katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Protokół
z X sesji II kadencji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,
która odbyła w siedzibie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym
im. dr Marii Trzcińskiej- Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8 w Katowicach
w dniu 2 września 2020 roku

 

Sesja odbyła się z udziałem 13 Radnych, na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 14 kwietnia 2019 r. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godz. 18:09 do godz. 20:47.

 

1. Otwarcie sesji.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec Pani Urszula Machowska, która przywitała biorących udział w sesji Radnych RJP nr 17 oraz przybyłego mieszkańca Giszowca.

 

2. Wybór sekretarza sesji.

Przewodnicząca RJP NR 17 Giszowiec zaproponowała na sekretarza X sesji Sekretarza Zarządu RJP NR 17 Panią Katarzynę Lebryk. Wobec zgody kandydatki, braku innych zgłoszeń i uwag ze strony Radnych, Przewodnicząca RJP nr 17 poddała pod głosowanie wybór sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie 13 głosami „za”.

 

3. Przyjęcie protokołu z IX sesji RJP nr 17.

Wszyscy Radni otrzymali e-mailowo w terminie wcześniejszym protokół z sesji IX z naniesionymi, w większości zgłoszonymi przez Radną Panią Joannę Król, poprawkami. Protokół został omówiony następnie poddany pod głosowanie w proponowanej formie i przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

 

4. Zmiany w porządku obrad.

Przewodnicząca RJP nr 17 odczytała porządek sesji. Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad, nie zaproponowali także dodatkowych punktów.

 

5. Informacja o działaniach Przewodniczącej RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym.

Działania Przewodniczącej RJP nr 17 Pani Urszuli Machowskiej między IX a X sesją.

 • Kontakt z Radnymi na temat problemów związanych z utrudnieniami spowodowanymi przebudową drogi DK 86 i osunięciem wiaduktu.

 • Rozmowa telefoniczna na temat udziału policji w dyżurach RJP nr 17 oraz estetyki i porządku terenów położonych wokół szkół.

 • ,,Wizja” osiedlowa – znaki drogowe na ulicy Kolistej, tereny sportowe wokół byłego Gimnazjum nr 15 na ul. Karliczka 15, ul. Wojciecha – droga przy targu, skrzyżowanie Górniczego Stanu, Adama i Przyjaznej, ul. Działkowa – dawny dom nauczyciela – zbiorniki retencyjne, tereny zielone, budynek dawnej harcówki.

 • Spacer po Giszowcu z grupą turystów z Krakowa.

 • Złożenie kwiatów pod pomnikiem Powstańców Śląskich i pomordowanych w czasie II Wojny Światowej z okazji 100- lecia wybuchu II powstania śląskiego. Podziękowanie dla harcerzy.

 • Przekazanie radnym okręgu propozycji Rady do projektu budżetu miasta.

 • Spotkanie związane z prowadzeniem strony internetowej Rady.

 • Włączenie się w organizację I Turnieju Piłkarskiego dla Rad Jednostek Pomocniczych.

Przewodnicząca poinformowała, iż ze względu na trwającą pandemię ilość spotkań była okrojona.

 

6. Informacja o działaniach Przewodniczącej Zarządu RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym.

Działania Przewodniczącej Zarządu RJP nr 17 Pani Marii Ryś między IX a X sesją.

 • 13.07.2020 r. - wizja lokalna z pracownikiem Wydziału Transportu w sprawie przeniesienia stacji rowerowej przy ul. Batalionów Chłopskich. W spotkaniu uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Zarządu Pani Joanna Król w zastępstwie za Przewodniczącą Zarządu RJP nr 17.

 • 21.07.2020 r. - wizja lokalna z pracownikiem Wydziału Transportu w sprawie przeniesienia stacji rowerowej przy ul. Batalionów Chłopskich.

 • 23.07.2020 r. - wizja lokalna z mieszkańcami w sprawie parkujących samochodów wzdłuż ulicy Przyjemnej.

 • 12.08.2020 r. - wizja lokalna w obecności Przewodniczącej RJP nr 17 Pani Urszuli Machowskiej przy ulicy Kolistej w sprawie złożonego wniosku dotyczącego wprowadzenia odcinkowego zakazu zatrzymywania się.

 • 11.08.2020 r. - wizja lokalna w obecności Przewodniczącej RJP nr 17 Pani Urszuli Machowskiej przy ulicy Karliczka, Działkowej, Wojciecha, Przyjemnej, skrzyżowaniu ulic Adama, Górniczego Stanu i Przyjaznej. Przeanalizowano problemy zgłoszone przez mieszkańców dotyczące w/w ulic.

 • 24.08.2020 r. - spotkanie pod giszowieckim pomnikiem w celu symbolicznego uczczenia 100 letniej rocznicy wybuchu II powstania śląskiego.

 • 29.08.2020r. - udział w imprezie plenerowej "Giszowiec letnią porą".

18:25 na sesję przybył gość - Radna Miasta Katowice Pani Barbara Mańdok

 

7. Organizacja I Turnieju Piłkarskiego dla Rad Jednostek Pomocniczych.

Głos zabrała Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska. Poinformowała, iż otrzymaliśmy pieniądze na organizację turnieju, został sporządzony odpowiedni regulamin, a do 1 września były przyjmowane zgłoszenia. Przewodnicząca RJP nr 17 poprosiło zabranie głosu Wiceprzewodniczącego RJP nr 17 Pana Zbigniewa Wójcika, który jest głównym ‘opiekunem’ tego przedsięwzięcia. Wiceprzewodniczący podziękował za przygotowanie plakatu Radnemu Edwardowi Haśnikowi. Zaprezentował koszulki w których będzie występować drużyna RJP nr 17, wyraził nadzieję, iż do dnia turnieju uda się umieścić logo RJP nr 17 na koszulkach. Poinformował, iż zgłosiło się 8 drużyn na 22 Jednostki Pomocnicze. Turniej rozpocznie się w sobotę 5 września br. o godzinie 9:00 zostanie otworzony przez Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupę, który ufundował medale. Radna Miasta Katowice Pani Barbara Mańdok ufundowała nagrody dla najlepszego piłkarza.

Radni, którzy zadeklarowali pomoc i udział w turnieju rozdysponowali między sobą zadania w związku z organizacją turnieju.18:43 sesje opuściła Wiceprzewodnicząca Zarządu Pani Joanna Król.

Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś zwróciła uwagę, iż na plakacie brak informacji o sposobie zapisu na turniej. Dyskusja Radnych.

Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska poprosiła, by zebrać wszystkie uwagi podczas organizacji turnieju, co będzie pomocne przy organizacji następnych imprez. Dyskusja Radnych.

18:52 na sesję powróciła Wiceprzewodnicząca Zarządu Pani Joanna Król

 

8. Informacja o wnioskach mieszkańców

Przewodnicząca Zarządu RJP NR 17 Pani Maria Ryś, zabrała głos i przedstawiła następujące wnioski:

 1. „Wiaty przystankowe” Przewodnicząca Zarządu RJP NR 17 Pani Maria Ryś odczytała odpowiedź Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w sprawie budowy wiat. Odmowa, zbyt małe powierzchnie chodnikowe, na których miałaby stanąć wiata.

Głos zabrał wnioskodawca Radny Pan Grzegorz Augustyn, wiaty funkcjonują na terenie innych RJP. Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 poinformowała, iż Miasto nie będzie montować takich wiat, odchodzą od tego projektu, gdyż rozwiązanie to nie sprawdza się. Radny Pan Grzegorz Augustyn poinformował, iż przygotuje odpowiedź w tej kwestii, by dalej pociągnąć sprawę.

 1. „Zalane piwnice na ulicy pod Kasztanami” Przewodnicząca Zarządu RJP NR 17 Pani Maria Ryś odczytała odpowiedź otrzymaną z Wydziału Budynków i Dróg. Radny Pan Tomasz Czekański zabrał głos, przedstawiając obecną sytuację, TBS’y zajęły się sprawą i sytuacja uległa poprawie.

 1. Wyznaczenie dodatkowych przestanków na Giszowcu w związku z objazdem spowodowanym zamknięciem drogi Murckowskiej – wniosek mieszkańców zgłoszony przez Radnego Pana Edwarda Haśnika. Przewodnicząca Zarządu odczytała pismo z informacją o dodatkowych przystankach autobusowych, które zostały uruchomione.

 1. Przesunięcie stacji Rowerowej nr 5864 Giszowiec – ul. Batalionów Chłopskich. Zgoda MZUiM’u na przesunięcie stacji bliżej ogrodzenia – wiosna 2021.

 1. Wnioski w sprawie braków w oświetleniu – ciągłe wnioski i pisma. Radny Pan Grzegorz Augustyn zwrócił uwagę na częsty problem z oświetleniem, które podlega pod Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową. Radna Pani Bożena Krystek poinformowała o problemie z oświetleniem drogi od przystanku na ul. Wojciecha (górny przestanek). Dyskusja Radnych. Poruszenie problemu oświetlenia na ul. Adama.

 1. Temat problemu skrzyżowania ulic Adama, Górniczego Stanu oraz Przyjaznej, szczególnie wyjazdu z ul. Górniczego Stanu, kierowcy wymuszają pierwszeństwo. Problem pogłębił się poprzez wyznaczony przez ten teren objazd w związku z przebudową wiaduktu przy ul. Murckowskiej. Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 poinformowała, iż w lipcu złożyła pismo w tej sprawie.

Radna Miasta Katowice Pani Barbara Mańdok poinformowała, iż także interweniowała w tej sprawie. Dyskusja Radnych.

Radny Pan Grzegorz Augustyn złożył formalny wniosek o zainstalowanie tymczasowych barierek. Dyskusja Radych.

 1. Problem złego stanu technicznego placu zabaw przy ul. Miłej. Przewodnicząca Zarządu RJP NR 17 Pani Maria Ryś odczytała odpowiedź, w której Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zapewniła o wymianie ogrodzenia w razie możliwości finansowych.

19:30 sesję opuścił Radny Pan Adam Kulawik

 1. Poprawa bezpieczeństwa na giszowieckim rynku. Zakłócana jest cisza nocna. Zgłoszenie od mieszkanki osiedla o bójce do której doszło po imprezie 29 sierpnia br. na Placu pod Lipami. Poszkodowany odmówił złożenia zeznań, a więc sprawa nie będzie miała dalszego biegu.

 1. Prośba mieszkańców o sprawdzenie na jakim etapie znajduje się sprawa poszerzenia chodnika przy ulicy Przyjaznej.

 1. Zniszczony chodnik oraz ławki w lasku przy ulicy Adama – zgłoszenie od mieszkańców.

 2. Zaniedbany oraz zaśmiecony  teren boisk, głownie przy boisku do piłki plażowej, oraz obejścia przy ulicy Karliczka wokół Szkoły dla Dziewcząt Płomień.Głos zabrała Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska zasugerowała, by przeczekać wrzesień, być może szkoła uporządkuje ten teren po wakacjach, jeśli tak się nie stanie, trzeba będzie wystosować pismo. Dyskusja Radnych

 1. Dziury w chodniku oraz na miejscach postojowych po wymianie słupów oświetleniowych przy ulicy Adama. 

 1. Mieszkaniec zgłosił problem przejazdu z ul. Przyjaznej w ul. Przyjemną.

 1. Problem terenu na ul. Kolistej. RJP nie powinna opiniować, na temat terenu które nie należą do miasta. Głos zabrała Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska. Nie powinnyśmy opiniować. Dyskusja Radnych.

19:52 sesję opuścił Radny Pan Edward Haśnik

 1. Problem na ul. Działkowej – podcinanie gałęzi, konarów, drzew. Głos zabrała Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska, przedstawiła pokrótce problem, m.in. połamane konary po ostatniej wichurze. Poinformowała o przebiegu rozmowy telefonicznej z KZGM. Drugi problem to problem harcówki – stan opłakany (Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Mari Ryś przedstawiła zdjęcia). Trzeci problem to zbiorniki retencyjne, które nie spełniają swojej roli. Zbiorniki nie zbierają wody, - po ulewie interweniowała jedna z mieszkanek dawnego domu nauczyciela, z powodu zalewania mieszkania (Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska przedstawiła zdjęcia). Dyskusja Radnych.

 2. Radni poruszyli temat oczyszczenia ogrodzenia wokół parku pod Lipami. Dyskusja Radnych.

20:06 sesje opuścił Radny Pan Marcin Gawlica oraz Radna Pani Joanna Król

Radna Miasta Katowice Pani Barbara Mańdok poinformowała, iż jubileusz 100-lecia Harcerstwa został przeniesiony na 26 września 2020 r.

Wiceprzewodniczący RJP nr 17 Radny Pan Zbigniew Wójcik zasugerował, by wysyłać e-mailowo do wszystkich Radnym RJP nr 17 skany wszystkich pism, które wpływają do RJP nr 17. Dyskusja Radnych.

 

9. Komunikaty i wolne wnioski

Głos zabrała Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska. Zostały poruszone następujące tematy:

 1. Temat Katowickiej Karty Mieszkańca. Miasto Katowice chce wprowadzić taką kartę. Rady Jednostek Pomocniczych zostały poproszone o rozpropagowanie tego projektu, lecz na chwilę obecną nie ma informacji o dalszych działaniach. Pojawiły się także negatywne głosy z innych miast, zwracające uwagę, iż Katowice są częścią aglomeracji, a taka karta spowoduje wyodrębnienie.

 2. Projekt koszulki i logo RJP nr 17. Radny Edward Haśnik przygotował projekty logo, następnym krokiem będą koszulki. W Wydziale Promocji należy uzyskać akceptację projektu koszulki.

 3. Rada RJP nr 17 otrzymała od Radnego Miasta Katowice Pana Dawida Durała dwa domki dla owadów w sumie będzie ich 4, każde przedszkole otrzyma jeden domek. Sprawa kontrowersyjna. Dyskusja Radnych.

 4. Informacja o Budżecie Obywatelskim termin głosowania 7-20 września.

 5. Opinia na temat postawienia znaków drogowych na ul. Kolistej – wpłynęło pismo z Wydziału Transportu. Rada nie powinna opiniować, gdyż droga nie należy do miasta Katowice.

 6. Pismo Urzędu Miasta dotyczące wykorzystania środków z rezerwy finansowej.

 7. Pismo KSM do Tauronu do wiadomości RJP w sprawie usunięcia uszkodzonego słupa oświetleniowego zlokalizowanego w rejonie budynków na ul. Wojciecha i kościoła św. St. Kostki.

 8. Wydział administracyjny – wydatki reprezentacyjne.

 9. Przesłane materiały – projekt budżetu, WPF.

 10. Strona internetowa Rady.

 11. Komunikator między radnymi.

20:22 sesję opuściła Radna Miasta Katowice Pani Barbara Mańdok

Przewodnicząca RJP nr 17 przedstawiła sceptyczne podejście wobec komunikatorów między RJP. Głos zabrał Radny Pan Grzegorz Augustyn tłumacząc sposób działania Forum RJP. Dyskusja Radnych.

Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska poddała pod głosowanie formalny wniosek Radnego Grzegorza Augustyna o montażu tymczasowych barierek przy skrzyżowaniu ulic Adama, Górniczego Stanu oraz Przyjaznej. Wniosek został przegłosowany jednogłośnie 8 głosami „za”.

Przewodnicząca RJP nr 17 poprosiła Radnego Grzegorza Augustyna o przeczytanie propozycji projektu Uchwały nr 13 RJP nr 17 dotyczącego montażu tymczasowych barierek przy skrzyżowaniu ulic Adama, Górniczego Stanu oraz Przyjaznej. Projekt uchwały został odczytany.

Przewodnicząca RJP nr 17 poddała pod głosowanie projekt Uchwały nr 13 RJP nr 17 dotyczący montażu tymczasowych barierek przy skrzyżowaniu na ul. Adama. Projekt uchwała nr 13 RJP nr 17 została przegłosowana większością głosów:

Głosów za: 7

Głosów przeciw: 1

Wstrzymało się: 0

Radny Tomasz Czekański zawnioskował do Przewodniczącej Zarządu RJP nr 17 o zajęcie się sprawą przycinki trawnika przy ulicy Kosmicznej.

10. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                      Katarzyna Lebryk

                                                                                         Sekretarz Zarządu
                                                                                               RJP NR 17 Giszowiec