Augustyn.

 

4. Zmiany w porządku obrad. 

Przewodnicząca RJP 17 odczytała porządek sesji. Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad, nie zaproponowali także dodatkowych punktów. 

 

5. Informacja o działaniach Przewodniczącej RJP 17 w okresie międzysesyjnym.

Działania Przewodniczącej RJP nr 17 między X sesją a XI sesją:

 • 5.09.2020 r. – udział w I Turnieju Piłkarskim Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Katowice,

 • Złożenie gratulacji Panu Jerzemu Forajterowi z okazji otrzymania tytułu ,,Zasłużony dla miasta Katowice”,

 • 19.09.2020 r. – wizyta w schronie przy ulicy Pszczyńskiej 20. Wystosowanie pism
  w sprawie dalszych losów schronu. (Pismo do Wydziału Gospodarki Mieniem dotyczące przyszłości schronu – brak odpowiedzi),

 • 22.09.2020 r. – udział w spotkaniu dotyczącym inicjatywy powołania Rady Kobiet
  w mieście Katowice,

 • 23.09.2020 r. – udział w spotkaniu w MDK dotyczącym organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego,

 • 26.09.2020 r. – udział w obchodach 100 –lecia harcerstwa w Giszowcu,

 • 30.09.2020 r. – udział w koncercie zespołu ,,Słoneczni” w ramach obchodów
  100 –lecia harcerstwa w Giszowcu,

 • 4.10.2020 r. – udział w spotkaniu w ramach Ogrodu Społecznego ,,Flanca”,

 • 9.10.2020 r. - wizyta w Nadleśnictwie w Katowicach wraz z Radną Rady Miasta Katowice Panią Barbarą Mańdok w sprawie pomocy Nadleśnictwa przy organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego,

 • 10.10.2020 r. – udział w ,,Biegu dla Arturka”,

 • 11.10.2020 r. – udział w spotkaniu grupy Radnych dzielnicowych,

 • 14.10.2020 r. – wysłanie życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej do giszowieckich placówek oświatowych,

 • Umieszczenie, wspólnie z Radną Panią Beatą Walczyńską domków dla owadów,

 • Wystosowanie, wspólnie z innymi przewodniczącymi Rad, pisma do Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy w sprawie możliwości korzystania z bazy sportowej na preferencyjnych warunkach,

 • 11.11.2020 r. – zapalenie zniczy, wspólnie z Przewodniczącą Zarządu RJP nr 17 Panią Marią Ryś, pod giszowieckim pomnikiem z okazji Święta Niepodległości.

 

 6. Informacja o działaniach Przewodniczącej Zarządu RJP 17 w okresie międzysesyjnym.

Działania Przewodniczącej Zarządu RJP 17 Pani Maria Ryś między VII sesją a VIII sesją:

 • 05.09.2020 r – udział w  I Turnieju Piłkarskiego Rad Jednostek Pomocniczych,

 • 23.09.2020 r. - udział w spotkaniu dotyczącym organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego,

 • 26.09.2020 r. - udział w obchodach Jubileuszu 100 – lecia Harcerstwa w Giszowcu,

 • 30.09.2020 r. - udział w koncercie zespołu „Słoneczni” z okazji  Jubileuszu 100 – lecia Harcerstwa w Giszowcu,

 • 04.10.2020 r. - wizja lokalna w terenie. Przeanalizowanie problemów zgłaszanych przez mieszkańców dotyczących tymczasowego przystanku  autobusowego Giszowiec Osiedle,

 • 04.10.2020 r. - udział w spotkaniu opiekunów „Flancy”- giszowieckiego ogrodu społecznego,

 • 10.10.2020 r. – udział w biegu charytatywnym „Przybij piątkę Arturkowi”,

 • 11.10.2020 r. - udział w spotkaniu Radnych katowickich jednostek pomocniczych,

 • 08.11.2020 r. - udział w zdalnym spotkaniu Radnych katowickich jednostek pomocniczych,

 • 11.11.2020 r. - wspólnie z Przewodniczącą RJP nr 17 Panią Urszulą Machowską symboliczne uczenie pod pomnikiem w Giszowcu 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

7. Opiniowanie wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej. Przyjęcie uchwały.

„Piękno jest w tobie”

Głos zabrała Radna Miasta Katowice Pani Barbara Mańdok przedstawiając wniosek „Piękno jest w Tobie”, którego jest inicjatorką. Inicjatywa dla 150 kobiet z miasta Katowice, panele i warsztaty w Domu Kultury na Giszowcu. 

 

„Ogród sensoryczno-przyrodniczy”

Wniosek zgłoszony przez Przedszkole nr 64 w Giszowcu. Głównym celem jest poznawanie przez dzieci przyrody poprzez doświadczenie. Projekt przedstawia Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska.

 

„Ogród Społeczny - Flanca”

Wniosek obejmuje zbudowanie zadaszenia ogrodu, warsztaty o tematyce ogrodniczej, wikliniarstwo, kosmetyki naturalne itp.  Projekt przedstawia Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś.

Po przedstawieniu wniosków w ramach inicjatywy lokalnej Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała projekt Uchwały nr 14 RJP nr 17. Uchwałę poddano pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 10 głosami „za”.

 

8. Propozycja poszerzenia chodnika przy ulicy Przyjaznej oraz Górniczego Stanu w dzielnicy Giszowiec. Przyjęcie uchwały.

Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś zabrała głos i przedstawiła zasadność propozycji poszerzenia chodnika przy ulicy Przyjaznej oraz Górniczego Stanu.

Głos zabrała Radna Miasta Katowice Pani Barbara Mańdok. Poinformowała o złożonych przez nią interpelacjach dotyczących w/w kwestii. Przedstawiła stan sprawy na dzień dzisiejszy i zapewniła, iż sprawa jest w toku i będzie zrealizowana do końca 2021 roku.

Radny Pan Grzegorz Augustyn poprosił o możliwość otrzymania informacji dotyczących przebiegu sprawy poszerzenia chodnika w formie pisemnej oraz zaproponował, by zapoznać się ze sprawą do następnej sesji i wtedy zadecydować o dalszych działaniach. 

Głos zabrała Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska, przedstawiła swoją opinię, by nie wyzbywać się praw jakie posiada Rada Jednostki Pomocniczej, działać dwutorowo, a więc także podjąć działania przez RJP nr 17 w/w sprawie.

Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś poparła głos Przewodniczącej RJP nr 17 Pani Urszuli Machowskiej, jeszcze raz ze szczegółami przedstawiła problem oraz wyraziła swoje niezadowolenie z faktu braku odpowiedzi na pismo ze strony Miasta Katowice.

Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska na prośbę Radnego Pana Grzegorza Augustyna odczytała projekt uchwały oraz uzasadnienie. Dyskusja Radnych.

Po dyskusji Radnych, Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała projekt Uchwał nr 15. Uchwałę poddano pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 10 głosami „za”.

 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice w dzielnicach: Śródmieście, Szopienice –Burowiec, Załęże.

Głos zabrała Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska przedstawiając prośbę  Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Mariusza Skiby o wydanie opinii w w/w sprawie. Przewodnicząca oczytała projekt ewentualnej uchwały Rady Miasta Katowice oraz uzasadnienie. Przedstawione zostały statystyki wskazujące, iż takie obostrzenia przynoszą pozytywne efekty. Prośba o wypowiedzenie się Radnych. Dyskusja Radnych. 

Głos zabrał Radny Miasta Katowice Pan Dawid Durał. Poinformował o przyszłych działaniach Radych Miasta Katowice, w których planach jest wprowadzenie ograniczeń alkoholowych w całym mieście. W oparciu o statystyki poprosił o pozytywne wsparcie tego wniosku. 

Dyskusja Radnych. 

Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska zobowiązała się do napisania opinii i przesłania do wszystkich Radnych RJP nr 17 oraz przekazania jej do Pana Mariusza Skiby.

 

10. Propozycja zmiany rozdysponowania rezerwy celowej na rok 2020. Przyjęcie uchwały.

Głos zaprała Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska poinformowała, iż  Jarmark Bożonarodzeniowy nie dojdzie do skutku z powodu pandemii.  Miejski Dom Kultury “Szopienice-Giszowiec” poinformował, iż jest w stanie zorganizować nagranie przedstawienia dla dzieci z okazji ‘Mikołaja’, wykonawcą przedstawienia byłby teatr „Ateneum”. Dyskusja Radnych. 

19:04 sesje opuścił Radny Miasta Katowice Pan Dawid Durał.

Po dyskusji Radnych Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska odczytała projekt Uchwały nr 16. Uchwałę poddano pod głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 10 głosami „za”.

 

11. Przedstawienie propozycji terminów sesji i dyżurów RJP nr 17 w roku 2021.

Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska przedstawiła propozycje terminów sesji i dyżurów RJP nr 17 w roku 2021, które zostały wysłane Radnym na adresy    e-mailowe w celu zapoznania się. Zaproponowała, by na początku roku 2021 odbyła się sesja zarówno w styczniu jak i w lutym. Prosiła o zapoznanie się z przesłanymi propozycjami.  Radny Pan Tomasz Czekański poprosił, by przekazać w/w informacje do TBS’ów w celu umieszczenia w gazetce.

 

12. Organizacja I Turnieju Piłkarskiego dla Rad Jednostek Pomocniczych – przedstawienie sprawozdania.

Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska złożyła podziękowanie Wiceprzewodniczącemu RJP nr 17 Panu Zbigniewowi Wójcikowi za przewodniczenie organizacji I Turnieju Piłkarskiego dla Rad Jednostek Pomocniczych i poprosiła o przedstawienie podsumowania. Głos zabrał Wiceprzewodniczący RJP nr 17 Pan Zbigniew Wójcik i odczytał sprawozdanie z  turnieju, podziękował także Radnym RJP nr 17, którzy pomogli w organizacji wydarzenia.

 

13. Wnioski mieszkańców.

Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska poinformowała, iż podczas ostatniego październikowego dyżuru zostały złożone trzy wnioski. Wnioski przedstawiła Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś.

Wniosek nr 1.  Progi zwalniające na ul. Działkowej, ul. Kwiatowej, skrzyżowanie łączące ul. Działkową i Kwiatową w kierunku ul. Adama. 

Wniosek nr 2. Protest w sprawie budowy nowych TBS’ów na terenie za boiskiem szkoły podstawowej nr 51, bardziej potrzebne są parkingi dla szkoły czy mieszkańców.

Wniosek nr 3. Przedłużenie ścieżki rowerowej przy zakończeniu ul. Górniczego Stanu w stronę cegielni.

Głos w sprawie progów zwalniających zabrała Radna Miasta Katowice Pani Barbara Mańdok. Przedstawiła „za” i „przeciw” montażowi progów zwalniających. 

Przedstawienie kolejnych wniosków przez Przewodniczącą Zarządu RJP nr 17 Panią Marię Ryś. 

Wniosek nr 4. Umieszczenie ławek w kierunku Cegielni

Wniosek nr 5. Uszkodzona skrzynka telekomunikacyjna.

Wniosek nr 6. Przechylone lustro drogowe przy ul. Mysłowickiej.

Wniosek nr 7. Dziura w chodniku przy ulicy Mysłowickiej naprzeciw Lecznicy dla zwierząt.

Wniosek nr 8. Przechylony słup telekomunikacyjny.

Wniosek nr 9. Brak oświetlenia tymczasowego  przystanku autobusowego Giszowiec Osiedle kierunek Tychy.

Wniosek nr 10. Brak bezpiecznego przejścia przez ulicę do przystanku autobusowego Giszowiec Osiedle kierunek Tychy.

Wniosek nr 11. Potrzeba przeniesienia z placu budowy wiaty przystankowej  na tymczasowy przystanek autobusowy Giszowiec Osiedle kierunek Tychy.

Dyskusja Radnych.

 

14. Komunikaty i wolne wnioski.

Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska zabrała głos i przedstawiła następujące komunikaty: 

 • Pismo Przewodniczącego RM w sprawie zapraszania radnych na sesje Jednostek.

 • Wyniki głosowania do BO.

 • Spotkania radnych katowickich Jednostek.

 • Umieszczenie spisu uchwał na stronie RJP nr 17.

 • Zniszczenie jednego fragmentu ścieżki edukacyjno-historycznej.

 • Rozliczenie faktur z turnieju piłkarskiego.

 • Pismo z Wydziału Geologii – nie wnieśliśmy uwag.

 • Rada Kobiet – próba powołania.

 • Brak odpowiedzi z Wydziału Gospodarki Mieniem w sprawie przyszłości schronu.

 • Odwołanie dyżurów.

 • Informacja o spotkaniu wigilijnym.

Spotkanie wigilijne 18.12.2020 r.  raczej nie będzie możliwe z powodu trwającej pandemii. Radna Miasta Katowice Pani Barbara Mańdok zaproponowała wzięcie udziału w akcji organizowanej przez Fundację Wolne Miejsce.

Dyskusja Radnych w sprawie schronu. 

Głos zabrała Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś i przedstawiła następujące komunikaty: 

 1. Kontakt w sprawie wniosków mieszkańców:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

 • zgłoszenie potrzeby przeniesienia wiaty przystankowej z placu budowy do tymczasowego przystanku Giszowiec Osiedle kierunek Tychy

 • zgłoszenie dziury w chodniku przy ulicy Mysłowickiej naprzeciw Weterynarii

 • interwencja w sprawie awarii lampy przy ulicy Wojciecha

 • ponowienie prośby w sprawie zapadlisk na chodniku oraz parkingu po wymianie słupów oświetleniowych przy ulicy Adama – nadal nie został problem rozwiązany

 • interwencja w sprawie uruchomienia oświetlenia tymczasowego przystanku Osiedle Giszowiec kierunek Tychy

 • zgłoszenie przewrócenia jednego z pylonów znajdującego się na ścieżce historycznej


 Zakład Zieleni Miejskiej

 • zgłoszenie potrzeby wykoszenia trawników przy ulicy Miłej oraz Adama


Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

 • interwencja w sprawie przycinki drzew przy ul. Działkowej 32

 • rozpoznanie sprawy wyburzenia harcówki przy ulicy Działkowej 32


Wydział Transportu

 • interwencja w sprawie poprawy bezpieczeństwa pasażerów korzystających
  z przystanku autobusowego Osiedle Giszowiec

 1. Złożone pisma i otrzymane odpowiedzi

 • Wykoszenie trawnika przy ulicy Miłej oraz Adama – prace wykonane.

 • Prośba o udzielenie odpowiedzi na jakim etapie znajduje się sprawa poszerzenia chodnika przy ulicy Przyjaznej - czekamy na odpowiedź.

 • Przycinka konarów drzew przy ulicy Działkowej nr 32 – otrzymaliśmy odpowiedź, przychylono się do prośby, w możliwie najkrótszym terminie zostanie wykonane usunięcie posuszu i złamanych gałęzi.

 • Renowacja zabytkowego postumentu, ponowienie prośby – otrzymaliśmy odpowiedź, iż prace zostaną wykonane do końca bieżącego roku.

 • Niebezpieczne dla pasażerów dojście do tymczasowego przystanku autobusowego Giszowiec Osiedle kierunek Tychy - otrzymaliśmy odpowiedź, iż nowy tymczasowy chodnik utwardzono, na przełomie listopad/grudzień, planowane jest udostępnienie mieszkańcom przejścia podziemnego poprzez nową cześć obiektu T5A, co znacznie skróci długość oraz czas dojścia do przystanku Giszowiec Osiedle kierunek Tychy.

 • Pierwszy Wiceprezydent Miasta przesłał odpowiedź w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Górniczego Stanu – Adama – Przyjazna. Zobowiązano Wykonawcę do wdrożenia rozwiązań, które mają wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych.

 • Odpowiedź w sprawie uchwały nr 13 RJP nr 17 Giszowiec z dn. 02.09.2020 r.
  w sprawie poprawy ruchu komunikacyjnego dla pieszych na łuku skrzyżowania ulic Przyjazna – Górniczego Stanu – odpowiedź z Miejskiego Zarządu Ulic i mostów, iż wszelkie sugestie należy kierować do Wydziału Inwestycji U.M. Katowice.

Wnioski zgłoszone przez Radnych RJP nr 17: 

Radny Pan Tomasz Czekański:

 • Awaria oświetlenia koło kościoła Stanisława Kostki.

 • Kłopot z wyjazdem z ulicy Kosmicznej w kierunku ul. Pszczyńskiej. 

 • Naprawa progu zwalniającego przy kościele św. Barbary.

Radny Pan Marcin Gawlica

 • Niebezpieczne przejście dla pieszych ul. Kosmiczna w kierunku cegielni. 

Radna Pani Joanna Król

 • Informacja dotycząca skwerku Gawlika: skradziono ławeczkę, sprawa jest zgłoszona. Łąka kwietna i żywopłot będą wykonane z zielonego budżetu. 

Radny Pani Beata Walczyńska

 • Zdewastowane lampy przy ekranach dźwiękowych przy ul. Pszczyńskiej. 

Radny Pan Grzegorz Augustyn:

 • Modernizacja ciągu komunikacyjnego przy ul. Adama, usunięcie progów zwalniających.

 • 22 niedziałające latarnie.

 • Usunięcie topoli przy ul. Mysłowickiej.

 • Oświetlenie pod wiaduktem na ul. Szopienickiej w kierunku Korei.

Głos w sprawie likwidacji progu zwalniającego w lesie przy ul. Adama zabrała Radna Pani Joanna Król. Wyraziła swoją opinię o bezzasadności takiego posunięcia. Istniejące progi zwalniające w dużym stopniu przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa, szczególnie patrząc pod kątem, iż w lesie znajdują się ścieżki z których korzystają biegacze, spacerowicze czy osoby jeżdżące na rowerach. Dyskusja Radnych.

Brak dalszych wniosków złożonych przez Radnych RJP nr 17.

 

15. Zamknięcie sesji.

                                                                                                                                                                    Katarzyna Lebryk 

                                                                                 Sekretarz Zarządu RJP 17 Giszowiec