katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

 

 

Protokół z VI sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,
która odbyła się w siedzibie RJP nr 17 w Miejskim Domu Kultury
'Szopienice-Giszowiec' filia nr 2 pl. Pod Lipami 1, 1 -3
w dniu 29 stycznia 2020 roku

Sesja rozpoczęła się z udziałem 11 Radnych, na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 14 kwietnia 2019 r. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godz. 18:02 do godz. 20:02.

1. Otwarcie sesji.

 Sesję otworzył Wiceprzewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec Pan Zbigniew Wójcik. Wiceprzewodniczący został poproszony o poprowadzenie sesji przez Przewodniczącą RJP nr 17 Panią Urszulę Machowską, która w dniu dzisiejszym nie mogła uczestniczyć w sesji. Wiceprzewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec przywitał przybyłych na sesję Radnych RJP nr 17.

2. Wybór sekretarza sesji.

 Wiceprzewodniczący RJP nr 17 Giszowiec zaproponował na sekretarza sesji Sekretarz Zarządu Panią Katarzynę Lebryk. Wobec zgody kandydatki, braku innych zgłoszeń i uwag ze strony Radnych, Wiceprzewodniczący RJP nr 17 poddał pod głosowanie wybór sekretarza sesji. Wybór przyjęto jednogłośnie.

3. Przyjęcie protokołu z V sesji RJP nr 17.

 Wszyscy Radni otrzymali e-mailowo w terminie wcześniejszym protokół z sesji V z naniesionymi poprawkami. Radni nie zgłosili dodatkowych poprawek. Protokół został poddany pod głosowanie w proponowanej formie.

Głosowało 11 Radnych. Przebieg głosowania:

Za: 10

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 1

Protokół z V sesji RJP nr 17 Giszowiec został zatwierdzony i przyjęty większością głosów.

4. Zmiany w porządku obrad.

 Wiceprzewodniczący RJP nr 17 odczytał porządek sesji. Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad, nie zaproponowali także dodatkowych punktów.

5. Informacja o działaniach Przewodniczącej RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym.

 Działania międzysesyjne Przewodniczącej RJP nr 17 Pani Urszuli Machowskiej zostały odczytane przez Wiceprzewodniczącego RJP nr 17 Pana Zbigniewa Wójcika. Ewentualne, dodatkowe wyjaśnienia do podjętych działań międzysesyjnych Pani Przewodnicząca przedstawi na następnej sesji.

Działania Przewodniczącej RJP nr 17 między V a VI sesją:

 - 20.11.2019 r. – udział w spotkaniu zorganizowanym przez Miejskie Centrum Energii ,,Jak ekoodpowiedzialnie ogrzać mieszkanie”.

- 21.11.2019 r. – udział w spotkaniu w ramach projektu mikroKatowice z udziałem podmiotów działających na terenie Giszowca.

- 7.01.2020 r. – udział w spotkaniu Zarządu JP nr 17.

- 20.01.2020 r. – ustalenie dyżurów z przedstawicielami policji.

Wiceprzewodniczący RJP nr 17 Pan Zbigniew Wójcik rozpoczął dyskusję Radnych na temat braku chęci ze strony aptekarzy do prowadzenia aptek całodobowo, gdyż według właścicieli aptek jest to nieopłacalne. Propozycja Radnych, by w aptekach zostały umieszczone informacje o lokalizacjach aptek całodobowych.

 18:08 na sesję przybyła Radna Rady Miasta Pani Barbara Mańdok.

6. Informacja o działaniach Przewodniczącej Zarządu RJP nr 17 w okresie międzysesyjnym.

Głos zabrała Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś.


Działania Przewodniczącej Zarządu RJP nr 17 między V a VI sesją:

- 14.11.2019 r. - udział w spotkaniu zespołu konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej.

- 20.11.2019 r. – udział w spotkaniu zorganizowanym przez Miejskie Centrum Energii „ Jak odpowiedzialnie ogrzać mieszkanie”.

- 21.11.2019r - udział w spotkaniu świątecznym Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów ZZ Górników w Polsce KWK Murcki – Staszic.

- 21.11.2019r - udział w spotkaniu w ramach projektu mikro Katowice realizowane przez Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywności z udziałem podmiotów działających
w dzielnicy Giszowiec.

- 23.11.2019r - udział w XXVI Międzynarodowym Turnieju Barbórkowym w Zapasach ZKS Tytan 92.

- 30.11.2020 i 01.12. 2020r – udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym.

- 18.12. 2020r - udział w spotkaniu organizowanym przez grupę biegową „ Giszowiec Biega Razem”.

- 07.01.2020r – udział w spotkaniu zarządu RJP nr 17.

7. Podsumowanie pracy RJP nr 17 w roku 2019.

Wiceprzewodniczący RJP nr 17 podziękował Radnemu Grzegorzowi Augustynowi oraz Grzegorzowi Grociakowi, za zaangażowanie w obszarze sportu dla lokalnego środowiska
oraz zaproponował włączenie się pozostałych Radnych w działania sportowe dla Giszowca.

 Dyskusja o wynajmie hali w Szkole Podstawowej nr 54 przy ul. Wojciecha. Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś poinformowała, iż Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar Bojarun wyraził zgodę na wynajem hali na preferencyjnych warunkach. Zakomunikowała także o planowanym spotkaniu wraz z Przewodniczącą RJP nr 17 z Dyrektorem szkoły, w celu przedstawienia podjętych decyzji.

 Wiceprzewodniczący RJP nr 17 Pan Zbigniew Wójcik odczytał sprawozdanie
z podsumowania prac RJP nr 17 przygotowane przez Przewodniczącą RJP nr 17 Panią Urszulę Machowską.

PODSUMOWANIE PRACY RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ NR 17 W ROKU 2019

 1. Wybory do RJP nr 17 II kadencji odbyły się 14.04.2019 r.
 2. Pierwsza sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady Miasta Macieja Biskupskiego w dniu 15.05.2019 r.
 3. Odbyło się 5 sesji.
 4. Frekwencja na sesjach – 92 %.
 5. Dyżury odbywają się raz w miesiącu z udziałem funkcjonariuszy policji – odbyło się
  5 dyżurów, w których wzięło udział 12 radnych.
 6. Podjęto 8 uchwał.
 7. Przyjęto plan pracy Jednostki.
 8. Sekretarz Zarządu prowadzi rejestr pism wychodzących / do końca grudnia 2019 r.
  26 pism / i przychodzących / do końca grudnia 2019 r. 69 pism /.
 9. Włączono się do organizacji Dni Giszowca, Jarmarku Bożonarodzeniowego, akcji ,,Bier sąsiada i podź na koło”.
 10. Kontynuowano udział w projekcie mikroKatowice.

Sprawozdanie zostało poddane pod głosowanie w proponowanej formie.


Głosowało 11 Radnych. Przebieg głosowania:

Za: 11

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z podsumowania prac RJP nr 17.

 18:27 – przybycie mieszkańca na sesję

 8. Propozycje rozdysponowania rezerwy celowej.

 Wiceprzewodniczący RJP nr 17 Pan Zbigniew Wójcik poinformował o wysokości rezerwy celowej do rozdysponowania - 10 tys. zł. Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś przypomniała, na jakie cele w ubiegłym roku została przekazana rezerwa celowa. Wzorem ubiegłych lat 1 tys. zł powinien zostać rozdysponowany na cele administracyjne RJP nr 17. Wiceprzewodniczący RJP nr 17 odczytał Procedurę rozdysponowania rezerwy celowej.

 Propozycje Radnych:


Radny Pan Grzegorz Augustyn – oświetlenie gabloty RJP nr 17. Głos zabrała Przewodnicząca Zarządu Pani Maria Ryś, poinformowała Radnych, iż Przewodnicząca RJP nr 17 Pani Urszula Machowska wystosowała pismo Zakładu Zieleni Miejskiej z prośbą o   naprawę gabloty RJP nr 17 . Czekamy na odpowiedź.

 Radny Pan Grzegorz Augustyn – dofinansowanie akcji „Lato”, wycieczki dla dzieciaków.

Radny Pan Grzegorz Augustyn – usunięcie graffiti na murach w parku.

 Wiceprzewodniczący RJP nr 17 Pan Zbigniew Wójcik – dofinansowanie turnieju piłki nożnej dla Rad Jednostek Pomocniczych.

 Radny Pan Edward Haśnik – 1 tys. zł na akcję „podź na koło”oraz „podź polotać”, reszta rezerwy przeznaczona na Jarmark Bożonarodzeniowy i Święto Giszowca.

Radna Rady Miasta Pani Barbara Mańdok przypomniała o 100-leciu harcerstwa na Giszowcu, którego obchody będą miały miejsce 11-12.09.2020 r. RJP nr 17 powinna wesprzeć imprezę oraz wziąć w tym wydarzeniu udział.

 Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś – wsparcie międzynarodowych zawodów zapaśniczych oraz najważniejszych imprez organizowanych dla mieszkańców dzielnicy „Święto Giszowca”, Jarmark Bożonarodzeniowy.

 Radny Grzegorz Augustyn zaproponował, by wpierać wydarzenia lokalne nie tylko finansowo ale także osobowo.

Joanna Król zaproponowała by rezerwę podzielić na wszystkie wydarzenia, które będą lokalnie organizowane na Giszowcu z inicjatywy lokalnej lub budżetu, by żaden wnioskodawca nie czuł się pokrzywdzony.

Pozostali radni nie wyrazili opinii na temat rozdysponowania środków. Pan Zbigniew Wójcik poprosił, aby każdy mailowo zgłosił swoje propozycje w ciągu najbliższego tygodnia.

9.Pismo Wydziału Transportu w sprawie opinii na temat organizacji ruchu na wybranych ulicach Giszowca.

Wiceprzewodniczący RJP nr 17 Pan Zbigniew Wójcik odczytał pismo, które wpłynęło do RJP nr 17 na ręce Przewodniczącej RJP nr 17 Pani Urszuli Machowskiej. Wydział poprosił o doprecyzowanie, gdzie Radni RJP nr 17 proponują umieścić konkretne znaki. Wiceprzewodniczący RJP nr 17 zwrócił uwagę, iż Rada RJP nr 17 nie jest specjalistą od ruchu dogowego.
Wiceprzewodniczący RJP nr 17 Pan Zbigniew Wójcik odczytał pismo mieszkańców TBS’ów. Dyskusja Radnych dotycząca znaku B1. Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś zaproponowała zupełne usunięcie znaku B1, większość Radnych poparła ten głos. Radny Augustyn zaproponował tabliczkę z odpowiednią adnotacją pod znakiem B5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”. Przewodnicząca Zarządu RJP Maria Ryś odniosła się do wypowiedzi Radnego Grzegorza Augustyna. Wprowadzenie znaków B5 nie zlikwiduje istniejącego problemu, wystarczy pod aktualnymi znakami B1 dopisać dotyczy samochodów dostawczych powyżej 3,5T i będzie oznaczać to samo. Znak B5 wiąże się z utrudnieniami dla mieszkańców starego Giszowca. Każdorazowo w razie potrzeby dojechania do posesji samochodem powyżej 3,5t będą musieli pisać o zgodę na przejazd. Ostatecznie Radni postanowili zająć stanowisko o zupełnej likwidacji znaku B1.Stanowisko o likwidacji znaku B1 zostało poddany pod głosowanie:
Głosowało 11 Radnych. Przebieg głosowania:

Za: 9

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 2

Stanowisko o likwidacji znaku B1 zostało przyjęte większością głosów.

10.Informacja o wnioskach mieszkańców

Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś przedstawiła informacje dotyczące złożonych pism.

Złożone pisma:

 1. Pismo w sprawie montażu oświetlenia pod wiaduktem (granica Giszowca i Kolonii Wysockiego) – czekamy na odpowiedź.
 2. Pismo w sprawie naprawy uszkodzonych lamp oświetleniowych w dzielnicy Giszowiec
  – odpowiedź pozytywna.
 3. Pismo w sprawie zmiany organizacji ruchu przy wskazanych ulicach Giszowca (znak B1) – Radni przedyskutowali ten temat w punkcie wcześniejszym.
 4. Pismo w sprawie renowacji zabytkowego postumentu w Parku Giszowieckim
  – renowacja przewidziana w projekcie budżetu na rok 2020.
 5. Pismo w sprawie wynajmu hali w Szkole Podstawowej nr 54 - Przewodnicząca odczytała odpowiedź.
 6. Pismo w sprawie wyburzenia komórek gospodarczych na działce nr 368/5
  - Przewodnicząca odczytała odpowiedź.
 7. Pismo w sprawie montażu ławek na przystankach autobusowych przy ul. Kosmicznej
  - Przewodnicząca odczytała odpowiedź.
 8. Pismo w sprawie posadowienia na nieruchomości przy ul. Adama elementów małej architektury w postaci ławek oraz koszy na śmieci - czekamy na odpowiedź.
 9. Pismo w sprawie umieszczenia tabliczki pod znakiem zakazu zatrzymywania się               z informacją „ z wyjątkiem rozładunku dostaw do 20 minut”, przy sklepach na ul. Adama – Pismo przesłane do Naczelnika Wydziału Transportu.

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, iż wszystkie wnioski zaproponowane przez RJP
nr 17 do Budżetu Miasta zostały odrzucone - nie zostały ujęte na rok 2020. Przewodnicząca odczytała odpowiedzi, które wpłynęły na zaproponowane prze RJP nr 17 wnioski.

11.Komunikaty i wolne wnioski.

Przewodnicząca Zarządu RJP nr 17 Pani Maria Ryś poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu 12 inicjatyw lokatyw na kwotę 88515 zł. Przewodnicząca powiadomiła o planowanych zmianach w katowickim Budżecie Obywatelskim, które całkowicie zlikwidują możliwość realizacji projektów twardych na terenach wspólnot mieszkaniowych, Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Przewodnicząca Zarządu RJP 17 odczytała zapisy projektu uchwały. Do 6 lutego trwają konsultacje. Zmiany w budżecie obywatelskim wynikają z dostosowania się gmin do nowych przepisów prawa, użytkowanie wieczyste przekształca się w prawo własności. Gmina nie może inwestować na terenach nie będących jej własnością. Dyskusja Radych.

Radny Pan Grzegorz Augustyn zaproponował, by wystosować pismo przeciwko zmianom
w regulaminie w Budżecie Obywatelskim. Dyskusja. Ten pomysł nie został poparty z uwagi na odczytanie przez radną Joannę Król zapisów ustawy i regulaminu powołującego się na nowelizację przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych.

Przewodnicząca Zarządu RJP 17 przekazała podziękowanie Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec Radnym, którzy byli zaangażowani w organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Rozmowa Radnych na temat drogi/parkingu przy targu giszowieckim. Prośba do Radnej Rady Miasta Pani Barbary Mańdok o interpelacje.

Radny Grzegorz Augustyn poprosił o informację, dotyczącą postępu złożonych przez niego wniosków. Przewodnicząca Zarządu RJP 17 poinformowała, iż w niedziałających lampach wymieniono żarówki, cześć kloszy naprawiono. Klosze zabrudzone nadają się do wymiany, mycie nie przyniesie oczekiwanego efektu. Wymianę ujęto w planie prac do wykonania przez MZUiM, wszystko będzie zależało od przyznanych środków finansowych.

W sprawie doświetlenia wiaduktu zostało złożone pismo - propozycja by właściciel wiaduktu wykonał doświetlenie. Oficjalnej odpowiedzi nadal nie ma.

Radny Augustyn złożył dwa wnioski dotyczące:

1.Ulokowanie wiat przystankowych

2.Brakującego oświetlenia i ujednolicenia kloszy oświetelniowych przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 13 przy ul. Przyjaznej 7a.

Dyskusja Radnych dotycząca nowych lamp przy ul. Adama.

Radny Pan Tomasz Czekański poprosił o kolejną interwencję w sprawie niebezpiecznego wyjazdu z ul. Kosmicznej            w kierunku ul. Mysłowickiej. Propozycja, aby zlikwidować dwa miejsca parkingowe wzdłuż ulicy.

Radny Pan Grzegorz Grociak poprosił o interwencję w sprawie wyjazdu z apteki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 z uwagi na zupełny brak widoczności. Przewodnicząca Zarządu RJP 17 zobowiązała się wystosować pismo do właściciela apteki.

12. Zamknięcie sesji.

Katarzyna Lebryk

Sekretarz Zarządu
RJP nr 17 Giszowiec