katowice dla odmiany150          RD17 Logo ml 800

A A A

Protokół z X sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec,

która odbyła się przy Pl. pod Lipami 1,1-3 w dniu 16.12.2015 r. (środa)


     W sesji brało udział 13 Radnych (lista obecności w załączeniu), na 15 ogółem wybranych w wyborach w dniu 1 marca 2015. Obrady były prawomocne. Sesja trwała od godziny 18.00 do godz. 21.00. Na sesji był obecny Radny Miasta Katowice pan Jerzy Forajter z UM Katowice

Porządek  X sesji RJP nr 17 Giszowiec  (w załączeniu)

ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący RJP nr 17 Giszowiec Grzegorz Augustyn.

ad.2 Następnie został zatwierdzony i przyjęty jednogłośnie protokół z IX sesji RJP 17.

ad.3 Radni nie wnieśli żadnych zmian do porządku obrad.

ad.4 Informacja Przewodniczącego Zarządu JP nr 17 z działań międzysesyjnych

- spotkanie z naczelnikiem z wydziału rozwoju w UM Katowice,

- spotkanie z naczelnikiem wydziału sportu, dotyczące etapu realizacji uchwał.

- spotkanie z wiceprezydentem Katowic, dotyczące nadania nazwy „Skwer Georga von Giesche”,

- spotkania z urzędnikami odpowiedzialnymi za realizację uchwał podjętych przez RJP 17, wydział edukacji, sportu, promocji i informatyki,

- spotkanie z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 51,

- rozmowa z klubem ZKS „TYTAN” oraz UKS „SPRINT”

- działania związane z 1 Jarmarkiem Bożonarodzeniowym.

ad.5 Informacja Przewodniczącego Rady JP nr 17 z działań międzysesyjnych:

- spotkania z Naczelnikiem Wydziału Ochrony i Kształtowania Środowiska, Naczelnikiem Zarządzania Kryzysowego, Naczelnikiem Promocji, Nadleśniczym Lasów Państwowych, Dyrektorem MZUiM w sprawie Jarmarku Bożonarodzeniowego.

- Przewodniczący przedstawił zgody z MZUM-u, wydz. kryzysowego UM Katowice, Zieleni Miejskiej, Nadleśnictwa itp.

- Przewodniczący Rady G. Augustyn wraz z wiceprzewodniczącym Rady W. Berdysem uczestniczyli w spotkaniu Stowarzyszenia Bonafides. Przedstawiciele Rad JP chcą wystosować pismo do prezydenta Miasta Katowice w sprawie zmiany Statutu RJP oraz uregulowania budżetu do RJP (powrotu kwoty 150 tys). Rady mają wyznaczyć przedstawicieli do kolektywu, z którego wybranych zostanie 5 reprezentantów. Wybrani przedstawiciele otrzymują wotum zaufania do rozmów w naszym imieniu z Prezydentem Miasta Katowice.

Przewodniczący odczytał pismo, w którym nie zostały rozpatrzone pozytywnie zadania do budżetu na rok 2016: Park Ewalda Gawlika, poszerzenie cmentarza parafialnego w Giszowcu.

Uczestnictwo przewodniczącego w Turnieju organizowanym przez Klub „Tytan” oraz w otwarciu Szlaku Ewalda Gawlika w Muzeum Historii Katowic.

Ad.6 Przewodniczący poinformował Radnych, że mamy zatwierdzone wszystkie zgody na organizację I Jarmarku Świątecznego w Giszowcu, który odbędzie się 19.12.2015 r. na giszowieckim Rynku od godz. 10.00 do 18.00.

Ustalenie harmonogramu imprezy i odpowiedzialnych Radnych. Wyznaczenie zadań dla obecnych Radnych na Jarmarku:

- G. Augustyn – koordynator 6.00-19.00

- E. Haśnik – pomoc organizacyjna podczas trwania imprezy 7.00- 16.00

-B. Mańdok- konferansjerka imprezy, projekt plakatu, treści, zakup nagród do konkursów, przygotowanie dzieci do występów scenicznych 8.30- 19.00

- M. Kabelis- organizacja konkursów dla szkół i przedszkoli, choinki 7.00-18.00

- M. Ryś, – koordynator stanowisk, zakup nagród 7.00-19.00

- K. Lebryk- pomoc organizacyjna podczas trwania imprezy 7.00- 19.00

-J. Szymiec- pomoc organizacyjna podczas trwania imprezy 7.00-19.00

- K. Dymitryszyn 8.30

- W. Berdys 7.00-9.30

ad.7 Radni postanowili kontynuować dyżury wg wyznaczonych grup w kolejności 1,2,3,4,5 i zachować ten sam system.

Za głosowało 12 os.

Przeciw była 1 os.

Przewodniczący przygotuje i umieści i plan dyżurów na stronie Internetowej RJP 17.

ad.8 Działania rady i UM Katowice

-Inwestycje miasta na rok 2016: rozbudowa węzła DK 86, realizacja działań przy ulicy Radosnej, realizacja działań dla placówek oświatowych

- Obchody 70-lecia Grupy Janowskiej

- Obchody 110-lecia Giszowca

- remont ulicy Kosmicznej

- remont oświetlenia przy ulicy Sosnowej

- kanalizacja , remont nawierzchni na ul Radosnej

Radny UM J. Forajter wypowiedział się, że inwestycje ruszą w połowie roku 2016, bo do tego czasu będą trwały przetargi. Jako RJP 17 możemy wnioskować do budżetu oraz można zapoznać się z planami zagospodarowania przestrzennego. Radny jest otwarty na propozycje działań w naszej dzielnicy.

U. Machowska przypomniała pomysł, że warto w styczniu 2016r. podczas sesji podsumować działalność RJP17 i wyciągnąć wnioski do dalszej pracy.

ad.9 Przewodniczący Rady odczytał pismo - zawiadomienie z Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru oraz położonego przy ul. Górniczego Stanu w naszej dzielnicy ( zał. ). Jako rada otrzymamy plan do zaopiniowania tego projektu. Procedura jest bardzo sformalizowana.

ad.10 Przewodniczący odczytał pismo dot. usunięcia 3 pomników przyrody w Parku pod Lipami oraz opinię dendrologów. (zał.)

Wycięcie pomnika przyrody wymaga uchwały Rady Miasta.

Radni RJP17 Giszowiec jednogłośnie podjęli decyzję akceptującą wycięcie wyznaczonych chorych drzew.

ad.11 Przewodniczący odczytał pismo I Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Soboli skierowane do RJP17 Giszowiec ( zał.) w sprawie wyrażenia opinii dot. nadania nazwy Skwer Georga von Giesche placowi położonemu w rejonie budynków przy ul. Miłej.

Radni wyrazili opinię, że jesteśmy przeciwni nadaniu w/w nazwy w tym miejscu, ale jesteśmy zgodni, że nazwę te można nadać innemu miejscu w Giszowcu.

Głosowanie nad projektem uchwały

UCHWAŁA nr 55/2015 /w załączeniu/ w sprawie niewyrażenia zgody na nadanie nazwy SKWER GEORGA VON GIESCHE placowi położonemu w rejonie budynków przy ul. Miłej

Za głosowało 13

Uchwała nr 55/2015 została przyjęta jednogłośnie.

ad. 12

Wniosek Przewodniczącego Rady

ad.13 Na tym sesję zakończono.

 

 

Protokół sporządził

Sekretarz RJP nr 17

Barbara Mańdok